Української академії аграрних наук Будняк Любов МиколаївнаСкачати 261.12 Kb.
Дата конвертації14.09.2018
Розмір261.12 Kb.
ТипАвтореферат


Інститут аграрної економіки

Української академії аграрних наук
Будняк Любов Миколаївна
УДК 631.16:658.152+658.153

Удосконалення співвідношень основного

і оборотного капіталу в сільськогосподарських підприємствах Поділля

Спеціальність 08.02.02 економіка та управління науково-

технічним прогресом, інвестиційні

та інноваційні процесиАвтореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ - 1999 Дисертація є рукопис

Робота виконана в Інституті аграрної економіки УААН.


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент УААНПідлісецький Гліб Макарович,

зав.відділом Інституту аграрної

економіки УААН

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

Прейгер Давид Каспарович,

Мінекономіки України,

начальник управління державних цільових

програм та науково-технічної політики


кандидат економічних наук,

старший науковий співробітникСтецюк Петро Антонович,

Інституту аграрної економіки УААН,

провідний науковий співробітник


Провідна установа: Тернопільська академія народного

господарства, кафедра економіки


Захист відбудеться 17 березня 1999 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.350.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті аграрної економіки УААН: 252127 м.Київ-127, вул.Героїв Оборони,10, конференц зал 3-й поверх.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН.

Автореферат розісланий 9 лютого 1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук Пулім В.А.

1. Загальна характеристика дисертаційної роботи
Актуальність теми дослідження. Найважливішою умовою вирішення продовольчої проблеми є раціональне використання виробничого потенціалу, зміцнення матеріально-технічної бази, формування і ефективне функціонування її головної ланки - основних і оборотних засобів.

Прискорення науково-технічного прогресу найбільш чітко проявляється у кількісному зростанні і якісному удосконаленні основних та оборотних засобів, які разом з трудовими та земельними ресурсами складають основу сільськогосподарського виробництва. Переведення галузі на індустріальну основу, впровадження прогресивних промислових технологій, обсяги та якісні характеристики кінцевого продукту визначаються кількістю і якісним складом основних та оборотних засобів, які відповідали б потребам сільськогосподарських підприємств.

Кількісний ріст та якісне удосконалення основних та оборотних засобів, їх концентрація у провідних галузях виробництва сприяє поглибленню технологічного поділу праці, розвитку міжгалузевих та міжгосподарських зв’язків, здійснює революційний вплив на зміст сільськогосподарської праці, характеризує глибину та масштаби виробництва. В цій ролі основні та оборотні засоби виступають матеріально-речовим фактором сільськогосподарського виробництва, а також фактором удосконалення суспільних відносин.

Актуальність проблеми співвідношення основного і оборотного капіталу визначається динамікою громадського і приватного виробництва, поглибленням спеціалізації та розширенням міжгалузевих зв’язків, реформуванням агропромислового комплексу, інфляційними процесами, входженням економіки України у ринкові відносини.

Потребують наукового обгрунтування методологічні питання оптимізації співвідношень основного та оборотного капіталу, методи та інструментарій аналізу процесів формування та використання виробничих засобів, їх нормування та прогнозування.

Стан вивчення проблеми. Теоретичні й практичні розробки проблеми формування і функціонування основних засобів викладені в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: Абрамова Ю.В., Адамова В., Аламанова Б.А., Бойка М.І., Борисенка М.П., Блянкмана Я.М., Бочка А.Ф., Булатова А.Е., Вайнера М.Г., Вальтуха К.К., Вердієва А., Геруна М.І., Гінзбурга Я.М., Голованова О.М., Доманського В.А., Дороша І.Й., Єремєєва К.І., Єфімова К., Зельднера О.Г., Зонової А.В., Івановського С., Ільмендєєва В.Е., Каротамма М.Г., Каюмова Ф.К., Клінцова Н.А., Красовського В.П., Лібкінда А.С., Макаревича П., Обуховського В.М., Орлова П., Пацкальова В.Ф., Підлісецького Г.М., Покиньчереди А.П., Прейгера Д.К., Раскіна І.Д., Ройзмана І., Саблука П.Т. та інших.

Особливості відтворення оборотних засобів, їх формування та використання висвітлені в роботах: Бадякіна О.В., Бадякіної С.С., Білоусенка Г.Ф., Бондіної Н.Н., Галкіна О.Ф., Гасієва П.Е., Герасимовича А.М., Даніліна В.Н., Дем’яненка М.Я., Деркача Л.П., Ільчика В.Ф., Кованова С.І., Ковбасюка Н.Р., Коллярмана Б.Г., Оскіповича Л.Я., Колпашнікової Р.І., Количева Л.І., Кушніра В.М., Мусіяки Ю.Г., Івануха Р.А., Пантелейчука М.М., Пізенгольца М.З., Подоляки Д.І., Савицької Г.В., Сукова І.М., Сумонова М.Е., Таранкова В.І. .

Разом з тим, питання співвідношень основного і оборотного капіталу, методологія його обгрунтування в економічній літературі висвітлені недостатньо. Широко рекомендований метод групувань для таких розрахунків при нинішній економічній ситуації у господарствах, не може забезпечити бажані результати.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з програмою науково-дослідних робіт відділу цін на матеріальні ресурси та робочу силу Інституту аграрної економіки УААН, реєстраційний номер 0197V017163 та тематикою наукових досліджень економічного факультету Подільської державної аграрно-технічної академії за темою “Господарський механізм ринкової економіки”.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є удосконалення співвідношень основного і оборотного капіталу при освоєнні інвестицій в сільськогосподарських підприємствах.

Для досягнення поставленої мети автором вирішуються такі основні задачі:

вивчити рівень забезпеченості основним та оборотним капіталом сільськогосподарських підприємств Поділля;

виявити вплив забезпеченості сільськогосподарських підприємств основним та оборотним капіталом на ефективність виробництва;

визначити вплив співвідношень між основним та оборотним капіталом на ефективність сільськогосподарського виробництва;

обгрунтувати потребу сільськогосподарських підприємств в основних виробничих засобах;

обгрунтувати потребу сільськогосподарських підприємств в оборотних засобах;

обгрунтувати оптимальні співвідношення основного і оборотного капіталу для провідних типів сільськогосподарських підприємств Поділля.Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є сукупність питань методології аналізу формування, використання та оптимізації співвідношення основного та оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств, його формування в умовах переходу до ринкових відносин з урахуванням територіальних особливостей Поділля. Об’єктом дослідження є колективні сільськогосподарські підприємства Хмельницької області.

Методологія та методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, провідних економістів - аграрників щодо формування та використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Використані такі методи економічних досліджень: статистичних групувань, аналіз рядів динаміки, структурного аналізу, порівняння та співставлення кількісних та якісних показників, розрахунково-аналітичний, нормативний, монографічний та інші.

Наукова новизна досліджень. На основі проведеного дослідження одержано такі основні результати, що виносяться на захист:

удосконалені методи та інструментарій аналізу формування і використання основних виробничих та оборотних засобів;

пропозиції по підвищенню економічної ефективності використання основних та оборотних засобів сільськогосподарських підприємств Поділля;

обгрунтовані нормативи основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення для провідних типів аграрних підприємств Поділля;

науково обгрунтовані нормативи оборотних засобів сільськогосподарських підприємств провідних напрямів виробночої спеціалізації;

методи оптимізації співвідношення між основним та оборотним капіталом у провідних типах сільськогосподарських підприємств Поділля на етапі переходу до ринку.Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали досліджень використані сільськогосподарськими підприємствами Кам’янець-Подільського та Дунаєвецького районів Хмельницької області при плануванні потреби в основних та оборотних засобах для забезпечення конкурентоздатного виробництва.

Особистий внесок здобувача в досліджувану проблему. Наукові результати, що містяться в дисертаційній роботі, отримані автором особисто. Запропоновані методи аналізу та нормування капіталу сільськогосподарських підприємств можуть використовуватись в учбовому процесі, в тому числі на курсах підвищення кваліфікації. Вони можуть знайти застосування в діяльності органів управління розвитком сільськогосподарського виробництва.

Проведено комплексне дослідження питань ефективного використання основних і оборотних засобів та визначено нормативні співвідношення основних та оборотних засобів у сільськогосподарських підприємствах, обгрунтовано напрями удосконалення і оптимальні пропорції основного та оборотного капіталу у провідних типах сільськогосподарських підприємств Поділля, які в умовах переходу до ринкової економіки залишаються недостатньо дослідженими та висвітлені в економічній літературі.Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати досліджень викладено у ряді публікацій, зокрема у статтях: “Вплив співвідношення основного і оборотного капіталу на ефективність виробництва”, “Забезпеченість і структура оборотних засобів колективних сільськогосподарських підприємств Поділля”, “Забезпеченість основними засобами та ефективність виробництва в господарствах Хмельницької області”, “Потреба в основних виробничих засобах сільськогосподарських підприємств (за матеріалами КСП Хмельницької області)”.

Результати досліджень доповідались на 4-х конференціях професорсько-викладацького складу Подільської державної аграрно-технічної академії (1992, 1993, 1995, 1998 рр.), на засіданні відділення ціноутворення та інфраструктури ринку Інституту аграрної економіки.Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 7 наукових працях загальним обсягом 1,6 друкованих аркушів, в тому числі 4 статті у фахових журналах і 3 в збірниках наукових праць.

Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертація викладена на 188 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 38 таблицями та 21 додатком.

Структура роботи.

Вступ

Розділ I. Соціально-економічна суть та методологія аналізу еко номічної ефективності виробничих засобів сільськогосподарських підприємств. 1.1. Соціально-економічна суть основного та оборотного капіталу в сільському господарстві. 1.2. Методологія аналізу формування і використання основних засобів. 1.3. Методологія аналізу оборотних засобів. 1.4. Оцінка основного та оборотного капіталу.Розділ 2. Формування і використання виробничих засобів у сільськогосподарських підприємствах. 2.1. Забезпеченість та структура основних засобів сільськогосподарських підприємств. 2.2. Забезпеченість та структура оборотних засобів. 2.3. Співвідношення основного та оборотного капіталу і ефективність сільськогосподарського виробництва.

Розділ 3. Раціональні пропорції основного та оборотного капіталу

3.1. Нормативи основних виробничих засобів провідних типів сільськогосподарських підприємств. 3.2. Потреба в оборотних засобах основних галузей сільськогосподарського виробництва. 3.3. Раціональні пропорції основних і оборотних засобів в типових сільськогосподарських підприємствах Поділля.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.


2. Основний зміст дисертаційної роботи

У першому розділі - “Соціально-економічна суть та методологія аналізу економічної ефективності виробничих засобів сільськогосподарських підприємств” - розлянуто суть категорії “капітал (фонди)”, а також соціально-економічну суть основного і оборотного капіталу, методологію аналізу формування та використання основних і оборотних засобів, методи їх оцінки.

А.Сміт, Дж.С.Мілл розрізняли капітал матеріалізований у будинках, спорудах, станках, які функціонують у процесі виробництва декілька років, обслуговують кілька виробничих циклів. Такий капітал носить назву основного. Інші види капіталу (сировина, матеріали) витрачаються повністю за один виробничий цикл, включаючись у вироблений продукт. Такий капітал називають оборотним. По К.Марксу капітал з одного боку характеризується як такий, що приносить проценти, з іншого, як такий, що дає промисловий прибуток.

Кожен ринковий суб’єкт перехідної економіки повинен мати грошовий капітал у вигляді банківських активів та цінних паперів, виробничий капітал у вигляді грошової оцінки нерухомості (будівлі, машини, обладнання) і виробничих сировинних запасів, а також товарний капітал у вигляді сумарної грошової оцінки виробленої продукції.

Як матеріальна умова виробничого процесу виробничі фонди охоплюють засоби і предмети праці і є відповідно основними та оборотними засобами.

До основних засобів як натурально-речових об’єктів відносяться будівлі, споруди, машини, обладнання, продуктивна і робоча худоба, багаторічні насадження.

До оборотних виробничих засобів відносять постійно оновлювані виробничі запаси, незавершене виробництво та фонди обігу. Виробничі запаси - це предмети праці, що не вступили в процес виробничого споживання (насіння, садівний матеріал, корми, добрива, запасні частини, пальне, мастила, дрібний інвентар тощо). Незавершене виробництво - це витрати під урожай майбутнього року, витрати незакінченої інкубації яєць, перехідний запас меду у вуликах тощо. Отже, оборотні засоби - це кошти, які постійно вкладають в оборотні виробничі фонди і фонди обігу (грошові кошти, кошти в розрахунках та інші активи).

Критерієм економічної ефективності основних і оборотних виробничих засобів в сільському господарстві є ріст продуктивності суспільної праці, що супроводжується збільшенням виробництва продукції з одиниці земельної площі.

Економічну ефективність основних виробничих засобів характеризує система показників: обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції, валового і чистого доходу, продуктивність праці, грошово-матеріальні витрати на виробництво продукції, фондомісткість, коефіцієнт ефективності, приведені затрати.

Економічну ефективність оборотних засобів також слід визначати системою показників: коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість одного обороту, розмір валової породукції, валового і чистого доходу на одиницю оборотних засобів, норма рентабельності і норма прибутку.

Для оцінки майна досліджуваних господарств використана “Методика оцінки вартості майна під час приватизації”, затверджена постановою КМ України від 22.07.1998 р. № 1114 та “Методичні рекомендації по експертній оцінці основних засобів в АПК” (К.ІАЕ,1995).

При оцінці малоліквідної нерухомості у сільськогосподарських підприємствах використано метод витрат, а стосовно машин, обладнання, худоби - метод аналогів купівлі-продажу об’єктів.

У другому розділі - “Формування і використання виробничих засобів у сільськогосподарських підприємствах” - проаналізовано забезпеченість та структуру основних і оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, співвідношення основного та оборотного капіталу, виявлено їх вплив на ефективність виробництва у колективних сільськогосподарських підприємствах.

Наявність основних засобів в середньому на господарство області становить 6,79 млн.грн. Найвищий рівень концентрації сукупних основних засобів на господарство досягнуто у Дунаєвецькому районі (7,23 млн.грн.), найнижчий - у Віньковецькому районі (5,17 млн.грн.). У складі основних засобів колективних сільськогосподарських підприємств найбільшу питому вагу займають основні засоби сільськогосподарського призначення, головними складовими яких є виробничі будівлі і споруди (57-80 %), машини та обладнання (12-20 %), транспортні засоби (4,5-5,8 %), продуктивна і робоча худоба (7,5-14 %), багаторічні насадження (0,2-2 %).

Вартість основних засобів на господарство зростала в останні роки в зв’язку з інфляційними процесами і, відповідно, урядовими індексаціями. Проте рівень фондооснащеності одиниці земельної площі та фондоозброєності праці у діючих грошових одиницях України зменшився в 1,65 раза, а в умовних грошових одиницях - у 2,6 раза.

Забезпеченість колективних сільськогосподарських підприємств оборотними засобами у 1990 р. становила 1431 млн.руб., а у 1996 р. - 506,5 млн.грн. Оцінка забезпеченості оборотними засобами середнього господарства області в умовних грошових одиницях свідчить про їх зменшення у 5,2 раза. Спостерігаються значні коливання цього показника в колективних сільськогосподарських підприємствах окремих районів. Так, на одне господарство в Дунаєвецькому районі припадає 999 тис.грн., Ярмолинецькому 858 тис.грн., а в Кам’янець-Подільському, Славутському та Віньковецькому відповідно 736, 573 та 501 тис.грн.

Рівень забезпеченості господарств основними та оборотними засобами істотно впливає на економічну ефективність сільськогосподарського виробництва (табл.1,2).

Таблиця 1. Групування КСП Хмельницької області

за обсягом основних засобів на 1 га с.-г. угідь, 1996 р.

ПоказникиГрупи КСП за розміром основних фондів на 1 га с.-г. угідь, грн.

III група

в % додо 2600

2601-4200

понад 4200

I групи

Надій молока на 1 корову, ц14,89

19,95

20,69

138,9

1)Валова продукція у порівнянних цінах 1983 р.

Засоби та предмети праці, вступаючи у виробничий процес, забезпечують вищі обсяги виробництва при раціональному поєднанні складових основного та оборотного капіталу.

Співвідношення основних та оборотних засобів у колективних сільськогосподарських підприємствах Хмельницької області і в окремих районах істотно відрізняється і значно погіршилось в останні роки. На 1 гривню сукупних основних засобів у 1996 р. припадало 0,12 грн. оборотних, в тому числі нормованих - 0,06 грн., а на 1 грн. основних виробничих засобів припадало 0,10 грн. всіх оборотних фондів, в тому числі 0,04 грн. виробничих запасів. В 1996-1997 рр. вироблено найменшу кількість валової продукції, спостерігається найнижчий рівень окупності виробничих витрат грошовою виручкою і валовим доходом. Порівняно з 1990 р. на 23,1 % знизилась врожайність зернових, на 25 % - цукрових буряків, на 31,6 % - надій молока на корову, на 30 % - середньорічний приріст маси великої рогатої худоби. Зростала трудомісткість основних видів сільськогосподарської продукції.


Таблиця 2. Групування КСП Хмельницької області за

обсягом оборотних засобів на 1 га с.-г. угідь, 1996 р.
ПоказникиГрупи господарств за обсягом оборот-

них засобів на 1 га с.-г.угідь, грн.III група

в % додо 389

390-550

понад 551

I групи

приросту живої маси ВРХ926,3

515,5

314,1

33,9

1)Валова продукція у порівнянних цінах 1983 р.


Наведений аналітичний матеріал (табл.1,2) свідчить про те, що співвідношення між основними і оборотними засобами істотно впливає на ефективність сільськогосподарського виробництва. Ця залежність підтверджується групуванням колективних сільськогосподарських підприємств Хмельницької області за рівнем забезпеченості основних засобів оборотними (табл.3).
Таблиця 3. Вплив забезпеченості основних засобів оборотними

на ефективність виробництва в КСП Хмельницької областіПоказникиГрупи господарств за обсягом оборот-

них засобів на 1 грн. основних, грн.III група

в % додо 0,10

0,10-0,14

понад 0,14

I групи

Надій молока на 1 корову, ц20,7

21,7

23,1

111,3

1) Валова продукція в порівнянних цінах 1983 р.


Зниження рівня забезпеченості сільськогосподарських підприємств оборотними засобами обумовлює значний спад обсягів виробництва продукції. Господарства відчувають гостру потребу у фінансових ресурсах, добривах, засобах захисту рослин, паливно-мастильних матеріалах. Потребує істотного оновлення і основний капітал, який зношений на 50-70 %.

У третьому розділі - “Раціональні пропорції основного і оборотного капіталу” - обгрунтовано нормативи основних виробничих та оборотних засобів, а також запропоновані методичні підходи та раціональні співвідношення основного і оборотного капіталу для провідних типів сільськогосподарських підприємств Поділля.

При обгрунтуванні потреби в основних виробничих засобах прийнятні методи екстраполяції, експертних оцінок, вибіркових обстежень, прямого розрахунку, нормативний та інші. Нами використані нормативи основних засобів, розроблені для даного регіону Інститутом аграрної економіки. Вони зкориговані для провідних типів досліджуваних сільськогосподарських підприємств за розробленим у дисертації інструментарієм.

Обгрунтування нормативу основного капіталу провідних типів сільськогосподарських підприємств Хмельницької області здійснено у діючій грошовій одиниці України з врахуванням відхилень у рівнях урожайності та продуктивності тварин, цінових змін на матеріально-технічні ресурси.

Для обгрунтування потреби основних галузей сільськогосподарського виробництва в оборотних засобах використано методи прямого розрахунку та нормативний. Потреба у виробничих запасах рослинництва визначена за скоригованими технологічними картами (витрати добрив, отрутохімікатів). Виробничі запаси тваринництва визначені з врахуванням укрупнених нормативів витрат на 1 голову і 1 ц продукції. Загальну потребу в коштах на оплату праці визначено на основі нормативних витрат оплати праці на 1 га посіву та 1 голову худоби. Загальна потреба в основних і оборотних засобах наведена в таблиці 4.

Таблиця 4. Нормативна потреба в основних і оборотних

засобах провідних типів сільськогосподарських підприємств

Хмельницької областіПоказники
Зерново-буря-кові з розвинутим скотартвом

М’ясо-зернові

з розвинутим буряківництвомБуряково-зер-

нові з розвину-

тим м’ясним скотарством


В розрахунку на 1 га с.-г.

нормовані оборотні засоби3,7

2,8

1,8

Господарства зерново-бурякового напряму з розвинутим скотарством для здійснення виробничого процесу повинні мати на 1 га сільськогосподарських угідь 12 тис.грн. основного та близько 5 тис.грн. оборотного капіталу; м’ясо-зернового напряму з розвинутим буряківництвом, відповідно, 12 і 4 тис.грн., а буряково-зернового напряму з розвинутим м’ясним скотарством - 9,8 і 3,6 тис.грн.

На основі науково обгрунтованої потреби в основних і оборотних засобах визначено оптимальні співвідношення основного і оборотного капіталу для провідних типів сільськогосподарських підприємств Хмельницької області (табл.5).
Таблиця 5. Оптимальні співвідношення основного

і оборотного капіталу в провідних типах господарств

Хмельницької області


Показники
Зерново-буря-кові з розви-

нутим скотарствомМ’ясо-зернові

з розвинутим

буряківництвом


Буряково-зер-

нові з розвинутим м’ясним скотарствомОборотні засоби на

запасів


0,16

0,16

0,24

Запропоновані оптимальні співвідношення основного і оборотного капіталу забезпечать безперервний виробничий процес та порівняно високу ефективність сільськогосподарського виробництва. Такі висновки підтверджуються аналізом масових даних сільськогосподарських підприємств та матеріалами передових господарств досліджуваного регіону.


Висновки

1. Кількісний ріст та якісне удосконалення основних та оборотних засобів, їх концентрація у провідних галузях виробництва має революційний вплив на зміст сільськогосподарської праці, поглиблює та розширює масштаби виробництва.

2. Критерієм економічної ефективності виробничих засобів є підвищення продуктивності суспільної праці, що супроводжується збільшенням виробництва продукції з одиниці земельної площі.

Економічну ефективність основних і оборотних засобів характеризує система показників, яка включає обсяги виробництва продукції, валового і чистого доходу з одиниці земельної площі, розміри виробничих витрат, фондовіддачу, коефіцієнти оборотності, завантаження та тривалість обороту в днях.

3. Методичні принципи оцінки основних засобів враховують особливості їх формування та прийнятні методи оцінки (витрат, аналогів купівлі-продажу). Вартість матеріальних оборотних цінностей визначається за собівартістю виробництва, вартістю придбання, враховуючи сплату процентів за кредит, націнки (надбавки) і комісійну винагороду, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання і доставку.

4. Рівень забезпеченості основними засобами середнього господарства Хмельницької області становить 6,8 млн.грн., а по окремих районах коливається від 5,2 до 7,2 млн.грн. Оснащеність 1 га сільськогосподарських угідь сукупними основними засобами становить 3961 грн., а середньорічного працівника - 28,8 тис.грн.

Забезпеченість КСП Хмельницької області оборотним капіталом в розрахунку на господарство становить 848 тис.грн., на 1 га сільськогосподарських угідь - 495 грн., а на середньорічного працівника - 3599 грн.

5. Ріст забезпеченості одиниці земельної площі та середньорічного працівника основними і оборотними засобами в межах існуючої технології обумовлює підвищення урожайності та продуктивності тварин, збільшення обсягів виробництва валової продукції, валового і чистого доходу, зменшення трудомісткості та собівартості продукції.

6. У господарствах провідних типів виробничої спеціалізації у даний час спостерігається дуже низький рівень забезпеченості основним та оборотним капіталом. В зерново-бурякових господарствах з розвинутим скотарством на 1 га угідь припадає лише 3531 грн. основного та 769 грн. оборотного капіталу; в м’ясо-зернових з розвинутим буряківництвом - 9091 і 1046 грн.; в буряково-зернових з розвинутим м’ясним скотарством - 6841 і 536 грн. Це приблизно у 5-6 разів менше ніж було 7-8 років назад.

7. Науково обгрунтована потреба в основному капіталі (основних засобах) на 1 га сільськогосподарських угідь для господарств зарново-бурякового напряму з розвинутим скотарством на найближчу перспективу визначена в обсязі 12 тис.грн., а оборотного капіталу (оборотних засобів) - 4,8 тис.грн.; для господарств буряково-зернового напряму з розвинутим м’ясним скотарством - 9,6 і 3,6 тис.грн.; для господарств м’ясо-зернового напряму з розвинутим буряківництвом, відповідно - 12,3 і 3,8 тис.грн.

8. Оптимальними співвідношеннями основного і оборотного капіталу для провідних типів сільськогосподарських підприємств Поділля визначено такі: зерново-бурякові з розвинутим скотарством на 1 грн. основного капіталу доцільно мати 0,48 грн. оборотного, в тому числі 0,31 грн. нормованих оборотних засобів і 0,16 грн. виробничих запасів; м’ясо-зернові з розвинутим буряківництвом, відповідно, - 0,31; 0,23 і 0,16; буряково-зернового напряму з розвинутим м’ясним скотарством - 0,38; 0,27 і 0,24.

Список публікацій за темою дисертації:

1. Будняк Л.М. Вплив співвідношення основного і оборотного капіталу на ефективність виробництва// Економіка АПК. 1998. - № 4.- с.40-43.

2. Будняк Л.М. Забезпеченість і структура оборотних засобів колективних сільськогосподарських підприємств Поділля// Вісник аграрної науки. 1998.- № 10 - с.65-68.

3. Будняк Л.М. Забезпеченість основними засобами та ефективність виробництва в господарствах Хмельницької області// Економіка АПК. 1998. - № 5 - с.39-42.

4. Будняк Л.М. Потреба в основних виробничих засобах сільськогосподарських підприємств (за матеріалами КСП Хмельницької області)// Агроінком. 1998. - № 9-10 - с.40-42.
Анотації

Будняк Л.М. Удосконалення співвідношення основного і оборотного капіталу в сільськогосподарських підприємствах Поділля.

Дисертація є рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.02 - Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси. Інститут аграрної економіки УААН, Київ, 1999.

Розкриті теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування та використання виробничих засобів; обгрунтовані нормативи основних та оборотних засобів; запропоновані оптимальні пропорції формування основного і оборотного капіталу в типових сільськогосподарських підприємствах Поділля.

Ключові слова: капітал, основний капітал (засоби), оборотний капітал (засоби), нормативи основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення, нормативи виробничих запасів, матеріально-технічна база, науково-технічний прогрес, виробничий потенціал.

Budnyak L.M. Improvement of correlations basic and circulating capital in agricultural enterprises of Podillya.

The thesis is the manuscript.

The thesis for a master’s degree of the economic sciences on the speciality 08.02.02 - The economy and management of the scientific and technical progress, investing and innovation processes. The Institute of the Agrarian Economy of the UAAS, Kyiv, 1999.

Opening theoretical, methodological and practical aspects of forming and usage of production means; grounded standards of basic and circulating means; suggesting optimum proportions of forming basic and circulating capital in typical agricultural enterprises of Podillya.

Key words: capital, basic capital (means), circulating capital (means), standards of basic production means of agricultural of allocation, standards of production means, material - technical base, scientific - technical progress, production potential.

Будняк Л.Н. Усовершенствование соотношений основного и оборотного капитала в сельскохозяйственных предприятиях Подолья.

Дисертация есть рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.02.02 - Экономика и управление научно-техническим прогрессом, инвестиционные и инновационные процессы. Институт аграрной экономики УААН, Киев, 1999.

Изложены основные результаты исследования проблемы соотношения основного и оборотного капитала в сельскохозяйственных предприятиях Хмельницкой области, раскрыты теоретические, методологические и практические аспекты формирования и использования производственных средств. Обоснованы нормативы основных и оборотных средств, предложены их рациональные пропорции для типовых сельськохозяйственных предприятий Подолья.

В работе акцентируется внимание на том, что ускорение научно-технического прогресса наиболее четко проявляется в количественном росте и качественном совершенствовании основных и оборотных средств, которые вместе с трудовыми и земельными ресурсами составляют основу селььскохозяйственного производства. Переход отрасли на индустриальную основу, внедрение прогрессивных технологий, объемы и качественные характеристики конечного продукта определяются соответствующим видовым и качественным составом основных и оборотных средств.

Проблема соотношений основного и оборотного капитала определяется динамикой общественного и частного производства, углублением специализации и расширением межхозяйственных связей, реформированием агропромышленного комплекса, вхождением экономики Украины в рыночные отношения.

Требуют научного обоснования методологические вопросы оптимизации соотношений основного и оборотного капитала, методы и инструментарий анализа процессов формирования и использования производственных средств, их нормирования и прогнозирования.

Методические вопросы определения рациональных пропорций основного и оборотного капитала в экономической литературе освещены недостаточно.

Научная новизна результатов исследования заключается в усовершенствовании методологии анализа процессов формирования и функционирования производственных фондов, оптимизации соотношений основного и оборотного капитала в разных типах хозяйств, разработке предложений по повышению экономической эффективности использования основных и оборотных средств сельскохозяйственных предприятий. На основании проведенных исследований получены следующие результаты, которые выносятся на защиту:

усовершенствованные методы и инструментарий анализа формирования и использования основных производственных и оборотных средств;

предложения по повышению экономической эффективности основных и оборотных средств производства сельскохозяйственных предприятий Подолья;

обоснованные нормативы основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения для ведущих типов аграрных предприятий;

научно обоснованные нормативы оборотных средств сельскохозяйственных предприятий основных направлений производственной специализации;

методы оптимизации и соотношения между основным и оборотным капиталом в ведущих типах сельскохозяйственных предприятий Подолья на этапе перехода к рынку.

Ключевые слова: капитал, основной капитал (основные средства), оборотный капитал (оборотные средства), нормативы основных производственных средств сельскохозяйственного назначения, нормативы оборотных фондов, производственных запасов, материально-техническая база, научно-технический прогресс, производственный портенциал.

Підписано до друку 5.02.1999 р. Формат 60х84 1/16 Папір друк.Обл.-вид.арк. 1,0 Ум. Друк. Арк. 1,0 Тираж 100. Зам.117.
ДОП Інституту аграрної економіки УААН

252127, Київ - 127, вул.Героїв оборони,8
Каталог: download -> 158

Скачати 261.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка