Сво нгу ас – 2010 «Вимоги до звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності)» ДніпропетровськСторінка1/12
Дата конвертації12.06.2019
Розмір2.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТСТАНДАРТ

Національного гірничого університету СВО НГУ АС – 2010

«Вимоги до звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності)»

Дніпропетровськ

2010

ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО

Навчально-методичним управлінням

2 НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом ректора Державного ВНЗ «НГУ»

від 10.09.2010 № 291

3 ВВЕДЕНО

вперше

4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ


Салов В.О. – начальник Навчально-методичного управління (НМУ);

Салова В.О. – начальник навчального відділу;

Свіжевська С.А., керівник підрозділу НМУ з питань ліцензування та акредитації;

Письменкова Т.О., методист НМУЗМІСТ

Галузь використання
Позначення та скорочення
Вступ
1. Терміни та їх визначення
2. Загальні відомості про ліцензування та акредитацію
3. Нормативні акти щодо процедур ліцензування та акредитації
4. Нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (денна форма навчання)
5. Структура звіту про акредитаційний самоаналіз реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців за напрямом (спеціальністю)
Звіт про акредитаційний самоаналіз підготовки фахівців за напрямом (спеціальністю)
1. Загальна характеристика напряму підготовки (спеціальності)
2. Формування контингенту студентів3. Зміст підготовки фахівців

4. Організація навчально-виховного процесу
5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу
6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
7. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
8. Якість підготовки і використання випускників
9 Характеристика наукової діяльності та роботи докторантури й аспірантури
10 Міжнародні зв’язки з навчальними закладами та організаціями
11 Заходи з усунення зауважень контролюючих державних органів
12.  Відповідность досягнутого рівня освітньої діяльності вимогам акредитаціїГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


Стандарт СВО НГУ АС - 2010 поширюється на факультети та кафедри Національного гірничого університету (НГУ).
Стандарт встановлює :

 • структуру звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності);

 • вимоги до змісту розділів звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності);

 • порядок внесення змін та доповнень.

Стандарт використовується для ліцензування та акредитації напрямів підготовки фахівців (спеціальностей); • зовнішнього контролю якості надання освітніх послуг Національним гірничим університетом.

Користувачі стандарту: • особи, які навчаються в НГУ;

 • викладачі НГУ, які здійснюють підготовку фахівців за напрямами та спеціальностями;

 • Державна екзаменаційна комісія;

 • Приймальна комісія НГУ.

ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ


У стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у НДУ 01-2002.

У стандарті застосовано такі позначення та скорочення:

МОН - Міністерство освіти і науки України;

ОКХ - освітньо-кваліфікаційна характеристика;

ОПП - освітньо-професійна програма підготовки;

ККЗ - комплексні кваліфікаційні завдання;

ДЕК державна екзаменаційна комісія
ВСТУП
1. Терміни та їх визначення

Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: • освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;

 • освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності;

 • освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа;

 • ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення;

 • ліцензована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

 • акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення;

 • рівень акредитації - рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

 • акредитована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

 • акредитований вищий навчальний заклад - вищий навчальний заклад, що визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, не менше двох третин з яких є акредитованими;

 • якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства;

 • якість освітньої діяльності - сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або (та) суспільства.


2. Загальні відомості про ліцензування та акредитацію

Освітня діяльність на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів здійснюється Міністерством освіти і науки України (МОН) шляхом проведення ліцензійної експертизи до початку підготовки фахівців за спеціальністю чи напрямом.

Обов’язковою умовою видачі ліцензії вищому навчальному закладу є наявність у нього навчально-методичного забезпечення, матеріально-технічної та інформаційної бази, науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються МОН.

Вищому навчальному закладу, що успішно пройшов ліцензійну експертизу, видається ліцензія на освітню діяльність на термін завершення циклу підготовки фахівців за спеціальністю (напрямом), але не менше ніж на три роки.

Вищі навчальні заклади, що мають ліцензії, вносяться до Державного реєстру вищих навчальних закладів.

Наприкінці терміну дії ліцензії через процедуру акредитації визначається відповідність рівня підготовки фахівців за ліцензованими спеціальностями.

Акредитація спеціальності проводиться після (або в період) закінчення терміну навчання.

Вищий навчальний заклад не має права видавати документ про вищу освіту державного зразка з неакредитованих спеціальностей чи напрямів.

Акредитація проводиться з ініціативи ВНЗ за його заявою. Навчальний заклад, який заявив про акредитацію спеціальності, подає в МОН акредитаційну справу, яка містить: • заяву на проведення акредитації спеціальності;

 • Статут НГУ

 • копію ліцензії на надання освітніх послуг із спеціальності, що акредитується;

 • довідку про включення ВНЗ до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

 • звіт про діяльність за заявленою до акредитації спеціальністю;

 • освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ) фахівця;

 • освітньо-професійну програму (ОПП) підготовки фахівця;

 • навчальний план;

 • таблицю відповідності показників освітньої діяльності критеріям акредитації.

Джерела інформації, на підставі яких складається звіт про діяльність за заявленою до акредитації спеціальністю:

 • Статут НГУ;

 • ліцензія на право провадження освітньої діяльності, сертифікат про акредитацію спеціальностей університету;

 • акти перевірок діяльності державними контролюючими органами;

 • Положення про організацію навчального процесу вузу;

 • наказ ректора про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами;

 • штатний формуляр науково-педагогічних працівників;

 • статистичні звіти за формою 2-3НК;

 • статистичні звіти за формою 1-НК;

 • звіти приймальної комісії;

 • звіти ДЕК про результати державної атестації випускників;

 • результати сесій;

 • результати контрольних вимірювань при самоаналізі діяльності кафедр;

 • щорічні звіти кафедр.

Акредитаційна справа готується випускаючими кафедрами і розглядається на Вченій раді. Звіт підписується завідуючим випускаючої кафедри, а справа в цілому - ректором.

Після одержання акредитаційної справи МОН проводить її попередню експертизу та, за умови відповідності нормативно-правовим актам, формує експертну комісію, яка проводить акредитаційну експертизу діяльності за заявленою до акредитації спеціальністю безпосередньо у ВНЗ.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія МОН готує мотивований висновок про можливість акредитації спеціальності та подає його до експертної ради ДАК.

Експертна рада ДАК проводить аналіз матеріалів акредитаційної cправи і висновку експертної комісії і виносить пропозиції на засідання ДАК, який приймає рішення про акредитацію або відмову від акредитації.

Навчальному закладу в акредитації спеціальності відмовляється у разі, коли: • показники його діяльності не відповідають вимогам ДАК;

 • з моменту отримання ліцензії в його діяльності виявлені порушення організації чи проведення навчально-виховного процесу, не ліквідовані за час акредитації;

 • у поданих на акредитацію документах виявлено інформацію, що не відповідає дійсності.

У разі негативного рішення ДАК повторне проведення акредитації можливе за умови усунення недоліків, але не раніше ніж через рік після прийняття такого рішення.

Рішення МОН з питань акредитації можуть бути оскаржені до суду.

Вищі навчальні заклади, що успішно пройшли акредитацію спеціальності, отримують сертифікат про акредитацію, термін дії якого не може перевищувати 10 років. Продовження терміну дії сертифікату здійснюється у порядку, встановленому для його одержання.

Акредитаційна справа спеціальності повинна вміщати відомості щодо підготовки фахівців і за попередніми освітньо-кваліфікаційними рівнями та може доповнюватись матеріалами уточнюючого та узагальнюючого характеру.


3. Нормативні акти щодо процедур ліцензування та акредитації

Сьогодні Міністерство освіти і науки України прагне встановити високі і зрозумілі вимоги до результатів діяльності вищих навчальних закладів. Суттєво спрощено процедуру та водночас встановлено нові значно суворіші вимоги, за умови виконання яких вищий навчальний заклад може бути акредитованим, отримати статус наукової установи, яка може претендувати на державну підтримку.

Так, наприклад, вищий навчальний заклад може бути акредитований за IV рівнем, якщо не менше ніж дві третини напрямів підготовки, спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у ВНЗ, акредитовані за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та показники його навчальної і наукової діяльності відповідають державним вимогам щодо акредитації, а також: за останні 5 років видано підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, не менше ніж 20 відсотків від загальної чисельності науково-педагогічних працівників, які працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи; за останні 5 років видано монографій чи опубліковано наукових статей у фахових виданнях, у рейтингових вітчизняних журналах та наукових журналах з імпакт-фактором, отримано патентів чи свідоцтв про авторські права не менше ніж 50 відсотків від загальної чисельності науково-педагогічних працівників, які працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи; показники діяльності його аспірантури або докторантури перебувають на рівні, не нижчому від середнього для даної галузевої групи або типу вищого навчального закладу; впродовж звітного періоду МОН не приймалося рішення про анулювання ліцензій або сертифікатів про акредитацію; випускові кафедри очолюють доктори наук (професори) й у складі кафедр є доктори наук за фахом, які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи; у навчальному закладі відкрито аспірантуру не менше ніж за трьома спеціальностями; у навчальному закладі створено спеціалізовану вчену раду (ради) не менше ніж за трьома спеціальностями.

Максимально підвищено контроль за виконанням вищими навчальними закладами ліцензійних вимог.

Чинні нормативні документи щодо процедур ліцензування та акредитації подані нижче.


Реквізити

Назва нормативного документу

17.01 2002

№ 2984-III;Закон України “Про вищу освіту” від 17.01 2002 р. № 2984-III

02.06.1993

№ 161


Наказ Міносвіти України від 02 червня 1993 р. № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"

20.01.1998

№ 65


Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)"

04.03.1998

№ 86


Наказ Міносвіти України від 04.03.98 р. № 86 "Про введення в дію "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) та про нормативне і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою"

31.07.98 р.

№ 285


Наказ Міносвіти України від 31.07.98 р. № 285 “Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою”

21.01.2009

№ 30


Наказ МОН N 30 від 21.01.2009 року "Про документи для проведення ліцензування"

24.12.2003

№ 847


Наказ МОН "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положеположення про регіональну та атестації навчальних закладів експертну раду з питань ліцензування

24.02.2004

№49


Витяг з рішення Державної акредитаційної комісії від 24 лютого 2004 р. Протокол N49

www.mon.gov.ua

Методичні рекомендації членам експертних комісій (експертам) для проведення ліцензійної експертизи

www.mon.gov.ua

Методичні вказівки (для закладів І-ІV рівня акредитації)

1/9-457
2008-07-14

Лист МОН "Щодо реалізації окремих положень наказу Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 року N 604 "Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"

1/9-456
2008-07-03

Лист МОН "До уваги вищих навчальних закладів, які здійснюють прийом іноземних абітурієнтів"

1/9-413
2008-06-27

Лист МОН "Про інформацію щодо внесення вищих навчальних закладів до Державного реєстру та отримання довідки про внесення до реєстру"

1/9-354
2008-06-06

Лист МОН "Щодо питань з підготовки іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади і підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)"

213 ДАК
2008-04-14

Витяг з рішення Державної акредитаційної комісії від 29 лютого 2008 р. Протокол N 69

1/9-221
2008-04-09

Лист МОН "Щодо відповідності ліцензованих обсягів контингенту студентів"

279
2008-03-31

Наказ МОН "Про завершення дії експерименту щодо передачі повноважень з проведення ліцензійних експертиз обласним управлінням освіти і науки"

1/9-183
2008-03-25

Лист МОН "Щодо процедур ліцензування та акредитації"

1/9-182
2008-03-25

Лист МОН "Про заходи щодо упорядкування діяльності відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів"

1/3-6
2008-02-01

Рішення колегії МОН "Про впорядкування діяльності відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів"

1160
2007-12-21

Наказ МОН "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ МОН від 28.09.07 р. N 855"

1303
2007-12-20

Лист МОН "Про започаткування діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу і форму заяви про ліцензування"

1008
2007-11-15

Наказ МОН "Про документи для проведення ліцензування"

855
2007-09-28

Наказ МОН "Про затвердження Тимчасового порядку"

794
2007-09-07

Наказ МОН "Про постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 1019 "

1/9-454
2007-08-01

Лист МОН "Щодо проекту Типового положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів"

1/9-455
2007-08-01

Лист МОН "Щодо проекту Концепції вдосконалення порядку акредитації вищих навчальних закладів"

1/9-456
2007-08-01

Лист МОН "Щодо нострифікації іноземних документів про освіту"

668
2007-07-30

Наказ МОН "Про затвердження Примірного порядку розгляду, проходження та затвердження статутів вищих навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності"

610
2007-07-13

Наказ МОН "Про затвердження зразків документів для внесення вищих навчальних закладів до Державного реєстру"

499
2006-06-30

Наказ МОН "Про Реєстр докторів наук, професорів" ( Особова картка 2008 рік)

2043-л
2006-06-29

Наказ МОН "Про результати ліцензування, акредитації та атестації"

637
2005-11-03

Наказ МОН "Про передачу повноважень щодо проведення ліцензійної експертизи"

139 ДАК
2005-03-03

Витяг з рішення ДАК від 22.02.2005. Протокол N 54

1/9-6
2005-01-14

Лист МОН "Щодо наявності ліцензії на надання повної загальної середньої освіти для виготовлення атестатів випускникам державних навчальних закладів"

2728-л
2004-12-27

Наказ МОН "Про затвердження рішення Державної акредитаційної комісії"

292 ДАК
2004-03-15

Витяг з протоколу ДАК "Вимоги до акредитації напряму (спеціальності) підготовки фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями"

710
2003-10-24

Наказ МОН "Про постанову Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року N1380"

1380
2003-08-29

Постанова КМУ "Про ліцензування освітніх послуг"

563
2003-08-20

Наказ МОН "Про затвердження Положення про визнання іноземних документів про освіту"

321
2002-06-04

Наказ МОН "Про встановлення нормативів витрат, пов'язаних з проведенням акредитації "

16
2002-01-14

Наказ МОН "Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи "

680
2001-10-15

Наказ МОН " Про затвердження Порядку оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів) "

978
2001-08-09

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах "

370
1999-10-27

Наказ Міністерства освіти Украни "Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України"

507
1997-05-24

Постанова КМУ "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями "

228
1994-04-05

Постанова КМУ "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів "


4. Нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (денна форма навчання)

Назва показника нормативуЗначення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Молодший спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

1. Загальні вимоги

1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією

+

+

+

+


2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)75

85

95

у тому числі на постійній основі
50

50

50

2.2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)75

85

95

у тому числі на постійній основі
50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України)

10

20

40


2.3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)75

85

95

у тому числі на постійній основі
50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України)

10

20

40


2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

25

2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+

+

+


2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:+


+


+


доктор наук або професор


+

кандидат наук, доцент+
3. Матеріально-технічна база

3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100


100


100


100


3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

70

70

70


3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів

6

12

12

12


3.4 Наявність пунктів харчування

+

+

+

+

3.5 Наявність спортивного залу

+

+

+

+

3.6 Наявність стадіону або спортивного майданчику

+

+

+

+

3.7 Наявність медичного пункту

+

+

+

+

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

+

+


4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

+

+


4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

+

+


4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін100

100

100

100

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

100

100

100


4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

100

100


4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%)

100


100


100


100


4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)

100

100

100

100

4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+

+

+


4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %

100

100

100

100


4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+

+

+


5. Інформаційне забезпечення

5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у власній бібліотеці (%)

100


100


100


100


5.2 Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів (%)

3

5

5

5


5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

2

3

3

4


5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації:

- наявність обладнаних лабораторій

- наявність каналів доступу


+

++

++

++

+6. Якісні характеристики підготовки фахівців

6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

6.1.1 Виконання навчального плану за показниками: перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

100

100

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %

100

100

100

100

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше

6.2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:- успішно виконані контрольні завдання; %

90

90

90

90

- якісно (на 5 i 4) виконані контрольні

завдання, %50

50

50

50

6.2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:

- ycпішно виконані контрольні завдання, %

90

90

90

90

- якісно (на 5 i 4) виконані контрольні завдання, %

50

50

50

50

6.2.3. Рівень фахової підготовки:

- успішно виконані завдання з дисциплін фахової підготовки, %

90

90

90

90

- якісно (на 5 i 4) виконані контрольні завдання з дисциплін фахової підготовки, %

50

50

50

50

6.3. Чисельність викладачів постійного складу, що обслуговують спеціальність, які займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, %

100

100

100

100

6.4. Наявність у структурі навчального закладу наукових підроздилів та результатів їx діяльності+

+

+

6.5. Участь студентів у наукової діяльності (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових конференщях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+

+

+

+

Забезпечення навчальною літературою вважається 100% при наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованої робочою програмою дисципліни, на 3 студентів.

Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні та інші) повинні відповідати санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”, що затверджені наказом Деркоммістобудування України від 27.06 1996 № 117.

Для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації кількість лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 4.

Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача визначається його спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, ученим званням або проходженням науково-педагогічного стажування з відповідної дисципліни.

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних, науково-педагогічних та керівних працівників визначаються законами України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України.

За наявності в навчальному закладі заочної форми навчання матеріально-технічне забезпечення розраховується з коефіцієнтом 0,2 відносно нормативів для денної форми навчання. Методичне забезпечення повинно бути 100% з розрахунку 1 комплект методичних матеріалів з кожної дисципліни на 1 студента.

Додатковими вимогами до навчальних закладів, що здійснюють навчання іноземців, є: • наявність правової бази, що регламентує в’їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину.

 • наявність системи набору на навчання іноземців (офіційні угоди з іноземними партнерами тощо);

 • наявність паспортно-візової служби для обслуговування іноземців (допускається обслуговування на підставі договорів);

 • наявність системи медичного обслуговування іноземців, страхування їх здоров’я;

 • наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки.

Для надання освітніх послуг з післядипломної освіти забезпечення повинно бути не меншим, ніж для підготовки за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, за винятком вимог до кадрового забезпечення при наданні освітніх послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації) та спеціалізації, де викладати можуть провідні фахівці галузі, а також працівники державних органів виконавчої влади.

Надання освітніх послуг з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади здійснюється згідно з Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері загальної середньої (позашкільної) освіти.

Навчальні заклади, що отримали ліцензію на надання освітніх послуг, зобов’язані:


 • забезпечувати дотримання вимог Законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України;

 • виконувати ці Ліцензійні умови;

 • провадити діяльність відповідно до заявлених під час ліцензування навчальних планів і освітніх програм, установлених обсягів прийому на навчання;

 • надавати особам, які вступають до навчального закладу (у тому числі шляхом реклами), достовірну інформацію про умови приймання, плату за навчання, зміст і форму документів, що видаються після його закінчення.


5. Структура звіту про акредитаційний самоаналіз реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців за напрямом (спеціальністю)

Акредитація напряму (спеціальності) вимагає постійної праці кафедр у міжакредитаційний період, результати якої мають віддзеркалюватись у щорічному звіті про самоаналіз діяльності відповідно до ліцензійних та акредитацій них норм та вимог.

Самоаналіз складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією сторінок. Один з примірників подається до органу ліцензування та акредитації.

Самоаналіз потрібен ВНЗ для того, щоб впевнитись у відповідності показників своєї роботи Критеріям акредитації та вимогам нормативних документів, які регламентують роботу ВНЗ.

Матеріали самоаналізу спеціальності повинні включати інформацію, передбачену п.9 "Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах".

У випадку акредитації ВНЗ за певним рівнем до цієї Інформації додаються відомості, пойменовані в пункті 10 "Положення про акредитацію ВНЗ...".

Показники діяльності ВНЗ з організації підготовки фахівців за спеціальністю, що акредитується, мають повністю відповідати Критеріям та вимогам до акредитації підготовки фахівців відповідних рівнів, які затверджені ДАК України. Якщо показники діяльності ВНЗ не відповідають вимогам ДАК, або у поданих на акредитацію матеріалах виявлено інформацію, що не відповідає дійсності, вищому навчальному закладу в акредитації відмовляється.

Повторне проведення акредитації у разі негативного рішення ДАК можливе за умов усунення недоліків, але не раніше, ніж через рік після прийняття такого рішення.

Самоаналіз - це системний та комплексний аналіз всіх складових діяльності ВНЗ, його структурних підрозділів, який проводить сам ВНЗ з метою визначення відповідності показників його діяльності вимогам чинних нормативних документів щодо акредитації. Самоаналіз як форма самоконтролю здійснюється у рік проведення акредитації. Аналізуються показники роботи ВНЗ за останні три роки.

Звіт про самоаналіз складає першу частину акредитаційної справи спеціальності, яку ВНЗ подає до ДАК разом з заявою про проведення акредитації.

Для організації проведення самоаналізу у ВНЗ має бути виданий наказ, який встановлює задачі колективу ВНЗ або факультету для проведення самоаналізу, призначає відповідальних та встановлює терміни виконання запланованих заходів.

Звіт про самоаналіз складається з текстової частини та таблиць. Перелік та зміст розділів звіту про самоаналіз ВНЗ та самоаналіз спеціальності наведені нижче.

Структура звіту про самоаналіз:


1. Загальна характеристика напряму підготовки (спеціальності)

2. Формування контингенту студентів

3. Зміст підготовки фахівців

4. Організація навчально-виховного процесу

5. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

7. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

8. Якість підготовки і використання випускників

9 Характеристика наукової діяльності та роботи докторантури й аспірантури

10 Міжнародні зв’язки з навчальними закладами та організаціями

11 Заходи з усунення зауважень контролюючих державних органів

12 Відповідність досягнутого рівня освітньої діяльності вимогам акредитації

Зразок титульного листа та вимоги до змісту розділів подано нижче.


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу ліцензування та акредитації
________________________

«____» _______________ 2010
ЗАТВЕРДЖЕНО
Перший проректор

________________________

«____» _______________ 2010
ЗВІТ ПРО АКРЕДИТАЦІЙНИЙ САМОАНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЮ)

Розроблено:

кафедрою _______________________________


_______________________________

Протокол засідання кафедри

від ___________ № ____________
Завідувач кафедри
_____________ (________________)

Дніпропетровськ

2010

ЗМІСТ


1

Загальна характеристика напряму підготовки (спеціальності)
2

Формування контингенту студентів
3

Зміст підготовки фахівців
4

Організація навчального процесу
5

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу
6

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
7

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
8

Якість підготовки і використання випускників
9

Характеристика наукової діяльності та роботи докторантури й аспірантури
10

Міжнародні зв’язки з навчальними закладами та організаціями
11

Заходи з усунення зауважень контролюючих державних органів
12

Відповідність досягнутого рівня освітньої діяльності вимогам акредитації

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ)
Вказують юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності.

Описуються перспективи, напрями і динаміка розвитку спеціальності, що акредитується.

Наводяться дані про кількість і склад кафедр, які забезпечують навчання за спеціальністю, що акредитується. Вказується випускаюча кафедра.
Приклад:
Підготовка фахівців на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня ______________за напрямом (спеціальністю) ________________ здійснюється на _______________ факультеті.

Надання освітніх послуг надається відповідно до ліцензії МОН України ____________________________________________________________.


Випускаюча кафедра ____________________________.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка