Українська філософія характеризується…Скачати 135.23 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір135.23 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Варіант 1

Українська філософія характеризується… 1. Укр. - Ні

 2. Проб. - Так

 3. Житт. - Так

 4. Філос. - Так

 5. Пон. - Ні

ІІ рівень

 1. Б) вчених…

 2. В) взаємодія…

 3. А)субстанцію…

 4. Б)сучасною кос..

 5. Б)вплив+-


Варіант 2
Тест А

 1. Так

 2. Так

 3. Ні

 4. Так

 5. Так

ІІ рівень

 1. А) Ніколи…

 2. А) окресл…

 3. Б) різні…

 4. А) дуал.

 5. Б)б.пос. вищ


Варіант 4

1) До світоглядної позиції І.Вишневсьокго відносяться ідеї… Так.

2) Буття у класичній філософії пізнається за допомогою розуму… Ні.

3) Експеримент , як форма синтетичного пізнання… Ні.

4) Генетична природа людини в цілому вимагає виправлення Так.

5) Свідомість можна вивчати ,досліджувати і вимірювати … Ні.

6) Уякому літературно-осторичному творі часів Київської… Б) Бджола

7) Розуміння буття у середньовічній філософії можна окреслити…Б) Хаот і вічн

8) Пізнання, як людська здатність А) виявляє…

9) Особливістю свідомості… Б) ідеальне..

10) До проблем філософії історії слід зараховувати… Б) осмислення…

Варіант 7

1. Так

2. Ні


3. Так

4. Так


5. Ні

6. Б


7. Б

8. А


9. А

10. в ПІ пише (А)

11. А

12. А


Варіант 10Тести А

 1. Одним із перших фундаторів: ТАК

 2. Парменід вважав:ТАК

 3. Безсмертя людини: ТАК

 4. Мова є неадекватним: ТАК

 5. Соціальний прогрес: Ні

Тести Б

 1. Давньоукраїнський твір: В

 2. Поняття «архе»: А

 3. Потреба в синтезі: Б

 4. До сучасних концепцій: Б

 5. Соціальний прогрес: А

Тести В

 1. У філософських поглядах І.Франка: Б

 2. Оскільки смерть та безсмертя: В.

Варіант 11

Тести А


 1. Серед філософських ідей: Ні

 2. Онтологія досліджує: ТАК

 3. Як самість: ТАК

 4. Пізнання в сучасній філософії: НІ

 5. Наукова картина світу: ТАК

Тести Б

 1. Соціум - :Б

 2. «Все тече…:В

 3. Внаслідок внутрішнього: В

 4. До функцій свідомості: В

 5. Завдяки здатності: В

Тести Б

 1. Розуміння історії: Б

 2. Момент принципового прийняття: В

Варіант 14

 1. До концепцій свідомості НІ

 2. Укр. філософія НІ

 3. Термін метафізика НІ

 4. У сучасній гносеології НІ

 5. Історія виявляє можливі ТАК?

 6. Франко вважав, що комунізм:

Б) Тоталітарний

7. Вислів «одна і так ж річ існує і не існує»:

Б) Арістотелю?

8. Індивідуальність не може сформуватися без:

В) Самоусвідомлення

9. Оберіть ті, що характеризують суц. концепцію істини:

В) когерентна

10. Гумільов вважав, що рушійною силою:

А) пасіонарність

Тести В


1.А

2. А.


Варіант 15

 1. Українська філософія- це явище переважно внутрішнє у відношенні до української культури.ТАК

 2. В добу Античності вважалося, що історичний процес докорінно відрізняється від природно-космічних процесів. НІ

 3. Вид пізнання, вплетений в тканину життєдіяльності суб’єкта, але не володіє додатковою силою. Називається теоретичним. НІ

 4. Лише суспільство здатне накопичувати, зберігати та передавати те, що здобуте як спільне. ТАК

 5. Різновиди характерів виділені Арістотелем можна вважати типологію людської особистості. НІ

 6. До представників української філософії ХХ ст., що діяли у діаспорі належать

А) Д. Чижевський та О. Кульчицький

7. Поняття «прогрес» виникло в:

А) ХVІІІ ст..

8. Істинна це -

В) Правильне відображення предметів і явищ дійсності.

9. Особою можна назвати

В) Людину що виконує певні соціальні ролі

10. Внутрішній діалог означає що культура:

А) повинна весь час оцінювати себе, свої попередні досягненню та шукати шляхів у майбутнє.

Тест В


 1. В реальному житті суспільства кожна людина Б)

Варіант 16

 1. Самосвідомість це здатність свідомості фіксувати саму себе.

ТАК

 1. Творцем християнської філософії історії вважається Тома Аквінський.

ТАК

 1. Оскільки істина не залежить від суб’єкта, що пізнає, вона абстрактна.

НІ

 1. Людина створює культуру, згідно Ф.Ніцше для надолуження своєї вихідної немічності.

ТАК

 1. Рівні свідомості та її різновиди це тотожні поняття, бо однаково розкривають структуру.

НІ.

 1. Вчення про субстанцію як сукупність всіх речей отримало назву

7. До основних функцій мови відносимо:

А) Засіб мислення, вираз предметного змісту свідомості

8. Методи емпіричного пізнання:

А) Спостереження, вимірювання, експеримент

9. За К.-Г. Юнгом особистість, яка спрямована на зовнішню активність, називається:

А) Екстраверт

10. Гендерні дослідження стосуються з’ясування відмінностей в інтелектуальних та соціально дійових проявах між :

А) Чоловіками та жінками.

Тест В


 1. Емпіристи, зокрема Дж. Локк, стверджують що А)

 2. Антропологічний чинник виникнення та функціонування свідомості полягає у тому, що : А)

Варіант 17

Тести А.


 1. В Острозькій академії не викладали…Так

 2. Для людини питання про буття…Так

 3. Абсолютизація ролі і значення чуттєвих даних…Так

 4. Продукування того, що не існує…Так

 5. Ідеали, мотиви, цінності…Так

Тести Б.

 1. До соціальних та історичних проявів... в) соціальний інститут

 2. До творців філософії історії ХХ ст…. Б) Колінгвуд

 3. Оберіть найбільш виправданий варіант…а)

 4. У розумінні В.Дільтея відношення…а) стати на місце іншої людини

 5. До основних сфер суспільного життя…в) духовне життя суспільства…

Тести В.

 1. Суспільна думка та філософія ХХ ст. майже весь час…в)

 2. Діяльнісний підхід до тлумачення…в)

Варіант 18

 1. За суттю відношення «Я-Ти»…Так

 2. Одним із перших фундаторів…Так

 3. В поступі культури і цивілізації…Так

 4. У «ноосферичній» моделі… Ні

 5. Процес соціалізації…Так

 6. Першими представниками просвітництва…а)

 7. Позиція, згідно якої усі якості…б)

 8. Гносеологія вивчає а)

 9. Поняття людина фіксує а)

 10. Хто із давньогрецьких…в)

 11. У структурі свідомості підсвідоме…В

 12. Згідно Т.Гоббса співвідношення…В

Варіант 19

Тести А
1. Вчення сковороди 
НІ
2 ТАК
3 НІ
4 так
5 НІ

Тести Б

6 в
7 б
8  в
9 А платона 
10 А гегелем

Тести В

1 Б

2 А

Варіант 20

Тести А


 1. А. Тейнбі сторив теорію виклику відгуку. НІ

 2. Аксіологічний підхід. ТАК

 3. Свідомість можна розглядати. НІ

 4. Характеристика особистості. ТАК

 5. Поняття культура ототожнюється. ТАК

Тести Б 1. Монтеск’є вважав, що

В) клімат, геог. положення визначає хід історії

7. Агностицизм – це

А) напрям, що вважає, що адекватне пізнання світу неможливе

8. Поза чим неможливою є особистість:

Б) самоусвідомленням та самовизначенням

9. Хто був астором «Закон Божий»

А) Костомаров

10. Поняття цінностей:

В) Фіксацію значущостей

Тести В


1.В

2.Б


ВАРІАНТ 21

Тести А


 1. Поняття «соціум» тотожне поняттю «суспільство» - НІ

 2. Наука, що вивчає взаємини суспільної людини з умовами її існування, - аксіологія - Так

 3. Індивід – це носій якихось важливих рис, притаманні родові загалом - Так

 4. Антропний принципЖ людина постає кінцевою метою всіх процесів Всесвіту - Так

 5. Ідеологія – це сукупність ідей, які визначають життя суспільства в ту чи іншу епоху –Так

Тести Б

 1. Серед світоглядних ідей Шувченка немає - А) відстоювання проір. Гр. прав

 2. До суттєвих ознак культури слід віднести - В) сукупність цінностей…

 3. Найпершою ознакою свідомості можемо вважати – Б) особливий тип людської поведінки

 4. Найперше, що потрібно людині для входження в людській спосіб буття, це – А) їсти, пити, одягатись

 5. Позиція натуралізму у соціальній філософії передбачає –А) зведення соціальних якостей до природних

Тести В

 1. Особливістю техногенного суспільства щодо співвідношення у ньому техніки і машини полягає в тому, що: А) техніка інтегрує машину в суспільство.

 2. Для того, щоб отримати цілісну картину про реальність, людина формує наукову картину світу, яка постає як: Б) проміжна пізнавальна ланка.

Варіант 22

А.

1. Першим гаслом цивілізації постає "духовність, релігія, традиція" - ні.2. Г.Гегель доводив, що поняття регресу і прогресу співвідності - так

3. Суб'єкт і об'єкт соціальних стосунків - це особа - так

4. поняття, протилежне істині в гносеології - хиба - так

5. До елементів духовного життя суспільства зараховують знання, емоції та

поччуття - ні

Б.


6. До буттєвих проявів особистості не відноситься - в)праця

7. поняття свободи в загальному плані передбачає - б)відсутніть необхідності

8. тоталітарне суспільство постає тоді, коли - а) намагаються повністю підпорядкувати

людину.....

9. яка філософська концепція походження свідомості наголошує на моментах

радикальної відмінності між свідомістю та матеріально-чуттєвою

реальністю - а) дуалістична

10.найпершою ознакою культури можнавважати- в) "другу природу", створену людиною

В. 1) невідомо

2)субстанційна концепція походження свідомості подає: а)свідомість як конкретне,

на рівні людини....

25 Білет

1.У структуру людини як живої системи –Так..?

2.Сукупність матеріальних – Ні?

3.Чижевський вважав.... – Так.

4.В сучасній науці.... – Так.

5. Комп’ютерні технології.... – Так.

6. в)Повість временних літ

7.в)істина- лише наукових знань.

8.а)рід

9.а)створення ідеальних об’єктів10.в)здатність бути особистістю.

11.а)людиною глибоко релігійною.

12.а)складовою теоретичного

Завдання н26


1.мета науки XXI - це конфронтація і монолог з природою -> НІ

2.Перспективи розвитку сучасної культури - в різностороньому діалозі національних культур

розширені транскультурних взаємодій – хз блять (ТАК ) гг

3.Прояви людської особистості можливі лише через духовний світ людини -> так

4.В Київській Русі було поширене "філософування у Христі" -> ТАК

5.Теорія.Практика.та експеримент - це рівні пізнання -> ТАК

Тести Б

6)Соціальні якості людини виникають на основі:а)виховання та природних якостей

7)Особливістю свідомості яка відрізняє її від реального,є:

б)ідеальне як її статус

8)Смисл-це елемент суто людського відношення до дійсності оскільки він передбачає:

в)ізоляцію людини в своєму світі,в якому вона почувається щасливою

9)Важливими причинами загострення питання про культуру в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. постали:

в)обернення досягнень культури проти людини в серії соціальних зрушень в цей час.

10)Історія постає реальністю лише наявності в ній:

б)Історичної памяті,свідомої діяльності,єдності реальності,норм та ідеалу

Тест В

1)Релігійна конценція свідомості може мати позитивні характеристики внаслідок того, що:

А)вона зводить людську свідомість до трансцендального,абсолютного,вищого і не обмежує її аспектами існування людини та її виживання.

2)Соціальні якості на відміну від природніх:

Б)створені людиною,служать людині і включаються у культурно-історичний цикл свого буття,оскільки без них людина не була б людиною

27 варіант

Тести А

1)В українській філософській думці яскраво проявляється кордоцентризм та раціоналізм:Так

2)До основних видів пізнання належать накове,буденне,релігійно-містичне,художньо-образне та екстрасенсивне

Так

3)Постіндустріальна цивілізація відрізняється домінуванням сектору сфери послуг,де провідної ролі набувають наука,освіта,інформаціяТак

4) Для вирішення глобальної проблеми запобігання війнам істотне значення має формування справедливого і розумного світового порядку

Так

5)Самосвідомість-це здатність свідомості формувати саму себе


ТЕСТИ Б

6)Спосіб перетворення природи та створення придметів культури важливий для осмислення сутності культури тому,що

б)Він дає людині можливість набувати навичок...

7)Термін ноосфера в науковий обіг вперше вводить

а)Леруа

8)Суб`єкт пізнання це

в)трансцендентальний спостерігач,який виникає внаслідок антропогенного принципу
9)Негативним наслідком інформайійно-комп.революції є

А)Поява нових технологій управління людьми

10)Сковорода вважав що щастя людини полягає у

б)спорідненій праці


ТЕСТИ В

1)Людина на відміну від тварини може діяти свідомо оскільки

А)наділена особливим типом людської поведінки який можна назвати небіологічним...
2)Для того щоб отримати цілісну картину про реальність,людина формує наукову картину світу,

яка постає як

б) проміжна інтегральна ланка яка є інтегральним узагальненням досягнень багатьох наук...

Варіант 30

Тести А.

1. Будь-яка зміна, перетворення, процес - це еволюція.

Ні

2. Йоган Баптіст Шад - це німецький професор кантіанець, який викладав філософію в Харківському університеті.Так

3. Новонароджена людина - це tabula rasa

Так

4. Наукове пізнання - це єдине правильне пізнання.Ні

5. Масова культура - це спрощена елітарна культура.

Ні

Тести Б.


6. Із наведених нижче варіантів оберіть ті, що подають суттєві риси людської особи:

б) суб'єкт та об'єкт соціальних стосунків;

7.За О. Шпенглером, поява цивілізації засвідчує:

б) занепад культури, вичерпування нею своїх творчих потенцій;

8. Хто із мислителів є автором "Закон Божий (Книга буття українського народу)":

а) М. Костомаров;

9. Песимістичний напрям оцінки впливу техніки на сучасну цивілізацію отримав назву:

б) технофобії;

10. Епістемологія - це філософська наука, яка:

в) ототожнюється з гносеологією.

Тести В.

1. Основна суперечність людської свідомості полягає в тому, що:

А) постає свідомістю кожної конкретної людини, але водночас виходить далеко за межі обслуговування суто індивідуального людського життя, сягаючи, наприклад, рівня таких питань, як початок світу взагалі, сенс життя та ін.

2. Наукове пізнання постає:А) як усвідомлене та свідомо організоване, тобто знання про те, як продукувати, нагромаджувати та поліпшувати знання.
Скачати 135.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка