Впровадження компетентнісного підходу до навчання творчої особистостіСкачати 80.92 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір80.92 Kb.

Впровадження компетентнісного підходу до навчання творчої особистості.

Якість системи середньої освіти визначається тим, наскільки підготовлені до життя випускники школи. Знання і вміння, навички, яких набувають учні в процесі вивчення української мови та літератури, не переходять автоматично у таку готовність.

Поряд із засвоєнням базових знань перед педагогами постає завдання навчити учнів учитися, виробити потребу у навчанні впродовж життя, навчити використовувати отриманні знання у своїй практичній діяльності, творчо підходити до їх реалізації.

Вирішити зазначенні завдання покликаний компетентністний підхід, який має на меті створити умови для розвитку творчої особистості учнів і формування в них ключових, базових, основних і предметних компетентностей.

Які ж ознаки компетентності:


 • Ситуативність прояву (вирішення навчальних і життєвих проблем);

 • Поліфункціональність (допомагає розв’язувати різноманітні проблеми в різних сферах особистого і суспільного життя);

 • Надпредметність і міждисциплінарність (у вигляді окремих елементів чи цілісно присутні в різних навчальних предметах та освітніх галузях);

 • Комплексність впливу (охоплюють і розвивають усі основні групи особистісних якостей учня, сприяють формуванню логічного, творчого та критичного мислення та ін.).

Зрозуміло, що одні компетентності в порівнянні з іншими є більш загальними. Відтак з’являється потреба в їх класифікації.

1.Ключові компетентності - стосуються загального змісту освіти й формуються засобами всіх навчальних дисциплін.

2.Загальнопредметні компетентності (компетенції) - стосуються певного кола навчальних предметів і освітніх галузей і, відповідно, формуються їх засобами.

3.Предметні компетентності- часткові стосовно перших двох рівнів, можуть формуватися засобами конкретних предметів.

Компетентність виражає здатність учня накопичувати, інтегрувати знання, уміння й досвід їх використання для вирішення навчальних і життєвих проблем.

Ідеал сучасного навчання – особистість із гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями. Тому такі форми роботи, як рольові ігри, вільне письмо, словесне малювання, дослідницька діяльність, захист проектів, представлення презентацій сприяють загальному розвитку учнів, здатних комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови.

Такі види уроків допомагають відійти від стандарту, підштовхнути учня до власного, неповторного, індивідуального, особливого погляду на життя. Це, як правило,уроки - відкриття, уроки – дослідження, уроки – ділові ігри, уроки – подорожі, уроки – погляди в історію, уроки – практикуми; уроки – вибори; уроки – лінгвістичні проекти; уроки – роздуми.

На таких уроках створюється ситуація довіри та успіху, і за таких обставин дитина творчо розкривається, може повірити у свої можливості, реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої здібності.

Уроки слід будувати на підставі рівноправного партнерства і спілкування на творчих засадах з використанням інтерактивних форм та методів: робота у парах, робота у групах, захист проектів, захист презентацій, створення дискусій тощо.

Отже потрібно сформувати компетентності, яких потребує суспільство: • Здатність учитися все життя;

 • Комунікативність;

 • Творча креативність;

 • Здатність робити вибір та нести за нього відповідальність;

 • Високий рівень самостійності особистості.

Учень на основі власного життєвого досвіду, враховуючи свої можливості, знаходить істину та робить відповідні висновки. Навчання стає проектним, бо планується поступовий мовленнєвий розвиток кожного учня, а це дає можливість школярам проявити власне «я», вільно спілкуватися, аргументовано доводити свою думку, визнавати власні помилки, додержуватися культури мовлення, дискусії, навчає уникати категоричності, використовувати адекватну лексику.

Забезпечення компетентністного підходу у викладанні української мови та літератури через використання інновацій, формує в учнів здатність знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях, сприяє розвитку пізнавальної діяльності школярів; формує й розвиває в учнів ключові (базових, основні, надпредметні) і предметні компетентності.

Завдання, які має вирішити сучасний урок, зорієнтований на реалізацію компетентністного підходу у навчанні:


 • підвищення рівня мотивації учнів;

 • використання суб’єктивного досвіду, набутого учнем;

 • ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду, набутого учнями;

 • формування в учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію;

 • здійснення інформаційної чіткості та оптимізації кожного уроку;

 • підвищення рівня самоосвітньої та творчої діяльності учнів;

 • створення умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу;

 • наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю за процесом навчання;

 • формування моральних цінностей особистості;

 • розвиток соціальних та комунікативних здібностей учнів;

 • створення ситуації успіху.

Питання формування компетентностей висвітлено в концепції загальної середньої освіти - 12-річна школа, концепціях мовної та літературної освіти, Державних стандартах базової та повної загальної середньої освіти. У програмі з української мови зазначено, що одним із головних завдань є "вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користування засобами мови у різних життєвих ситуаціях". Програмою з літератури визначено ключові компетентності

Система використання української мови та літератури в умовах упровадження компетентністного навчання являє собою сукупність компонентів, спрямованих на досягнення освітніх цілей та завдань щодо задоволення потреб і запитів кожної особистості в розвитку, саморозвитку і підготовці до життєвого й професійного самовизначення.

Основою цієї системи є розвиток цінніно-емоційної сфери особистості, формування комунікативної і літературної компетенцій, наповнення процесу навчання особистісним змістом, підтримка індивідуальності, неповторності кожного учня, формування готовності до розв’язання життєво важливих проблем. У ній акцентовано увагу на результаті освіти, причому як результат розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях.

Уроки української мови та літератури - напружена науково організаційна й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителями, на яких особлива увага приділяється розвитку компетентності. Як створити умови для розвитку компетентності особистості?

Роботу над формуванням компетентності слід починати з визначення мети уроку (цілепокладання), яка випливає із певної теми, і як наслідок - очікувані результати - знання, уміння та навички, що застосовуються учнями у конкретній ситуації ( прийом "Мої очікування"). Основні елементи педагогічної діяльності реалізуються і на таких етапах: прогнозування, змістовно-пошуковому, етапі моніторингу.

З метою виявлення потреб і запитів вихованців, рівня їх підготовки, мовного та літературного розвитку, обдарованості, можна проводити індивідуальні та колективні бесіди, міні-творчі роботи тощо.

Важливою умовою навчання і першим кроком до формування компетентності є самомотивація. Тут потрібно дотримуватися принципів:


 • Надавати дитині право вибору навчального завдання;

 • стежити, щоб завдання відповідали віковим особливостям;

 • не нав’язувати навчальну мету зверху;

 • не використовувати (по можливості) ситуацію змагання.

Велика увага приділяється мотивації, яка фіксує увагу учнів на проблемі та викликає інтерес до теми уроку. Для цього можна використати методи та прийоми: "Уявімо ситуацію", "Проблемне питання", "Відстрочена відгадка", "Асоціативний кущ", "Розгадування шифрограм" тощо.

Сучасні уроки словесності важко уявити без інноваційних технологій, які сягають корінням у далекоглядні праці педагогів В.О. Сухомлинського, Є.Ільїна. Звичними на уроках мають стати прийоми інтерактивного навчання: робота в групах та парах, які вчать учнів співпраці у команді, допомагають усвідомленню власного внеску у спільну справу.

Щоб заохотити до активності і почути думку кожного, доцільно впроваджувати прийоми "Мозковий штурм", "Продовж речення", "Мікрофон", "Дружня порада". Для формування навичок самостійного аналізу прочитаного, можна застосувати елементи технології критичного мислення: діаграма Вена, «Асоціативний кущ, «Обери позицію, вільне письмо, сенкан, ромашка Блума і т.д.

Ефективними прийомами та способами формування компетентності критичності є також такі як вивчення понять, навчальний критичний аналіз, рецензування, написання есе.

Інноваційні методи і прийоми є універсальними для розвитку життєвих компетентностей, сприяють активізації особистісних якостей учня.

Відповідно до цього пропонується адекватне змістове та організаційне наповнення системи формування компетентностей учнів за рахунок реалізації певних методів і технологій навчання. Найрезультативнішими визначають метод проектів, дебати, створення портфоліо учня та технологію "Розвиток критичного мислення через читання та письмо".Метод проектів є основною технологією формування ключових компетентностей учнів, яка дозволяє, використовуючи найменші затрати ресурсів, створити в навчальному процесі умови діяльності, максимально наближені до реальних. Проект визначається як комплекс дій, спеціально організованих учителем, який самостійно виконується дітьми і завершується створенням продукту, що складається з об'єкта діяльності та його усної чи писемної презентації. Метод проектів передбачає поєднання технології створення освітніх ситуацій, у яких учень ставить і розв'язує власні задачі, з технологією супроводу самостійної діяльності учня. Метод проектів є ефективним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів і дозволяє формувати весь набір компетентностей. Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну, групову.

Ефективним для формування життєвої компетентності можна вважати метод проектів, який орієнтується на самостійну дослідницьку діяльність учнів. Наприклад, підготовка міні-проектів на уроках, де вивчаються значні теми (оглядові): "Українська драматургія і театр 70-90-х років ХІХ століття", "Становлення давньої літератури".

Типи проектів різні:


 • творчі (ілюстрації до творів, власні вірші);

 • ігрові "Самостійні та службові частини мови";

 • інформаційні "Хто такий Г. Сковорода";

 • дослідницькі "Відкриваю М. Коцюбинського". Імпресіоністична поетика новели "Інтермеzzо".

Однією з умов завершення роботи над проектом є створення презентації, зокрема комп’ютерної (у програмі Power Point), ефективним є складання опорних схем, таблиць.

Особистість, яка володіє технологіями та інформацією, має інший стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінювання проблеми, що виникає, до організації своєї діяльності.Творча особистість здатна до більш ефективної соціальної та психологічної адаптації до подій зовнішнього світу щодо його перетворення або зміни в себе, власної поведінки відповідно до об’єктивних умов світу. Активізація та розвиток творчої діяльності учнів, є основним способом формування компетентністної особистості учня, здатного до саморозвитку та самовдосконалення.

Результативністю є підвищення пізнавального інтересу учнів до предмета, підвищення якості знань учнів, розвиток комунікативних навичок, розвиток емоційної та естетичної чутливості, креативність мислення, сформованість науково-дослідницьких навичок, оволодіння ключовими компетентностями.
Скачати 80.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка