Система сертифікації укрсепроСкачати 202.81 Kb.
Дата конвертації25.06.2019
Розмір202.81 Kb.
ТипСистема класифікації


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ

У СФЕРІ ТУРИЗМУ «УкрКЛАСТУР»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ Київського національного торговельно-економічного університету
«07» березня 2018 р. № 893

ПОРЯДОК
Сертифікації та класифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання)
1 Галузь використання
1.1 Цей Порядок встановлює основні положення, правила, процедури та вимоги до проведення сертифікації та класифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) до вимог певної категорії, що надаються суб’єктами господарювання незалежно від форми власності у Добровільній системі класифікації та сертифікації послуг у сфері туризму «УкрКЛАСТУР» (далі – Система).

1.2 Порядок поширюється на проведення робіт з класифікації та сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) до вимог певної категорії Науково-технічним центром сертифікації продукції, послуг та систем якості Київського національного торговельно-економічного університету, названий в подальшому органом з сертифікації (далі – ОС), призначеному в Системі, і є обов’язковим до виконання його персоналом.


2 Нормативні посилання

У цьому документі наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації

продукції, процесів та послуг;

ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги.

ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів.

ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення.

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП).
3 Загальні положення.

3.1 Об’єктами сертифікації є послуги з тимчасового розміщення (проживання) (далі - послуги з тимчасового розміщення), що надаються суб’єктами господарювання, у тому числі:

- процеси надання послуг з тимчасового розміщення;

- системи управління якістю.

Об'єктами класифікації до вимог певної категорії є готелі та інші об’єкти, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення.

3.2 Сертифікація та класифікація послуг з тимчасового розміщення в Системі здійснюється за бажанням заявника на відповідність вимогам, встановленим чинними нормативними документами.

3.3 Види послуг з тимчасового розміщення, що сертифікуються, наведені у додатку А.

3.4 У разі проведення робіт з сертифікації в Системі, перевіряються вимоги безпеки послуг та умов обслуговування, використовуються методи, які дають змогу:

- повно й достовірно підтвердити відповідність послуги вимогам, які спрямовані на забезпечення безпеки для життя і здоров'я громадян, їх майна, охорони навколишнього природного середовища, що встановлені в нормативних документах для цієї послуги;

- перевірити належність підприємства до класифікаційного угруповання.

3.5. Для проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення використовуються схеми сертифікації, що наведені у пункті 4.6 цього Порядку. Вибір схеми залежить від особливостей послуг з тимчасового розміщення з урахуванням бажання замовника.

Усі схеми сертифікації послуг з тимчасового розміщення передбачають перевірку наявності висновків територіальних органів Держпродспоживслужби України, ДСНС України стосовно відповідності підприємства санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.
4 Порядок сертифікації послуг з тимчасового розміщення

4.1 Порядок проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення передбачає:

- подання і розгляд заявки (додаток Б) та опитувальної анкети (додаток В) на сертифікацію послуг з тимчасового розміщення та/або класифікації засобу розміщування;

- аналіз наданої документації;

- прийняття рішення за заявою із зазначенням схеми сертифікації;

- проведення комплексу робіт (обстеження виробництва), визначених обраною схемою сертифікації;

- аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість (не можливість) видачі сертифіката відповідності (далі - сертифікат);

- видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої послуги розміщення до Реєстру добровільної системи сертифікації та класифікації послуг у сфері туризму «УкрКЛАСТУР» (далі - Реєстр Системи);

- технічний нагляд за наданням послуг та системою управління якістю, що сертифіковані

4.1.1 У разі наявності позитивних результатів проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення проводиться комплекс робіт з класифікації засобу розміщення до вимог певної категорії. Після проведення робіт оформлюються документи про результати класифікації засобу розміщення та прийняття рішення щодо встановлення (не встановлення) йому відповідної категорії.

4.2 Для проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення в Системі заявник надає до ОС заявку та опитувальну анкету за встановленою формою. Зміст наданої заявником інформації є конфіденційним.

4.3 Призначений ОС виконавець:

- реєструє заявку в журналі та формує окрему справу з сертифікації та/або класифікації засобу розміщення, в якій надалі зберігається усе листування та документація ОС на послугу, що надається засобом розміщення;

- розглядає заявку щодо правильності заповнення реквізитів, у тому числі, зазначення в ній актуалізованих нормативних документів на послугу;

- готує проект рішення щодо заявки на сертифікацію та/або класифікацію послуги з урахуванням результатів аналізування даних опитувальної анкеті та бажання заявника щодо визначення схеми сертифікації ( форма рішення – додаток Г);

- складає договір на проведення сертифікаційних робіт та/або класифікації засобу розміщення;

- встановлює порядок та обсяг проведення робіт, а також узгоджує із заявником терміни їх проведення;

- аналізує надану заявником документацію та проводить попереднє оцінювання послуг з тимчасового розміщення;

- складає, узгоджує та затверджує програму сертифікаційної перевірки та/або класифікації засобу розміщення .

4.4 У разі прийняття позитивного рішення, щодо можливості проведення подальших робіт згідно із заявкою, ОС надсилає заявнику та співвиконавцю затверджені рішення та договір на проведення визначених сертифікаційних робіт та/або класифікації засобу розміщення. Рішення щодо заявки приймається у термін, який не перевищує одного місяця від часу надходження заявки до ОС.

4.5 У разі якщо на підставі аналізу інформації, зазначеної в опитувальній анкеті, ОС встановлено неможливість проводити подальші роботи з сертифікації послуг, заявка повертається заявникові. Аргументація прийнятого ОС рішення обов'язково зазначається у рішенні за заявкою, що надається заявнику.

Якщо заявник у десятиденний строк після отримання рішення про неможливість проведення наступних етапів робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення не повідомив про свої наміри щодо проведення заходів з усунення причин, то роботи за заявкою припиняються.

Причиною відмови в розгляді заявки може бути офіційна інформація територіальних органів ДСНС України та Держпродспоживслужби України щодо невідповідності об’єкту пожежним і санітарним правилам та нормам або відсутність висновків.

4.6 Сертифікація послуг з тимчасового розміщення проводиться у відповідності до обраної схеми сертифікації, по якій проводять:

- обстеження процесу надання послуг з тимчасового розміщення;

- класифікація засобу розміщення до вимог певної категорії;

- сертифікацію системи управління якістю.

4.6.1 Схема 1 передбачає обстеження процесу надання послуг з тимчасового розміщення, включаючи усі етапи. Обстеження засобу розміщення проводиться з метою встановлення відповідності послуг з тимчасового розміщення вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів.

Термін дії сертифіката відповідності, виданий за схемою, що передбачає обстеження процесу надання послуг тимчасового розміщення, не може бути більший, ніж три роки.

4.6.2 Схема 2 передбачає оцінку системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 з метою її сертифікації у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 19011.

Сертифікація системи управління якістю щодо надання послуг з тимчасового розміщення проводиться органом із сертифікації систем управління якістю, що призначений на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС. Процедура її проведення встановлюється органом із сертифікації систем управління якістю з урахуванням вимог нормативних документів Системи.

Сертифікація системи управління якістю здійснюється з метою забезпечення впевненості органу із сертифікації у тому, що засіб розміщення здатен систематично надавати послуги, які задовольняють вимоги споживача та відповідають вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів

За позитивними результатами сертифікації системи управління якістю органом із сертифікації систем управління якістю заявнику видається сертифікат відповідності на систему управління якістю, який надається заявником ОС для подальшого проведення робіт із сертифікації.

Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає сертифікацію системи управління якістю, видається на термін до трьох років, але не більше за термін дії сертифіката на систему управління якістю.

4.6.3 Усі схеми сертифікації послуг з тимчасового розміщення передбачають перевірку наявності висновків територіальних органів Держпродспоживслужби України, ДСНС України стосовно відповідності підприємства санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

4.7 Орган сертифікації формує комісію з проведення робіт щодо сертифікації та/або класифікації послуг з тимчасового розміщення у складі не більше трьох фахівців ОС. Головою комісії призначається компетентний фахівець, що має досвід проведення робіт з сертифікації та класифікації. Склад комісії затверджує керівник (заступник керівника) органу сертифікації.

Голова комісії проводить підготовчі роботи: установлює терміни проведення перевірки, визначає програму проведення робіт за формою додатку Д, проводить розподіл обов’язків між членами комісії.

Для проведення робіт із сертифікації та/або класифікації послуг з тимчасового розміщення заявник зобов’язаний надати усі необхідні матеріали, а також створити умови для роботи комісії, у тому числі безперешкодний доступ до всіх приміщень, де надаються послуги.

4.8 Обстеження процесу надання послуг з тимчасового розміщення проводиться з метою встановлення відповідності послуг вимогам нормативної документації, підтвердження можливості заявника забезпечити стабільність надання послуги відповідно до вимог чинних нормативно правових актів, а також відповідності вимогам ДСТУ 4268. Обстеження процесу надання послуги з тимчасового розміщення проводиться за затвердженою керівником ОС програмою відповідно до додатка Д.

4.8.1 Результати перевірки, оцінки, висновки та рекомендації комісії оформляються у вигляді акта обстеження засобу розміщення, який оформляється за формою додатку Е в термін, що не перевищує 10 днів з дати обстеження.

У складеному акті повинні бути зроблені висновки щодо відповідності (невідповідності) послуги вимогам нормативних документів, а також наведені пропозиції щодо видачі сертифіката відповідності, або необхідності проведення коригувальних заходів.

4.8.2 Перевірка номерного фонду засобу розміщення здійснюється комісією за обсягами, що встановлюються головою комісії і повинні забезпечувати оцінку фактичного стану безпеки та якості надаваних послуг з тимчасового розміщення.

Результати перевірки номерного фонду засобу розміщення оформлюють протоколом (додаток Ж) у присутності представників адміністрації (виконавця послуги) засобу розміщення. У протоколі зазначають фактичний стан технічного оснащення номера, оснащення номера меблями та інвентарем, санітарного обладнання номера відповідно до вимог ДСТУ 4268 та під час класифікації – ДСТУ 4269.

4.8.3 Акт та протоколи мають бути підписаними головою і членами комісії, а також відповідальною особою (ами) підприємства, що брали участь у перевірці. З ними має бути ознайомлений керівник підприємства-заявника. Один примірник акту обстеження та протоколів обстеження номерного фонду передається заявникові.


5 Прийняття рішення

Процедура проведення робіт із сертифікації та/або класифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) не може перевищувати 60 днів.

Члени комісії розглядають усі матеріали (акт, протоколи та інші документи, які передбачені відповідними схемами сертифікації), приймають рішення про видачу сертифіката відповідності (відмову у видачі). У разі відповідності засобу розміщення вимогам нормативних документів орган із сертифікації протягом 5 днів оформлює рішення про видачу сертифіката відповідності на послуги з тимчасового розміщення (додаток Л).

5.1. ОС оформлює сертифікат відповідності згідно із затвердженою формою і реєструє його в Реєстрі Системи в строк, що не перевищує 10 днів з дня підписання акта обстеження. Оформлений за встановленим порядком оригінал сертифіката відповідності та ліцензію на право застосування сертифікату відповідності (додаток Л) ОС заявникові.

Термін дії сертифіката відповідності встановлює ОС з урахуванням терміну дії нормативних документів на послугу що сертифікується, та результатів оцінки послуги, при цьому:


  • при проведенні сертифікації за схемою 1 (обстеження процесу надання послуг) – не більше двох років;

  • при проведенні сертифікації за схемою 2 (сертифікація системи управління якістю) – не більше трьох років.

5.2 Якщо ОС приймає рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності вимогам нормативних документів, то рішення з обов'язковим зазначенням причин відмови направляється заявникові у строк, що не перевищує 3 дні з дня підписання акта обстеження засобу розміщення, а заявка анулюється.

Повторна перевірка засобу розміщення з метою сертифікації може бути проведена тільки після подання нової заявки до органу із сертифікації та документально засвідчених даних заявника щодо проведення ним заходів для усунення причин, що спричинили невідповідність.

5.3 Виконавець послуги може застосовувати знак відповідності проставлянням його у рекламній та супровідній документації, що видається клієнтові (у картках гостя, квитанціях тощо).

5.4. У разі зміни умов надання або номенклатури послуг чи технологічної документації на їх надання, що можуть негативно вплинути на показники, підтверджені під час сертифікації, виконавець послуги протягом терміну дії сертифіката відповідності зобов'язаний попереджати про це ОС, а здійснювати намічені зміни тільки за згодою органу, що видав сертифікат відповідності.

5.5. ОС може прийняти рішення про призупинення дії сертифіката відповідності відповідно до законодавства України.

ОС у триденний строк надає письмову інформацію про прийняте рішення щодо призупинення або скасування дії виданого сертифіката відповідності до Реєстру Системи та виконавцю послуги.

Скасування дії сертифіката відповідності набирає чинності з моменту виключення його з Реєстру Системи.

Виконавець послуги повинен на вимогу ОС повернути оригінал сертифіката відповідності, дія якого скасована.

5.6. Послуга з розміщення, на яку було скасовано дію сертифіката відповідності, може заявлятися виконавцем послуги на повторну сертифікацію після проведення коригувальних заходів. У такому разі роботи із сертифікації проводяться без урахування результатів попередньої сертифікації цієї послуги.

5.7. ОС зобов'язаний завчасно, не пізніше ніж за три місяці до набрання чинності змінами до нормативно-правових актів та нормативних документів, якими встановлені вимоги до послуг з розміщення, інформувати в письмовому вигляді виконавця послуги про ці зміни.

5.8. ОС веде облік виданих ним сертифікатів відповідності, а їх копії надсилає до Реєстру Системи.

5.10 Не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії сертифіката відповідності заявник подає нову заявку до ОС отримання сертифіката відповідності на наступний період. ОС визначає необхідний обсяг робіт за новою заявкою.
6 Проведення комплексу робіт по класифікації

засобу розміщення до вимог певної категорії

6.1. У разі позитивного рішення про видачу сертифіката відповідності на послуги з тимчасового розміщення або при наявності діючого сертифіката відповідності ОС формує комісію з класифікації і призначає її голову. Допускається суміщення робіт з сертифікації та класифікації засобу розміщення.

До складу комісії з питань оцінювання можуть бути залучені кваліфіковані фахівці готельного господарства та туризму, аудитори із сертифікації, представники центрального органу влади у сфері туризму і курортів України, місцевих органів виконавчої влади, управлінь (відділів) з питань туризму і курортів (за згодою їх керівників).

Склад комісії затверджується керівником ОС. Головою комісії має бути компетентний фахівець, який має досвід із сертифікації та/або класифікації послуг з тимчасового розміщення.

6.2. Для проведення зазначених робіт заявник зобов'язаний створити сприятливі для роботи комісії з питань оцінювання умови, у тому числі безперешкодний доступ до приміщень, де надаються послуги, та необхідних документів.

6.3. Роботи з класифікації засобу розміщення виконуються з метою встановлення відповідності засобу розміщення та його номерного фонду вимогам чинних нормативних документів (ДСТУ 4269). Термін проведення робіт щодо класифікації засобу розміщення не може перевищувати 60 днів.

6.4. Голова комісії складає план проведення робіт (додаток Л), у якому зазначаються об'єкти перевірки і розподіляються функції членів комісії щодо об'єктів перевірки, який затверджує керівник ОС.

6.5. Під час формування плану голова комісії зараховує позитивні результати перевірки об'єктів засобу розміщення, отриманих під час виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення, що надаються цим засобом розміщення, з метою уникнення повторного обстеження вже перевірних показників.

6.6. Комісія згідно із затвердженим планом перевіряє засіб розміщення.

6.7. Результати перевірки номерного фонду оформлюють протоколом у присутності представників адміністрації (виконавця послуги) засобу розміщення (додаток М).

6.8. На підставі перевірки дотримання засобом розміщення вимог до певної категорії та протоколів перевірки номерного фонду членами комісії складається звіт про оцінку його відповідності вимогам до певної категорії (додаток Н).

Звіт та протоколи підписують голова і члени комісії, а також відповідальна особа (особи) засобу розміщення, що брали участь у перевірці. Із зазначеними документами має бути ознайомлений керівник (власник) засобу розміщення. Процедура оформлення та підпису звіту не може бути більше ніж 10 днів. Перший примірник звіту про відповідність засобу розміщення вимогам до певної категорії направляється керівнику (власнику) засобу розміщення, другий - комісії із встановлення категорії, третій зберігається в справі заявника в ОС. Звіт направляється адресату протягом 5 днів з моменту підписання.

Під час оцінки засобу розміщення визначається фактичний стан оснащення та устаткування засобу розміщення та його номерного фонду за оцінками: «відмінний», «добрий», «задовільний», «незадовільний».

«Відмінний» уважається стан оснащення та устаткування, який може бути оцінений як «новий», однак не означає, що вони щойно придбані. «Добрим» може бути оцінений стан оснащення та устаткування, які не потребують ремонту. «Задовільним» можна вважати такий стан оснащення та устаткування, який свідчить про доцільність проведення незначного ремонту. «Незадовільним» можна вважати такий стан оснащення та устаткування, який потребує їх суттєвого ремонту або заміни на інші.

6.8.1. Якщо в протоколах вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) будь-яка вимога таблиць 1 та 2 оцінена як незадовільна, то позитивне рішення щодо пропозиції встановлення відповідної категорії засобу розміщення може бути прийняте тільки після усунення недоліків.

Якщо у звіті про оцінку відповідності засобу розміщення вимогам до певної категорії (додаток Н) будь-яка вимога таблиць 1 та 2 оцінена як незадовільна, то позитивний висновок щодо відповідності засобу розміщення вимогам певної категорії може бути прийнято тільки після усунення недоліків.

6.8.2. Позитивне рішення про можливість присвоєння категорії «п'ять зірок» може бути прийняте за умови підтвердження відповідності всіх вимог таблиці 1 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) та таблиці 1 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення (додаток Н) вимогам до категорії «п'ять зірок», а також якщо оцінка якості всіх елементів таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) та таблиці 2 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення (додаток Н) вимогам до певної категорії – «відмінно».

6.8.3. Позитивне рішення про можливість присвоєння категорії «чотири зірки» може бути прийняте за умови підтвердження відповідності всіх вимог таблиці 1 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) та таблиці 1 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення (додаток Н) вимогам до категорії «чотири зірки», а також якщо оцінка якості всіх вимог таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) та таблиці 2 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення (додаток Н) вимогам до певної категорії буде «відмінно» або «добре».

6.8.4. Позитивне рішення про можливість присвоєння категорії «три зірки» може бути прийняте за умови підтвердження відповідності всіх вимог таблиці 1 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) та таблиці 1 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення (додаток Н) вимогам до категорії «три зірки», а також якщо оцінка якості всіх елементів таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) та таблиці 2 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення (додаток Н) вимогам до певної категорії буде «відмінно», «добре» та не більше 20% «задовільно».

6.8.5. Позитивне рішення про можливість присвоєння категорії «дві зірки» може бути прийняте за умови підтвердження відповідності всіх елементів таблиці 1 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) та таблиці1 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення (додаток Н) вимогам до категорії «дві зірки», а також якщо оцінка якості усіх вимог таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) та таблиці 2 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення (додаток Н) вимогам до певної категорії буде «відмінно», «добре» та не більше 30% «задовільно».

6.8.6. Позитивне рішення про можливість присвоєння категорії «одна зірка» може бути прийняте за умови підтвердження відповідності всіх елементів таблиці 1 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) та таблиці 1 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення (додаток Н) вимогам до категорії «одна зірка», а також якщо оцінка якості всіх вимог таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду (додаток М) та таблиці 2 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення (додаток Н) вимогам до певної категорії буде «відмінно», «добре» та не більше 40% «задовільно».

7 Технічний нагляд за сертифікованими та/або класифікованими послугами

7.1 Технічний нагляд за виконанням вимог до сертифікованої та/або класифікованої послуги проводить ОС, що видав сертифікат, з метою встановлення того, що надана послуга продовжує відповідати вимогам, на які вона була сертифікована.

7.2 Технічний нагляд за сертифікованою послугою складає такі види робіт:

- аналіз наданої інформації щодо якості і безпеки сертифікованої послуги;

- розроблення програми технічного нагляду (додаток П);

- утворення комісії для проведення технічного нагляду;

- проведення технічного нагляду ( в т.ч. проведення вибіркової перевірки номерного фонду, а також обстеження процесу надання послуги);

- оформлення звіту та прийняття відповідного рішення за отриманими результатами (додаток Р);

7.3 Технічний нагляд здійснюється протягом усього терміну дії сертифіката, як правило, не менш одного разу на рік, за окремо укладеним договором із заявником.

7.4 Об’єм, зміст та порядок проведення технічного нагляду встановлює ОС з урахуванням схеми сертифікації та/або класифікації засобу розміщення, за якої вона проводилася. Під час технічного нагляду застосовуються такі види технічного нагляду: проведення вибіркових перевірок номерного фонду, обстеження процесу надання послуги, оцінка дотримання відповідності встановленій категорії, оцінка функціонування сертифікованої системи якості в заявника.

7.5 Позаплановий технічний нагляд проводиться при отриманні інформації про наявність претензій від клієнтів до послуги, яка сертифікована, а також від органів, які здійснюють громадський або державний контроль за послугами у відповідності із законодавчими актами.

Позаплановий нагляд проводиться також при отриманні інформації від заявника або зовнішніх джерел, про зміни технології, характеристик послуг та умов обслуговування, що можуть привести до погіршення показників послуги та (або) безпеки під час надання послуг.

Результати технічного нагляду оформлюються звітом (додаток Р), в якому зазначенні (за наявності) невідповідності встановленим вимогам, можливі причини та коригувальні заходи, які пропонуються, висновок щодо можливості збереження дії виданого сертифіката.

7.6 Звіт зберігається в ОС, а його копії надсилаються виконавцю послуг, а також організаціям, які приймали участь в технічному нагляді.

7.7 За результатами технічного нагляду ОС у випадку невідповідності послуги вимогам, на які вона була сертифікована, порушення вимог ліцензійної угоди, може призупинити або відмінити дію сертифіката та ліцензії на право застосування знаку відповідності, якщо заявник не може усунути невідповідності та причини їх виникнення в місячний термін Усі витрати щодо здійснення коригувальних заходів та контролю за їх виконанням несе заявник.

7.8 Дію сертифіката і ліцензії на право застосування знаку відповідності також може бути припинено згідно з відповідним поданням територіальних органів ДСНС України та (або) органів Держпродспоживслужби України у разі порушення виконавцем послуг вимог пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

7.9 Інформація щодо призупинення або відміни дії сертифіката відповідності доводиться до відома усіх учасників Системи ОС в 15-ти денний термін.

Відміна дії сертифіката відповідності набуває чинності з моменту вилучення його з Реєстру Системи.8 Конфіденційність

ОС та організації, що діють за його дорученням, несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за розголошення професійної та комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації, одержаної під час проведення сертифікаційних робіт.


9 Апеляції

9.1 У разі незгоди з рішенням ОС виконавець послуги може подати письмову заяву (апеляцію) до ОС не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

9.2. Заява розглядається апеляційною комісією ОС, у 10-ти денний термін з дати її надходження.

9.3 До заяви додаються такі документи:

- листування із спірних питань між заявником, ОС та іншими зацікавленими організаціями;

- протоколи вибіркової перевірки номерного фонду;

- відповідні матеріали перевірок, технічних наглядів;

- технічну документацію з надання послуг тощо (за необхідності).

9.4 Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії.

9.5 Комісія розглядає спірні питання конфіденційно.

9.6 Комісія приймає одне з таких рішень:

- видати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі сертифіката відповідності;

- підтвердити призупинення або скасування дії сертифіката відповідності;

- відновити дію сертифіката відповідності.

9.7 Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника та ОС протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

9.8. У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії органу із сертифікації виконавець послуги може їх оскаржити в суді.

Директор Науково-технічного центру сертифікації продукції, послуг та систем якості Київського національного торговельно-економічного університету
_____________ Мещерських Л.А.

«____» ___________ 2018 р.Додаток А

Види послуг з тимчасового розміщення, що сертифікуються
Код ДКПП


(ДК 016-2010)


Найменування послуги

Позначення документів, відповідно до яких проводиться сертифікація та класифікація

55.10

Послуги готелів і подібних засобів тимчасового розміщування


ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні.

Засоби


розміщування. Загальні вимоги»,

ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів»55.10.10

Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподіляння часу (таймшеру))

55.20

Послуги щодо тимчасового розміщування під час відпусток та інші послуги щодо тимчасового розміщування

55.20.11

Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях молодіжних готелів і літніх будинків

55.20.12

Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях на об’єктах нерухомості за умов сумісного користування в режимі розподіляння часу (таймшеру)

55.20.19

Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, без щоденного обслуговування, інші

55.30.11

Послуги кемпінгів

55.30.12

Послуги стоянок відпочинкових транспортних засобів і причепів

55.90.1

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші

55.90.11

Послуги щодо тимчасового розміщування учнів у кімнатах або житлових одиницях студентських гуртожитків і шкільних інтернатів

55.90.12

Послуги щодо тимчасового розміщування робочих у робочих гуртожитках або таборах

55.90.13

Послуги щодо тимчасового розміщування в спальних вагонах і подібні послуги в інших транспортних засобах

55.90.19

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші, н.в.і.у.
Каталог: files

Скачати 202.81 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка