Судова експертиза


Рейтингова система оцінювання результатів навчанняСторінка4/4
Дата конвертації08.07.2018
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання.

Рейтинг компетентності здобувача з навчальної дисципліни «Судова експертиза вогнепальної та холодної зброї» включає рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна робота) та рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи), що відповідає пропорції за 100-бальною шкалою: максимальний рейтинг з навчальної роботи – 60 балів (мінімальний 30 балів), максимальний рейтинг з підсумкового контролю – 40 балів. Якщо здобувач не зміг отримати мінімальної кількості балів з навчальної роботи (30 балів) або його загальний рейтинг компетентності складає менше 60 балів він вважається таким, що має академічну заборгованість.

Якщо здобувач виявляє бажання займатися науковою роботою то йому додатково до підсумкового рейтингу компетентності з дисципліни можуть бути зараховані бали наукової роботи. У разі зарахування додаткових балів за результатами наукової роботи загальний рейтинг компетентності здобувача з навчальної дисципліни не може перевищувати 100 балів.

Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається з аудиторної роботи (лекційні, практичні, семінарські заняття) та самостійної роботи.Таблиця 1

Аудиторна робота

(поточне накопичення балів)


Підсумковий контроль

Підсумкова кількість балів

екзамен

Max 60%

Мах 40%

Мах 100%

Т1

5


Т2

10


Т3

5


Т4

5


Т5

8


Т6

10


Т7

4


Т8

5


Т9

8
40

100


Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача отриманого на семінарських та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни помноженого на коефіцієнт К1 (К1 = 60:5 = 12) з округленням результату до цілого числа.

Середньоарифметичний бал здобувача визначається шляхом додавання усіх балів отриманих на семінарських та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни поділених на кількість відповідей здобувача з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5). При визначені середньоарифметичного балу здобувача необхідною умовою його зарахування є те, що відповідні бали мають бути отриманні здобувачем не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У разі не виконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал менший 2,5 здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість і не допускається до підсумкового контролю.

Відповідно до навчального плану підсумковий контроль з навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою передбачений у формі екзамену.

Екзамен із перевірки компетентності складається письмово або усно за білетами підсумкового контролю, які пропонуються здобувача. Максимальна кількість балів з підсумкового контролю здобувачів становить 40 балів. Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати кількість здобувачів у навчальній групі не менше ніж на 5 одиниць.

Білети підсумкового контролю мають складатися з теоретичних і практичних питань. Білети підсумкового контролю мають відповідати таким вимогам:

– кожне питання бажано розпочинати словами: обґрунтувати..., проаналізувати..., дати оцінку..., довести... тощо, щоб забезпечити перевірку вміння здобувачів використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань;

– складність білетів має бути приблизно однаковою і дозволяти здобувачу за час, відведений для відповіді, глибоко та повно розкрити зміст усіх питань;

– при формулюванні завдань (питань) необхідно використовувати поняття, терміни, назви, позначення тощо відповідно до програми навчальної дисципліни.

Кількість питань в білеті підсумкового контролю з навчальних дисциплін визначається кафедрою з урахуванням специфіки дисципліни.

Оцінювання компетентності здобувача під час підсумкового контролю здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне питання. Виставляючи рівень компетентності, науково-педагогічний працівник має його обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями (табл. 1).

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача отриманого за кожне питання білету підсумкового контролю помножене на коефіцієнт К2 (К2 = 40:5 = 8) з округленням результату до цілого числа.

Середньоарифметичний бал здобувача з підсумкового контролю визначається шляхом додавання усіх балів отриманих за кожне питання білету підсумкового контролю поділених на кількість питань білету з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5).

За результатами семестрової наукової роботи здобувача його рейтинг компетентності з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності такої роботи.

Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів нараховуються з урахуванням рівнів результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові бали визначаються згідно з таблицею (табл. 2).


Таблиця 2

Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень здобувача
Результати творчої роботи здобувача

Рівень результативності та додаткові бали

Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, призове місце на конкурсі наукових робіт здобувачів факультету (інституту), приз за експонат на виставці робіт здобувачів (студентських), доповідь на факультетській (інститутській) науковій конференції та ін.

І рівень, факультетський (інститутський) – 5 балів

Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття до розгляду заявки на патент та ін.

ІІ рівень, академічний – 10 балів

Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, МВС декілька досягнень ІІ рівня, участь у республіканських виставках, національних олімпіадах, отримання державного патенту, заявка на закордонне патентування.

III рівень, міністерський, міжвузівський – 15 балів

Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на міжнародних конференціях і семінарах, участь у міжнародних олімпіадах, конкурсах та виставках, отримання закордонного патенту.

IV рівень, міжнародний – 20 балів

Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності, залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом здобувача та ECTS оцінками (табл. 3).


Таблиця 3

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

85-89

добре

B

вище середнього рівня

75-84

C

загалом хороша робота

66-74

задовільно

D

Непогано

60-65

E

виконання відповідає мінімальним критеріям

35-59

незадовільно

Fx

необхідне перескладання

1-34

F

необхідне повторне вивчення курсу10. Рекомендована література
Основна

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Україна. – 54 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 3. Кримінальний кодекс України : за станом на 5 квітня 2001 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2001. – 131 с. – (Бібліотека офіційних видань).

 4. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події : затверджено Наказом МВС України від 03.11.2015 р. № 1339 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15

 5. Про судову експертизу : № 4038-ХІІ за станом на 25 лютого 1994 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 1994. – № 28. – 232 с. – (Закон України).

 6. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами : № 3 за станом на 26 квіт. 2002 р. / Верховний Суд України. – Офіц. вид. – К. : Вісник Верховного Суду України, 2002. – №4 (32). – (Постанова Пленуму Верховного Суду України).

 7. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : затверджено Наказом МВС України від 03.11.2015 р. № 1343 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15

 8. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів : № 622 за станом на 21.08. 1998. – К. : Міністерство внутрішніх справ України, 1998 (Наказ МВС України).

 9. Встановлення належності виробів до категорії мисливських (спортивних) гладкоствольних рушниць, затверджена рішенням секції НКМР Міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики. Протокол від 17.11.99. – К. : Міністерство Юстиції України, 1999. – (Методика).

 10. Криміналістичне дослідження газових пістолетів та револьверів, затверджена рішенням секції НКМР Міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики. Протокол від 24.05.2000. – К. : Міністерство Юстиції України, 2000. – (Методика).

 11. Встановлення факту приналежності кулі та гільзи до одного патрону, затверджена рішенням секції НКМР Міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики. Протокол від 24.05.2000. – К. : Міністерство Юстиції України, 2000. – (Методика).

 12. Встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його приналежність до стрільби (проведення пострілів), затверджена рішенням секції НКМР Міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики. Протокол від 02.06.2005. – К. : Міністерство Юстиції України, 2005. – (Методика).

 13. Криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів, затверджена рішенням розширеного засідання секції НКМР Міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики із залученням членів координаційної ради з питань судової експертизи. Протокол від 10.04.2009 року № 22. – К. : Міністерство Юстиції України, 2009. – (Методика).

 14. ГСТУ 78-41-001-97. Засоби самозахисту в аерозольному упакуванні та механічні розпилювачі.

 15. ГСТУ 78-41-002-97. Зброя спортивна та мисливська.

 16. ГСТУ 78-41-003-97. Пістолети та револьвери газові.

 17. Государственный стандарт Союза ССР (ГОСТ 28653-90) “Оружие стрелковое. Термины и определения”. – М.: Изд. стандартов, 1990. – 78 с. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Р Е. Россинская // Под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. НОРМА, 2003. – 992 с.

 18. Бергер В.Е. Установление положения оружия в момент выстрела последам стрелянных гильз / Бергер В. Е. // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1972. – Вып. 9.

 19. Галяшина Е.И. Теория и практика судебной экспертизы [сборник] / Е.И. Галяшина, С.А. Смотров, С.Б. Шашкин, Э.П. Молоков. – М., Спб. : Изд-во «Питер», 2003. – 898 с.

 20. Гончаренко В.И. Криминалистика и криминалисты / В.И. Гончаренко, В.Е. Бергер. – К., 1989.

 21. Грязін В. І. Підготовка та призначення судових експертиз : Посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І. Рощин. – К., 2003.

 22. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень : Монографія / За ред. І.П. Красюка. – К., 2003.

 23. Зинин А.М. Введение в судебную экспертизу / А.М. Зинин, Г.Г. Омельянюк, А.В. Пахомов. – М., 2002. – 240 с.

 24. Кофанов А.В. Теорія та практика проведення судово-балістичних досліджень : Монографія / А.В. Кофанов, Т.В. Михальчук. – К. : УкрДГРІ, 2015. – 274 с.

 25. Кофанов А.В. Судова балістика та суміжні галузі знань : Словник / В.В. Арешонков, А.В. Кофанов, Г.А. Кушнір, В.М. Атаманчук, Ю.П. Приходько. – К. : НАВС, 2015. – 184 с.

 26. Кофанов А.В. Огляд пасажирських повітряних суден та авіаційних об’єктів на наявність вибухових пристроїв, вибухових речовин і вибухових компонентів : Методичні рекомендації / В.І. Василинчук, А.В. Кофанов, П.Є. Антонюк, Р.В. Петренко та ін. – К. : НАВС, 2015. – 88 с.

 27. Кофанов А.В. Криміналістика : Підручник / В.В. Пясковский, Ю.М. Чорноус, О.О. Алексєєв та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 544 с.

 28. Кофанов А.В. Криміналістичне дослідженя гладкоствольної вогнепальної зброї. Монографія / А.В. Кофанов. – К.: Видавництво «Кий», 2005. – 192 с.

 29. Кофанов А. В. Сліди вогнепальної та холодної зброї / А.В. Кофанов // Криміналістика: Підручник (в співавторстві). – К.: Атіка, 1998. – с. 282 – 308.

 30. Коломийцев А. В. Патроны к стрелковому оружию / А. В. Коломийцев, И. С. Собакарь, В. Г. Никитюк, В. В. Сомов. – Харьков, 2003. – 336 с.

 31. Митричев В. С. Криминалистическое исследование боеприпасов к охотничьим ружьям / В. С. Митричев. – М.,1979.

 32. Попов В. Л. Судебно-медицинская баллистика / В. Л. Попов, В. Б. Шигеев, Л. Е. Кузнецов. – С-Петербург, «Питер», 2002.

 33. Пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, споряджених метальними снарядами “несмертельної дії”, та набоїв до них: Судово-балістичний довідник / А. В. Іщенко, О. В. Грищенко, І. В. Ігнатьєв, В. В. Назаров – К. : “ВАРТА”, 2005. – 208 с. з іл.

 34. Писаренко Н. И. Криминалистическое исследование охотничьего гладкоствольного оружия и боеприпасов / Н. И. Писаренко, Н. П. Молибога – К.,1988.


Додаткова

 1. Кофанов А. В. Методи дослідження ушкоджень, завданих гладкоствольною вогнестрільною зброєю на різних перешкодах / А.В. Кофанов // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, Луганськ: ЛІВС України, 1998, № 3. – С. 152 – 162.

 2. Кофанов А.В. Обеспечение качества экспертного заключения и безопасности его источника в судопроизводстве как одна из гарантий соблюдения прав и свобод граждан // 68-ма річниця прийняття Загальної декларації прав і свобод громадян: матеріали круглого столу : збірник тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Київ, 6 грудня 2016 р.). – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 47-51.

 3. Кофанов А.В. Применение метода рассеянного корпускулярного излучения в судебно-баллистических экспертизах (на примере АРМ «КОРИД») // Судебная экспертиза Беларуси № 2(3). – Минск : Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 2016. – С. 74-78.

 4. Комаха В. А. Становление и развитие судебной баллистики и судебно-баллистических експертиз в Украине / В. А. Комаха // Теорія і практика судових експертиз і криміналістики. – Вип. 2. – Харків : Право, 2002. – С. 252 – 254.


Інформаційні ресурси


 1. Офіційний сайт Президента України. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/

 2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

 3. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України. Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/

 4. Міністерство внутрішніх справ України. Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua.

 5. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр України. Режим доступу: (http://www.dndekc.mvs.gov.ua).

 6. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Режим доступу: http://www.kniise.com.ua.

 7.  Національна бібліотека України ім. Вернадського. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

 8.  Каталог юридичних ресурсів. Режим доступу: http://www.ageyev.org/libweb/

 9.  Державна науково-технічна бібліотека України. Режим доступу: (http://www.gntb.gov.ua).

 10.  Національна парламентська бібліотека України. Режим доступу: http://www.nplu.kiev.ua/.

 11. Національна академія внутрішніх справ / Мультимедійний підручник «Криміналістика». Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/index.htmlПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка