Т. О. Приступенко, голова нмр іж 8 вересня 2003 рокуСкачати 200.47 Kb.
Дата конвертації28.01.2019
Розмір200.47 Kb.
ТипПротокол
Затверджую


_______________ Т. О. Приступенко,

голова НМР ІЖ

8 вересня 2003 року

Затверджено на вченій раді Інституту журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол № 2 від 16 вересня 2003

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З КУРСУ “Теорія сприймання та розуміння твору”

зі спеціальності “Журналістика”


Викладач : докт. філол. наук, проф. Н.Ф.Непийвода


Курс 4

Семестри 8Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лекцій


14
Семінарських
Практичних


16
Лабораторних
Консультацій


4
Самостійної роботи


24
Керівн. самост. роботою студентів


6

Затверджено на засіданні кафедри


Протокол № 1 від “5” вересня 2003 рокуГодин усього 52

Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Залік


6
Екзамен
Контрольна робота


6
Курсова робота
Кваліфікаційна робота

Навчально-методична карта дисципліни

Назви розділів, тем. План, короткий зміст

К-ть

Го-дин

Вид

Заняття

(лекція,

семінар,

практичне,

лабораторне,

самостійно,

конт.

Робота,

тест,

курсова

тощо), дата проведення

Література,

Матеріали

Засоби

навчання

Контроль

1. Сприймання як психічний процес. Вчення І.П.Павлова про вищу нервову діяльність. Природа психіки. Особистість та її розвиток. Психічні процеси та їх фізіологічна основа: відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява (фантазія), мислення, почуття (емоції), воля. Сприймання як психічний процес. Умови сприймання. Сприймання і розуміння.

Механізми організації сприймання. Психологія сприймання. Вивчення психіки з погляду цілісних структур. Механізми організації сприймання. Гештальти як цілісні образи. Поняття фігури і фону. Закони виділення фігури (близькість елементів, симетричність, подібність, замкнутість тощо). Розпізнавання зорових образів і перцептивна категоризація. Подвійні зображення. Перцептивний цикл. Проблема інваріантності. Переструктурування.

2

Лекція

…..2004


Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной информации. – М.: Прогресс, 1977.

Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989.

Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М.: Высшая школа, 1980.

Ніколенко Д.Ф. Вчення І.П.Павлова про вищу нервову діяльність в курсі психології. – К.: Рад.школа, 1952. – 59 с.

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность.– М.,1974


Текст лекції

Контрольні запитання за темою лекції

2. Сприймання мовлення. Психофізіологічний механізм мовного відображення дійсності. Механізм інтеграції знакових комплексів, які надходять від різних аналізаторів мозку. Процеси мовних узагальнень. Багаторівнева система мови і багаторівнева структура генетичного коду. Механізм мовної поведінки (зокрема породження мовлення). Робота систем, пов’язаних з реалізацією усного і писемного мовлення. Етапи породження і розуміння висловлювання. Психолінгвістичні одиниці сприйняття мовлення. Неусвідомленість сприймання. Рівневий характер сприймання мовлення. Усвідомленість сприймання. Сприймання літер і слів. Сприймання речень. Співвіднесення з дійсністю. Механізм еквівалентних замін. Механізм імовірнісного прогнозування. Сприймання і розуміння. Значення і смисл. Моделі сприймання мовлення.

2

Лекція

….. 2004


Ахутина Т. В. Порождение речи. – М., 1985.

Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1996.

Доблаев Л. П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания.– М., 1982.

Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982.

Исследование речевого мышления в психолингвистике. – М., 1985.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность.– М., 1987.

Кузъменко-Наумова О. Д. Смысловое восприятие знаковой информации в процессе чтения.– Куйбышев, 1980.


матеріали ЗМК

Контрольні запитання за темою лекції

3. Сприймання твору. Текст як мовне (графічне) втілення твору. Текст як мовна одиниця. Теорія інформації та семантика мови в розвитку теорії тексту. Текст як форма існування мови (П.Хартман). Тексти – вербальні твори. Тексти – невербальні твори (твори мистецтва, музики, кіно, архітектури; карти, плани, креслення тощо). Текст як основна одиниця комунікації. Підхід до тексту з позицій мовленнєвої діяльності: урахування чинника мовної особистості, чинника комунікативної ситуації. Породження і сприймання тексту. Слово – висловлювання – текст. Включеність тексту в позамовну діяльність. Модель породження тексту. Затекст – текст – підтекст. Сприймання тексту. Поетапність сприймання. Властивості тексту: цілісність, зв’язність, емотивність, креолізованість, прецедентність, шпаруватість. Професіональне й аматорське читання твору. Глибинний смисл твору (мотив автора). Твір як втілення задуму автора. Сприймання як декодування задуму автора. Концепт як згорнута смислова структура.

2

Лекція

….2004


Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту / Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. – К.: РВЦ "Київський університет", 1998.

ЛеонтьевА.А. Язык, речь, речевая деятельность.– М., 1969.

Іванченко Р.Г. Адекватність розуміння і ясність тексту. – К.: Т-во "Знання", 1991.

Каменская О.Л. Текст и коммуникация. – М.: Высшая школа, 1990.

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Проблемы семиосоциологии. – М.: Наука, 1984.

Залевская А. А. Понимание текста.– Калинин, 1988.текст лекції, тексти ЗМК

Контрольні запитання за темою лекції

4. Розуміння і пізнання. Мислення як психічний процес. Структурно рівневі і блокові моделі переробки інформації на рівні сприйняття, пам’яті, мислення. Когнітивні явища: зорові образи, просторова пам’ять, уява, мисленнєве обертання. Нейрофізіологія і семіотика. Локалізація психічних функцій. Функціональна асиметрія півкуль мозку і стратегії переробки інформації. Асиметрія знакових систем, іконізм і конвенційність. Культурні механізми, зіставні з роботою півкуль (Ю.М.Лотман), їх роль у динаміці культури. Породження й освоєння нового в культурі. Мислення – творчість чи обчислення? Природа розуміння. Подання дійсності у внутрішньому досвіді. Логічний аспект розуміння. Осягнення одиничного. Розуміння і пояснення. Рівні розуміння. Зумовленість рівнів інтересом. Розвиток процесу розуміння. Аналіз розуміння як підстава для формулювання правил витлумачення.

2

Лекція

….. 2004


Блумфильд Л. Язык.– М., 1968

Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1968.

Иванов Вяч. Вс. О взаимоотношении динамического исследования эволюции языка, текста и культуры // Исследования по структуре текста. – М.: Наука, 1987

Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация. – М., 1983

Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. // Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях.


текст лекції, матеріали ЗМК

Контрольні запитання за темою лекції5. Розуміння твору. Мислення як робота з простими логічними правилами. Логічний аналіз текстів. Фрейм як опис рольової структури ситуації. Структура семантичної сітки. Правила природної логіки. Неформальна логіка (Арістотель). Індійська логіка. Буддійська логіка. М.Хайдеггер. Діалектика історичного, групового й індивідуального в розуміння твору. Розуміння твору в аспекті семіотики. Основні семіотичні поняття: "текст", "код", "знак". Поняття "дискурс", "наративність". Семіотико-наративні і дискурсивні структури. Текст і мова. Текст як семіотичний простір, у якому інтерферують і ієрархічно самоорганізовуються мови. Функції тексту: адекватна передача змісту, продукування нових смислів. Динамічна напруга між мовою й текстом як джерело еволюції семіотичної системи. Структурні елементи тексту. Постструктуралізм. Несистемні елементи тексту, реалізовувані підсвідомо й сприймані інтуїтивно. Поняття інтертекстуальності. Множинний текстуальний простір (Ю.Кристева). Текст як відображення всіх текстів у межах певної смислової сфери (М.Бахтін). Інтертекстуальний простір.

2

Лекція

….2004


Аспекты общей и частной лингвистической теории текста.– М., 1982.

Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975.

Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста. – К.: Наукова думка, 1988.

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981.

Феллер М.Д. Стиль и знак: Стиль как способ изображения действительности. – Львов: Вища школа, 1984.

Хомский Н. Язык и мышление.– М., 1972.

Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. – М.: Наука, 1965.


текст лекції, тексти ЗМК

Контрольні запитання за темою лекції

6. Інтерпретація твору. Розуміння й інтерпретація (витлумачення). Витлумачення як продукт наукової свідомості. Межі інтерпретації в гуманітарному і природничому знанні. Аналіз розуміння як підстава для формулювання правил витлумачення. Правила інтерпретації. Загальноприйнятне розуміння. Індукція, аналіз, побудова, порівняння. Витлумачення і пояснення. Герменевтика – теорія розуміння. Герменевтика як інструмент розуміння твору. Герменевтика і риторика. Герменевтика і літературна критика. Психологічно-історичний підхід до інтерпретації.

Адекватність сприймання і розуміння твору. Концептуальна картина світу як передумова адекватної інтерпретації текстів. Розуміння як сприйняття смислу. Текст як існування смислу в сфері соціальних комунікацій. Текст як сукупність смислових ядер. Мікротема і макротема. Концепт як відправна точка смислової структури тексту. Умови адекватного сприйняття концепту (мікро- і макроконтекст, фонові знання). Когнітивний простір автора і реципієнта

2

Лекція

….2004


Пищальникова В. А. Проблема смысла художественного текста.– Новосибирск, 1992.

Реферовская Е.А. Коммуникативная структура текста. – Л.: Наука, 1989.

Ризун В.В. Определение темы текста: Проблемы редакторского анализа: Диссерт. … канд. филол. Н. – К., 1988.

Рубакин Н.А. Психология читателя и книги.– М., 1977. Русский ассоциативный словарь. Т. 1–6.– М., 1994–1999.

Слюсарева Н.А. Смысл как экстралингвистическое явление. // Как подготовить интересный урок иностранного языка.– М., 1963.


текст лекції, тексти ЗМК

Контрольні запитання за темою лекції

7. Психологічна модель розуміння складних структур тексту. Специфіка психічних процесів у системі людина – текст – людина (СЛТЛ). Семантичні відношення, які виникають під час сприймання складних структур тексту. Адекватність тексту своєму призначенню. Психологічна структура й умови перебігу основних когнітивних процесів під час сприймання складних структур тексту. Ефекти взаємодії між окремими елементами СЛТЛ: 1) складність тексту; 2) ясність тексту; 3) читабельність тексту; 4) функціональність тексту. Вплив фонової інформації та вподобань на процеси сприймання та розуміння. Вплив на ці процеси комунікативних відношень. Вплив тексту на когнітивну систему. Соціальний і культурний зміст тексту і його вплив на розуміння тексту користувачем.

Інтелектуальний і психологічний вплив автора на читача. Психологічна структура твору. Керування сприйманням і розумінням. Задоволення потреб і завершення гештальтів. Незавершені гештальти і психологічна рівновага.

2

Лекція

…. 2004


Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики: Модели мира в литературе. – М., 2000.

Белянин В. П. Психолингвистические аспекты художественного текста.– М.,1988.

Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. – М.: Наука, 1969.

Лурия А.Р. Язык и сознание. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1979

Оптимизация речевого воздействия.– М., 1990

Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста.– М., 1985.

Шабес В. Я. Событие и текст. – М., 1989


текст лекції, тексти ЗМК

Контрольні запитання за темою лекції

8. Багатоваріантність сприйняття. Сталі (стать, вік, професія, тип особистості, естетичні вподобання, стереотипи поведінки) й змінні (настрій) характеристики сприймача, їх вплив на сприймання. Культура і практика конкретної особистості і сприйняття. Міжособистісне сприйняття в соціальній психології

2

Практичне заняття

….2004


Журавлев А. П. Звук и смысл.– М., 1991

Коул М; Скрибнер С. Культура и мышление. – М., 1977.

Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. – К.: COLLEGIUM, 1994.


Роздатковий матеріал

Індивідуальне опитування

9. Інформаційні очікування і стереотипи сприйняття. Роль поведінкового стереотипу в сприйманні тексту. Відбір значущої інформації. Перенесення інформації в довготривалу пам’ять. Інформаційне перевантаження. Резонансні бар’єри.

2

Практичне заняття

….2004


Петренко В. Ф. Основы психосемантики.– Смоленск, 1997

Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации).– М.,1976.Роздатковий матеріал

Індивідуальне опитування

10. Соціальна детермінованість сприймання. Комп’ютероморфний світогляд сучасної людини. Кліповий стиль сприйняття дійсності. Особистісна зорієнтованість твору. Ментальні риси різних соціальних, вікових і національних груп і сприйняття твору.

2

Практичне заняття

….2004


Сорокин Ю. А., Морковина И. Ю. Национально-культурная специфика художественного текста.– М., 1989

Якобсон Р. Язык и бессознательное. – М.: Гнозис, 1996Роздатковий матеріал

Індивідуальне опитування

11. Соціально-психологічний портрет читача (вікові, соціальні, професійні, гендерні характеристики, проблеми, сфери інтересів і вподобань тощо). Психологічні типи читачів (К.Леонгард). Репрезентаційні системи.

2

Практичне заняття

….2004


Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: "за" и "против". – М.: Прогресс, 1975.

Роздатковий матеріал

Індивідуальне опитування

12. Рольова адекватність твору. Позиції комунікаторів (Е. Берн). Оптимальна позиція автора. Архетипна пара автор-читач. Толерантна поведінка в архетипній парі. Мовні засоби орієнтування твору на читача

2

Практичне заняття

….2004


Эрвин-Трипп С.М. Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1975. – Вып. VII

Роздатковий матеріал

Індивідуальне опитування

13. Пізнавально-комунікативна досконалість твору. Інформаційний комфорт. Ясність змісту і ясність форми. Тематична організованість твору. Рівень складності викладу.

2

Практичне заняття

….2004


Национально-культурная специфика речевого поведения. – М., 1977

Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985.Роздатковий матеріал

Індивідуальне опитування

14. Традиційність викладу. Логічна послідовність. Виділення основних моментів змісту. Точність слововживання. Однозначність. Довжина речень, розмір абзаців.

2

Практичне заняття

….2004


Носенко Э. Л. Особенности речи в состоянии эмоциональной напряженности.– Днепропетровск, 1975

Роздатковий матеріал

Індивідуальне опитування

15. Інформаційна насиченість викладу. Розрідженість (водянистість). Зайві слова (речення, абзаци). Багатослів’я. Інформаційний шум. Напруженість. Шпаруватість. Ритм

2

Практичне заняття

….2004


Ушакова Т. Н. и др. Речь человека в общении. – М., 1989

Теоретические и прикладные проблемы речевого общения.– М., 1979.Роздатковий матеріал

Індивідуальне опитування

16. Емотивність твору. Квантова психологія. Мова-прайм. Евфемізми як засіб прихованого впливу. Психологічна дієвість твору. Проблеми мовленнєвого впливу. Нові технології впливу на читача. Стратегія непрямого впливу. Теорія і технологія НЛП.

2

Практичне заняття

….2004


Доценко Е.Л. Психология манипуляции. – М.: ЧеРо, 1997 – 344 с.

О’Коннор Дж., Сеймор Д. Введение в нейролингвистическое программирование. – Челябинск, 1998. – 272 с.Роздатковий матеріал

Індивідуальне опитування

17. Контрольна робота. Тестовий контроль засвоєння матеріалу

Перевірка письмових робіт

18. Самостійна робота.

Роль стереотипів у сприйманні текстових повідомлень

Роль соціокультурних моделей автора і читача в інтерпретації змісту повідомлення

Роль пресупозиції під час породження і сприймання тексту.

Інформаційні перешкоди для сприймання тексту

Ключові слова.

Постмодернізм. Прийоми постмодерністського стилю


24
4
4
4

4

44

Підготувати:
до …..2004
до …..2004
до …..2004

до …...2004

до …...2004

до ….. 2004Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: 1987.

Брудный А.А. Психологическая герменевтика. – М., 1998. – 336 с

Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. – М.: МГУ, 1982. – 336 с

Донченко Е.А. Социетальная психика. – К.: 1994. – 208 с.Блюменау Д.И. Проблемы свертывания научной информации. - Л., 1982

Рекомендована література

Написання рефератів з аналізом фактичного матеріалу з текстів ЗМК

Скачати 200.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка