Структура робочої навчальної програмиСкачати 401.08 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.10.2017
Розмір401.08 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Кафедра _економіки підприємства____________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІнЕУ

_______________  Л. Т. Гораль

“____” _____________ 2017 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

________________ Соціально-економічна безпека______________________

(назва навчальної дисципліни)

Напрями підготовки_6.030504 – Економіка підприємства,6.030508 – Фінанси і кредит, 6.030509 – Облік і аудит________________________

Інститут

__ Економіки та управління у нафтогазовому комплексі ___________________

(назва інституту)


Івано-Франківськ

2016 – 2017 навчальний рік

Робоча програма ___навчальної дисципліни «Соціально-економічна безпека»___

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямами підготовки: 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030508 – Фінанси і кредит, 6.030509 – Облік і аудит.

Розробники:

Бережницька У. Б., доцент кафедри економіки підприємства, к.е.н, доц.

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства ІнЕУ

Протокол від «15» лютого 2017 р. № 8
Завідувач кафедри економіки підприємства

______________ (Данилюк М. О.)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Узгоджено:


Завідувач випускової кафедри – економіки підприємства

______________ (Данилюк М. О.)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач випускової кафедри – фінансів

______________ (Фадєєва І. Г.)

(підпис) (ініціали та прізвище)


Завідувач випускової кафедри – обліку і аудиту

______________ (Кафка С. М.)

(підпис) (ініціали та прізвище)
1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Навчальними планами підготовки бакалаврів відповідних напрямів підготовки та спеціальностей (спеціалізацій) передбачається вивчення вибіркової дисципліни циклу природничо-наукової та загально-економічної підготовки – «Соціально-економічна безпека».Мета курсу: сформувати у студентів комплексне розуміння закономірностей, складових, сучасних форм прояву та змісту соціально-економічної безпеки особи, суспільства, держави.

Основні завдання:

 • обґрунтувати та забезпечити розуміння студентами теоретико-методологічних основ процесів формування та гарантування соціально-економічної безпеки в життєдіяльності людей;

 • розкрити місце і роль соціально-економічної безпеки в контексті формування сучасної соціально орієнтованої ринкової економіки;

 • показати специфіку проблеми гарантування соціально-економічної безпеки в умовах ринкової трансформації в Україні;

 • проаналізувати та засвоїти найперспективніші тенденції і напрями гарантування соціально-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівнях;

 • сформувати у студентів знання та навички аналітичної оцінки соціально-економічної безпеки як специфічного ресурсу і результату функціонування економіки.

Об'єкт курсу "Соціально-економічна безпека" становлять сукупність соціально-економічних відносин, що виникають у сфері забезпечення економічної безпеки держави, основні напрями дії загроз та шляхи їх подолання.

Предметом курсу "Соціально-економічна безпека" є соціально-економічна безпека як об’єктивна закономірність економічного розвитку, державна політика щодо забезпечення економічної безпеки України.
2. ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦIЙ, ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Після вивчення дисципліни «Соціально-економічна безпека» студент повинен:Знати:

 • теоретико-методологічні основи, нормативно-правову базу процесів гарантування соціально-економічної безпеки на різних рівнях життєдіяльності;

 • суть і значення соціально-економічної безпеки держави в контексті формування соціально орієнтованої ринкової економіки;

 • найперспективніші тенденції і напрями гарантування соціально-економічної безпеки.

Вміти:

 • розкрити відмінності дослідження стану економіки та окремих її сфер, суб’єктів господарювання у контексті економічної безпеки;

 • інтерпретувати характер визначальних тенденцій і закономірностей щодо організації, функціонування системи забезпечення соціально-економічної безпеки та аналізувати притаманну їй динаміку індикаторів, показників, загроз та ризиків;

 • визначати основні загрози в окремих сферах економіки та оцінити ступінь їх впливу;

 • оцінювати рівень соціально-економічної безпеки певного суб’єкта, сфери, галузі, регіону, держави;

 • показати специфіку проблеми гарантування соціально-економічної безпеки в умовах ринкової трансформації в Україні.

Предметні компетенції з дисципліни «Соціально-економічна безпека»:

 • ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати загрози соціально-економічній безпеці окремо вибраного об’єкта;

 • виділяти і пропонувати механізми протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам;

 • застосовувати методи оцінювання соціально-економічної безпеки на рівні особи, підприємства, держави в розрізі окремих функціональних складових;

 • використовувати методики комплексної діагностики рівня соціально-економічної безпеки;

 • організовувати з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування системи соціально-економічної безпеки держави.3. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1

Курс та семестр за робочим навчальним планом

ІІІ, 6

Кількість кредитів ECTS

3

Кількість семестрових модулів

2

Повний обсяг часу, год.

108

В тому числі кількість аудиторних занять, год.

54

З них, год.

лекційних

36

лабораторних

-

Практичних (семінарських)

18

Види завдань та робіт (РГР, РПР, КР, КП)

-

Обсяг часу на СРС, год.

43

Індивідуальна робота, год.

11

Підсумкова форма контролю

І – екзамен

З – залік


З


Таблиця 2

РОЗПОДІЛ ЗА СЕМЕСТРАМИ ТА МОДУЛЯМИ

Найменування змістових модулів

Кількість годин (ауд. / СРС)

Лекції

Лабо-раторні заняття

Практичні заняття (семінарські заняття)

Семестровий модуль 1

1

Концептуальні засади національної та економічної безпеки

6 / 3

-

3 / 3

2

Структурні аспекти економічного розвитку в контексті соціально-економічної безпеки. Економічна безпека підприємництва

6 / 3

-

3 / 3

3

Соціально-економічна безпека підприємства

2 / 2

-

1 / 2

4

Соціальний механізм економічної безпеки

2 / 1

-

1 / 1

5

Соціальна складова і розвиток людського потенціалу в контексті економічної безпеки

4 / 2

-

2 / 2

Семестровий модуль 2

6

Інвестиційна складова соціально-економічної безпеки

2 / 2

-

1 / 2

7

Інноваційна модель соціально-економічної безпеки

2 / 2

-

1 / 2

8

Фінансова складова соціально-економічної безпеки

6 / 3

-

3 / 3

9

Зовнішньоекономічна безпека

2 / 1

-

1 / 2

10

Соціально-економічна безпека на регіональному рівні

2 / 1

-

1 / 1

11

Політика забезпечення соціально-економічної безпеки

2 / 1

-

1 / 1

Всього:

36 / 21

-

18 / 22


3.1. Лекційні заняття

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. (Концептуальні засади національної та економічної безпеки)

Лекція № 1

Концептуальні засади національної та економічної безпеки

1. Соціально-економічна безпека держави: історичні аспекти та організаційно-правові основи становлення і розвитку в Україні. Завдання та предмет соціально-економічної безпеки. Характерні риси соціально-економічної безпеки. Економічна безпека держави як багаторівнева система: суть та складові. Економічна безпека в системі національної безпеки. Категоріальний апарат економічної безпеки та її базові елементи: небезпека, безпека, загроза. Національні економічні інтереси та їх класифікація.

2. Сутність та зміст економічної безпеки. Внутрішня структура економічної безпеки. Об’єкти, суб’єкти економічної безпеки. Принципи формування і реалізації соціально-економічної безпеки. Механізм гарантування соціально-економічної безпеки.

3. Загрози економічній безпеці. Критерії та перелік (множина) індикаторів економічної безпеки країни, їх нормування. Зовнішні та внутрішні загрози соціально-економічній безпеці України: генезис та особливості розвитку. Соціально-економічні відносини. Економічне зростання і соціальна економіка. Соціально-економічна безпека в ринкових умовах господарювання.Література до теми: 1–4, 7, 8, 10–14, 19, 21, 22, 24, 32
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. (Структурні аспекти економічного розвитку в контексті соціально-економічної безпеки. Економічна безпека підприємництва)

Лекція № 2Структурні аспекти економічного розвитку в контексті соціально-економічної безпеки. Економічна безпека підприємництва

1. Структурна перебудова економіки та її економічна безпека. Поняття структурної збалансованості економіки. Причини та прояви структурної незбалансованості економіки України. Пріоритети структурних змін української економіки. Проблема розвитку внутрішнього ринку України в контексті соціально-економічної безпеки.

2. Закономірності розвитку підприємницького потенціалу суспільства. Процес приватизації і розвиток конкуренції в контексті економічної безпеки. Розвиток підприємництва в Україні і його вплив на стан економічної безпеки. Сутність та основні компоненти економічної безпеки підприємництва. Взаємозв’язок між рівнем економічної безпеки підприємництва та економічною безпекою держави. Завдання економічної безпеки підприємництва у системі складових національної економічної безпеки.

3. Формування інституційної системи українського суспільства та соціально-економічна безпека. Тіньова економіка і чинники її формування в Україні, загрози соціально-економічній безпеці держави. Напрями та методи детінізації економіки України. Заходи держави щодо протидії тінізації національної економіки.Література до теми: 2, 5, 6, 12–14, 17–19, 22, 23, 27, 35.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. (Соціально-економічна безпека підприємства)

Лекція № 3

Соціально-економічна безпека підприємства

1. Соціально-економічна безпека підприємства в системі національної безпеки. Умови, фактори та середовище безпеки підприємства. Сутнісна характеристика соціально-економічної безпеки підприємства. Складові соціально-економічної безпеки підприємства Загрози соціально-економічній безпеці підприємства.

2. Принципи досягнення соціально-економічної безпеки підприємства. Чинники зміцнення соціально-економічної безпеки підприємства. Механізм забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства.

Література до теми: 11, 15, 16, 20, 22, 33.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. (Соціальний механізм економічної безпеки)

Лекція № 4Соціальний механізм економічної безпеки

1. Економічна безпека як основа реалізації її соціального механізму. Процеси соціалізації економічної безпеки. Соціальний механізм: сутність та форми прояву. Зміст та структура соціального механізму економічної безпеки. Реалізація соціального механізму економічної безпеки на сучасному етапі суспільного розвитку.

2. Соціальна політика як засіб гарантування реалізації соціального механізму економічної безпеки. Стратегічні напрями реформування соціальної сфери. Пріоритети державної соціальної політики в контексті забезпечення економічної безпеки України.

Література до теми: 9, 11–14, 19, 21, 22, 24, 29.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. (Соціальна складова і розвиток людського потенціалу в контексті економічної безпеки)

Лекція № 5Соціальна складова і розвиток людського потенціалу в контексті економічної безпеки

1. Сутність та місце соціальної безпеки у системі національної безпеки. Тенденції взаємообумовленості соціальної та економічної складових безпеки. Соціальна безпека як критерії соціалізації економіки. Проблеми розвитку соціальної сфери та їхній вплив на стан економічної безпеки держави та особи.

2. Поняття людського капіталу та політика його розвитку. Людський розвиток та методика його оцінки. Соціально-демографічні чинники економічної безпеки.

3. Зміст та елементи економічної й соціальної безпеки особи. Державоцентрична та антропоцентрична моделі безпеки. Доходи населення як параметр безпеки людини та пріоритети державної політики у цій сфері.Література до теми: 2, 11–14, 19, 21, 22, 24, 32, 35.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. (Інвестиційна складова соціально-економічної безпеки)

Лекція № 6

Інвестиційна складова соціально-економічної безпеки

1. Проблеми відтворення основного капіталу в контексті економічної безпеки. Інвестиції та інвестиційна діяльність в системі соціально-економічної безпеки держави. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість в контексті забезпечення соціально-економічної безпеки. Соціальна спрямованість інвестицій: сутність та чинники реалізації. Соціальна спрямованість інвестицій як умова і мета функціонування та розвитку економічних систем. Соціальна спрямованість інвестиційної політики як фактор гарантування економічної безпеки.

2. Інвестиційна складова економічної безпеки. Позитивний та нормативний аспекти інвестиційної безпеки. Фактори, що впливають на рівень інвестиційно-інноваційної безпеки. Механізм реалізації інвестиційної безпеки: суть, функції та форми прояву. Структура механізму реалізації інвестиційної безпеки.

Література до теми: 2, 9, 12–14, 18, 19, 22, 24.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. (Інноваційна модель соціально-економічної безпеки)

Лекція № 7Інноваційна модель соціально-економічної безпеки

1. Роль і місце інновацій в системі соціально-економічної безпеки. Інноваційна спрямованість інвестиційної безпеки. Об’єктивна необхідність посилення інноваційного характеру соціально-економічної безпеки.

2. Напрями формування інноваційного інвестування соціально-економічної безпеки. Механізм макроекономічного регулювання інноваційних процесів, інноваційна політика держави в забезпеченні соціально-економічної безпеки. Інституціональні критерії інноваційної складової соціально-економічної безпеки.

Література до теми: 9, 12–14, 18, 22, 24, 27, 33, 35.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. (Фінансова складова соціально-економічної безпеки)

Лекція № 8Фінансова складова соціально-економічної безпеки

1. Сутність та понятійний апарат фінансової безпеки держави. Фінансова безпека в системі соціально-економічної безпеки. Складові фінансової безпеки. Механізм гарантування фінансової безпеки держави. Пріоритети стратегії забезпечення національної фінансової безпеки на сучасному етапі розвитку відносин господарювання. Основні загрози фінансовій безпеці України, шляхи їх подолання.

2. Грошово-кредитна політика в забезпеченні економічної безпеки країни, проблеми грошово-кредитної політики України. Інфляція, антиінфляційна політика та їхній вплив на соціально-економічну безпеку України. Стабільність національної валюти в контексті соціально-економічної безпеки держави.

3. Банківська система, її місце та роль в забезпеченні соціально-економічної безпеки. Державний бюджет, проблеми доходів і видатків бюджету в контексті соціально-економічної безпеки. Проблеми міжбюджетних відносин. Податкова політика України, її вплив на соціально-економічну безпеку держави і суб’єктів господарювання.Література до теми: 2, 5, 12–14, 22, 24, 25, 34, 35.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. (Зовнішньоекономічна безпека)

Лекція № 9Зовнішньоекономічна безпека

1. Глобалізація як фактор соціально-економічної безпеки. Суб’єкти зовнішнього впливу на соціально-економічну безпеку України. Необхідність державного регулювання «відкритості» національної економіки. Сутність зовнішньоекономічної безпеки. Експортна та імпортна складові соціально-економічної безпеки України. Зовнішня торгівля та її вплив на економічну безпеку держави, структура і проблеми зовнішньої торгівлі України.

2. Поняття економічної незалежності країни. Геоекономічний потенціал та орієнтири стратегічного розвитку України. Участь України у міжнародних економічних об’єднаннях. Україна в системі міжнародних фінансів.

Література до теми: 2, 12–14, 21, 22, 24, 28, 30, 31.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. (Соціально-економічна безпека на регіональному рівні)

Лекція № 10Соціально-економічна безпека на регіональному рівні

1. Загальна характеристика соціально-економічної безпеки регіону. Принципи та механізм забезпечення соціально-економічної безпеки на регіональному рівні. Основні складові регіональної соціально-економічної безпеки.

2. Критерії соціально-економічної безпеки регіону. Кількісні показники економічної безпеки регіону. Загрози соціально-економічній безпеці регіонів.

Література до теми: 8, 11–14, 19, 21, 22, 24, 26.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. (Політика забезпечення соціально-економічної безпеки)

Лекція № 11Політика забезпечення соціально-економічної безпеки

1. Стратегічні цілі та пріоритети політики забезпечення соціально-економічної безпеки. Політика забезпечення економічної безпеки в системі державної політики. Суб’єкти та система забезпечення економічної безпеки України.

2. Мета і методи аналізу та моніторингу соціально-економічної безпеки країни. Правові основи забезпечення економічної безпеки. Оптимізація системи державного управління як чинник соціально-економічної безпеки країни.

Міжнародний досвід забезпечення економічної безпеки.Література до теми: 8, 11–14, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 35.

3.2. Практичні (семінарські) заняття

Таблиця 3

Обсяг в годинах

Назва та стислий зміст роботи

Мета роботи

3

ЗМ1М1. Концептуальні засади національної та економічної безпеки

1. Особливості формування і реалізації соціально-економічної безпеки в умовах ринкової економіки. Система гарантування соціально-економічної безпеки в Україні. Пріоритетні напрями розвитку України в контексті забезпечення соціально-економічної безпеки. 2. Основні поняття (категорії) соціально-економічної безпеки. Економічна безпека в системі національної безпеки. Складові економічної безпеки України. 3. Загрози економічній безпеці. Критерії, індикатори та вагові коефіцієнти для визначення рівня економічної безпеки УкраїниЗасвоїти понятійний апарат соціально-економічної безпеки, національної безпеки в економічній сфері.

Навчитися визначати рівень економічної безпеки в Україні3

ЗМ2М1. Структурні аспекти економічного розвитку в контексті соціально-економічної безпеки. Економічна безпека підприємництва

1. Поняття структурної збалансованості національної економіки. Пріоритети структурної перебудови економіки України та її економічна безпека. 2. Макроекономічна безпека України. Енергетична безпека України, проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу України в контексті соціально-економічної безпеки. Продовольча безпека держави та пріоритети розвитку агропромислового комплексу України. Виробнича безпеки України. 3. Соціально-економічна безпека держави, суб’єктів господарювання, населення. Місце економічної безпеки підприємництва в алгоритмі забезпечення національної економічної безпеки. Принципи системи економічної безпеки підприємництва у контексті зміцнення безпеки економіки УкраїниВміти формувати пріоритети щодо структурної збалансованості економіки України в контексті забезпечення її соціально-економічної безпеки. Навчитися оцінювати складові економічної безпеки.

Засвоїти роль та значення розвитку підприємництва в системі забезпечення соціально-економічної безпеки держави1

ЗМ3М1. Соціально-економічна безпека підприємства

1. Економічна безпека суб’єкта господарювання: сутність, критерії, загрози. Критерії забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства в умовах глобалізації економіки. Особливості гарантування соціально-економічної безпеки підприємства в транзитивній економіці
Розуміти сутність соціально-економічної безпеки підприємства. Вміти формувати пріоритети розвитку підприємства задля зміцнення рівня його економічної безпеки

1

ЗМ4М1. Соціальний механізм економічної безпеки

1. Соціальний механізм реалізації національних інтересів України. Сучасні тенденції соціального механізму економічної безпеки. Пріоритетні напрями соціальної політики УкраїниЗасвоїти зміст соціального механізму економічної безпеки. Формувати рекомендації щодо удосконалення соціальної політики держави як засобу гарантування реалізації соціального механізму економічної безпеки

2

ЗМ5М1. Соціальна складова і розвиток людського потенціалу в контексті економічної безпеки

1. Соціалізація в системі економічної безпеки. Критерії соціальної безпеки. Проблеми формування соціальної злагоди в умовах України. Індикатори соціальної та демографічної безпеки.

2. Економічна безпека особи: чинники, критерії, загрози. Зайнятість населення в контексті національної безпеки держави. Показники оптимального рівня доходів населення


Засвоїти суть економічної безпеки особи та вміти визначати проблеми розвитку соціальної і демографічної сфери, які впливають на рівень соціально-економічної безпеки держави і особи

1

ЗМ1М2. Інвестиційна складова соціально-економічної безпеки

1. Передумови ринкової трансформації інвестиційної складової соціально-економічної безпеки. Інвестиції в гарантуванні соціально-економічної безпеки. Реалізація інвестиційної діяльності в контексті гарантування соціально-економічної безпеки. Інвестиційно-інноваційна безпека держави. Зміст соціальної спрямованості інвестицій в економіці. Особливості соціальної спрямованості інвестицій в економіці УкраїниЗасвоїти теоретичні засади інвестиційної діяльності в контексті забезпечення соціально-економічної безпеки країни, розуміти сутність соціальної спрямованості інвестиційної політики як фактору забезпечення соціально-економічної безпеки держави

1

ЗМ2М2. Інноваційна модель соціально-економічної безпеки

1. Інновації в системі соціально-економічної безпеки. Особливості інноваційно-інвестиційного гарантування соціально-економічної безпеки України. Індикатори інвестиційно-інноваційної безпекиЗасвоїти сутність інновацій в системі соціально-економічної безпеки держави, вміти визначати роль та значення інноваційного спрямування інвестиційної безпеки

3

ЗМ3М2. Фінансова складова соціально-економічної безпеки

1. Фінансова безпека держави та її складові: бюджетна, валютна, грошово-кредитна, боргова безпека, банківська безпека, безпека страхового та фондового ринків.

2. Перелік індикаторів для кожної із складових фінансової безпеки України, їх нормування та визначення вагових коефіцієнтів


Вміти оцінювати загрози фінансовій безпеці держави, знати структурні елементи фінансової складової соціально-економічної безпеки, а також визначати їх рівень за допомогою переліку відповідних індикаторів

1

ЗМ4М2. Зовнішньоекономічна безпека

1. Стратегічні напрями міжнародного економічного співробітництва України. Тарифні і нетарифні методи захисту національного внутрішнього ринку. Вступ України до СОТ в контексті соціально-економічної безпеки державиВміти оцінювати зовнішні впливи на соціально-економічну безпеку та формувати орієнтири стратегічного розвитку держави щодо міжнародного економічного співробітництва

1

ЗМ5М2. Соціально-економічна безпека на регіональному рівні

1. Соціальна складова регіональної соціально-економічної безпеки. Соціальний захист як фактор соціально-економічної безпеки регіону. Природно-ресурсна складова соціально-економічної безпеки регіону. Організаційна підсистема соціально-економічної безпеки регіону. Соціокультурна та політична підсистеми соціально-економічної безпеки на регіональному рівні.

2. Соціально-економічна безпека України в регіональному вимірі – чинники, загрози, проблеми збалансованого розвитку продуктивних сил регіонів. Система індикаторів оцінки економічної безпеки регіонів України


Розуміти роль та значення визначення рівня соціально-економічної безпеки окремих регіонів України. Вміти виділяти актуальні загрози на регіональному рівні та формувати шляхи їх нейтралізації

1

ЗМ6М2. Політика забезпечення соціально-економічної безпеки

1. Методологічні засади механізму забезпечення соціально-економічної безпеки. Напрями реалізації державної політики соціально-економічної безпеки. Пріоритети стратегії забезпечення соціально-економічної безпеки України.2. Система оцінки та моніторингу рівня економічної безпеки України

Засвоїти методологічні основи забезпечення соціально-економічної безпеки країни. Вміти здійснювати моніторинг індикаторів рівня соціально-економічної безпеки держави та розробляти стратегічні напрями його підвищення

Каталог: files -> attachments

Скачати 401.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка