Сучасний учень І культура читанняСкачати 82.05 Kb.
Дата конвертації25.06.2019
Розмір82.05 Kb.

Сучасний учень і культура читання

Сьогодні суспільство має потребу у високоосвічених, ініціативних і заповзятливих молодих людях, здатних творчо реформувати наше суспільство, збільшити інтелектуальний потенціал країни, відновити її духовну культуру.

Відмінні для нашого часу зміни в суспільстві все більше орієнтують сучасного учня на вільний розвиток, самостійність, мобільність умайбутньому житті. Сучасна шкільна бібліотека має бути поряд з педагогом і координувати свою діяльність у напряму прищеплення культури читання, яка буде складатися з таких частин: формування інформаційної читацької компетентності; з самоосвіти, яка передбачає раціональні засоби роботи з друкованими виданнями та іншими інформаційними джерелами інформації; бібліотечно-бібліографічних знань, загальної культури учня

Читання − це складний процес, який потребує постійної уваги, напруги усіх розумових сил, а головне − бажання.Суспільство, яке читає, є суспільством мислячим, бо читання залишається базовим інструментом культури у світі інформації.

Культура читання - як інтегрований результат навчальної діяльності учнів формується перш за все на основі опанування змісту навчання, роботи з книгою, не тільки з підручником, а й літературою з різних галузей знань, і закріплюється різними формами позакласної роботи.

При правильному цілеспрямованому керуванні читанням, при вивченні багатьох дисциплін у школярів виникає особиста зацікавленість предметом, при постійному читанні зростає рівень досягнень знань учнів і якість освіти. По мірі розширювання знань, одержаних в школі, конкретизуються та поглиблюються вимоги дітей до певних питань, менше часу приділяється ними на виконання домашніх завдань, зростає інтелект дитини.

Усі ці аспекти здійснюються тільки при спільній роботі вчителів, бібліотекаря та батьків через читацький попит та читацьку культуру. Вони - основа для подальшого навчання в старшій школі і формування самоосвітньої діяльності, сприяють розширенню кругозора школярів, систематизації інформації, яка вільно надходить до них, задоволення духовних запитів, набування інформаційної компетентності.

Науково-популярна, навчальна література має необмежені можливості для створення творчої особистості, а сформований комплекс читацької та інформаційної культури покликаний активізувати учнів, забезпечити організацію навчання як мотивованого, цілеспрямованого, самоврядованого процесу. Отримання готової інформації від учителя, або з підручника не завжди викликає інтелектуальну активність учня .

Дослідницька діяльність - це відкриття для школяра, сприятлива школа для самоосвіти, результат якої залежить від учителя і бібліотекаря, формує сучасну культуру читання.

Не секрет, що фонди шкільних бібліотек, крім підручників, не комплектуються новою літературою, а ті поодинокі примірники, які потрапляють до фондів не вирішують наших проблем.

Зробимо висновок: до основ формування культури читання треба віднести: вибір оптимальних методів, засобів, видів та форм навчання, які сприяють формуванню читацьких навичок та вмінь; інтегроване використання індивідуальних, групових методів та форм навчального процесу й позакласної роботи; потенційні можливості учнів, організація самоосвіти.

Читання вже само по собі - це і розумовий, естетичний і моральнийрозвиток школярів. Справжнє читання не можливо без одночасноговиховання почуття прекрасного, без насолоди художнім твором.

Процес навчання творчому читанню довгий та складний. Успіх залежить і від якості книг, і від методики вивчення літератури, і від установки читання.

Читання - це школа життя: учити читати - учити жити.

Школа не може дати людині знання на все життя, і тому необхідна переорієнтація її від інформативної форми до розвитку особистості. Асамоосвіта є найефективнішим засобом постійного підвищення освітнього рівня.Оволодіння знаннями з ініціативи учня - це і є самоосвіта, для якої характерна присутність активних пізнавальних інтересів, прагнення доїх задоволення, таким чином набувається культура читання.

Задача вчителя і бібліотекаря полягає в тому, щоб включити самоосвітню діяльність учня в навчальний процес, розвинути ті здібності та інтереси, які в інших умовах залишаються поза впливом шкільної освіти.

Треба виховувати не читання заради читання, а читання як самостійну діяльність учня у світі книжок, з якої починається його самоосвіта, самовиховання, формування читацьких смаків.Відзначимо форми самоосвіти для досягнення цієї мети: факультатив, заняття в гуртку, індивідуальна робота з книгою, підготовка доповідей, рефератів, повідомлень.

Серед різноманітних джерел нових знань почесне місце посідає книга: підручники, енциклопедії, довідкова, науково-популярна література. Учням постійно доводиться працювати з додатковим матеріалом, готуючись до занять. Тут не останню роль відіграє бібліотека.

Предметні тижні сьогодні - особлива форма роботи з учнями, де тісно сплітаються навчальний процес і позакласна робота. Цілий ряд джерел, які викликають у школярів цікавість, інтерес до знань, знаходяться за межею цього процесу. Позакласна робота відрізняється більш свободними формами, відсутністю твердої регламентації в часі, невимушеною обстановкою.

Бібліотечно-бібліографічна грамотність є одною з найважливішихланок у складі інформаційної культури й читацької компетентності. Бібліотечно-бібліографічні знання - це володіння засобами пошуково-пізнавальної діяльності специфічної спрямованості. Ці знання навчальних умінь на навичок відносять до загальнонавчальних, а саме до навчально-інформаційних.

Шкільна бібліотека практикує таку форму виховання бібліотечно-бібліографічних знань, як бібліотечні уроки, що об’єднує різні формироботи: це бесіди, огляди літератури, інтелектуальні ігри, турніри, літературні подорожі, ігротеки, різноманітні книжкові виставки, перегляди тощо.

Зважаючи на велике навантаження учнів, неможливо дати дитині одразу всі знання про книгу, бібліотеку та читання, довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, а тільки основи цих знань. Міцність їх і широта прийдуть поступово в процесі роботи бібліотекаря і вчителя на різних уроках і в позакласній роботі.

Але час спливає, і сучасні учні прагнуть здобувати знання значно швидше і більше, ніж їхні однолітки 10-15 років назад. Частково цю проблему може вирішити Інтернет. Його використовують для самовираження, комунікації, доступу до інформації для навчальних цілей. Нас цікавить його остання функція.

Використовуючи потужні інформаційні системи, можна споживати комп’ютерні енциклопедії, вивчати нові науки і здобувати нові знання.Електронні словники та енциклопедії мають найбільший попит у читачів. Найпопулярнішою є «Енциклопедія Кирила та Мефодія», яка складається з 10 томів. Для учнів на 2 дисках подана вона в скороченому варіанті.

Працювати в мережі Інтернет просто й цікаво. Тут можна знайти відповідь на велике коло запитань. Скоро підручники для учнів будуть надаватися в записах на компакт-дисках. На одному диску можна записати текст 1000 книжок.

За допомогою персонального комп’ютера можна отримати необхідну довідку значно швидше, ніж при користуванні книжковими виданнями. За допомогою спеціальної програми комп’ютер може вивести на дисплей текст усіх статей, які містять термін, котрий цікавить користувача. Інформаційні технології відкривають молодим людям доступ до знань, видів творчості, знайомлять їх з досягненнями світової культури.

Але поряд з перевагами, Інтернет-технології мають багато негативних впливів. Погано діють на зір, деформують психіку, знижується престиж культури читання; інформація в Інтернеті не перевіряється, тому не треба приймати на віру все, що там є!

Інтернет може бути тільки доповненням до читання і треба брати до уваги, що інформація в книзі, газеті, журналі більш точна, оскільки видавництва перевіряють факти і відповідають за те, що друкують, а крім того діє авторське право, існує правова охорона інтелектуальної власності.

Головне завдання бібліотеки полягає в тому, щоб застосування комп’ютерних технологій носило загальнокультурний характер, було спрямоване на всебічний розвиток особистості дитини і розкриття її творчих здібностей, а не тільки скачування музики й фільмів.

Час формує нове покоління читачів. Бібліотека, як інформаційний центр повинна обслуговувати на основі Інтернет-технологій, а як центр виховання культури залишається надійним осередком підготовки сучасного учня до життя в новому суспільстві.

Виховання культури читання потребує різних форм і методів роботи з учнівською молоддю, щоб стати основою для духовного і культурного розвитку. Але виконання цієї мети, насамперед, залежить від комплектування фонду бібліотеки в школі. Відомо, що якісний і кількісний склад фонду шкільної бібліотеки повинен відповідати сучасним потребам учнів і педагогів, безпосередньо впливати на якість навчання і виховання школярів, отримання освіти та різнобічної культури.

Але фонди шкільних бібліотек скомплектовано неякісно, тому що ядро цих фондів закладено 20-25 років назад за вимогами того часу. Відчувається брак творів за новими програмами, нема сучасних енциклопедій і словників, методичної літератури, дитячих книжок, періодичних видань для різних вікових категорій учнів.

Сьогодні швидко зростають потреби в хорошій книзі, періодиці та інших джерелах інформації. У сучасного учня зростають вимоги до фонду шкільної бібліотеки і незадоволення ним, внаслідок чого бібліотека втрачає свій імідж і читача.

Як підняти інтерес до книги і читання? Це дуже серйозне питання, його не можна вирішити тільки на рівні школи чи бібліотеки, воно є пріоритетом держави й сім’ї. Поки держава не зрозуміє, що освічених, сучасних людей не виховати на книгах 20-30-річної давнини, поки вона не повернеться обличчям до проблеми належного комплектування шкільних бібліотек необхідною літературою, періодичними виданнями, технічними засобами, комп’ютерами, важко казати про якісь досягнення.

Для вирішення цих завдань необхідна конструктивна державна політика в галузі бібліотечної справи та книговидавництва, бо читання є стратегічно важливим елементом культури, інструментом підвищення інтелектуального потенціалу нації.

Пропозиція:

1.Придбати комп’ютер та копіювальну техніку у бібліотеку, підключитися до мережі Інтернет;

2. Створити базу даних методичної літератури вчителів (електронний варіант);

3.Під час проведення Тижня дитячої та юнацької книги організувати благодійну акцію «Подаруй бібліотеці книгу!»

Романова Л.О, завбібліотекою Макіївська ЗШ І-ІІ ступенів № 90Доповідь на педраді 31 жовтня 2012 року.

Скачати 82.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка