Телебачення кабельнеСкачати 198.17 Kb.
Дата конвертації31.05.2019
Розмір198.17 Kb.
ТипЗакон

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав»


(телебачення кабельне)
Ліцензійний ДОГОВІР № КТ - ________ /___
м. Київ “___”___________ 201_ р.

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі – ДО УААСП), що здійснює колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) та на підставі Свідоцтва № 3/2003 від 22.08.2003р. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, в особі ____________________________________, що діє на підставі ___________________ , з однієї сторони,

та _____________________________________________ (далі – Користувач), в особі _________________________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________________ (Статуту, положення, довіреності, свідоцтва про реєстрацію, виписки з ЄДР), з іншої сторони, що при подальшому згадуванні разом іменуються – Сторони, уклали даний ліцензійний договір (далі – Договір) про наступне:


1. Сторони домовились про те, що

терміни в Договорі вживатимуться в наступному значенні:
абонент – фізична чи юридична особа, яка підключена до мережі Користувача;

доходи - будь-які кошти, одержані Користувачем від розміщення реклами, об’яв комерційного характеру, спонсорські внески, кошти, одержані від надання прав на ретрансляцію каналу мовлення Користувача, бюджетні асигнування, абонентна плата, а також інші доходи, одержані Користувачем з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення творів;

затримка платежів - невиплата суми авторської винагороди у встановлені строки, в які не вимагається будь-яких нагадувань або вимог;

представник – фізична або юридична особа, яка представляє інтереси ДО УААСП на відповідній території на підставі договору та (або) довіреності;

публічне сповіщення (доведення до загального відома) - передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі звуки не можуть бути сприйняті;

репертуар ДО УААСП – твори, повноваження на колективне управління якими на території України передано ДО УААСП аналогічними іноземними авторсько-правовими організаціями на підставі договорів про взаємне представництво інтересів, українськими суб’єктами авторського права та їх правонаступниками на підставі письмових договорів, а також інші твори, повноваження по управлінню якими ДО УААСП здійснює на підставі Закону;

ретрансляція – приймання і одночасна трансляція (передача) телевізійних програм будь-якими технічними засобами, у повному обсязі та без змін або значних частин таких програм без змін, що транслюються (передаються) телеорганізаціями для масового приймання абонентами;

твори – оприлюднені літературні, музичні твори з текстом або без тексту, що охороняються авторським правом.

Всі інші терміни в даному Договорі використовуються згідно з чинним законодавством України.


2. Предмет Договору, фінансові умови, порядок розрахунків

2.1. ДО УААСП надає Користувачеві на умовах, визначених цим Договором, право (невиключну ліцензію) на публічне сповіщення (повторне публічне сповіщення) шляхом ретрансляції творів з репертуару ДО УААСП на території*з/п

Адміністративна одиниця

(назва області, району)

Кількість абонентів

1* вноситься інформація зазначена в ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

а Користувач зобов’язується виплачувати ДО УААСП авторську винагороду (роялті) відповідно до даного Договору та Закону.

2.2. Користувач не має права передавати третім особам отримані за цим Договором права.

2.3. Цей Договір не поширюється на:

а) немайнові права авторів;

б) права виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення;

в) передачу по кабелю оприлюднених музично-літературних, літературно-драматичних композицій, романів, повістей, новел, оповідань, поем тощо, драматичних, музично-драматичних творів, а також музичних творів, спеціально створених для супроводження драматичних творів, якщо вказані твори сповіщаються повністю (в тому числі частинами з продовженням) або частково (частини). Такі твори можуть бути публічно сповіщені Користувачем виключно з окремого та попереднього письмового дозволу ДО УААСП шляхом укладення окремого ліцензійного договору.

г) на публічне сповіщення творів шляхом їх передачі в ефір та (або) за допомогою супутника.

ґ) будь-які інші способи та види використання творів, не зазначені в цьому Договорі

2.4. Сторони домовились, що сума авторської винагороди (роялті), яка сплачується Користувачем за надання невиключного права на публічне сповіщення (повторне публічне сповіщення) шляхом ретрансляції творів становить: 5 (п’ять) відсотків від доходів Користувача, але не менше ніж ___________ ( ______________________________________________________ ) грн. 00 коп. (далі – мінімальний платіж) за один календарний квартал.

Визначена Сторонами сума авторської винагороди в п. 2.4. Договору не залежить від тривалості та кількості використання творів.

2.5. Використовуючи твори з репертуару ДО УААСП, Користувач зобов’язується вести точний облік творів та їх авторів і не пізніше 25-ти днів після закінчення кожного кварталу (25 квітня, 25 липня, 25 жовтня, 25 січня):

2.5.1. перерахувати на поточний рахунок ДО УААСП авторську винагороду, визначену в п. 2.4. та п. 5.2. даного Договору;

2.5.2. надати ДО УААСП безпосередньо або через представника Звіт про публічно сповіщені (повторно публічно сповіщені) шляхом ретрансляції телевізійні канали мовлення (далі – Звіт) за формою, наведеною у Додатку 1 до даного Договору, та в електронному вигляді за адресами ____________________________________(Звіт подається в файлі формату Exсel);

2.5.3. надіслати ДО УААСП належним чином заповнений та підписаний Акт про виплату авторської винагороди та надання звіту (далі – Акт) в 2-ох примірниках за формою, наведеною у Додатку 2, який після перевірки зазначеної в ньому інформації щодо перерахування коштів підписується ДО УААСП, після чого 1 (один) примірник повертається Користувачу;

2.5.4. надати ДО УААСП належним чином завірені копії документів бухгалтерської звітності з відміткою державного органу (статистики, державної фіскальної служби) про прийняття за відповідний звітний період згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.

2.6. У разі невиконання Користувачем п. 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., даного Договору Користувач зобов’язаний сплатити ДО УААСП штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. за кожне порушення кожного пункту. Сплата штрафу не звільняє Користувача від обов’язку сплати авторської винагороди (роялті) і (або) надання Звіту, Акту чи інших документів.

2.7. У разі затримки платежів, визначених п. 2.5.1. даного Договору, Користувач зобов’язаний за кожен день затримки виплатити ДО УААСП пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день затримки. При цьому нарахування пені за прострочення виконання зобов'язання не припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. Сплата пені не звільняє Користувача від обов’язку сплати авторської винагороди (роялті).

2.8. У разі невиконання умов Договору ДО УААСП залишає за собою право звернутися до суду з позовом про примусове стягнення авторської винагороди, пені, сплати штрафу, надання Звіту, Акту та іншої документації, зазначеної в даному Договорі.

2.9. У випадку існування власного Інтернет - сайту Користувач зобов’язується зазначити на ньому інформацію, що дозвіл на використання Творів отримано в Державній організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» з інтерактивним посиланням на веб-адресу ДО УААСП http://www.uacrr.org.3. Гарантії та обов’язки Сторін

3.1. Користувач зобов’язаний використовувати оригінальні твори без заподіяння їм шкоди, в тому числі не вносити змін або доповнень в твори без письмового дозволу автора (-ів) творів, не здійснювати переробку, аранжування, переклад тощо.

3.2. Користувач зобов’язується використовувати в своїх передачах лише ті твори, які ідентифіковані по назвам, прізвищам і ініціалам авторів із обов’язковим зазначенням імені або псевдоніма автора.

3.3. При укладенні Договору Користувач надає ДО УААСП безпосередньо або через представника завірені власною мокрою печаткою копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом Користувача / свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним номером фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів / виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- ліцензії на право кабельного мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення з додатками;

- довідки про взяття на податковий облік платника податку;

- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- документи, які підтверджують право підпису даного Договору зі сторони особи – представника Користувача.

3.4. Користувач самостійно несе повну відповідальність за дотримання особистих немайнових авторських прав авторів творів, за достовірність та повноту документів, наданих згідно з п. 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 3.3., 4.1. даного Договору.

3.5.При виявленні фактів відсутності в Звіті інформації про використані твори Користувач зобов’язується виплатити на користь кожного автора (додатково до суми авторської винагороди, визначеної Сторонами в п. 2.4. даного Договору) належну авторську винагороду. При цьому авторська винагорода в такому випадку визначається виходячи із розрахунку вартості секунди звучання твору за звітний період згідно інформації про мінімальні ставки авторської винагороди, що надає ДО УААСП.

3.6. Користувач гарантує, що всі розрахунки з авторами та (або) їх правонаступниками за публічне сповіщення (повторне публічне сповіщення) шляхом ретрансляції творів з репертуару ДО УААСП по даному Договору будуть здійснюватися тільки через ДО УААСП.

3.7. ДО УААСП гарантує врегулювання претензій авторів і правонаступників до Користувача, пов’язаних з публічним сповіщенням творів, згідно із Законом та цим Договором, за умови належного виконання Користувачем умов цього Договору.

3.8. У відповідності до діючого законодавства України Користувач не має права публічно сповіщувати (повторно публічно сповіщувати) шляхом ретрансляції твори без зазначення імені автора, тобто анонімно без письмової згоди на це автора, не має права розкривати псевдонім або іншим чином розпоряджатись особистими немайновими правами авторів. У випадку пред’явлення до Користувача претензій, предметом яких є порушення неврегульованих даним Договором прав, в тому числі немайнових прав, а також майнових, які не є предметом даного Договору, Користувач самостійно несе повну юридичну відповідальність згідно з діючим законодавством України за їх порушення.

3.9. У разі виникнення розбіжностей або спорів між ДО УААСП і Користувачем з питань, передбачених цим Договором, вони вживатимуть усіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів.

3.10. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони повинні вирішуватися в судовому порядку визначеному чинним законодавством України.4. Контроль і конфіденційність

4.1. Відповідно до частини 4 статті 47 Закону Користувач зобов’язується надавати належним чином уповноваженим представникам ДО УААСП всі документи, пов’язані з розрахунком та виплатою сум авторської винагороди (роялті) відповідно до умов даного Договору, для огляду їх на місці знаходження Користувача та/або надати ДО УААСП поштою завірені належним чином копії таких документів.

4.2. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність щодо умов цього Договору, всіх відомостей та будь-якої інформації щодо господарської діяльності Сторін, що стали відомі іншій Стороні у зв’язку з виконанням умов цього Договору, оскільки такі відомості і/або інформація, умови Договору є комерційною таємницею. У випадку порушення однією зі Сторін зобов’язання щодо конфіденційності, визначеного у цьому пункті Договору, і якщо через таке порушення інша Сторона зазнала збитків, то такі збитки повинні бути відшкодовані винною у такому порушенні Стороною у повному обсязі.

5. Строк дії Договору та наслідки його розірвання

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до ___ грудня 20___ року; при цьому Сторони розуміють і погоджуються, що умови даного Договору також застосовуються до відносин, які виникли між ними з ____ _______20__ року і до моменту укладення цієї угоди ( ч.3 ст. 631 Цивільного Кодексу України). Всі зобов’язання Користувача, що виникли під час дії даного Договору, залишаються в силі до їх повного виконання.

5.2. Дія даного Договору автоматично продовжується строком на 1 рік з одночасним підвищенням розміру мінімального платежу авторської винагороди за попередній рік на 10 (десять) % - і так із року в рік.

5.3. Даний Договір може бути достроково розірваним за домовленістю Сторін, про що Сторона, яка ініціює розірвання Договору, повинна не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої Договір підлягає розірванню, направити іншій Стороні рекомендованим листом з повідомленням відповідну письмову пропозицію про дострокове розірвання Договору та підписану додаткову угоду до Договору в 2 екземплярах. При цьому у випадку ініціювання розірвання Договору Користувачем, Користувач повинен додатково направити ДО УААСП офіційні документи, які підтверджують обставини, згідно з якими Користувач припиняє публічне сповіщення (повторне публічне сповіщення) шляхом ретрансляції творів з репертуару ДО УААСП.

5.4. В разі невиконання Користувачем одного із обов’язків, передбачених п. 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. даного Договору протягом 90 (дев’яноста) днів в сукупності, а також коли офіційне пред’явлення Користувачу вимог про виконання прострочених зобов’язань, направлених рекомендованим листом з повідомленням про вручення, залишається без відповіді та виконання зобов’язань протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати його отримання, ДО УААСП має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, про що ДО УААСП зобов’язується письмово повідомити Користувача не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої договір підлягає розірванню, при цьому всі зобов’язання Користувача, що виникли під час дії даного Договору, залишаються в силі до їх повного виконання.

5.5. Внаслідок розірвання чи припинення Договору, Користувач не має права на публічне сповіщення (повторне публічне сповіщення) шляхом ретрансляції творів з репертуару ДО УААСП.6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це сталося за обставин, незалежних від волі Сторін і які виникли після підписання цього Договору, внаслідок подій непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади), на які Сторони не могли вплинути чи їх передбачити. Строк виконання зобов’язань за даним договором подовжується на час дії таких обставин. Обставини непереборної сили мають засвідчуватись відповідним документом, що виданий Торгово-промисловою палатою України.

6.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань по даному Договору, зобов’язана своєчасно, не пізніше 5 днів, повідомити іншу Сторону про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню зобов’язань. Відсутність повідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них.

7. Персональні дані

7.1. Підписанням даного Договору суб’єкт персональних даних підтверджує свою згоду на обробку зазначених в даному Договорі персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у базі персональних даних «Користувачі авторського права» з метою забезпечення адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, з метою реалізації авторських прав правовласників об’єктів авторських прав відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про авторське право і суміжні права», Постанови КМУ № 72 від 18.01.2003 р. «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав».

7.2. Обробці відповідно до законодавства України про захист персональних даних у базі персональних даних «Користувачі авторського права» підлягають наступні категорії персональних даних: адреса проживання (реєстрації), резидентство, ідентифікаційний податковий номер, паспортні дані, банківські реквізити, контактні номери телефонів, E-mail.

7.3. Підписанням даного Договору суб’єкт персональних даних підтверджує, що він належним чином повідомлений про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».8. Інші умови

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Всі зміни та додатки до даного Договору укладаються у письмовій формі та є чинними за умови підписання їх уповноваженими представниками обох Сторін. Всі додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною.

8.3. Сторони повинні у 5-денний строк письмово повідомляти одна одну про зміни організаційно-правової форми, характеру і (або) виду діяльності, місцезнаходження, обставин непереборної сили та наявність інших обставин, що перешкоджають належному виконанню умов Договору, а також надавати документи та іншу інформацію, пов’язану з виконанням Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.4. Несвоєчасне повідомлення і (або) неповідомлення іншої Сторони про дію таких обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини у майбутньому як на підставу для звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором.

8.5. Сторони не звільняються від виконання своїх обов’язків за даним Договором у разі невиконання умов, зазначених у п. 8.3. даного Договору.

8.6. Договір укладено українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.7. Сторони домовились про те, що репертуар ДО УААСП має електронну форму, і Користувач визнає таку форму репертуару ДО УААСП прирівняною до письмової форми.

8.8. Витрати кожної із Сторін, пов’язані з виконанням зобов’язань за даним Договором, відшкодовуються самостійно, силами кожної із Сторін.

8.9. ДО УААСП на вимогу автора або іншого правовласника може заборонити Користувачу публічно сповіщувати один або декілька конкретних творів з свого репертуару.

8.10. У підтвердження того, що Користувач до моменту підписання даного Договору ознайомився з репертуаром ДО УААСП, у підтвердження того, що Сторони розуміють визначення всіх термінів, які містяться в даному Договорі, юридичні наслідки виконання умов даного Договору, в підтвердження того, що даний Договір містить всі істотні умови, про які Сторони мали намір домовитись, Сторони поставили нижче свої підписи та печатки.

9. Адреси і банківські реквізити Сторін


ДО УААСП:

Користувач:

Державна організація

«Українське агентство з авторських та суміжних прав»
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 41-a, оф.1,2,3

тел. (044) 234-22-38; факс (044) 288-29-90

Код ЄДРПОУ: 31025266

АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Києві

МФО 322313

р/р 2600101002532

Організація має статус неприбуткової за ознакою неприбутковості 0011.

http://www.uacrr.org


______________________________ /____________/

(підпис)

М.П.

____________________________________________

Юридична адреса: ____________________________

Фактична адреса: _____________________________

Адреса для листування: ________________________

Тел. ____________________ факс _______________

Код ЄДРПОУ: ________________________________

Банк :_______________________________________

МФО :_______________________________________

р/р__________________________________________

Свідоцтво № ______________ від ____.____ ._____р.

Індивідуальний податковий № ___________________

Є платником: _________________________________

http://________________________________________

E-mail: ______________________________________
_________________________ / __________________/

(підпис)

М.П.


Супроводження Договору здійснює:

Від ДО УААСП:

П.І.Б.

тел.: (044)235-32-88
Супроводження Договору здійснює:
П.І.Б. _________________________

тел.: (____) ___________________
Форма звіту

Додаток № 1

до Ліцензійного договору

№ КТ-_______/___

від “_____” _______________20____ р.З В І Т №____
_____________________________________________
(організаційно-правова форма та повна назва Користувача)

про публічно сповіщені (повторно публічно сповіщені) шляхом ретрансляції

телевізійні канали мовлення

за __________ 20__ року


п/п

Офіційна назва телерадіоорганізації, яка надала право Користувачеві на ретрансляцію каналу мовлення


Фірмовий, торговий знак (логотип)

телерадіоорганізації

та дата договору, яким Користувачеві надається право на ретрансляцію каналу мовлення

Термін дії договору, яким

Користувачеві надається право на ретрансляцію каналу мовлення

Примітки
_____________________ ____________________________ «____» __________ 20__р.

підпис керівника посада та ПІБ керівника Дата складання Звіту

Користувача Користувача Користувачем


М.П.

Форма акту
Додаток № 2

до Ліцензійного договору

№ КТ-_______/___

від “_____” _______________20____ р.

АКТ

про виплату авторської винагороди та надання звіту

до ліцензійного договору № __________ від “___” __________ _____ року

(далі - Договір) за _________ 20___ р.

м. Київ “_____” ____________ 20__ р._____________________________________________________________/далі - Користувач/, в особі _______________________________________, що діє на підставі _________________ та _______________________ з однієї Сторони, та

Державна організація “Українське агентство з авторських та суміжних прав” /далі - ДО УААСП/, в особі ___________________________________________, що діє на підставі ________________________ та ______________________________________________ з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей акт про наступне:
1. Користувач:

1.1. Відповідно до Договору надав звіт про публічно сповіщені (повторно публічно сповіщені) шляхом ретрансляції телевізійні канали мовлення (за __________ 201_ р.) в паперовому вигляді і електронному вигляді за адресами:_________________________________________________________1.2. Відповідно до Договору перерахував авторську винагороду в сумі ___________ (__________________________________) грн. ____ коп., а саме:
Платіжне доручення від “_____” __________ 20___ р. № ____ сума _____грн. __ коп.
2. ДО УААСП одержано зазначені в п.1.1., п.1.2. даного акту звіт про публічно сповіщені (повторно публічно сповіщені) шляхом ретрансляції телевізійні канали мовлення та перераховану Користувачем суму авторської винагороди (роялті) на поточний рахунок в банківській установі.


Від ДО УААСП
Від Користувача


(Код ЄДРПОУ: _______________ )


___________


___________
____________


___________


(підпис)
(підпис)


______________

____________
____________


__________(підпис)
(підпис)


М.П.
М.П.


ДО УААСП ___________________ /__________________/ Користувач ___________________ / ___________________/МП МП

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
2016 -> Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
2016 -> Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розробники програми
2016 -> Проектна діяльність при підготовці позакласного заходу з фізики. Прес-конференція про вклад українських вчених у розвиток світової космонавтики за темою: «Твої, Україно, сини!». Мета
2016 -> Н р. 5 курс магістри Навчальна дисципліна «Український авангард»
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос

Скачати 198.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка