Тема: Патопсихологічні методи дослідження порушень особистості 2год. Мета: оволодіння вміннями застосовувати методики дослідження порушень особистості, аналізувати синдроми дисгармонійного складу особистості І невротичних розладівСкачати 80.29 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір80.29 Kb.

Лабораторно-практичне заняття 4

Тема: Патопсихологічні методи дослідження порушень особистості - 2год. Мета: оволодіння вміннями застосовувати методики дослідження порушень особистості, аналізувати синдроми дисгармонійного складу особистості і невротичних розладів. План

1. Актуалізація знань про порушення особистості при психопатіях і неврозах.

2. Виконання завдань:

- визначити особливості особистості за Фрайбурзьким опитувальником і методикою Q-сортування Стефенсона.

3. Контрольні питання:

- що таке інтротенсивна і екстротенсивна поведінка?

- які ознаки психопатичного розладу виявляються за психологічним тестуванням?

- які ознаки невротичних розладів виявляються за психологічним тестуванням?

4. Підведення підсумків заняття. Література:


Завдання для самостійної роботи

1. Етапи розвитку клінічної психології. Сучасні школи в клінічній психології - 5 год.

2. Проблеми психічного здоров'я і психічних порушень. Критерії психічного здоров'я - 3 год.

3. Проблема співвідношення усвідомлюваного і неусвідомлюваного в порушеннях психічної діяльності - 7 год.

4. Медична класифікація психічних розладів - 10 год.

5. Механізми мозкового забезпечення вищих психічних функцій -10год.

6. Психологічні фактори і умови розвитку психоматичних розладів -5 год.

7. Психологічні основи психотерапії-5 год.

8. Органічний патопсихологічний синдром та позаформи, яким він притаманний - 5 год.

9. Шизофренічний патопсихологічний синдром - 5 год.

10. Механізми дізонтогенезу при різних патопсихологічних синдромах - 5 год.

11.Ушкоджений тип дізонтогенезу - 5 год.

12.Дефіцитарний тип дізонтогенезу - 5 год.

13.Корекційні підходи до порушень розумового розвитку - 5 год.

14.Корекційні підходи при порушеннях пам'яті - 5 год.

15.Корекційні підходи до емоційних порушень - 5 год.

16.Психологічні методи впливу у корекційно-профілактичний роботі з порушенням особистості - 9 год.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором)

1. Складіть комплекс методик для диференціальної діагностики одного з викладених у переліку психічних розладів і обгрунтуйте доцільність вибору запропонованих методик, вказавши на завдання, які вони допомагають вирішити і симптоми, які вони виявляють (відповідно до того патопсихологічного синдрому, що досліджується):

- олігофренія;

- затримка психічного розвитку;

- судинна енцефалопатія;

- шизофренія;

- закрита черепно-мозкова травма;

- епілепсія;

- невроз; '

- психопатія;

- дефекти психічного розвитку дитини до 5 років;

- мінімальна мозкова дисфункція в дитячому віці;

- будь-яка інша позаформа.

2. Складіть корекційну програму, спрямовану на подолання дефекту психічного розвитку дитини, для одного з викладених у перебігу психічних розладів і обгрунтуйте доцільність вибору запропонованих корекційних заходів, вказавши на завдання, які вони допомагають вирішити відповідно до структури дефекту:

- психогенна затримка психічного розвитку;

- соматогенна затримка психічного розвитку;

церебрально-органічна затримка психічного розвитку з нейродинамічними порушеннями;

церебрально-органічна затримка психічного розвитку з регулятивними порушеннями;

- мінімальна мозкова дисфункція з нейродинамічним типом структури дефекту;

- мінімальна мозкова дисфункція з регулятивним типом структури дефекту;

- мінімальна мозкова дисфункція з сенсорним дефектом;

- підвищення рівню розвитку будь-якого психічного процесу, недорозвиненого внаслідок будь-якого з перелічених вище психічних розладів.

3. Підготовте реферат за однією з тем:

- Проблема локалізації психічних функцій

- Співвідношення усвідомлюваних та неусвідомлюваних форм психічної діяльності в патології і терапії

- Порушення відчуттів та сприймання при психічних розладах

- Порушення мислення при психічних розладах

- Порушення пам'яті при психічних розладах

- Порушення уваги при психічних розладах

- Порушення емоцій при психічних розладах

- Порушення вольової регуляції при психічних розладах

- Психологічні проблеми психосоматичних розладів

- Психологічні проблеми психогенних розладів

- Психологічні проблеми алкоголізму

- Діяльність психолога в різних областях медицини

- Синдромальний аналіз в нейропсихології

- Особистість при неврозах

- Реабілітація психічно хворих

- Нейропсихологічна корекція і реабілітація

- Порушення сприймання

- Порушення особистості

- Психологія розумової відсталої дитини

- Психологічні механізми порушень та їх диференційна діагностика
Методичні рекомендації по виконанню індивідуального навчально-дослідного завдання

Під час роботи над індивідуальним навчально-длослідним завданням доцільно дотримуватися таких загальних вимог:

- чіткість побудови структури (змісту);

- логічна послідовність викладу;

- встановлення причинно-наслідкових зв'язків між механізмами розвитку психічних розладів і їх окремими проявами;

- за можливості наочне представлення результатів аналізу (схеми, таблиці);

- аргументованість і доказовість запропонованих рішень.

При виконанні 1 завдання спочатку побудуйте схему первинного і вторинного дефектів певного патопсихологічного синдрому, якщо йдеться про дізонтогенез, визначте механізми розвитку певного психічного розладу в межах структури його патопсихологічного синдрому.

Рішення про підбір методик для виявлення типових проявів порушень емоційної, мотиваційної, пізнавальної сфер і динаміки психічних процесів в межах певного патопсихологічного синдрому повинно спиратися на принципи патопсихологічного дослідження, тобто запропонований комплекс повинен дати змогу розкрити механізми розвитку тих порушень, що вивчаються. Необхідно визначити послідовність і викласти процедуру дослідження тих або інших проявів патопсихологічного синдрому.

При виконанні другого завдання необхідно навести аналіз досліджень і публікацій, в яких запропоновані підходи до психологічної корекції порушень психічної сфери та програми корекційних заходів, сформулювати цілі корекційної програми, що розробляється, окремі завдання, що повинні вирішуватися у певній послідовності. Вибір і послідовність обраних психокорекційних заходів повинні бути обґрунтовані виходячи зі структури дефекту. Програма повинна включати опис певних психокорекцій них вправ у послідовності їх виконання, час, відведений на виконання завдань. Доцільно буде надати рекомендації щодо особливостей використання корекційних заходів, враховуючи можливі варіанти вираженості порушень в межах структури дефекту, який розглядається.

Оцінка оформлення і виконання першого і другого індивідуально-дослідного завдання здійснюється за критеріями:

1. Актуальність запропонованих рішень, реальність, практична спрямованість роботи

2. Рівень творчості, оригінальність запропонованих рішень-5б.

3. Обсяг і повнота розробки, її завершеність - 56.

4. Аргументованість запропонованих рішень і підходів - 56.

5. Якість оформлення, відповідність стандартним вимогам - 56.

6. Якість доповіді: композиція, повнота представлення роботи-5б.

7. Обсяг і глибина знань теми - 56.

8. Відповіді на питання: повнота і аргументованість - 56. Максимальна кількість балів - 40.

При виконанні третього завдання необхідно навести стислий виклад змісту кількох літературних джерел, основні положення, висновки, у тому числі щодо практичного використання цих положень.

Орієнтовний зміст реферату за результатами опрацювання літературних джерел повинен містити:

- вступ, в якому обґрунтовується практичне та теоретичне значення обраної теми, визначається мета і завдання роботи;

- основну частину, в якій викладаються основні положення з виділенням малорозроблених положень;

- висновки;

- список використаної літератури.

Оцінювання рефератів відбувається за такими критеріями:1. Обґрунтування актуальності - 46. 2. Аналітичний огляд літератури з проблеми - 56. 3. Самостійність розкриття теми - 56. 4. Логіка структури роботи і викладу матеріалу - 56. 5. Обґрунтованість висновків - 56. 6. Дотримання вимог щодо оформлення роботи - 36.

Каталог: resources -> Psy-3

Скачати 80.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка