Вступ мета вступного екзаменуСкачати 173.03 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір173.03 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

«___» 2017 р.
П Р О Г Р А М А

вступного випробування на 2 курс за спеціальністю

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація «Фінанси і кредит» (фінансова сфера),

3 курс за напрямом підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Фінанси»


на здобуття ступеня бакалавра для вступників, які мають диплом

за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Затверджено

на засіданні кафедри «Фінансів»

протокол № 13 від «6» березня 2017 р

Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доцент _______ Шикіна Н.А.

Одеса 2017З М І С Т


ВСТУП………………………………………………………………………….


3

Зміст програми вступного ВИПРОБУВАННЯ.………………….


8

Приклад екзаменаційного білету ………………………………..


6

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ віДповідей ……………………………….


13

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………..


14


ВСТУП
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Цілі та задачі проведення вступного екзамену – виявлення реальних знань, умінь і навичок вступників як фахівців бакалаврського рівня.

Характеристика змісту програми.

Програму вступних екзаменів скомпоновано за двома навчальними нормативними дисциплінами «Освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів» напряму підготовки «Фінанси і кредит», а саме «Фінанси» та «Фінанси підприємств».

Завдання у екзаменаційному білеті складаються у відповідності до зазначених дисциплін й формуються у вигляді тестових завдань та двох задач. Тести містять чотири варіанти відповідей на поставлене питання, з котрих єдина є правильною. Наведені в задачах цифрові дані – умовні.

Така структура екзаменаційного білету дозволить перевірити знання вступників з дисциплін, їх уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.

Порядок проведення екзамену визначається Положенням про організацію навчального процесу ОНЕУ.

ЗМІСТ ПОГРАМИ ВСТУПНОГО випробування ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції та роль

Умови виникнення фінансових відносин, їх об’єктивність та місце у відтворювальному процесі. Визначення поняття “фінанси” та їх ознаки. Сфери фінансових відносин. Відмінності фінансів від інших економічних категорій та взаємозв’язок з ними. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. Характеристика функцій фінансів та їх роль в умовах ринку.
Тема 2. Фінансова система України

Призначення, сутність та склад фінансової системи. Принципи побудови і характерні риси фінансової системи. Організаційний склад фінансової системи. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи.


Тема 3. Фінансові ресурси держави

Фінансові ресурси: економічний зміст та призначення. Складові частини фінансових ресурсів. Фінансові ресурси держави. Формування централізованих та децентралізованих ресурсів: джерела, методи акумуляції, використання ресурсів.Тема 4. Фінансова політика: її сутність, види та значення


Фінансова політика: визначення, мета, етапи реалізації. Фінансова стратегія і тактика. Фактори, які впливають на фінансову політику держави. Складові фінансової політики. Типи фінансової політики.
Тема 5. Фінансовий механізм, фінансове управління та фінансовий контроль

Сутність фінансового механізму та його складові. Елементи фінансового механізму та їх характеристика. Призначення та завдання фінансового планування. Об’єкти, суб’єкти та принципи фінансового планування. Методи фінансового планування. Види фінансових планів: централізовані та децентралізовані, їх зв’язок. Фінансовий контроль та його значення та види. Методи організації фінансового контролю та органи контролю.


Тема 6. Бюджет. Бюджетна система

Бюджет як економічна категорія. Роль і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Розподільча і контрольна функції бюджету. Роль державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного і соціального розвитку України. Економічна сутність доходів і видатків державного бюджету. Формування доходів державного бюджету, їхній склад і структура. Видатки державного бюджету. Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови бюджетної системи. Ланки бюджетної системи і їхній взаємозв'язок. Розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Бюджетне регулювання.


Тема 7. Бюджетний процес в Україні

Поняття бюджетного процесу, його законодавча основа. Стадії складання проекту бюджету. Роль органів державної законодавчої і виконавчої влади в розробці й складанні державного бюджету. Основні методи розрахунку доходів і видатків бюджету. Розгляд і затвердження бюджету. Виконання бюджету. Складання звіту про виконання Державного бюджету і його затвердження парламентом України.


Тема 8. Бюджетний дефіцит і державний борг

Бюджетний дефіцит та причини його виникнення. Види бюджетного дефіциту: фактичний, циклічний, структурний, прихований. Причини стійкого бюджетного дефіциту і збільшення державного боргу. Способи фінансування дефіциту державного бюджету; шляхи подолання дефіциту. Поняття і види державного боргу. Державний борг: внутрішній та зовнішній, основні види. Управління державним боргом.Тема 9. Місцеві фінанси.


Місцеві фінанси як система. Місцеві бюджети – основне джерело фінансування органів місцевого самоврядування. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Регулювання міжбюджетних відносин.

Тема 10. Податки. Податкова система


Суть і функції податків. Класифікація податків та їх ознаки. Елементи оподаткування та їх характеристика. Податкова система: поняття, основи побудови. Принципи і методи оподаткування. Розрахунок основних податків: податку на додану вартість, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб.

Тема 11. Соціальні позабюджетні фонди


Позабюджетні фонди, їхній склад, роль і місце у фінансовій системі. Чинники, що обумовлюють необхідність створення позабюджетних фондів. Класифікація позабюджетних фондів за призначенням. Роль позабюджетних фондів в економічному і соціальному розвитку суспільства.

Тема 12. Фінанси домогосподарств


Економічна сутність, функції та роль фінансів домогосподарств. Особливості фінансової політики та менеджменту фінансів домогосподарств. Видатки і доходи домогосподарств. Фінанси домогосподарств в сучасних умовах.


Тема 14. Страхування. Страховий ринок

Сутність та види страхування. Головні суб’єкти страхового ринку. Об’єкти страхування. Структура національного страхового ринку. Страхові компанії та їх організаційні форми.


Тема 15. Фінансовий ринок

Економічна суть фінансового ринку та його структура. Класифікація фінансових ринків. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку.


Тема 16. Міжнародні фінанси

Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів. Об’єкти та суб’єкти міжнародних фінансів. Загальна характеристика світового фінансового ринку. Структура світового фінансового ринку.


Тема 17. Грошові надходження підприємств

Визначення чистого доходу (виручки) та інших надходжень підприємства від проведення господарської та фінансової діяльності.

Класифікація цін. Розрахунок оптової ціни виробу. Розрахунок відпускної ціни виробника з урахуванням податку на додану вартість і акцизного податку. Розрахунок ринкової ціни.
Тема 18. Витрати підприємства

Виробнича собівартість реалізованої продукції: сутність і порядок її визначення. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та їх визначення. Адміністративні витрати. Витрати на збут і рекламу. Інші витрати. Планування витрат на виробництво та реалізацію продукції. Визначення планового розміру витрат на продану продукцію (Впп).


Тема 19. Формування і розподіл прибутку

Характеристика прибутку як економічної категорії. Функції прибутку. Показники рентабельності та їх визначення. Методи планування валового прибутку в промисловості.


Тема 20. Економічні основи активів підприємств

Основний капітал підприємства і його складові. Амортизаційна політика держави і підприємства. Нарахування амортизації фінансовими методами (Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»): прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод, виробничий метод. Показники ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів.Тема 21. Оборотні кошти підприємства

Обіговий капітал підприємства і його визначення. Встановлення оптимальної потреби підприємства у обіговому капіталі. Встановлення оптимальних запасів матеріальних ресурсів: коштів, авансованих в запаси сировини, матеріалів тощо (одноденні витрати, норма запасу в днях). Потреба в обігових коштах у незавершеному виробництві і запасах готової продукції. Інші нормативи (запасні частини для ремонту, тара, малоцінні і швидкозношувані предмети). Сукупна потреба обігових коштів - методики визначення. Показники використання обігового капіталу суб’єкта господарювання.
Тема 22. Оцінка фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ділової активності. Аналіз рентабельності за допомогою коефіцієнтів рентабельності: активів, власного капіталу, діяльності, продукції.Приклад екзаменаційного білету вступного випробування з напряму підготовки «фінанси і кредит»
1. Фінанси розглядають через призму:

а) політичних і економічних підходів;

б) економічних й правових підходів;

в) політичних і правових підходів;

г) наукових підходів.

2. Фінанси пов’язані з таким поняттям як:

а) фінансові відносини;

б) державна діяльність;

в) політичний устрій;

г) державотворення.
3. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані таким поняттям:

а) централізовані фінанси;

б) децентралізовані фінанси;

в) фінансова інфраструктура;

г) фінансова діяльність.
4. Фінансова система – це:

а) сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних сфер і ланок фінансових відносин;

б) сукупність фінансово-кредитних інститутів;

в) сукупність держаного та місцевих бюджетів;

г) сукупність фінансового і страхового ринків.
5. Головним елементом ресурсного потенціалу країни вважається:

а) природні ресурси;

б) виробничі потужності;

в) фінансові ресурси;

г) кваліфікований персонал.
6. Потенційна дієздатність фінансових ресурсів країни залежить від:

а) загального обсягу фінансових ресурсів й їх ефективного використання;

б) політичної кон’юнктури;

в) рівня централізації фінансових ресурсів;

г) податкового навантаження на економіку.
7. Регулюючий зміст фінансової політики пов’язується з:

а) політикою економічного розвитку;

б) політикою стабілізації;

в) політикою обмеження ділової активності,

г) політикою економічного розвитку, політикою стабілізації, політикою обмеження ділової активності.
8. Фіскальна політика буває:

а) стимулюючою;

б) стримуючою;

в) автоматичною;

г) стимулюючою, стримуючою, автоматичною.
9. До складу державних фінансів не включають:

а) державний і місцеві бюджети;

б) державні позабюджетні фонди;

в) державний кредит;

г) фінанси господарських товариств.
10.Найгрунтовніше розкриває змістовність поняття «державні фінанси» твердження, що державними фінансами є:

а) сукупність грошових коштів, що як у фондовій, так й нефондовій формі, що концентруються та переміщуються у межах фінансової системи держави;

б) сукупність економічних відносини, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів, з ціллю забезпечення виконання функцій і завдань держави.

в) сукупність фондів грошових коштів, які акумулюються в бюджетній системі держави та призначені для забезпечення функцій держави;

г) сукупність економічних відноси, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням державного бюджету.
11. Бюджетна система в унітарних державах включає у себе наступні бюджети:

а) федеральний бюджет і бюджет суб’єктів федерації;

б) державний бюджет і місцеві бюджети;

в) бюджети суб’єктів федерації та бюджети територій;

г) бюджети територій та федеральний бюджет.
12. Дефініція «бюджет» походить від англійського «budget», що означає:

а) доходи, гроші;

б) шкіряний мішок, гаманець;

в) банківський рахунок;

г) обов’язковий грошовий платіж на користь держави.
13. Дефіцит бюджету – це:

а) перевищення доходів над видатками бюджету;

б) перевищення видатків над доходами бюджету;

в) перевищення доходів загального фонду над видатками загального фонду бюджету;

г) перевищення видатків загального фонду над доходами загального фонду бюджету.
14. До методів покриття дефіциту бюджету відносяться такі методи, як:

а) емісійний і беземісійний;

б) емісійний;

в) беземісійний;

г)немає вірної відповіді.
15. Головними суб’єктами системи місцевих фінансів в Україні є:

а) територіальна громада і органи місцевого самоврядування;

б) регіональні і державні органи влади;

в) територіальна громада і державні органи влади, що отримали делеговані повноваження;

г) органи місцевого самоврядування та органи обласної державної адміністрації.
16. Територіальна громада це:

а) мешканці , об'єднані постійним проживанням у межах району;

б) мешканці, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями;

в) мешканці, об'єднані постійним проживанням у межах області;

г) представники мешканців певної адміністративно-територіального одиниці, що обираються на відповідний строк

17. До функцій територіальної громади не входить:

а) управління майном, що є в комунальній власності;

б) проведення місцевих референдумів та реалізація їх результатів;

в) затвердження бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контроль за їх виконання.

г) нагляд за цільовим використанням коштів бюджету.
18. За допомогою податків перерозподіляються:

а) резервні фонди;

б) ВВП;

в) вартість основного капіталу;

г) вартість робочої сили.
19. До функцій податків не відноситься функція:

а) розподільча і контрольна;

б) фіскальна;

в) регулююча і стимулююча;

г) накопичувальна.
20. Стимулююча функція податків не пов`язана із:

а) застосуванням пільг;

б) зменшенням бази оподаткування;

в) зміною об`єкта оподаткування;

г) скасування виплат за податковим боргом.
21. Відрахування підприємств до Пенсійного фонду здійснюються у відсотках до:

а) валового доходу підприємства;

б) фонду заробітної плати;

в) прибутку;

г) собівартості продукції.
22. За періодом функціонування державні цільові фонди поділяються на:

а) довічні, строкові;

б) постійні, довічні;

в) солідарні, тимчасові;

г) постійні, тимчасові
23. Страховий агент це:

а) фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції;

б) штатний працівник страхової компанії;

в) фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страхування;

г) юридична особа, яка від свого імені та за дорученням страховика виконує частину його страхової діяльності.
24. Страховий інтерес це:

а) усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів життя громадян;

б) міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у страхових відносинах;

в) вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування внаслідок настання страхового випадку;

г) страхова сума в яку оцінюється можливий збиток страховика при виплаті страхового відшкодування страхувальникам.
25. Страхова подія – це

а) подія, передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає зобов’язання страховика відшкодувати завдані цією подією збитки або сплатити страхове забезпечення страхувальникові;б) стихійне лихо, нещасний випадок або настання іншої події, за якої виникає зобов’язання страховика сплатити страхувальнику страхове відшкодування або страхову суму;

в) укладання договору страхування між страховиком і страхувальником;

г) відшкодування внаслідок настання страхового випадку.
Практична частина складається з двох задач (максимальна оцінка за повне правильне вирішення задачі 25 білів)

Задача 1

Визначити планові витрати на реалізовану продукцію, якщо відомо: 1. витрати на виробництво – 15940 грн.,

 2. списано витрат на невиробничі рахунки – 640 грн.,

 3. зміна залишків незавершеного виробництва – (+100 грн),

 4. позавиробничі витрати – 650 грн.,

 5. залишки готової продукції на складі та у відвантаженні на початок планового року по виробничій собівартості – 500 грн.,

 6. залишки готової продукції та у відвантаженні на кінець планового року на 30 % менше за вхідні дані.

Задача 2


Очікуваний випуск товарної продукції на 4 квартал поточного року - 870 тис. грн., до кінця року буде реалізовано 78% готової продукції 4 кварталу. В плановому році випуск товарної продукції за виробничою собівартістю – 5020 тис. грн. Норма запасу готової продукції на складі на кінець планового року встановлена в розмірі 10 днів. Позавиробничі витрати – 9% від товарного випуску. Визначити планові витрати на продукцію, що реалізується в плановому році.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
Екзаменаційне завдання включає теоретичну і практичну частину. Теоретична частина вступного випробування складається з 25 тестових запитань. Оцінка за правильну відповідь 2 бали, неправильну - 0 . Практична частина вступного випробування складається з двох задач, максимальна оцінка за повне правильне вирішення задачі 25 балів.

25 балами оцінюється повне методично грамотне і математично правильне рішення задачі, виконане в чіткій, логічній послідовності, з наведенням формул та розшифровкою умовних позначень, загальних висновків.

20 балами оцінюється повне і правильне рішення задачі з представленням необхідних висновків, яке містить деякі методичні неточності і незначні математичні помилки.

15 балами оцінюється повне рішення задачі, яке містить декілька суттєвих методичних помилок, які охоплюють не більше 50% рішення задачі, або неповне правильне рішення задачі, яке виконано на половину.

10 балами оцінюється фрагментарне правильне рішення задачі, яке виконане не більше, ніж на 25%.

5 балами оцінюється фрагментарне, частково правильне рішення задачі, яке виконано менше, ніж на 25%.

0 балами оцінюється відсутність, або повністю неправильне виконання задачі.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.Вступник, який набрав менше, ніж 24 бали на комплексному фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття ступеня «бакалавр».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бюджетний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

 2. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

 3. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

 4. Величко Г.О., Дейніс Л.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник – Одеса: Пальміра, 2006. 196 с.

 5. Венгер В.В. Фінанси: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 432 с.

 6. Кудряшов В.П. Фінанси: навчальний посібник. - Херсон: К-88. Олді плюс. - 2006.

 7. Миргородська Л.О. «Фінансові системи зарубіжних країн». Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури 2006.

 8. Педь І.В. Податкова система: економіко-правова характеристика податків: навч.посіб/ За ред.. Ю.М. Лисенко. –К.: Знання, 2007. – 348 с.

 9. Страхування: Підручник / керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. – К.: КНЕУ.2002. – 599.

 10. Суторіна В. М., Федосов В.М., Андрушенко В.А. Держава, податки, бізнес. – К.: Либідь, 2007. – 117 с.

 11. Управление затратами на предприятии: Учебник /В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др.; Под общ. ред. Г.А. Краюхина. – СПб.: “Издательский дом Бизнес – пресса”, 2000. – 277с.: ил.

 12. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦЕУЛ, 2002. – 268 с.

 13. Фінанси. Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К.: ЦУЛ, 2010. - 576 с.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма навчальної дисципліни
2017 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «основи екології»

Скачати 173.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка