Якщо бажаєш людині щастя, навчи її працювати. К. УшинськийСкачати 89.22 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір89.22 Kb.

Якщо бажаєш людині щастя, навчи її працювати.

К. Ушинський

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічна думка здійснює пошук нових пріоритетів в освіті та вихованні підростаючого покоління. Поява нових цілей і цінностей в освіті потребує докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності.

Одним з важливих завдань сучасної школи є підготовка підростаючого покоління до творчої діяльності. В даний час, а тим більше в майбутньому, діяльність у будь-якій галузі вимагає від людини творчості та оперативності в прийнятті рішень. Світова практика свідчить, що добробут людей в індустріально розвинутих державах значно вищий, ніж у менш розвинутих. Непідготовлена до творчої діяльності людина може генерувати ідеї, пропонувати рішення, проте вона ніколи не зможе довести їх до кінцевого результату.

Маючи достатній педагогічний досвід роботи в позашкільній установі, завжди вважала, що першочерговою умовою для педагога-позашкільника є його професійна майстерність та професійно-педагогічна компетентність, які особливо необхідні в роботі з дітьми. Поєднання професійно значущих особистісних якостей із глибоким знанням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, володіння методикою викладання предмета у відповідності до специфіки навчально-виховного закладу у системі позашкільної освіти є важливими педагогічними технологіями, які я, як керівник гуртка, вважаю обов’язковим у роботі з вихованцями.

Для сучасної позашкільної освіти основою є пошук нових педагогічних можливостей, що пов’язаний, насамперед, з відмовою від традиційного навчання і виховання. Саме інноваційний характер сучасної освіти та зміна спрямованості навчально-виховного процесу і визначає актуальність даної проблеми. Творчою силою інноваційних процесів виступає проектна технологія і є інструментом формування перетворювальних знань учнів, їх здібностей та реального впливу на життя. Саме тому своїм проблемним питанням я обрала «Використання елементів проектної діяльності в гуртковій роботі».

Одним із важливих завдань занять гурткової роботи є створення умов для формування творчої активності учнів. Найбільш ефективно можна його вирішити, використовуючи у педагогічній практиці проектну технологію, тому що вона включає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своїм змістом.Новизна досвіду полягає у створенні умов для всебічного розвитку й становлення життєвокомпетентної, творчої особистості як суб’єкта діяльності та цінності суспільства. Сприяє цьому моя авторська програма «Основи бісерного плетіння», яка дає можливість ознайомити учнів з регіональними особливостями одного із видів українського декоративно-ужиткового мистецтва – бісерного плетіння. Заняття у гуртку бісероплетіння розвиває творчі здібності гуртківців, художній смак, знайомить з різними техніками виконання виробів та напрямками сучасного бісероплетіння, виховує у дітей любов до народних традицій.

Зараз ми все частіше звертаємося до джерел народної творчості, національних скарбів, бо це є одним із головних засобів народної нашого народного мистецтва. Його потрібно берегти та примножувати, так як без минулого не буде майбутнього. Адже виховання освіченої гармонійно розвинутої та національно-свідомої особистості не можливе без вивчення рідної мови, природи рідного краю, національної символіки, мистецтва, родинно-побутової культури. Простежується пряма закономірність виховання: чим глибше проникнення дитини в скарбничку національної і духовної культури Батьківщини, осмислення нею найвищих досягнень своєї нації, тим глибші патріотичні почуття.Практична значущість полягає у тому, щоб у скрутний економічний час ринкових відносин навчитися підхоплювати естафету з рук митців і своїм самодіяльним мистецтвом, мова якого універсальна, утверджувати аксіому творчості: уміння кожного учня при бажанні розвинути в собі закладені природою здібності творити красу своїми руками на радість собі і людям.

Провідна ідея досвіду роботи – використання елементів проектної діяльності в організації художньо-естетичного виховання, для формування продуктивної творчої діяльності, готовності та потреби у творчості засобами декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема бісероплетіння.

Новітні підходи до організації навчальної діяльності відкривають мені широкий простір для творчого пошуку. Створення умов для формування творчої активності учнів є одним із важливих завдань занять гурткової роботи. Сьогодні ми маємо досвід усіх попередніх поколінь педагогів, збагачений інноваційними, в тому числі й інформаційними, технологіями та методиками навчання, які дають можливість у найкоротший час заохотити, зацікавити, донести до учня знання, розвинути вміння, сформувати навички і оцінити навчальні досягнення.

Напрацьований мною досвід з питань реалізації проектного підходу в навчально-виховний процес дає змогу зробити висновок, що актуальне сьогодні завдання – виховання творчої особистості нової доби повинно реалізувати значною мірою в практику позашкілля оригінальні новаторські прийоми, педагогічні дії, засоби, що охоплюють навчально-виховний процес, від визначення його мети до очікуваних результатів.

Використання елементів проектної діяльності передбачає створення потенціалу творчої діяльності кожного гуртківця з метою його самореалізації та самовизначення у здатності до засвоєння творчо-інтелектуальних та предметно-перетворювальних знань, вмінь, втілених у конкретних роботах, що створюються під керівництвом керівника гуртка.Результативною формою роботи є презентація виробів учнів, у яких відображена творчість створення ними орнаментальних композицій, цікавих виробів, організація творчих виставок.

Цьому передує:  • попереднє знайомство з видами народного декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема бісерним плетінням;

  • розширення уявлення про види виготовлення виробів з бісеру майстрами Прикарпаття (зокрема Опілля), колірне поєднання, залежність декору і форми, функції матеріалу, що добирається до роботи;

  • вивчення техніки виконання;

  • ознайомлення з символікою українського декоративно-ужиткового мистецтва;

  • оволодіння прийомами стилізації реальних форм рослинного світу.

На заняттях діти вміло планують свою роботу, читають креслення і технологічні картки. Різноманітність видів і характеру самостійної роботи проявляє інтерес та увагу учнів у процесі виконання практичних завдань. Це дисциплінує їх, виховує позитивне відношення до фізичної праці, культури, гігієни, естетики, прищеплює любов до мистецтва, народних традицій і звичаїв.

Метод проекту використовуємо для створення творчих робіт на підсумкову виставку в кінці вивчення кожного розділу навчальної програми. Протягом навчального року гуртківець отримує завдання зробити творчу роботу для підсумкової виставки. До роботи потрібно написати методичну інструкцію, яка б містила опис матеріалів, інструменти, способи обробки, послідовність виконання, розмістити ескіз та фото готової роботи. Для засвоєння теоретичної основи роботи діти за бажанням об’єднуються у творчі команди та працюють самостійно вдома, використовуючи комп’ютери та мережу Інтернет. Практичну частину роботи гуртківці виконують на заняттях.

Намагаюсь залучити до творчої діяльності всіх гуртківців, передусім дітей із підвищеною навчальною мотивацією. При цьому необхідно враховувати вікові та психологічні особливості дітей.

Усі етапи творчої роботи ретельно контролюю, здійснюю індивідуальну допомогу, так як у групах навчаються діти з різним рівнем підготовки. Обдаровані вихованці можуть успішно розробляти власні ескізи і виконувати більш складні роботи.

Метод творчого проекту дає можливість розвивати вміння: самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, систематизувати та узагальнювати отриману інформацію, висувати гіпотези, робити аргументовані висновки, генерувати ідеї, планувати та організовувати свою діяльність, діяти в нестандартних ситуаціях, розвиває критичне мислення, тобто формує компетентність продуктивної творчої діяльності, підвищує інтерес до декоративно-ужиткової діяльності, розвиває творчі здібності.

Досвід, який отримують вихованці гуртка при виконанні творчих робіт, допомагає дітям у процесі шкільної навчальної діяльності.

Захист творчих робіт на підсумковому занятті та експозиція їх на звітній виставці – кульмінація роботи гуртка: запрошуються гості – фахівці декоративно-ужиткового мистецтва, керівники інших гуртків, батьки, вчителі. Під час захисту своїх творчих робіт гуртківці вчаться чітко й переконливо викладати інформацію, захищати свою точку зору, ставити запитання, слухати один одного. Багатьом дітям такі виступи допомагають повірити у свої сили, в себе.

Бісер – це світ, у якому об’єднуються дуже різноманітні грані людського таланту. Саме він дає невичерпні можливості для прояву творчості та фантазії. Бісер – це і прикраси, і букети квітів, і вишитий одяг, і картини, це станкове й ручне ткацтво, створення яких дають можливість кожній дитині реалізувати свій творчий потенціал. Інноваційне використання технік надає можливість дітям виготовляти сувеніри різного призначення. Оволодіння вихованцями різними техніками та нетрадиційне використання їх у виготовленні бісерних виробів – це показник вміння генерувати ідеї та впроваджувати їх у творчий процес.

Для оптимізації виховного впливу на особистість я вношу естетичні елементи в навчальну діяльність з метою пробудження у дітей позитивних емоцій. Під час роботи в музеях, на виставках учні замальовують зразки виробів, візерунків і орнаментів, вчаться розкодовувати символіку, найбільш вживані елементи, кольори, властиві певному регіону, навчаються класифікувати вироби за регіональними особливостями. Така робота розвиває творчу активність, ініціативу, самостійність, сприяє розвитку творчих нахилів, здібностей, обдаровань. Використовуючи та переосмислюючи побачені твори мистецтва, школярі створюють свої мистецькі вироби.

Під час виготовлення квітів із бісеру, тканих прикрас, створення композицій, розповідаю дітям легенди, а також про символічне та оберегове значення кожної квітки. Адже ще здавна квіти для людини були символом її почуттів, думок. Вони пробуджують у дітей людяність, щирість і доброту. Квіти – наші обереги, окраса життя, символи української землі, історія нашого народу. Недаремно він звеличив їх у піснях, казках, легендах, у творах мистецтва.

Перед оздобленням бісером пасхальних яєць, дітей ознайомлюю з історією розвитку писанкарства, способами та техніками оздоблення яєць, розглядаю символіку кольору, символіку орнаменту, яка властива саме нашому регіону, вивчаю традиції нашого краю, знайомлю з відомими писанкарями Прикарпаття.

Під час виготовлення виробів з бісеру (герданів, силянок, браслетів, брошок, вишитих мініатюр, рушників, картин, об᾽ємних композицій), де використовується українська національна символіка, ознайомлюю дітей із національними символами України – прапором, гербом, гімном, народнопоетичними символами. Це сприяє формуванню національної свідомості школярів, виховує почуття патріотизму.

Україна – це отча земля, рідний край, де ми народилися. Тому, під час виготовлення вишитих виробів з бісеру, звичайно розповідаю про українську вишивку, про символічне значення мотивів українських орнаментів, про символічне значення кольору. З вишивкою пов’язана вся багатовікова історія українського народу, його творчі пошуки, радість і горе, перемоги й поразки, сподівання на майбутнє.

Значна кількість виробів-сувенірів з патріотичною символікою, виробів-оберегів, виготовлених на заняттях гуртка, були передані нашим воїнам, які боронять нашу країну на сході, а також подаровані дітям зі сходу, які були в гостях. Виготовлення саме таких виробів якнайкраще сприяє вихованню в учнів національно-патріотичних почуттів.

Результатами впровадження елементів проектної технології на заняттях гуртка є перемоги учнів у районних, обласних змаганнях, а також на обласних, Всеукраїнських виставках-конкурсах.

Досягнення реального результату праці породжує в дитини почуття величезного піднесення. Воно з'являється тому, що діти бачать: їх зусилля витрачені не даремно (зроблені до свята сувеніри, прибраний зал, вишита серветочка, оздоблене пасхальна писанка тощо), починають усвідомлювати свої сили («от що я можу»), відчувати радість колективної роботи, їх захоплює сам процес праці. Позитивні переживання в процесі трудової діяльності розвивають у дітей працьовитість і впевненість у своїх силах.

Утвердження вирішальної ролі вчителя у вихованні культурної, творчої особистості українського школяра – головний напрям моєї педагогічної діяльності. Сучасне заняття – це організація активної співпраці наставника і учнів, пошуку істини через спроби і помилки.Засвоєння, зберігання і розвиток дітьми традицій і звичаїв українців є важливим засобом зміцнення національної свідомості, згуртування і єдності всієї нашої нації і великої родини.

Науково обґрунтоване, належно організоване та системно реалізоване виховання учнівської молоді засобами декоративно-ужиткового мистецтва, яке відображає духовний поступ народу, процес збереження й збагачення його культури та відповідає потребам етнокультурного відродження української нації, дасть змогу сформувати освічену, високоморальну, працелюбну особистість громадянина-патріота своєї Батьківщини.

Скачати 89.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка