Заняття.«Літературні норми в користуванні лексичними, фонетичними та граматичними засобами»Скачати 138.6 Kb.
Дата конвертації10.03.2019
Розмір138.6 Kb.

Шановні колеги, раді вітати вас у стінах нашого гостинного навчального закладу. Cподіваємося, що семінарське заняття буде цікавим , а головне –корисним у вдосконаленні вашої професійної компетентності.

Кожен учасник заняття отримав Короткий словник мовних норм, на якому прикріплений смайлик з літерою. Складіть літери в такому порядку, щоб утворилося слово.

Це слова «успіх», «удача», «радість», «злагода» «натхнення». Вони визначають напрям нашої роботи. Будемо працювати з радістю, натхненно ,у злагоді. Успіхів вам та удачі !

Слайд 1 «Тема заняття»

Тема заняття .«Літературні норми в користуванні лексичними, фонетичними та граматичними засобами».

Слайд 2 «Епіграф»

Ми не є і не повинні стати народом суржикової мови чи мови мертво-декоративної. Маємо витворену протягом віків мову дивовижно багату, одну з найбагатших у світі, барвисту, запашну, розмаїту, здатну активно жити і розвиватись, придатну для найскладнішої художньої і наукової творчості. Злочином було б занедбати таке неоціненне духовне добро .

Олесь Гончар

Обгрунтованість вибору теми

Що спонукало до вибору теми? Учитель завжди перебуває в зоні «підвищеної мовленнєвої відповідальності»: його мовлення – найвагоміший засіб педагогічної діяльності. Сфера діяльності вчителя-предметника досить широка й стосується процесу навчання , виховання учнів у школі, класного керівництва, проведення позакласної роботи, зв’язків з батьками, пропаганди педагогічних і предметних знань, передбачає участь учителя в методичній роботі. Тому мовлення вчителя повинно бути правильним та зразковим .

Слайд 3 «Мета заняття»

Мета заняття : вивчення понять «літературна норма» , «види літературних норм»;

удосконалення найпоширеніших фонетичних , лексичних та граматичних форм.

Слайд 4 «Літературна норма»

Літературна норма мови — ознаки, правила літературно опрацьованого мовлення, яке є зразком писемної та усної форм спілкування.

Літературна норма має історичний, змінний характер. Зі зміною епохи частково видозмінюється обсяг мовних засобів, охоплений нею. Поняття «літературна норма» охоплює всі типи нормативного спілкування (мову преси, ділових паперів, виробничого спілкування тощо).

Слайд 5 «Критерії»

Критерії, на основі яких формується і встановлюється літературна норма.

 1. Системний (ґрунтується на відповідності мовних явищ законам і системі мови);

2. Національний (бере до уваги відповідність мовного явища національному характеру);

3.  Естетичний (базується на закономірностях функціонально-стилістчиної доцільності певної форми, її відповідності вимогам певного стилю);

4.  Критерій мови авторитетних письменників і визнаних зразків (передбачає нормативність мовних фактів тоді, коли їх можна підтвердити посиланнями на твори авторитетних письменників минулого і сучасності, а також на визнанні зразків, позбавлених виразного авторства - наукова і науково-навчальна література, державно-урядові документи, правописні кодекси і словники, вимова акторів, дикторів);

5) Статистичний (грунтується на врахуванні регулярності вживання мовного явища);

6) Культурно-історичний (територіальний) (береться до уваги належність мовних фактів до мови населення чітко окресленої території, на якій побутують певні мовно- літературні традиції).

Нормативність мови проявляється на усіх рівнях мовної системи, за якими і здійснюється класифікація мовних норм.

Слайд 6 «Мовні норми»

1. Орфоепічні норми – це сукупність правил вимови голосних, приголосних звуків та звукосполучень ,а також слів.

2. Орфографічні норми -це єдині загальноприйняті правила передачі звукової мови на письмі, а саме: написання слів і їх частин, вживання великої літери, написання слів разом, окремо і через дефіс, правила переносу слів із рядка в рядок. Орфограмою називають правильне написання, яке треба вибрати із низки можливих графічних варіантів.

3. Пунктуаційні норми - це система правил вживання розділових знаків у реченні, тексті (кома, крапка, тире, двокрапка, крапка з комою, три крапки, дужки, лапки, знак оклику, знак питання). За допомогою розділових знаків здійснюють структурне, смислове та інтонаційне членування писемної мови на значущі частини, що дає змогу читачеві усвідомити зміст тексту відповідно до задуму автора.

4. Лексичні норми регламентують використання слів відповідно до їх лексичного значення та не допускають вживання жаргонних, діалектних, просторічних слів.

5. Словотвірні норми встановлюють закономірності утворення нових слів за наявними в мові словотвірними моделями. Часто в усному мовленні спостерігаємо відхилення від норм українського словотворення під впливом російських відповідних лексем.

6. Граматичні норми охоплюють правила творення та вживання форм слів, їх поєднання у словосполучення та речення. Ці норм,и закріплені в граматиках української мови, довідниках, правописі.

8. Стилістичні норми регламентують доцільність використання мовних засобів у конкретних стилях мови. Добір мовних елементів відповідає потребам сфер комунікації, меті і завданням висловлювання.

Виробленню мовних норм для досягнення високої мовленнєвої культури сприяють навчальний матеріал підручників , посібників з мови та культури мовлення, словники та зразкове живе мовлення.

Пропонуємо ознайомитися з науковими джерелами , які можна використовувати для удосконалення мовленнєвої культури.

Презентація довідкової літератури

Практичне заняття

Для роботи на сьогоднішньому занятті ми підготували короткий словник ,який стане, сподіваємося, вам у нагоді. У ньому занотовані окремі норми літературної мови, з якими ми будемо зараз працювати.

Отже, практичне заняття буде спрямоване на вироблення правильних орфоепічних ,лексичних та граматичних норм.

1. Почнемо з орфоепічних. Які це норми?

Слайд 7 «Орфоепічні норми»

Спробуйте використати життєвий досвід та розставити наголос у словах, які ви бачите на слайді .

Слайд 8 «Так буде українською. Наголос »

Перегляд відеоматеріалу. «Так буде українською»

Слайд 9 «Слова з наголосом»

Перевірка завдання (читання слів учасниками заняття)

Ви'падок, фо'рзац, спи'на, сере'дина, озна'ка , навча'ння, завда'ння, чита'ння , вида'ння, листопа'д, нови'й, котри'й, украї'нський, чергови'й, одина'дцять, ки'дати, нести', вести', беремо', ра'зом,. по'ми'лка, та'ко'ж, ма'бу'ть ,за'вжди' .

Що регламентують лексичні норми?

Слайд 10 «Лексичні норми»

Поміркуймо, коли треба вживати слово «відкривати» та «закривати».

Слайд 11 «Відкривати- закривати»


?

?

розгорніть книгу

розкрийте книгу

згорніть книгу

закрийте книгу

погортайте сторінки

полистайте сторінки

відчиніть вікно

відкрийте вікно

розплющте очі

відкрийте очі

заплющте очі

закрийте очі

Пропонуємо перевірити завдання за допомогою живого зразкового мовлення мовознавця О. Авраменка та переглянути відеозапис експрес- уроку.

Слайд12 «Експрес-урок від О. Авраменка ««Відкривати- закривати» »

Отже , відкриваємо

Слайд13 «Відкривати- закривати»Правильно

Неправильно

розгорніть книгу

розкрийте книгу

згорніть книгу

закрийте книгу

погортайте сторінки

полистайте сторінки

відчиніть вікно

відкрийте вікно

розплющте очі

відкрийте очі

заплющте очі

закрийте очі

Часто можна почути в мовленні колег такі словосполуки «вірна відповідь», «піднімайте руку», «на протязі уроку», «я рахую», «необхідно прийняти участь», «наступним чином» тощо. А чи правильно це?

Слайд 14 « Правильна» чи «вірна відповідь»?

Слайд 15 «Підносити руку» чи «піднімати руку»?

Слайд 16 «Протягом уроку» чи на «протязі уроку»?

Слайд 17 «Я вважаю» чи «я рахую»?

Слайд 18 «Взяти участь» чи «прийняти участь»?»

Слайд 19 «Таким чином» чи «наступним чином»?

Слайд 20 «Правильними будуть сполуки слів »

Отже, правильними будуть сполуки : «відповідь правильна», «підносьте руку», «протягом уроку», « я вважаю», «візьміть участь», «таким чином».

3. Коли неправильно будуємо форми слова, речення та словосполучення, які порушуємо мовні норми?

Слайд 21 «Граматичні норми»

Серед граматичних норм виділяють словотвірні, морфологічні та синтаксичні норми. У двомовному середовищі, властивому нашому регіону, найчастіше припускаються помилок у синтаксичних нормах , удаючись до «вільного» перекладу усталених прийменникових конструкцій з російської мови на українську.Розгляньте таблицю й запам’ְятайте ,що так буде українською.

Неправильно

Правильно

відсутній по хворобі

відсутній через хворобу

поставити в приклад

поставити за приклад

жити на Україні

жити в Україні

лекція по математиці

лекція з математики

згідно наказу

згідно з наказом

у відповідності з інструкцією

відповідно до інструкції

говорити на українській мові

говори українською

навчатися фізиці

навчатися фізики

відповідати по бажанню

відповідати за бажанням

по вині дітей

з вини дітей

читати по складам

читати по складах

по вівторках

щовівторка

три малюнка

три малюнки

назвати по імені та по батькові

назвати на ім’я та по батькові

змагання по настільному тенісу

змагання з настільного тенісу

по неуважності

через неуважність

робота по підвищенню культури

робота над підвищенням культури

надіслати по адресі

надіслати на адресу

давайте перевіримо

перевірмо

самий цікавий фільм

найцікавіший фільм

шестидесяти п’яти

шістдесяти п’яти

найбільш різноманітніші

найбільш різноманітні

по виконанню

виконавши завдання

відповідаючі учні

учні ,відповідають

А зараз пропонуємо відредагувати речення , у яких порушені синтаксичні норми.

Слайд 22 «Відредагуйте речення»

1. Андрій відсутній по хворобі.2. Відповідаючі учні отримали оцінки. 3. У бібліотеці не вистачало семидесяти підручників з української мови для учнів 5 класу. 4. Іван припустився помилки по неуважності. 5. У торговому центрі «Караван» самі низькі ціни. 6. Надішліть листа по вказаній адресі. 7. По вівторках учні відвідують мовно-літературний гурток. 8. Я не соромлюся говорити на українській мові. 9. Ми живемо на Україні. 10. Прочитаймо слово по складам. Усі із задоволенням відвідали змагання по настільному тенісу.11. Сьогодні ми провели саме цікаве заняття. Давайте перевіримо, як буде українською.

Слайд 22 «Так буде українською»

1. Андрій відсутній через хворобу.2. Учні, які відповідали, отримали оцінки. 3. У бібліотеці не вистачало сімдесяти підручників з української мови для учнів 5 класу. 4. Іван припустився помилки через неуважності. 5. У торговому центрі «Караван» найнижчі ціни. 6. Надішліть листа на вказаній адресі. 7. Щовівторка учні відвідують мовно-літературний гурток. 8. Я не соромлюся говорити українською мові. 9. Ми живемо в Україні. 10. Прочитаймо слово по складах. Усі із задоволенням відвідали змагання з настільного тенісу.11. Сьогодні ми провели найцікавіше заняття. 12.Перевірмо, як буде українською.

Виконання практичних завдань.

Перевірка практичних завдань

Слайд 22 «Так буде українською. Речення з експрес-уроку О. Авраменка»

Підбиття підсумків

Ми не будем вас карати через неправильно виконані завдання.

Щиро дякуємо вам за участь у семінарському занятті та бажаємо здоров’я наснаги , дбайте про чистоту своєї мови та душі.

Додаток № 1Короткий словник мовних норм

1. Орфоепічні норми

Ви'падок, фо'рзац, спи'на, сере'дина, озна'ка , навча'ння, завда'ння, чита'ння , вида'ння, листопа'д, нови'й, котри'й, украї'нський, чергови'й, одина'дцять, ки'дати, нести', вести', беремо', ра'зом,. по'ми'лка, та'ко'ж, ма'бу'ть ,за'вжди' .

2. Лексичні нормиПравильно

Неправильно

правильна відповідь

вірна відповідь

піднесіть руку, щоб дати відповідь

підніміть руку, щоб дати відповідь

розгорніть сторінку

відкрийте сторінку

гортати сторінки

листати сторінки

протягом тижня

на протязі тижня

тактовна поведінка

тактична поведінка

наведіть приклад

приведіть приклад

таким чином

наступним чином

вживати заходи 

приймати міри

оголошення

об 'ява

брати до уваги

приймати до уваги

впадати у вічі

кидатися в очі

за будь-якої погоди

при любій погоді

я вважаю

я рахую

розплющувати очі

відкривати

брати участь

приймати участь

проводити заходи

проводити міроприємства

чинна програма

діюча програма

складати іспит

здавати іспит

відчиняти вікно

відкривати вікно

відігравати велике значення

мати велике значення

кінцевий результат

заключний результат

занести до списку

включити до списку

сказати кілька слів

сказати пару слів

3. Синтаксичні норми

Неправильно

Правильно

відсутній по хворобі

відсутній через хворобу

поставити в приклад

поставити за приклад

жити на Україні

жити в Україні

лекція по математиці

лекція з математики

згідно наказу

згідно з наказом

у відповідності з інструкцією

відповідно до інструкції

говорити на українській мові

говори українською

навчатися фізиці

навчатися фізики

відповідати по бажанню

відповідати за бажанням

по вині дітей

з вини дітей

читати по складам

читати по складах

по вівторках

щовівторка

три малюнка

три малюнки

назвати по імені та по батькові

назвати на ім’я та по батькові

змагання по настільному тенісу

змагання з настільного тенісу

по неуважності

через неуважність

робота по підвищенню культури

робота над підвищенням культури

надіслати по адресі

надіслати на адресу

давайте перевіримо

перевірмо

самий цікавий фільм

найцікавіший фільм

шестидесяти п’яти

шістдесяти п’яти

найбільш різноманітніші

найбільш різноманітні

по виконанню

виконавши завдання

відповідаючі учні

учні ,відповідають

Додаток № 2Завдання для практичної частини заняття

Так буде українською

Завдання І

Розставте наголос , прочитайте слова відповідно до мовних орфоепічних норм.

Випадок, форзац, спина, середина, ознака ,навчання, завдання, читання, видання, листопад, новий, котрий, український, черговий, одинадцять, кидати, нести, вести, беремо, разом, помилка, також, мабуть, завжди .

Завдання ІІ

Оберіть слово в дужках для побудови словосполучення згідно з мовними лексичними нормами.

(Розгорніть, розкрийте) книгу, (закрийте, згорніть) книгу, (полистайте, погортайте) сторінки, (відкрийте, відчиніть) вікно, (розплющте, відкрийте) очі, (заплющте, закрийте) очі.

Завдання ІІІ

Відредагуйте речення, дотримуючись мовних синтаксичних норм.Із-за невірно виконаного завдання нас можуть наказати.
Каталог: attachments -> article
article -> Настилання підлог керамічними плитками
article -> «Фізична культура, основи здоров’я та превентивна освіта в умовах переходу на 12-річну систему навчання: проблеми, завдання, перспективи»
article -> Кривова Галина Вікторівна, учитель світової літератури Великосербулівської зош і–ііі ступенів Єланецької районної ради. Матеріали до вивчення твору Міхаеля Енде «Джим Гудзик І Лукас Машиніст»
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7324. Dm. 20. 50-2014

Скачати 138.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка