Зміст дисципліниСкачати 367.11 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації27.10.2017
Розмір367.11 Kb.
ТипІнструктивно методичні матеріали
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПЛАНИ
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з навчальної дисципліни
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Для студентів за спеціальністю "Соціальна робота"


Укладач: кандидат історичних наук, доцент Глазунов С.В.

Дніпропетровськ

2008

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ:

Вступ

Сучасна соціологія являє собою великий масив соціальних знань, дослідницьких технологій, методик, за допомогою яких вона охоплює соціальну реальність, процеси і явища соціального життя людей, соціальної сфери. Ці знання невпинно поповнюються новою науковою інформацією. У сучасних умовах соціологічна наука виступає як загальна теорія соціальної інтеграції, формуючи концептуальну базу для реалізації міждисциплінарного підходу у вирішенні загальних проблем та пошуку перспективних стратегій людського співіснування. Науковий та практичній потенціал соціологія знаходить у вивченні і коригуванні суспільних процесів.

При вивченні соціології важливі не тільки знання, а й здатність до розмірковування, судження. Важлива власне не швидкість мислення, а гнучкість здатність сприймати різні думки. Вивчення історії та теорії соціології має поліпшувати здатність сучасного фахівця знаходити сенс у різних ситуаціях, процесах та явищах, глибоко їх осмислювати та усвідомлювати.

МОДУЛЬ 1.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ НАУК

Передумови виникнення соціології як науки. Об’єкт і предмет соціології. Основні методологічні засади соціології як науки. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ.

Закони й категорії соціології. Соціальні закони та їх класифікація. Типи соціальних законів. Поняття, класифікація та систематизація категорій у соціології. Соціологічні терміни та словосполучення.

Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками. Система соціологічного знання та її елементи. Різноманітність загальносоціологічних теорій. Загальні, спеціальні й галузеві соціологічні теорії. Емпіричні соціологічні дослідження. Фундаментальні й прикладні дослідження. Взаємодія макро- і мікросоціології. Проблеми синтезу багатомірного аналізу в теоретичному моделюванні соціальних відносин. Основні функції соціології як науки. Соціологія й проблема наукового управління суспільством.ТЕМА 2. ПРОТОСОЦІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ

Первісний соціоантропоморфний світогляд людини. Міфологічні й магічні пояснення суспільних відносин. Різноманітність розвитку світової цивілізації. Стародавня протосоціологія Китаю, Індії, Вавілону, Єгипту.

Соціально-філософська думка в Стародавній Греції. Вчення Платона про суспільство й державу. Соціальна утопія Платона.

Аристотель про роль емпіричних знань у науковому осмисленні дійсності. Погляди Аристотеля на соціальну організацію суспільства. Етико-соціальний підхід до проблеми «людина й багатство». Концепція ролі «середнього елементу» у суспільстві й державі.

Соціальний світогляд східних слов’ян. Міфічні уявлення про суспільство й людину.

Соціальне знання епохи середньовіччя. Соціальні утопії Т.Мора і Т.Кампанелли. Соціальні погляди в Київській Русі.

Соціологічні ідеї нового часу. Концепція влади й управління Н.Макіавеллі. Теорії «природного права» й «суспільного договору» (Ст.Оріховський, Т.Гоббс, Д.Локк). Соціологічні концепції Ш.Л.Монтеск’є, Ж.-Ж.Руссо. Соціологічні погляди Б.Франкліна.

Соціальна думка в Україні у ХІІІ – ХVІІІ ст. Значення робіт вчених Києво-Могилянської академії для формування української протосоціологічної думки. Соціально-філософська концепція Г.С.Сковороди.ТЕМА 3. КЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД У РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

Позитивізм О.Конта й початок академічної історії соціології. Соціологічна система О.Конта.

Теорія суспільства Г.Спенсера. Натуралістичні школи в соціології ХІХ – поч. ХХ ст.

Соціологія марксизму про економічні детермінанти історичного розвитку суспільства. Історія суспільства як процес зміни суспільно-економічних формацій. Марксистська концепція соціальної структури. Роль класової боротьби й соціальних революцій в історичному процесі.

Психологічний напрям у соціології ХІХ – поч. ХХ століття та його вплив на подальший розвиток соціології. Психоаналіз З.Фрейда як філософсько-соціологічне вчення про людину, культуру і суспільство. Боротьба двох інстинктів. Сублімація лібідо. Аналіз проблем культури, моралі і релігії. Проблема конфлікту людини і суспільства.

Соціологія М.Вебера. Соціології як установлення правил протікання подій. Основні поняття соціологічної концепції М.Вебера: поведінка (діяльність), дія (поведінка як осмислена дія), соціальна дія (дія, орієнтована на іншого, інших), соціальні відносини (стійкий зв’язок взаємно орієнтованих дій). Ідеальний тип як теоретична конструкція і метод, інструмент, засіб пізнання соціальної реальності. Генетичні (історичні) та чисті (соціальні) ідеальні типи. Концепція розуміння. Розуміння як осягнення мотивів людської діяльності. Проблема об’єктивності соціальних наук. Принцип свободи від цінностей. Теорія соціальної дії. Типологія влади. Теорія бюрократії. Соціологія релігії.

Соціологія Е.Дюркгайма. Індивід і суспільство. Розподіл праці та його роль в процесі соціальних змін. Роль солідарності в суспільстві. Суспільні функції моралі і категорія “аномії”. Соціологічне дослідження сомогубств. Релігія як символічна система.

Соціологічна система В.Парето.

Розвиток вітчизняної соціології ХІХ – поч. ХХ ст. Суспільна необхідність розвитку соціології в Україні кінця ХІХ ст. Зв’язок української соціологічної думки із суспільно-політичними проблемами та ідеями національної державності, культурного відродження.

Соціологія М.Драгоманова. Соціологічний метод історизму автора. Застосування М.Драгомановим багатофакторного підходу у соціології. Поняття суспільного прогресу та соціальної еволюції у творчості М.Драгоманова.

М. Грушевський як історик і соціолог. Концепція “генетичної соціології”. Діяльність Українського соціологічного інституту у Відні (1919 р.) та його вплив на українську соціологічну думку.

Основні соціологічні концепції В.Липинського. Обґрунтування поняття нації та держави. Концепція соціального базису суспільства. Теорія національної еліти. Стандартизована культура як ознака державності.ТЕМА 4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ СОЦІОЛОГІЇ

Структурний функціоналізм. Теорія дії Т.Парсонса як спроба побудови функціоналістської загальсоціологічної теорії. Мотивація соціальної дії. Створення Р.Мертоном теорії середнього рівня.Інтегральна соціологія П.Сорокіна. Теорія «соціальної стратифікації» і «соціальної мобільності». Концепція соціокультурної динаміки.

Психоаналітичні теорії. К.Хорні про соціальні аспекти неврозів. Концепція соціального характеру Е.Фромма. «Втеча від свободи», проблеми подолання самотності.

Символічний інтеракціонізм. Зміст поняття «символічний інтеракціонізм». Символіко-драматична інтерпретація соціального досвіду. Роль символів в колективній поведінці. Роль реклами в поведінці мас. Спонтанні форми поведінки мас в сучасному суспільстві.

Феноменологічна соціологія. Основні принципи феноменології. Розробка феноменологічних методів соціології (Е.Гуссерль, А.Шюц).

Етнометодологія Е.Гідденса і його теорія соціальної структурації. Практична свідомість: співвідношення свідомих і несвідомих чинників.

Соціобіологія. Біологічні аспекти соціології. Етологія і соціобіологія. Соціобіологічні аспекти соціального життя.

Соціологія в Україні на сучасному етапі. Проблеми існування професійних та псевдосоціологічних знань.
МОДУЛЬ 2.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СУСПІЛЬСТВО ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

ТЕМА 5. СУСПІЛЬСТВО: СУТНІСТЬ, ТИПИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Поняття суспільства та його сутність. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи. Поняття соціальної системи. Інструментальна, сексуальна, гендерна, кратична та семантична теорії походження та розвитку суспільства. Суспільство й природа.

Проблема типологізації суспільств. Основні риси сучасного суспільства. Постіндустріальне та інформаційне суспільство, його характерні ознаки. Дуалістичний характер сучасного суспільства. Сутність модернізації та її різновиди. Теорія модернізації. Трансформаційні процеси в Україні.

ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Поняття соціальної структури суспільства. Основні елементи соціальної структури: соціальні статуси, соціальні групи, соціальні класи, соціальні верстви, соціальні інститути, соціальні організації, типологія соціальних спільнот. Види соціальної структури суспільства. Ускладнення соціальної структури як чинник суспільного розвитку.

Поняття та головні ознаки соціальної групи. Типологія соціальних груп. Головні чинники та механізми формування соціальних груп. Поняття групової ідентифікації та ідентичності. Соціальна група як суб’єкт суспільного життя. Види соціальних спільнот: соціально-класові, соціально-демографічні, соціально-етнічні, соціально-професійні, соціально-територіальні.

Поняття соціального класу. Головні ознаки класу. Типології класів. Середній клас як суб’єкт соціальної дії в сучасному суспільстві: структура, функції середнього класу.

Аналіз соціальної структури суспільства через призму соціальної стратифікації. Соціальні групи як страти. Історичні типи стратифікованого суспільства. Причини соціальної нерівності. Основні методологічні підходи до вирішення питань про сутність та перспективи розвитку соціальної стратифікації.

Соціальна стратифікація та соціальна мобільність як процеси відтворення й розвитку соціальної структури суспільства. Поняття соціальної мобільності, типи соціальної мобільності сучасного суспільства. Проблема маргінальності соціальних утворень.

Основні напрямки соціоструктурних змін у сучасному українському суспільстві. Соціально-класові утворення й поляризація суспільства в Україні. Основні чинники пересувань, формування соціальних прошарків в умовах кризи. Головні канали та джерела формування середнього та вищого класів у сучасній Україні.

ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ І СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

Поняття соціальних змін. Основні чинники соціальних змін (економічні, політичні, культурні тощо). Соціологічні теорії соціальних змін.

Масштаби соціальних змін: загальноцивілізаційні, макросоціальні, мікросоціальні. Види соціальних змін. Протидія соціальним змінам та їх сприйняттю. Сумісність соціальних змін та культури. Причини неприйняття інновацій суспільством. Соціальний ефект інновацій.

Соціальні процеси як послідовні зміни явищ суспільного буття. Класифікація соціальних процесів. Макро- і мікросоціальні процеси як предмет соціологічного аналізу. Проблеми науково-обґрунтованого вимірювання соціальних процесів.ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ СУСПІЛЬСТВА І СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття соціального інституту. Роль соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства. Сутність та умови процесу інституціоналізації.

Види соціальних інститутів за критерієм цілей (змістовних завдань). Формальні і неформальні соціальні інститути. Функції та дисфункції соціальних інститутів. Умови успішного функціонування соціальних інститутів. Соціальні інститути в системі соціального управління та контролю. Інституціональні елементи соціального контролю.

Поняття соціальної організації. Принципи соціальної організації. Типологія соціальних організацій. Формальні і неформальні організації. Методи формування організаційних структур. Добровільні і тотальні організації.

Соціальні організації й соціальні інститути, їх взаємозв’язок. Структура соціальних організацій, спільність цілей і засобів їх реалізації. Система координації й управління в соціальних організаціях. Соціальні інститути й інституціоналізація організацій.

ТЕМА 9. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Поняття “людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”. Соціологічна структура особистості. Дослідження структури особистості. Соціологічний підхід до структури особистості. Спонукальні чинники соціальної діяльності. Потреби й інтереси. Регулятори соціальної поведінки. Цінності, ціннісні орієнтації, настанови. Мотиви та диспозиції. Вікові, гендерні характеристики особистості.

Особистість як об’єкт та суб’єкт соціальних відносин. Поняття соціалізації, її етапи. Адаптація особистості. Механізми соціалізації індивіда. Моделі соціалізації. Десоціалізація і ресоціалізіція. Особливості ресоціалізації в сучасному українському суспільстві. Поняття соціального статусу та соціальної ролі. Рольові теорії особистості. Поняття референтної групи. Роль соціальних норм у регуляції життєдіяльності особистості.

ТЕМА 10. КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА

Культура як суспільне явище та характеристика суспільства. Соціальна сутність культури та її типи. Культура як спосіб ціннісного засвоєння дійсності. Підходи до визначення сутності культури: функціональний, конфліктний, технологічний, діяльнісний.

Функції культури і вироблення духовних цінностей, збереження та розповсюдження духовних благ, інтегративна та виховна функції. Функції адаптації та пристосування до макро- та мікро- середовища. Комунікативна функція культури та знакова система. Культура та діяльність. Збереження, розподіл та споживання культури.

Структурні елементи культури: матеріальна і духовна сфера, мова, знання, цінності, норми, традиції, звичаї, менталітет. Культурна діяльність. Форми вияву культури в житті людини і суспільства. Матеріальна та духовна культура. Субкультури. Контркультури. Елітарна та масова культура. Культура соціальних груп. Організаційна культура. Особливості національної культури в контексті глобалізацій них процесів.


Семінарське заняття «Протосоціологічні знання» (4 год.)

 1. Платон. Формування утопічних поглядів на ідеальне суспільство.

 2. Вчення Аристотеля про соціальну організацію суспільства.

 3. Соціальні утопії Т.Мора і Т.Кампанелли.

 4. Соціологічна теорія управління Н.Макіавеллі.

 5. Теорії «природного права» й «суспільного договору» (Ст.Оріховський, Т.Гоббс, Д.Локк).

 6. Соціально-філософська концепція Г.С.Сковороди.


Теми рефератів

 1. Соціальні знання у стародавніх культурах Китаю (Індії, Вавілону, Єгипту).

 2. Вплив вчення Платона на подальший розвиток соціально-філософської думки.

 3. Концепція Аристотеля про роль «середнього елементу» у суспільстві й державі і сучасність.

 4. Порівняльний аналіз соціальних поглядів Платона й Аристотеля.

 5. Соціальне вчення у світових релігіях (іудаїзм, християнство, іслам, конфуціанство, буддизм).

 6. Соціальні аспекти язичницьких вірувань давньослов’янського суспільства.

 7. Особливості відображення соціальних явищ у міфі: давнина і сучасність.

 8. Погляди на людину, суспільство, державу в Київській Русі.

 9. Значення робіт вчених Києво-Могилянської академії для формування української протосоціологічної думки.

 10. Соціальна думка в Україні у ХІІІ – ХVІІІ ст.

 11. Соціологічні погляди Б.Франкліна.

 12. Соціологічні концепції Ш.Л.Монтеск’є, Ж.-Ж.Руссо.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Захарченко М.В., Погорiлий О.I. Iсторiя соцiологiї (вiд античностi до початку ХХ ст.). – К.: Либiдь, 1993. – 336 с.

 2. Соціологічна думка України. Навчальний посібник /Захарченко М.В. та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 424 с.

 3. Соціологія. Підручник /За заг. ред. проф. В.П. Андрущенка, проф. М.І.Горлача. – Х.,- К., 1998. – 624 с.

 4. Соціологія: Навч. посібник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія,1999. – 384 с.

 5. Соціологія: Підручник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія, 2006. – 544 с.

Додаткова

 1. Аристотель. Политика. Соч. Т.4. – М., 1983.

 2. Асмус В.Ф. История античной философии: Учебное пособие. – М., 1996.

 3. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – М.:Наука,1980. – 333 с.

 4. Боннар А. Греческая цивилизация: Пер с франц. – М.: Изд. ин.л-ры,1958–1962.– Т.1–3.

 5. Великие мыслители Востока / Под ред. проф. Яна П. Мок-Грила. – М.: Крокпресс, 1998.

 6. Великие мыслители Запада / Под ред. проф. Яна П. Мок-Грила.. – М.: Крокпресс, 1998.

 7. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли: Пер. с франц. – М.:Прогресс,1988. – 221 с.

 8. Глазунов С.В. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні // Соціологія: Навч. посібник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія,1999. – С. 39-48.

 9. Глазунов С.В. Протосоціологічні вчення від стародавніх часів до початку ХІХ ст. // Соціологія: Навч. посібник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія,1999. – С. 16-25.

 10. Гоббс Т. Сочинения в двух томах. – М.: Мысль, 1989.

 11. История китайской философии: Пер. с кит. – М.:Прогресс,1989. – 551 с.

 12. История теоретической социологии. В 5-ти томах. От Платона до Канта (Предыстория социологии и первые программы науки об обществе). – М.: Наука, 1995. Т. 1. – 270 с.

 13. Історія філософії на Україні у трьох томах. – К.: Наук. думка,1987. – Т.1. – 399 с.

 14. Макиавелли Н. Князь // Соч. Т. 1. – М.-Л.,1934.

 15. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. – 799 с.

 16. Мор Т. Утопія. Кампанелла Т. місто сонця. – К.: Дніпро, 1988. – 207 с.

 17. Огієнко І. Українська культура. – К.: Абрис, 1991. – 272 с.

 18. Оріховський-Роксолан С. Напучення королеві польському Сигізмунду-Августу // Українська література ХІУ-ХУІ ст. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 113-151.

 19. Піча В. М. Соцiологiя. Загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К.: "Каравела", 1999. – 248 с.

 20. Платон. Государство // Соч. в 3-х томах. – М.:Мысль,1971. – Т.3.Ч.1. – С.89-455.

 21. Платон.Законы // Соч. в 3-х томах. – М.:Мысль,1972. – Т.3.Ч.2. – С.83-470.

 22. Романов Б.А. Люди и нравы древней Руси. – М.-Л.: Наука, 1966. – 240 с.

 23. Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. В 3-х томах. – М.: Госполитиздат, 1961.

 24. Ручка А.І., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.,1995. – 223 с.

 25. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 782 с.

 26. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: Навч. посіб. – К.: Атака, 2004.. – 480 с.

 27. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів у 2-х томах. – К.: Наукова думка, 197201973. – Т.1-2.

 28. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченко та ін. - К., 1998. – 736 с.

 29. Франклин В. Избранные произведения. – М.: Госполитихдат, 1956. – 631 с.

 30. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М.:Высшая школа,1981. – 374 с.


Семінарське заняття «Класичний період у розвитку соціології» (10 год.)

 1. Огюст Конт – основоположник позитивістської соціології

 2. Теорія суспільства Г.Спенсера.

 3. Натуралістичні школи в соціології ХІХ – поч. ХХ ст.

 4. Соціологія марксизму.

 5. Психологічний напрям у соціології ХІХ – поч. ХХ ст.

 6. Соціологія М.Вебера.

 7. Соціологія Е.Дюркгайма.

 8. Соціологічна проблематика у творчості М.Грушевського.


Теми рефератів

 1. О.Конт про соціальну статика і соціальну динаміку, концепцію соціального прогресу.

 2. О.Конт про роль методів спостереження, експерименту, порівняння та історичного аналізу в соціології.

 3. Поєднання еволюційно-історичного, структурно-функціонального та системного підходів в соціологічній концепції Г.Спенсера.

 4. Концепція соціальної диференціації і соціальних інститутів Г.Спенсера.

 5. Герберт Спенсер проти тоталітаризму.

 6. Біоорганічна школа в соціології і соціальний дарвінізм.

 7. Географічний детермінізм і расово-антропологічна школа в соціології.

 8. Соціологія марксизму про економічні детермінанти історичного розвитку суспільства.

 9. Марксистська концепція історії суспільства як процесу зміни суспільно-економічних формацій, ролі класової боротьби й соціальних революцій в історичному процесі.

 10. Психологія народів і мас Г.Лебона.

 11. Теорія наслідування Г.Тарда.

 12. Г.Лебон про риси і типи юрби.

 13. Л.Уорд про динамічні сили соціальних змін.

 14. Інтеракціонізм Ч.Кулі.

 15. Формальна соціологія Ф.Тьонніса.

 16. Соціологічна концепція Г. Зіммеля.

 17. Пансексуалізм теорії З.Фройда.

 18. Е.Дюркгайм про розподіл праці та його роль в процесі соціальних змін.

 19. Дослідження Е.Дюркгаймом причин суїциду.

 20. Категорія “аномії” Е.Дюркгайма і сучасність.

 21. Концепція ідеальних типів – основа науково-дослідної доктрини Вебера.

 22. Теорія бюрократії М.Вебера.

 23. В.Парето про суспільство як систему рівноваги, що постійно порушується і відновлюється. Концепція соціальної стратифікації і зміни правлячих еліт В.Парето.

 24. Плюралістична теорія М.М.Ковалевського.

 25. Соціологічні погляди М.Драгоманова.

 26. Соціологічні концепції В.Липинського.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Захарченко М.В., Погорiлий О.I. Iсторiя соцiологiї (вiд античностi до початку ХХ ст.). – К.: Либiдь, 1993. – 336 с.

 2. Ручка А.І., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.,1995. – 223 с.

 3. Соціологічна думка України. Навчальний посібник /Захарченко М.В. та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 424 с.

 4. Соціологія. Підручник /За заг. ред. проф. В.П. Андрущенка, проф. М.І. Горлача/ – Харків – Київ, 1998. – 624 с.

 5. Соціологія: Навч. посібник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія,1999. – 384 с.

 6. Соціологія: Підручник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія, 2006. – 544 с.

Додаткова

 1. Антология русской классической социологии. – М.: Изд –во Моск. гос. Ун-та, 1995. – 340с.

 2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М.: Прогресс, 1993. – 608 с.

 3. Бороноев А.О. Ермакович Ю.М. М.М.Ковалевский и институциализация социологии в России //Социол. исслед. – 1996. № 8. – С. 120 – 126.

 4. Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 804с.

 5. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Самознание европейской культуры ХХ века. – М.: Политиздат,1991. – С. 130–153.

 6. Вебер М. Основные понятия стратификации //Социол. исслед. – 1994. - № 5. – С. 147 – 156.

 7. Вебер М. Харизматическое господство //Социол. исслед. – 1988. - № 5. – С. 139 – 147.

 8. Вундт В. Проблемы психологии народов. – Санкт-Перербург: Питер, 2001. – 160с.

 9. Гофман А.Б. Дюркгейм о ценностях и идеалах //Социол. исслед. – 1991. - № 2. – С. 104 – 106.

 10. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. – М.: Мартис, 1995. – 205 с.

 11. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. – М.: Мартис, 1995. – 204с.

 12. Грушевський М.С. Звичайна схема “руської” iсторiї й справа рацiонального укладу iсторiї схiдного слов’янства // Лiт. Україна. – 1991. – 30 травня.

 13. Грушевський М.С. На порозі нової України. - К., 1991. – 246 с.

 14. Грушевський М.С. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. - К., 1923. – 176 с.

 15. Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціологія). - Відень, 1921. – 129 с.

 16. Грушевський М.С. Хто такі Українці і чого вони хочуть. - К., 1991. – 198 с.

 17. Довгих В.А. Українська ідеологія в політичній теорії М.Драгоманова. - К., 1991. – 246 с.

 18. Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну. - К., 1917. – 112 с.

 19. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Канон, 1995. – 352с.

 20. Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения //Социол. исслед. – 1991. - № 2. – С. 106 – 114.

 21. Зиммель Г. К социологии религии //Вопросы социологии. – 1993. - № 3. – С. 5 – 15.

 22. Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной, социологии //Социол. исслед. – 1984. - № 2. – с. 170 – 178.

 23. Зиммель Г. Экскурс к проблеме: Как возможно общество? //Вопросы социологии. – 1993. - № 3. – С. 16 – 26.

 24. Історіософія Вячеслава Липинського // Історія філософії України. - К., 1994. – С. 145-196.

 25. Ковалевский М.М. Социология. Сочинения в двух томах. Т. 1. - СПб: АЛЕТЕЙЯ, 1997. – 288с.

 26. Копиленко О.Л. Повернення М.С.Грушевського. - К., 1991. – 348 с.

 27. Кукушкина Е.И. Русская социология Х1Х – нач. ХХ века. – МГУ, 1993. – 184с.

 28. Лебон Г. Адепти соціалізму і психологія їх. Зіткнення між демократичними ідеями і соціалістичними устремліннями //Філос. і соціол. думка. – 1991. - № 5. – С. 128 – 144.

 29. Лебон Г. Думки і вірування юрби //Філос і соціол. думка. – 1991. - № 6. – С. 118 – 152.

 30. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. - Відень, 1926. – 124 с.

 31. Липинський В. Релігія і церква в історії України. - Філадельфія, 1925. – 186 с.

 32. Лупаций В.С. Теория элит Вильфредо Парето //Философ. и социол. мысль. – 1992 - №11. – С. 47 – 56.

 33. Маркс К. К критике политической экономии //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. – М.: Политиздат, 1959. – С. 1 – 167.

 34. Медушевский А.Н. История русской социологи. – М.: Высшая школа, 1993. – 317с.

 35. Мечников Л. Цивилизация и великие исторические реки. – М., Изд. Группа "Прогресс", "Пания", 1995. - 464с.

 36. Москвин С.А. Герберт Спенсер против тоталитаризма //Социол. исслед. – 1992. - № 2. – С. 125 – 128.

 37. Парето В. О применении социологических теорий //Социол. исслед. – 1995. - № 10; 1996. - №№ 1, 2, 7, 10.

 38. Парето В. Социалистическая опасность //Социол. исслед. – 2001. - № 5. – С. 96 – 105.

 39. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навч. посібник. – К.,1996.

 40. Потульницький В.А. Історія української політології. - К., 1992. – 412 с.

 41. Потульницький В.А. Наукова діяльність М.С. Грушевського в еміграції (1919 –1924 рр.) // Укр. іст. журнал. - 1992. - № 2. – С. 29-38.

 42. Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського.-К.: Кембрідж, 1991.– 376 с.

 43. Психология толпы: социальные и политические механизмы воздействия на массы. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 800 с.

 44. Рамштедт О. Актуальность социологии Зиммеля //Социологический журнал. – 1994. - № 2. – С. 53 – 64.

 45. Ручка А.А., Танчер В.В. Социология Э.Дюркгейма //Филос и социол. мысль. – 1992. - № 5. – С. 100 – 112.

 46. Социологическая мысль в России. – Л.: Наука, 1978. – 416с.

 47. Социология Конта в изложении Риголажа. – Спб, 1898. – 408с.

 48. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченко та ін. - К., 1998. – 736 с.

 49. Спенсер Г. Грехи законодателей //Социол. исслед. – 1992. - № 2. – С. 129 – 136.

 50. Теннис Ф. Община и общество //Социологический журнал. – 1998. - № 3 / 4. – С. 207 – 227.

 51. Теннис Ф. Эволюция социального вопроса. Разд. Сущность и предшествующие формы социального вопроса //Социологическая мысль Х1Х века. Тексты. – Харьков, 1995. – С. 217 – 226.

 52. Тернер Дж. Структура социологической теории. – М.: Прогресс, 1985. – 472 с.

 53. Филиппов А.Ф. Обоснование теоретической социологии: Введение в концепцию Георга Зиммеля // Социологический журнал. – 1994. - № 2. – С. 65 – 81.

 54. Фрейд З. “Я и оно”: Тр. разных лет : Пер. с нем. - Тбилиси : Меранн, 1991. - 425с.

 55. Фрейд З. Будущее одной иллюзии //Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990. – С. 94 – 142.

 56. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб произведений. - М.: Просвещение, 1989. - 447с.

 57. Чижевський Д. Вячеслав Липинський як філософ історії // Філос. і соціол. думка. - 1991. - № 10. - С. 17-21.

 58. Шпакова Р.П. Фердинанд Теннис. Забытый социолог? //Социол. исслед. – 1995. - № 12. – С. 139 – 144.


Семінарське заняття «Основні напрямки сучасної світової соціології» (4 год.)

 1. Структурно-функціональна соціологія.

 2. Психоаналітичні теорії ХХ ст.

 3. Символічний інтеракціонізм.

 4. Феноменологічна соціологія.

 5. Соціобіологічні аспекти соціального життя.

 6. Проблеми існування професійних та псевдосоціологічних знань.


Теми рефератів

 1. Системний підхід у соціологічному світогляді Т.Парсонса.

 2. Теорія середнього рівня Р.Мертона.

 3. Теорія «соціальної стратифікації» і «соціальної мобільності» П.Сорокіна.

 4. Теорія конвергенції в роботах П.Сорокіна.

 5. Теорія «соціального характеру» Е.Фромма.

 6. «Втеча від свободи», проблеми подолання самотності.

 7. Символіко-драматична інтерпретація соціального досвіду.

 8. Роль символів в колективній поведінці.

 9. Роль реклами в поведінці мас.

 10. Основні принципи феноменології.

 11. Спонтанні форми поведінки мас в сучасному суспільстві.

 12. Етнометодологія Е.Гідденса.

 13. Соціобіологічні аспекти соціального життя.

 14. Соціологія в Україні на сучасному етапі.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навч. посібник. – К.,1996.

 2. Ручка А.О., Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли.-К.: Наук. думка,1992.-263 с.

 3. Ручка О.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології.-К.: Наукова думка,1995.-223 с.

 4. Смелзер Н. Социология.-М.: Феникс,1994.-688 с.

 5. Соціологічна думка України. Навчальний посібник /Захарченко М.В. та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 424 с.

 6. Соціологія. Підручник /За заг. ред. проф. В.П. Андрущенка, проф. М.І. Горлача/ – Х.,– К., 1998. – 624 с.

 7. Соціологія: Навч. посібник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія,1999. – 384 с.

 8. Соціологія: Підручник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія, 2006. – 544 с.

Додаткова

 1. Американская социологическая мысль: Тексты.-М.: Изд-во МГУ,1994.-496 с.

 2. Блумер Г. Коллективное поведение //Американская социологическая мысль: Тексты.-М.: Изд-во МГУ,1994.-С.168-215.

 3. Бурлачук В., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціологічної думки в Україні. – К.: Інститут соціології НАН України, 1995. – 256 с.

 4. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и современность.- Ростов-на-Дону: "Феникс",1999.-672 с.

 5. Гидденс Э. Социология. Учебник.-М.: Эдиториал УРСС,1999.-704 с.

 6. Ґіденс Е. Соціологія. – К.: Основи,1999. – 726 с.

 7. Глазунов С.В. Социальный характер украинского общества:методологические и теоретические аспекты // Вестник Днепропетровского университета: Социология, философия, политология. - Д.: Вид-во ДДУ, 1993. - Вип. 1. - С.4-13.

 8. Глазунов С.В., Федоровська Г.В. Самотність як соціальна проблема у творчості Еріха Фромма // Вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту: Соціологія. Філософія. Політологія. - Д.: Вид-во ДДУ, 1996. - Вип. 2. - С.120-128.

 9. Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая социология-СПб.: "Ольга",1996.-286 с.

 10. Джонстон Б.В. П.Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени// Социол.исслед.-1999.-№6.-С.13-24.

 11. Зарубежная социология ХХ века: Хрестоматия. Тексты. / Отв. ред. В.Г. Городяненко. – Дн-вск.: ДНУ, 2001.-336 с.

 12. Захарченко М.В., Бурлачук В. Ф., Молчанов М.О. Соціологічна думка України. – К.: 1996. – 356 с.

 13. Интегральная социология П.Сорокина //История социологии в Западной Европе и США. Учебник для вузов.-М.: НОРМА-ИНФРА,2001.-С.465-488.

 14. Интегральная социология П.Сорокина //Социология: парадигмы и темы. Курс лекций для выс.учеб.завед.-М.: МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ,1997.-С.98-120.

 15. Ипполитов Д.В. Биологические аспекты социологии // Социол. исслед.-2001.-№10.-С.119-124.

 16. История социологии в Западной Европе и США: Учебник для вузов/ отв.ред. Г.В.Осипов.-М.: "НОРМА",2001.-576 с.

 17. Капитонов Э.А. Социология ХХ века.-Ростов-на-Дону: Феникс,1996.-512 с.

 18. Комаров М.С. Социобиология и проблема человека // Вопросы философии,1985.-№4.-С.129-137.

 19. Кравченко Е.И. Теория социального действия: от Макса Вебера к феноменологам //Социологический журнал.-2002.-№3.-С.121-141.

 20. Курбатов В.И. Современная западная социология: аналитический обзор концепций: Учебное пособие.-Ростов-на Дону: "Феникс", 2001.-416 с.

 21. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. (Фрагменты).- К.: Ин-т социологии,1996.-112 с.

 22. Мертон Р. Явные и латентные функции// Американская социологическая мысль: тексты.-М.: Изд-во МГУ,1994.-С.379-448.

 23. Мид.Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль: Тексты.-М.: Изд-во МГУ,1994.-С.215-224.

 24. Мід Дж.Г. Дух, самість і суспільство з точки зору соціального біхевіоріста.// Пер.з англ., передм. і комент. Т.Коргана.-К.: Укр. Центр дух. культури.-2000.-416 с.

 25. Монсон П. Современная западная социология: теория, традиции, перспективы.-СПб.: Нотабене,1992.- 445 с.

 26. Морено Дж. Социометрия // Американская социологическая мысль: Тексты.-М.: Изд-во МГУ,1994.-С.260-292.

 27. Морено Дж. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе.-М.: Академический проспект,2001.-289 с.

 28. Новеженов Ю.И. Статус-секс и эволюция человека. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. - 160 с.

 29. Новоженов Ю.И. Таинственное либидо: социобиологический анализ человеческой сексуальности.-Екатеринбург: Банк культ. Информации,1999.

 30. О психологии восточных религий и философий.-М.: Медиум,1994.-256 с.

 31. Панов Е.Н. Этология человека: история и перспективы // Поведение животных и человека: сходство и различия: Собр. научн. Трудов.-Пущино, 1989.

 32. Парсонс Т. О структуре социального действия. - М.: Академический Проект,2000.-880 с.

 33. Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект-Пресс ,1997.-270 с.

 34. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття.-К.: Либідь,1996.-224 с.

 35. Покровский Н. Одиннадцать заповедей функционализма Р.Мертона //Социол. исслед.- 1992.-№2.-С.114-118.

 36. Современная западная социология. Словарь.-М,1990.-432 с.

 37. Современная западная социология: Словарь. – М.: Политиздат, 1990. 432 с.

 38. Современная западная философия. Словарь.- М.: Политиздат,1991.

 39. Современная зарубежная социология (70-80-е годы).-М.,1993.-211 с.

 40. Сорокин П. Система социологии.-М.,1993,Т.1 и 2.

 41. Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Человек. Цивилизация. Общество. -М.: Политиздат.1992.-С.295-424.

 42. Сорокин П. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация. Общество.-М.:Политиздат.1992.-С.425-504.

 43. Сорокин П. Таинственная энергия любви //Социол. исслед. -1991-№8.-С.121-137.

 44. Тернер Дж. Структура социологической теории. – М.: Прогресс, 1985.-С.58-100.

 45. Тимашев Н.С. Научное наследие П.А. Сорокина // Социо-логос. - М.: Прогресс. - 1992. -С.461-464.

 46. Уили Н. Крушение функционализма //Социологическая теория сегодня. – К.,1994.-С.47-50.

 47. Федорченко П. Дві версії соціології Т.Парсонса: Р.Мюнх і Дж. Александер //Філос. і соціол. думка.-1993.-№7-8.-С.29-52.

 48. Феноменологическая социология А.Шюца. Этнометодология Г.Гарфинкеля // Социология: парадигмы и темы. Курс лекций для высших учеб. заведений.-М.: МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ, 1997.-С.88-93; 93-96.

 49. Феноменологическая социология. Этнометодология.// Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3-х т. Т.1. Методология и история.-М.: ИНФРА-М,2000.-С.354-356.

 50. Фромм Э. Бегство от свободы.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.

 51. Фромм Э. Бегство от свободы: Человек для себя / Пер. с англ. Д.Н.Дудинской.-Мн.: ООО"Попурри",1998.-672 с.

 52. Фромм Э. Искусство любить: Исследование природы любви.-М.: Педагогика,1990.-159 с.

 53. Фромм Э. Миссия Зигмунда Фрейда: анализ его личности и влияния. - М.: Весь мир, 1996. -142 с.

 54. Функционализм и позитивизм в американской социологии // Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н.,

 55. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ.–М.: Прогресс-универс,1993.-480 с.

 56. Хорни К. Новые пути в психоанализе. Собр.соч. в 3-х томах.-М.,1997.

 57. Шмерлина И.А. Социология и этология человека //Социологический журнал.-2001.-№1.- С.33-43.

 58. Штомпка П. Социология социальных изменений.-М.: Аспект Пресс-1996-416 с.

 59. Юнг К. Аналитическая психология.- СПб.: МЦНКиТ "Кентавр" Ин-т личности, ИИП "Палантир", 1994.-136 с.

 60. Юнг К. Проблемы души нашего времени.-М.: Прогресс-Универс,1994.-332 с.

 61. Юнг К. Собрание сочинений: Психология бессознательного.-М.: Канон,1994.-320 с.

 62. Яковец Ю.В. Великие прозрения Питирима Сорокина // Социол. исслед.-1999.-№6.-С.3-13.


Семінарське заняття «Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку» (4 год.)

 1. Сутність суспільства, його головні ознаки, структурні елементи.

 2. Поняття соціальної системи. Теорії походження та розвитку суспільства.

 3. Типологізації суспільств. Основні риси сучасного суспільства.

ЛІТЕРАТУРАОсновна

 1. Ґіденс Е. Соціологія. – К.: Основи,1999. – 726 с.

 2. Смелзер Н. Социология.-М.: Феникс,1994.-688 с.

 3. Соціологічна думка України. Навчальний посібник /Захарченко М.В. та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 424 с.

 4. Соціологія. Підручник /За заг. ред. проф. В.П. Андрущенка, проф. М.І. Горлача/ – Х., – К., 1998. – 624 с.

 5. Соціологія: Навч. посібник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія,1999. – 384 с.

 6. Соціологія: Підручник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія, 2006. – 544 с.


Додаткова

 1. Гидденс Э. Социология: Учебник. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с.

 2. Кравченко А.И. Социология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – С. 353-381.

 3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Навч. Посібник / За заг. ред. М.В. Туленкова. – К.: МАУП, 1998. - С. 80-100.

 4. Маркович Д.Ж. Общая социология: Учебник. Изд. 3-е перед. и дополн. / пер. с сербского. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – С. 164-189; 383-424.

 5. Фролов С.С. Социология: Учебник. – 3-е изд., доп. – М.: Гардарики, 2001. – 344 с.

 6. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип. 3. – Львів: “Кальварія”, 1996.- 48 с.

 7. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Пер. с польского, под ред. А.М.Румянцева. – М.: Изд-во “Прогресс”, 1969. – 241с.


Семінарське заняття «Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства» (4 год.)

 1. Поняття соціальної структури суспільства. Основні елементи соціальної структури.

 2. Поняття та головні ознаки соціальної групи.

 3. Головні чинники та механізми формування соціальних груп. Види соціальних спільнот.

 4. Поняття соціального класу. Головні ознаки класу. Типології класів.

 5. Середній клас як суб’єкт соціальної дії в сучасному суспільстві.

 6. Соціальні групи як страти. Історичні типи стратифікованого суспільства. Причини соціальної нерівності.

 7. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність як процеси відтворення й розвитку соціальної структури суспільства.

 8. Проблема маргінальності соціальних утворень.


Скачати 367.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка