Зовнішнє незалежне оцінювання: поради вчителю українська моваДата конвертації04.01.2018
Розмір500 b.Зовнішнє незалежне оцінювання: поради вчителю2007 рік

 • з української мови протестувалось 115240,

 • з них показало:

 • початковий рівень – 6,6 %;

 • середній – 36,8 %;

 • достатній – 46,4 %

 • (7 балів – 18 % учасників);

 • високий - 10,2 %.Тернопільська область

 • з української мови протестувалось 1446,

 • з них показало:

 • початковий рівень – 1,4%;

 • середній – 22,4%;

 • достатній – 56,8%

 • (8 балів – 22,3%);

 • високий – 19,4%. • тестуванняЧому тест?

 • технологічний, може розроблятися, проводитися і перевірятися з використанням комп”ютерної техніки;

 • вимагає порівняно незначних часових затрат, зокрема для перевірки;

 • придатний для контролю високих досягнень, оскільки важливою є не тільки кінцева відповідь, а й розвиток дії, що приводить до неї;

 • процес перевірки стає об”єктивним і мінімально залежить від особистої думки вчителя.Мета тесту:

 • оцінити ступінь підготовленості випускників ЗНЗ до подальшого навчання у вищих навчальних закладах;

 • оцінити рівень навчальних досягнень учнів.Зміст тесту визначається на основі таких документів:

 • ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року ).

 • Програм для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджених Міністерством освіти і науки).

 • З урахуванням програм вступних випробувань до вищих навчальних закладів.За змістовими лініями:

 • кількість завдань, які стосуються кожного розділу програми, буде пропорційною до кількості годин, відведених на вивчення цього матеріалуУкраїнська мова

 • Фонетика. Графіка

 • Лексикологія. Фразеологія

 • Будова слова. Словотвір

 • Морфологія

 • Синтаксис. Пунктуація

 • Лінгвістика тексту

 • Стилістика

 • Орфоепія

 • Орфографія

 • Розвиток мовленняУкраїнська література

 • Фольклор

 • Давня українська література

 • Література кінця ХVІІІ – поч. ХХ ст. (від І.Котляревського до Олександра Олеся)

 • Література ХХ ст. (від П.Тичини до Г.Тютюнника)

 • Твори українських письменників-емігрантів

 • Сучасний літературний процес

 • Літературні угруповання, школи та періодичні видання

 • Теорія літератури (зміст та форма художнього твору, композиція, тропи, види комічного, поетичний синтаксис, теорія віршування, роди і види літератури, стилі та напрями тощо)Зарубіжна література

 • Антична література

 • Література середньовіччя

 • Персько-таджицька література

 • Література доби Відродження

 • Література бароко

 • Література класицизму

 • Література Просвітництва

 • Література романтизму

 • Література реалізму

 • Література модернізму, постмодернізму

 • Література ХХ ст.

 • Теорія літературиЗмістові лінії (література)

 • літературний процес;

 • теорія літератури;

 • біографії письменників;

 • зміст творів;

 • аналіз творів.За складністю:

 • До тестів будуть включені завдання різних рівнів складності у приблизному співвідношенні:

 • легкі 20 %,

 • середньої складності 60 %,

 • складні 20 % .Рівні засвоєння знань (Таксономія Блума)Принципи відбору тестових завдань до педагогічного тесту

 • 1. Принцип конгруентності – відповідність змісту тесту змісту навчальної дисципліни.

 • 2. Принцип репрезентативності – максимальне відображення в тестових завданнях змісту навчальної дисципліни. Чим повніше зміст тесту, тим вище його змістова валідність.

 • 3. Принцип значущості – включення до тесту лише тих завдань, які відображають важливі, базові знання та вміння.

 • 4. Принцип наукової достовірності – включення такого змісту дисципліни, який є науково достовірним, обґрунтованим.Деякі формальні вимоги до ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

 • Стислість – ретельний добір слів, символів, графіків, які дозволяють мінімумом засобів досягти максимум зрозумілості змісту завдання.

 • Технологічність – таке компонування завдань, яке дозволяє комп'ютеризувати увесь процес тестування.

 • Визначеність місця для відповідей.

 • Єдині правила оцінки відповідей – визначаються заздалегідь і абсолютно однаково застосовуються до всіх.

 • Адекватність інструкції формі та змісту завдання – доведення до свідомості осіб усіх вимог, які закладені в зміст завдання.Тестові завдання можуть бути

 • закритими

 • (у них потрібно вибрати правильну відповідь чи відповіді серед запропонованих варіантів)Закриті тестові завдання

 • тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

 • До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний

 • тестові завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей

 • До кожного завдання пропонується 7 варіантів відповідей, з яких правильним може бути один, два або більше варіантів

 • завдання на встановлення відповідності

 • Пропонується співвіднести характеристику явища з його прикладом

 • завдання на встановлення правильної послідовностіЗавдання з вибором однієї правильної відповіді

 • Інструкція – коротка, чітка вказівка того, як потрібно діяти особі під час роботи над тестовими завданнями. Пишеться лише один раз на початку кожної конкретної форми завдань.

 • Порядковий номер завдання (арабські цифри).

 • Зміст завдання – формулюється максимально точно, стисло, зрозуміло та бажано одним підрядним реченням. Зміст повинен читатися лише один раз перед виконанням. Мета – мінімізація зусиль особи для розуміння змісту завдання.

 • Відповіді до завдання – це сукупність правильної та неправильних, але максимально правдоподібних відповідей – дистракторів (від англійського to distract – відволікати). Їхня кількість визначається за змістовим і формальним критеріями. Перший визначає максимальне число правдоподібних відповідей, другий – вірогідність вгадування правильної відповіді. Тому там, де це можливо, слід прагнути мати 4–6 варіантів відповідей.Завдання з вибором кількох правильних відповідей

 • Інструкція – “Позначте усі правильні відповіді”.

 • Зміст завдання – змістову основу складають, головним чином, класифікаційні знання.

 • Відповіді до завдання – обов'язково повинні відноситися до одного роду або виду термінів. Кількість відповідей бажано мати від 5 до 12. При цьому співвідношення кількості правильних і неправильних відповідей серед усіх завдань може бути фіксованим або різним.Завдання на встановлення відповідності

 • Інструкція – “Установіть відповідність”.

 • Порядковий номер та зміст завдання – елементи двох стовпчиків є його відображенням. Правдоподібні елементи розташовуються у правому стовпчику та виконують роль дистракторів. Їх кількість має бути більшою числа елементів ліворуч. Літери та цифри використовуються як ідентифікатори елементів двох стовпчиків.

 • Рядок (таблиця) відповідей до завдання – місце, куди вписується послідовність обраних елементів правого стовпчика. У першому випадку (рядок) розташовується після завдання як його логічне завершення, в другому (таблиця) – праворуч від завдання.

 • Завдання цієї форми дозволяють перевірити так звані асоціативні знання: взаємозв'язок фактів, подій, явищ, форм та змісту тощо.Завдання на встановлення правильної послідовності

 • Інструкція – “Установіть правильну послідовність”.

 • Назва завдання – текст з інформацією, що особа повинна продемонструвати.

 • Зміст завдання – назви елементів, які ранжируються у довільній послідовності.

 • Місце відповідей до завдання – прямокутники ліворуч від елемента або таблиця праворуч, куди слід вписати відповідні цифри (ранги). Проаналізувавши всі елементи, учасник будує послідовність.Відкриті тестові завдання

 • Завдання з короткою відповіддю

 • - Запишіть форму орудного відмінка іменника МОЛОДЬ.

 • - Укажіть рік виходу “Енеїди” І.П.Котляревського.

 • - Визначте стиль поданого тексту.

 • Завдання з розгорнутою відповіддю

 • Складіть і запишіть роздум про те, що таке покликання.

 • Сформулюйте тезу, наведіть два–три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблема розкрита, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

 • Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка тестового зошита (200-250сл.). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.Завдання відкритої форми: завдання з короткою відповіддю

 • Специфічність цієї форми завдань полягає в тому, що в них не пропонується перелік відповідей. Особа повинна сама дописати відповідь, яка свідчить про наявність або відсутність необхідних знань.

 • Отже, завдання формулюється у вигляді твердження та перетворюється в істинне, якщо відповідь правильна, або в хибне, якщо відповідь неправильна.

 • Завдання відкритої форми використовуються там, де необхідно повністю виключити отримання правильної відповіді шляхом вгадування і тим самим підвищити якість педагогічного вимірювання.завдання з розгорнутою відповіддю

 • Ця форма завдань передбачає розгорнутий виклад заданої теми, твір, есе, розв'язання задач. Завдання має комплексний характер, а тому для його виконання учасник повинен застосовувати широке коло знань та вмінь.Розподіл завдань тесту 2007р. за розділами програми

 • Фонетика, графіка – 1.

 • Лексикологія, фразеологія – 6.

 • Морфологія – 10.

 • Синтаксис – 10.

 • Стилістика – 1.

 • Орфоепія – 1.

 • Орфографія – 7.

 • Пунктуація – 7.

 • Розвиток мовлення – 10.Структура тесту 2007 року з української мови

 • 54 завдання

 • з них:

 • Частина І

 • 1-7 – одна правильна відповідь з чотирьох,

 • 8-30 – одна правильна відповідь з п’яти,

 • 31-35 – на встановлення відповідності,

 • 36-38 – вибір речення (із семи), що містить певне мовне явище,

 • 39-43 – відкрите завдання з короткою відповіддю,

 • 44-53 – читання і аналіз тексту.

 • Частина ІІ

 • 54 – відкрите завдання з розгорнутою відповіддю (складіть і напишіть висловлювання)

 • Час на виконання – 180 хвилинПрогнозована структура тесту з української мови та літератури 2008 року

 • - завдання з української мови закритої форми;

 • - завдання з української літератури закритої форми;

 • - завдання з української мови відкритої форми

 • Час на виконання – 180 хвилинПрогнозована структура тесту із зарубіжної літератури

 • - завдання закритої формиВ умові тестового завдання повинно міститися чітко сформульоване завдання для екзаменованого.

 • Наприклад:

 • Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

 • або

 • Укажіть рік виходу у світ перших частин “Енеїди” І.П.Котляревського.Варіанти відповідей повинні бути гомогенними ( усі стосуватися однієї теми, категорії тощо)

 • Правильно:

 • М...яч, п...юре, ви...їхати, цв...ях

 • В...юн, пір...я, арф...яр, з..витися.

 • Б...язь, в...ється, об...ява.

 • З...їхати, б...юро, моркв...яний, л...єш.Усі дистрактори повинні бути вірогідними.Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше.

 • Неправильно:

 • 01. Виберіть літературний жанр, означення якого подано:

 • Ліро-епічний твір про історичні чи соціально-побутові події, який виконується речитативом у супроводі кобзи або бандури?

 • Байка. 2. Дума. 3. Казка. 4. Пісня.

 • 02. Продовжіть фразу: Дума виконується ...

 • 1. Акапельно. 2. У супроводі бандури. 3. Хором. 4. У супроводі сопілки.Не слід використовувати фрази “все з вищевказаного” або “нічого з вищевказаного” як правильну відповідь чи дистрактор.

 • Правильно:

 • 01. Укажіть на характерну ознаку офіційно-ділового стилю.

 • А. Мовні штампи.

 • Б. Емоційність.

 • В. Використання тропів.

 • Г. Неповні речення.Умова, як правило, формулюється позитивно.

 • Правильно:

 • 01. Виберіть твір, темою якого є громадянська війна.

 • або

 • 02. Виберіть рядок, у якому всі слова написані правильно.

 • чи

 • 03. Позначте речення, яке містить порівняльний зворот.Слід уникати підказок на зразок:

 • - граматична невідповідність між

 • умовою та варіантами відповідей;

 • - повтор у правильній відповіді слів з

 • умови;

 • - використання прикладів з підручника чи

 • лекції як тестових завдань;

 • - найдовша правильна відповідь;

 • - найбільш детальна правильна

 • відповідь;

 • - дистрактори, які виключають

 • один одного.Визначте, які технічні дефекти містить дане тестове завдання?

 • З яким іменником співвідноситься прикметник ВОЄННИЙ?

 • 1 2 3 4 дисци- споряджен- маневри стан

 • пліна няРозвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Кожен, хто хоче до них прилучитися, має досягти цього власною діяльністю, власними силами, власною напругою. Ззовні він може одержати тільки стимулювання. А.ДістервегУ презентації використано матеріали УЦОЯОКаталог: public -> uploads -> books
books -> Так, під час вивчення прози українського зарубіжжя важливо не обійти увагою етнопсихологічні чинники, а також фактори, пов’язані з впливом іншого культурного середовища на творчий процес письменників-емігрантів
books -> Інформаційні комп’ютерні технології при викладанні української мови І літератури
books -> Методичні рекомендації до першого уроку у 2-4 класах
books -> Завдання Напишіть твір за однією із тем: Нам воля не впала з неба -мільйони за неї лягли


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка