Законів «Про вищу освіту», «Про інноваційну діяльність»Скачати 236.34 Kb.
Дата конвертації10.06.2019
Розмір236.34 Kb.
ТипЗакон

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАНИ

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТc:\users\firstprorector\pictures\нова емблема ддаеу.tif

Положення

про Репозитарій Дніпровського

державного аграрно-економічного

університету
(електронний архів документів)

Дніпро 2017

Положення розроблене на підставі Законів «Про вищу освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положення про Національний репозитарій академічних текстів», «Положення про організацію освітнього процесу в ДДАЕУ» (2015 р.) щодо форм організації освітнього процесу та видів навчальних занять, інших нормативних документів.
Метою цього Положення є визначення завдань, принципів наповнення Репозитарію, регламентування основних засад управління електронним Репозитарієм університету, визначено основні поняття, порядок надходжень, вимоги до надання авторами документів, їх систематизації та зберігання.

У Положенні викладені загальні умови функціонування, склад та структуру Репозитарію.


Розробники: Грицан Ю.І., Онопрієнко Д.М., Братчик А.Г., Бібен І.А., Курбацька Л.М., Мицик О.О., Маслікова К.П., Павлова Г.Є., Піщан С.Г.,

Сокол С.П., Ткачук А.В.


Розглянуто і схвалено Науково-методичною радою ДДАЕУ (протокол № 2 від 22 листопада 2017р.)
Розглянуто і схвалено Науково-технічною радою ДДАЕУ (протокол

№ 3 від 30 листопада 2017р.)


Затверджено Вченою радою Дніпровського державного аграрно-економічного університету (протокол № 2 від 30 листопада 2017р.

Введено в дію наказом ректора університету № _______

від ________________


 1. Загальні положення

1.1. Положення про Репозитарій Дніпровського державного аграрно-економічного університету (далі – Положення) визначає основні поняття, завдання, принципи його наповнення та функціонування і регламентує основні засади управління електронним Репозитарієм університету;

1.2. Репозитарій – це електронний архів, що накопичує, систематизує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий відкритий доступ до документів наукового та освітнього призначення, створеного працівниками будь-якого структурного підрозділу Дніпровського державного аграрно-економічного університету, аспірантами чи студентами, є складовою інтегрованої інформаційної системи Дніпровського державного аграрно-економічного університету, а також надає безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет. Репозитарій університету є частиною загальної електронної колекції наукової бібліотеки університету;


  1. Репозитарій має скорочену назву DCAEUR), яка є абревіатурою повної назви англійською мовою:

Electronic Dnipro State Agrarian and Economic University Repository

Адреса репозитарію в Інтернеті: http://dspace.dsau.dp.ua


1.4. Основні терміни:


 • Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права», іншого Закону чи Договору;

 • Архівування – розміщення творів у Репозитарій депозитором;

 • Відкритий доступ (ВД) – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволений правовласниками. Технічне здійснення доступу всім охочим надається у будь-який час і без обмежень;

 • Депозитор – особа, яка здійснює архівування матеріалів у Репозитарії;

 • Договір приєднання – договір, умови якого встановлені Університетом, і який може бути укладений лише шляхом приєднання автора до договору в цілому. Автор не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст.634 Цивільного кодексу України);
 • Інтелектуальні права на твір включають виняткове право і особисті немайнові права;

 • Електронна бібліотека Університету (далі – еDCAEUR) – репозитарій відкритого доступу, що накопичує, зберігає електронні публікації та електронні версії документів (творів), створених працівниками та студентами УНІВЕРСИТЕТУ або іншими особами, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет;

 • Колекція – систематизоване зібрання творів, що мають науковий, художній, історичний інтерес;

 • Наукове видання – видання, що містить результати теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також науково підготовлені до публікації пам’ятки культури та історичні документи;

 • Особисті немайнові права автора включають право авторства, право на ім’я, право на недоторканність твору, право на обнародування твору;

 • Препринт (pre-print) – підготовлений до публікації матеріал;

 • Постпринт (post-print) — документ, що пройшов редакторську правку, процедуру реферування і офіційно опублікований;

 • Репозитарій (електронний архів) – це місце, де зберігаються і підтримуються різні дані. Репозитарій відкритого доступу – мережевий сервіс із зберігання, систематизації та поширення творів у цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим зацікавленим особам;

 • Спільнота – зареєстрований для участі в Репозитарії науковий підрозділ, факультет, кафедра, центр, інститут чи інша наукова група або особа, що займається та продукує наукові роботи. Колекції та фонди, як правило, є продуктом одного із структурних підрозділів університету;

 • Самоархівування — самостійне розміщення у Репозитарій власного твору автором, який зареєстрований адміністратором Репозитарію;

 • Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені в електронній (у тому числі цифровій) іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

1.5. Формування та функціонування Репозитарію здійснюється відповідно до чинної міжнародної, загальнодержавної законодавчої та внутрішньоуніверситетської нормативної бази та цього Положення.

Репозитарій формується та функціонує у відповідності до наступних документів:


 • Законів України «Про інформацію», “Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».,«Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

 • Положення про Національний репозитарій академічних текстів;

 • Положення про Репозитарій Дніпровського ДАЕУ;

 • ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание (межгосударственный стандарт);

 • ГОСТ 7.82—2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание злектронных ресурсов (межгосударственный стандарт);

 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

 • Інших нормативних документів, що регулюють питання авторського та інформаційного права.
 1. Призначення, мета та завдання, функції Репозитарію еDCAEUR:

2.1. Основне призначення Репозитарію – накопичення, систематизація, зберігання та поширення у електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти шляхом їх архівування та самоархівування та надання відкритого, безкоштовного, повнотекстового доступу до них через мережу Інтернет, а також поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства та Національному репозитарії академічних текстів (National Repository of Academic Texts).
2.2. Мета та завдання Репозитарію:

- сприяння розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в університеті, зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі. Збільшення цитованості наукових публікацій науково-педагогічних працівників Дніпровського державного аграрно-економічного університету шляхом надання вільного доступу до них за допомогою Інтернету;

- забезпечення середовища, що дозволятиме науковим підрозділам, аспірантам, докторантам, співробітникам та студентам розміщувати наукові дослідження в електронній формі у надійний та добре організований архів і стимулювати та забезпечувати відкритий доступ до них;

- створення надійної та доступної системи обліку публікацій наукових робіт факультетів і окремих науково-педагогічних працівників;

- забезпечити місце і спосіб централізованогоі довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів творів;

2.3. Репозитарій DCAEUR) орієнтований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів і виконує наступні функції:

- навчальну, що спрямована на допомогу освітньому процесу;

- наукову, що спрямована на допомогу науково-дослідницькому процесу;

- довідково-інформаційну, що спрямована на задоволення інформаційних запитів користувачів з різних галузей знань;

- поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами, електронними копіями друкованих видань та їх збереження;

2.4. Функціонування Репозитарію регламентується двома основними документами: Положенням та Авторським договором про передачу невиключних прав на використання твору.
3. Управління Репозитарієм

3.1. Загальне управління Репозитарієм університету здійснює Координаційна рада з роботи Репозитарію, до якої входять ректор (голова), проректор з наукової роботи, перший проректор-проректор з навчальної роботи, директор наукової бібліотеки, начальники навчального відділу та науково-дослідної частини, завідувач відділу аспірантури та докторантури, начальник інформаційно-обчислювального центру університету, координатори (представники) від факультетів – заступники деканів з наукової роботи, завідувач відділу бібліотеки, шо відповідає за цей напрям діяльності бібліотеки.Рада встановлює обов’язкові до виконання всіма користувачами Репозитарію вимоги, що регламентують:

 • коло осіб, які можуть розміщувати свої документи в Репозитарії;

 • перелік документів та порядок їх розміщення;

 • порядок вирішення суперечок щодо розміщення документів в Репозитарії;

 • порядок відкликання документів з Репозитарію;

 • перелік форматів документів, які можуть бути розміщені в Репозитарії;

3.2. Наукова бібліотека виступає координатором і основним виконавцем процесу поповнення Репозитарію матеріалами, що надаються координаторами (представниками) від факультетів, наукових та науково-дослідних підрозділів університету або авторами. Координатори (представники) від факультетів мають слідкувати за виконанням даного Положення, вимог, встановлених Координаційною радою та вимог діючого законодавства України;

3.3. Функції адміністратора Репозитарію покладаються на інформаційно – обчислювальний центр університету, який забезпечує технічну та програмну підтримку, працездатність програмних засобів разом із сектором комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки. За збереження електронних документів Репозитарію відповідає наукова бібліотека. За потребою до роботи з університетським репозитарієм долучаються будь-які працівники бібліотеки, інформаційно-обчислювального центру, заступники деканів з наукової роботи, завідувачі кафедр університету;

3.4. Організацію взаємодії наукової бібліотеки з іншими підрозділами щодо питань організації архівування та самоархівування творів здійснюють:

- науково-дослідна частина та навчальний відділ, навчально-методична рада, науково-технічна рада;

- завідувач відділом докторантури та аспірантури;

- декани факультетів та завідувачі кафедрами;

- редакційно-видавничий відділ;

- кафедра філології;

- студентські наукові товариства (СНТ) та Рада молодих учених (РМУ);

- інші посадові особи у відповідності до функціональних обов’язків та наданих повноважень;

3.5. Навчальний відділ та науково-дослідна частина контролюють архівування депозиторами від підрозділів та самоархівування авторами творів на етапі аналізу щорічних звітів викладачів, у формі, яка підтверджує посилання на місце розміщення матеріалу в Репозитарії;

3.6. Завідувач відділом докторантури та аспірантури контролює самоархівування авторефератів авторами, які захистили дисертації у спеціалізованих вчених радах університету та інших організаціях;

3.7 При визначенні щорічного рейтингу структурних підрозділів Дніпровського державного аграрно-економічного університету, враховувати факт розміщення наукових праць у Репозитарії.

4. СтруктураРепозитарію

4.1. Репозитарій еDCAEUR є універсальним за змістом науковим зібранням. Структура репозитарію складається із фондів університету, інших науково-освітніх установ України та зарубіжжя. У разі необхідності Координаційна рада може ініціювати внесення змін та доповнень у типову структуру Репозитарію;

Кожна спільнота може мати колекції «Наукові роботи», «Навчальні видання», «Наукові роботи студентів» та ін. за кореневим каталогом: вісники, збірники, журнали, матеріали конференцій, монографії, навчальні видання, наукові публікації науково-педагогічних працівників, магістерські та наукові роботи студентів, аспірантів, дисертації (а саме: загальна частина дослідження), їх автореферати та інші;

4.2. Тематичний склад визначається факультетами та кафедрами відповідно до наукового та освітнього процесів університету. До Репозитарію можуть бути залучені:

- твори, які рекомендовані до друку Вченою радою університету та видані при повному чи частковому фінансуванні Дніпровського державного аграрно-економічного університету та були використані матеріальні ресурси університету;

- наукові публікації науково-педагогічних працівників Дніпровського державного аграрно-економічного університету, здійснені в інших видавництвах, за умови відсутності заборони на їх розміщення в Репозитарії з боку видавництв;

- дисертації (а саме: загальна частина дослідження) та їх автореферати, що захищені науково-педагогічними працівниками Дніпровського державного аграрно-економічного університету;

- інші матеріали наукового, освітнього або методичного призначення за бажанням їх автора:

4.3. Не розміщуються в Репозитарії твори тимчасового значення: методичні вказівки, інструкції до лабораторних робіт, конспекти і презентації лекцій, електронні навчальні засоби (тренажери, відео- та аудіо-лекції, тести, робочі зошити), рекламні буклети, листівки тощо;

4.4. За видами електронних ресурсів Репозитарій не має обмеження. Це можуть бути будь-які електронні текстові дані, електронні числові дані, електронні картографічні дані, електронні зображення, електронні інтерактивні мультимедіа;

4.5. Процедура архівування в Репозитарії здійснюється шляхом поетапного заповнення полів, які містять основний набір даних про документ (метаданих): автор, назва, рік видання, анотація, джерело, видавництво, організація тощо;

4.6. Хронологічні рамки для Репозитарію не встановлюються.
5. Принципи створення Репозитарію
5.1. еDCAEUR є веб-орієнтована, кумулятивна та постійна база даних (цифрових копій документів), що визначені Університетом;

5.2. Репозитарій створюється за допомогою програмного забезпечення відкритого доступу DSpace, розробки Массачусетського технологічного інституту, що підтримує протокол обміну метаданими ОАІ-РМН (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи тим самим інтегрувати електронний Репозитарій у міжнародні реєстри ROAR, OpenDOAR та інші;

5.3. Репозитарій поповнюється документами шляхом самоархівування твору автором або шляхом передачі документу до наукової бібліотеки. Для отримання можливості самоархівування автори повинні зареєструватись та отримати відповідні права для роботи. Адміністратор Репозитарію реєструє авторів, надаючи їм права депозитора;

5.4. Депозитором може бути як автор, так і уповноважений працівник наукової бібліотеки. За бажанням автора його роботу може розміщувати у Репозитарії депозитор-бібліотекар. При цьому автор подає до бібліотеки (вул. Сергія Єфремова, 25, наукова бібліотека, ауд. 512) електронну версію роботи в будь-якому форматі, що читається машиною, за вимогами щодо подання матеріалів

до Репозитарію ДДАЕУ;

5.5. Підтримуються всі файлові формати, в яких створені ресурси. Однак, автору рекомендуються для використання певні формати у кожному з видів матеріалів:
Формати, що рекомендуються для застосування, при розміщенні матеріалів

Документ

Назва редактора

Розширення

Текст

Adobe PDF, Microsoft

.pdf, доступний до

копіюванняOffice

.doc, .docx

Презентація

Microsoft Powerpoint

.ppt

Таблиці

Microsoft Excel

.xls, x1sx

Зображення

Paint Net, Paint . JPEG.GIF

.jpg, .gif

5.6. Публікації, що розміщуються або передаються для розміщення у Репозитарій, повинні забезпечуватись наступними даними у електронній формі (у порядку пріоритету їх наявності):

- безпосередньо електронний документ (або набір документів), що являють собою публікацію;

- заголовком, прізвищами, іменами та по батькові авторів, анотацією, ключовими словами трьома мовами (українською, російською, англійською);

- бібліографічним описом документа;

5.7. Роботи аспірантів і студентів розміщуються у Репозитарії за наявністю рекомендації наукового керівника;

5.8. Вилучення публікації з відкритого доступу або заміна на приховану форму повного тексту здійснюється адміністратором на прохання автора публікації;

5.9 Якщо факультет ( наукова рада факультету) визнають низький рівень роботи, що представлена автором у факультетській спільноті Репозитарію або використано напрацювання інщих авторів без посилань на них, Координаційна рада дає доручення адміністратору еDCAEUR вилучити цей документ.
6. Авторський договір
6.1. Права та обов’язки сторін


   1. Відкритий доступ до Репозитарію не скасовує авторського права. Особисті немайнові права автора не відчужувані і зберігаються за ним незалежно від способу публікації. Виключне право на твір автор реалізує, добровільно ухвалюючи рішення про подання своєї публікації у Репозитарій;

   2. Твір не може бути розміщений у Репозитарії, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоду громадському порядку, здоров’ю та моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою;

   3. Автор гарантує, що у Творі не використовувалися твори, авторські права на які належать третім особам. Автор (співавтор) гарантує що на момент розміщення Твору в еDCAEUR лише йому належать виключні майнові права на Твір, що розміщується; майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено); майнові права на Твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб;

   4. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує УНІВЕРСИТЕТУ всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір. У Авторському договорі автор підтверджує, що розміщуючи роботу в Репозитарії, він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв);

   5. Автори можуть розміщувати лише свої власні роботи, при цьому погоджуючись із умовами авторського договору, який пропонує система в електронній формі;

   6. Повнотекстові матеріали та інші цифрові дані (наповнення) не можуть бути продані або іншим способом реалізовані з комерційною метою без офіційного дозволу власників авторських прав;

   7. Підписуючи у паперовій формі Авторський договір, автор передає Університету на безоплатній основі невиключні права на використання твору:

- на внесення твору у базу даних Репозитарію;

- на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи її змісту;

- на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання;

- на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження;

- на надання електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет;

- на конвертування електронної версії наукових статей;   1. У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з авторів приймає умови цього договору, розміщуючи такий твір у Репозитарії;

   2. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам;

   3. Авторський договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент розміщення твору в Репозитарії відкритого доступу, а також, якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора. Тоді він за допомогою адміністратора вилучає роботу з відкритого архіву.

Вимоги щодо подання матеріалів

до Репозитарію ДДАЕУ
До Репозитарію приймаються:
Автореферати дисертацій, довідкові видання, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, презентації, дисертації (а саме: загальна частина дослідження), матеріали конференцій, тези доповідей, препринти, наукові статті тощо за наступними вимогами:
Необхідні відомості


Поля для заповнення автором

Матеріал публікувався або розповсюджувався раніше

Інформація щодо публікацій (рік, місце видання (джерело), видавництво, кількість публікацій)

Матеріал включає більше 1 файлу

Кількість файлів (один ресурс може включати декілька файлів)

Бібліографічний опис

(повний бібл. опис для опублікованих матеріалів згідно з рекомендаціями ДСТУ ГОСТ 7.1-2006)

Бібліографічний опис робиться згідно з методичними рекомендаціями, розміщеними на сторінці бібліотеки на сайті університету

(рубрика «Науковцю»)Видавець/ видавництво (факультативно)
Редактор (якщо є)
Науковий керівник (якщо є)
Автор, співавтори

українською мовою (Прізвище ім’я та по батькові повністю)
Автор, співавтори

російською мовою (Прізвище ім’я та по батькові повністю)
Автор, співавтори

англійською мовою (Прізвище та ім’я). При введенні англійською мовою прізвища та імені застосовується транслітерація.
Назва матеріалу

українською мовою
Назва матеріалу

російською мовою
Назва матеріалу

англійською мовою
Ключові слова українською мовою (не менше 4-5 слів чи словосполучень)
Ключові слова російською мовою (не менше 4-5 слів чи словосполучень)
Ключові слова англійською мовою (не менше 4-5 слів чи словосполучень)
Дата публікації (рік – обов’язковo, день, місяць – факультативно)
Назва журналу, рік, номер, сторінки (для статті)
Індекс УДК
Ідентифікатори (ISSN, ISBN, DOI)
Характер або жанр змісту ресурсу

(обрати необхідне)Стаття, Книга, Глава з книги, Навчальний об’єкт, Зображення, Зображення тривимірне, Мапа , Препринт, Презентація, Програмне забезпечення, Технічний звіт, Автореферати дисертацій, Дисертації

(а саме: загальна частина дослідження), іншеМова (мова оригіналу твору)
Анотація українською мовою
Анотація російською мовою
Анотація англійською мовою
Спонсорська підтримка, якщо є (введіть у текстове поле імена/найменування спонсорів та/чи коди фондів)
Примітки

(можна вказувати зміст матеріалу, відгуки, коментарі про матеріал, тощо)
Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по-батькові
Інститут, факультет, кафедра, структурний підрозділ
Посада
Контактні телефони
E-mail
УВАГА! Матеріали не приймаються:

 • електронною поштою;

 • файли, що містять частини інших документів (статей, тез та ін.);

 • неякісно відскановані файли та файли, що розпізнані як картинка;

 • файли з неповним описом та відомостями про документ;

 • методичні рекомендації, програми та інші матеріали, що входять до бази даних навчально-методичного комплексу (НМК)

Голова Координаційної ради

Репозитарію,ректор Дніпровського ДАЕУ А.С. Кобець

Директор бібліотеки А.Г. Братчик

Скачати 236.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка