Семінар № система вищої педагогічної освіти в україніСкачати 230.24 Kb.
Дата конвертації14.08.2018
Розмір230.24 Kb.

СЕМІНАР № 1.

СИСТЕМА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Мета заняття: вдосконалювати знання студентів про пріоритети сучасної вищої педагогічної освіти.


Питання для обговорення:

  1. Визначення складових освітньої системі в Україні.

  2. Ступеневість і неперервність здобуття педагогічної освіти.

  3. Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів.

  4. Проблема одержання подвійної спеціальності у педагогічному ВНЗ.


Контрольні запитання:

  • Визначіть поняття «система освіти України».

  • У чому полягає роль освіти в розвитку суспільства?

  • Розкрийте суть принципів, на яких будується освіта в нашій країні.

  • Назвіть пріоритетні напрями розвитку системи освіти в Україні.

  • Охарактеризуйте основні ланки системи освіти України.

  • Як відбувається підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів у нашій

країні?

  • Розкрийте суть ступеневої і неперервної освіти в Україні.

  • У чому полягає відмінність між здобутою спеціальністю і спеціалізацією?


Практичні завдання:

 • Проаналізуйте зміст закону України «Про вищу освіту» і занотуйте статті, що стосуються прав і обов’язків студентів ВНЗ.

 • Розпочніть укладання міні-словника, у який занотовуйте визначення і тлумачення понять професійної термінології.

 • Ознайомтесь зі змістом концепції педагогічної освіти та складіть перелік питань, що викликали у вас зацікавлення чи труднощі у розумінні.

 • Послуговуючись довідковою літературою, дайте визначення понять «базові знання», «професійні знання» та поміркуйте про їх значення у життєдіяльності людини.

 • В мережі Інтернет знайдіть сайт ВНЗ, де Ви навчаєтесь та визначить, які сторінки сайту адресовані студентам.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.osvita.org.ua/pravo/law_05 /

 2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] — Режим доступу:

zakon.rada.gov.ua/go/1060-12

 1. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір [Електронний ресурс] — Режим доступу:

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3145/

 1. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К.: Академвидав, 2010. – 197 с.

 2. Мороз О. Г., Сластьонін В. О., Філіпенко Н. І.. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1997.– 166с.

 3. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації : Результати аналіт. дослідж. / Підгот.: Олійник В. та ін; За заг. ред. П.Згаги. – Полтава; К.: [ПОІППО], 2003. – 102 с.

 4. Яковець Н.І., Аніщенко О.В. та ін. Вступ до спеціальності: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. - Ніжин.- 2003.– 214 с.

СЕМІНАР № 2.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Мета заняття: конкретизувати і поглибити знання студентів про специфіку організації навчальної діяльності у ВНЗ.
Питання для обговорення:

   1. Специфіка діяльності студента на лекційних і семінарських заняттях.

   2. Призначення лабораторних занять у педагогічному ВНЗ.

   3. Тренінг як особлива форма навчальної діяльності.

   4. Значення педагогічної практики в опануванні майбутньою професією.

   5. Різновиди контролю навчальної діяльності студентів.


Контрольні запитання:

  • Чому лекція перестала бути єдиним джерелом навчальної інформації?

  • Яка різниця між семінарським і лабораторним заняттям?

  • Перелічить етапи підготовки студента до семінару.

  • Чому тренінг набуває популярності у системі професійної підготовки?

  • Чому деякі лабораторні заняття доцільно проводити поза межами аудиторії?

  • У чому полягає специфіка консультації як різновиду організації навчальної діяльності?

  • Чому в процесі підготовки педагогічних працівників значна увага приділяється проходженню різних видів педагогічної практики?


Практичні завдання:

 • Послуговуючись мережею Інтернет, віднайдіть визначення понять «Навчальнй план» та «навчальна програма», з’ясуйте їх значення для навчального процесу у ВНЗ.

 • Які існують різновиди лекцій?

 • Поміркуйте над доцільністю проведення семінарів у формі дискусії.

 • Підготуйте твір-мініатюру на тему: «Навчання без оцінок: за і проти», порівняйте свої аргументи з аргументами однокурсників.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Дубасенюк О. А. Професійна підготовка педагогічних працівників: Наук. -

метод. зб. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – К.-Житомир, 2000. —270 с.

 1. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) : навч. посіб. / Д. С. Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

 2. Положення про організацію навчального процесу підготовки фахівців за кредитно-модульною системою / Розроб.: Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І., Губа А.В., Гончаров О.І., Стаканкова Т.П., Харченко Л.П. – Харків : ХНУРЕ, 2004. – 28с.

 3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: Проект // Інформаційний вісник «Вища освіта». – 2004. – №13. – С. 28-36.

 4. Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі:

спільність і розбіжності. Монографія. – К.: Вища школа, 1997. – 179 с.

 1. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навчальний посібник: У 2 ч. – Ч. 1 / За заг. ред. доктора педагогічних наук О.А. Дубасенюк. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2001. –266 с.

 2. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. [для студ вищ. пед. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136 с.

 3. Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К.: Магістр-S, 1998. –200 с.


СЕМІНАР № 3.

РІЗНОВИДИ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мета заняття: озброїти студентів знаннями і вміннями необхідними для самостійної навчальної діяльності.
Питання для обговорення:

  1. Значення самостійної роботи студентів у процесі фахової підготовки.

  2. Характеристика основних різновидів самостійної роботи студентів.

  3. Правила роботи з літературними джерелами.

  4. Особливості роботи з літературними джерелами.


Контрольні запитання:

 • Перелічіть функції самостійної роботи студентів.

 • Які особистісні якості формуються у студентів в процесі самостійної роботи?

 • Перелічіть різновиди самостійної роботи студентів.

 • Якими вміннями має володіти студент задля успішного виконання самостійної роботи?

 • Чому укладання плану важливе при роботі з літературними джерелами?

 • Яке значення посідає конспект у навчальній діяльності студента?

 • Перелічити відмінності між анотацією і реферуванням.

 • Які існують вимоги до обліку та контролю самостійної роботи студентів?


Практичні завдання:

 • Складіть перелік сайтів (10-15) адресованих вчителям початкових класів та вихователям дитячих садків.

 • Вивчить перелік періодичних видань педагогічної тематики, що знаходяться у бібліотеці Вашого (факультету, інституту), та складіть анотацію на видання присвячені питанням дошкільної і початкової освіти.

 • З’ясуйте, у чому полягає різниця між каталогом і картотекою?

 • Послуговуючись правилами конспектування, підготуйте конспекти 2-3 наукових статей з періодичних педагогічних видань.

 • Укладіть перелік рекомендацій щодо ефективного пошуку потрібної літератури у бібліотеці.

 • Підготуйте кілька тез на тему «Значення комп’ютерних технологій у навчальній діяльності сучасного студента».

 • Послуговуючись Інтернет-мережею, відшукайте нові правила оформлення бібліографічного опису літератури (міждержавний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис».), спробуйте оформити 7-10 джерел.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.– К.: ВВП «КОМПАС», 1997.— 64 с.

 2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: (ГОСТ 7.1–2003, IDT): ДСТ ГОСТ 7.1:2006. – К.:Держспоживстандарт країни, 2007.– 47 с.

 3. Гецов Г. Работа с книгой: рациональные приемы. – М.: Книга, 2004. – 120 с.

 4. Коновальчук М.В., Носко Ю.М. Програма та методичне забезпечення курсу "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності "Початкове навчання" - Чернігів: Чернігівський нац. пед. університет імені Т.Г.Шевченка, 2011. - 132 с.

 5. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. для студ., магістрів, аспірантів і викладачів вищих навч. закл. / С.У. Гончаренко (ред.), П.М. Олійник (ред.).  К.: Вища школа, 2003.  323с.

 6. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алґорит- мічними приписами. – 2-ге вид. перероб. та доп.– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

 7. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене /За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с.


СЕМІНАР № 4.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ

Мета заняття: окреслити місце науково-дослідної роботи у навчальному процесі ВНЗ та ознайомити студентів з різновидами науково-дослідної роботи.
Питання для обговорення:

   1. Особливості наукових досліджень у процесі підготовки майбутніх педагогів.

   2. Характеристика різновидів науково-дослідної роботи у навчальний та поза- навчальний час.

   3. Підготовка реферату як різновид науково-дослідної роботи студента.

   4. Визначення специфіки та етапи підготовки курсових, дипломних й магістерських робіт.


Контрольні запитання:

 • Які основні завдання реалізуються в процесі науково-дослідної роботи студентів?

 • Дайте визначення поняттям «наука» і «наукове дослідження».

 • Яка структура науково-дослідної роботи функціонує в сучасних ВНЗ?

 • Перелічіть різновиди науково-дослідницької роботи в процесі навчальної діяльності студентів.

 • У яких різновидах позанавчальної науково-дослідної роботи студенти можуть приймати участь?

 • Чи є науково-дослідна робота обов’язковою для всі студентів ВНЗ?

 • Яка різниця між НДРС у навчальний і позанавчальний час?


Практичні завдання:

 • Послуговуючись довідковою літературою, виявіть різницю між доповіддю і рефератом.

 • Знайдіть інформацію про умови публікації у студентських наукових виданнях вашого ВНЗ.

 • Підготуйте доповідь на тему: «Важливість письмового оформлення результатів наукового дослідження». Свої аргументи порівняйте з аргументами ваших однокурсників.

 • Знайдіть в Інтернет-меріжі інформацію про студентські педагогічні конференції на поточний навчальний рік. Які проблеми розглядатимуться? Кого запрошують до участі? Які вимоги до виступів і публікацій матеріалів висуваються?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Введение в научное исследование по педагогике/ Под ред. В.И.Журавлева. – М.: Педагогика, 1998. – 237 с.

 2. Вербовський В. В. Як правильно підготувати наукове дослідження: навч.-метод. посіб. для студ. і магістрантів / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка.  Луганськ: Альма-матер, 2007.  123с.

 3. Волощук І. С. Основи наукових досліджень. Педагогіка: Навч. посібник / Кафедра педагогіки Національного аграрного ун-ту.  К., 2006.  107с.

 4. Кожухова Т.В., Кайдалова Л.Г., Шпалінський В.В. Основи психолого-педагогічного дослідження: Навч. Посібник – Х. : Видавництво НФаУ; Золоті сторінки, 2002. – 240 с.

 5. Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічного експерименту. – К.: ПТЗН, 2007. – 72 с.

 6. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. для студ., магістрів, аспірантів і викладачів вищих навч. закл. / С.У. Гончаренко (ред.), П.М. Олійник (ред.).  К.: Вища школа, 2003.  323с.

 7. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень (в першоджерелах, лекціях та практичних завданнях): Навчальний посібник / Борисик С.О., Конончук А.І., Яковець Н.І., Щербина Ю.М. – Ніжин: Ред.-вид. відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. 287 с.

 8. Науково-дослідна роботи в закладах освіти: Метод. посібник / Укл. Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. – Тернопіль: Астон, 2001. – 138 с.

 9. Соловей М.І., Спіцин Є.С., Потапенко К.К Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів: Посібник для студ. вищих навч. закл.– К. : Ленвіт, 2004.– 144 с.

 10. Тягур Р.С. Основи педагогічних досліджень. − Навчально-методичний посібник. − Івано-Франківськ:Плай. − 2005. − 80 с.

СЕМІНАР № 5.

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Мета заняття: сприяти усвідомленню особистісного й фахового самовдосконалення, формувати творче ставлення студентів до майбутньої професії.
Питання для обговорення:

    1. Особистісні риси характеру сучасного педагога.

    2. Характеристика педагогічної компетентності працівника дошкільної освіти.

3. Основні складові педагогічного іміджу.

4. Особливості педагогічної діяльності – визначення позитивів і недоліків.Контрольні запитання:

 • Охарактеризуйте основні вимоги до працівників системи освіти.

 • Які особливі риси характеру властиві вихователю дитячого садка?

 • Чим відрізняється імідж педагога від іміджу політика, лікаря, менеджера?

 • Яке співвідношення понять «педагогічна компетентність», «педагогічна компетенція»?

 • Перелічіть компетенції сучасного педагога.

 • Чи був у вас улюблений учитель? Які риси його особистості імпонували вам найбільше?


Практичні завдання:

 • Підготуйте міні-твір на одну з запропонованих тем: «Мій улюблений учитель (вихователь)», «Мій ідеал вихователя», «Образ педагога в художній літературі».

 • Послуговуючись Інтернет-джерелами, доберіть вислови видатних педагогів (К.Д. Ушинського, В.О.Сухомлинського, А.С.Макаренка та ін..) про професію педагога і створіть міні-збірник висловів «Видатні педагоги - нащадкам».

 • Ознайомтесь з твором О.В.Духновича «Народна педагогія в пользу училищ й учителей сельських» та занотуйте настанови педагогам, що не втратили своєї актуальності.

 • З наведених нижче рис характеру ідеального вчителя укладіть пронумерований перелік, який буде свідчити про питому вагу тієї чи іншої якості (номер 1 – найважливіша для педагога якість і т.д.) властивостей: ввічливість, вдумливість, вимогливість, вразливість, вихованість, уважність, витримка і самовладання, гнучкість поведінки, громадянськість, гуманність, діловитість, дисциплінованість, доброта, сумлінність, доброзичливість, ідейна переконаність, ініціативність, щирість, колективізм, критичність, логічність, любов до дітей, спостережливість, наполегливість, відповідальність, чуйність, організованість, товариськість, політична свідомість, порядність, патріотизм, правдивість, педагогічна ерудиція, передбачливість, принциповість, самостійність, самокритичність, скромність, справедливість, кмітливість, сміливість, прагнення до самовдосконалення, тактовність, почуття нового, почуття власної гідності, чуйність, емоційність. Постарайтесь дати визначення кожному з перелічених понять. Порівняйте одержаний перелік з результатами роботи ваших однокурсників, знайдіть спільне і відмінне у ваших переліках.

 • Опрацюйте статтю І.О.Синиці «Педагогічний такт – спеціальне уміння» та занотуйте основні ідеї.

 • Послуговуючись довідковою літературою, дайте визначення поняттям «професіорграма» і «посадова інструкція». Спробуйте довідатись чи існує професіогарама та посадова інструкція на вихователя дитячого садка.

 • Прокоментуйте та проілюструйте прикладами міркування Ф. Фребеля: «Між вихователем і дитиною має бути внутрішнє єднання в настрої, житті, спільній діяльності, грі. Дитина розкриється, якщо з нею працюватиме митець педагогічної справи, а не ремісник».

 • Виконайте тест вивчення самооцінки професійної придатності та здібностей до педагогічної діяльності, зробіть самоаналіз.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / ред. А.С. Роботова. – 2-е изд. стереотип. – М.: Академия, 2004. – 208 с.

 2. Винник В. 100 порад: як отримати задоволення від роботи і уникнути емоційного вигорання / В. Винник. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 174 с.

 3. Зязюн І.А., Сагач Г.Н. Краса педагогічної дії : Навч. посібник для вчит., аспір., студ. середніх і вищих навч. закладів. – К.: АПН України, 1997. – 302 с. Ч421.4 З-99

 4. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К.: Академвидав, 2010. – 197 с.

 5. Отич О.М. Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання / О.М. Отич. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2005. – 200 с.

 6. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний посібник. – К.: ІСДОУ, 1994. – 112 с.

 7. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: Рад.шк., 1977. – Т-З. – С. 7-282.

 8. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителю. – К.: Рад. школа, 1984. – 254 с.


СЕМІНАР № 6.

СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мета заняття: допомога студентам у виявленні власних здібностей як передумова формування педагогічної майстерності.
Питання для обговорення:

 1. Визначення педагогічної майстерності.

 2. Розвиток педагогічних здібностей як передумова фахового зростання.

 3. Характеристика провідних складових педагогічної творчості вихователя ДНЗ.

Контрольні запитання:

 • Розкрийте сутність педагогічної діяльності.

 • У чому полягає особливість педагогічної майстерності?

 • Визначить загальні і специфічні здібності необхідні для професійного вдосконалення педагога.

 • Чи залежить педагогічна майстерність від особистісних якостей вихователя?

 • Охарактеризуйте рівні педагогічної майстерності.

 • Які показники засвідчують творчий підхід вихователя до своєї професійної діяльності?

 • Як може виявлятись педагогічна творчість вихователя дошкільного навчального закладу?

Практичні завдання:

 • Послуговуючись довідкової літературою, знайдіть і занотуйте визначення понять «схильність», «здібність», «талант», «геніальність».

 • Підготуйте твір-роздум на одну з тем «Чи потрібні вихователеві акторські здібності?», «Педагогічна діяльність вихователя – це театр одного актора?».

 • Прокоментуйте та проілюструйте прикладами твердження В.О. Сухомлинського «Працю вчителя ні з чим не можна ні порівняти, ні зіставити. Ткач уже через годину бачить плоди своєї роботи. Сталевар через кілька годин радіє з вогненного потоку металу. Хлібороб, сіяч через кілька місяців милується колосками і жменею зерна, вирощеного в полі... А вчителеві треба працювати роки, щоб побачити предмет свого творіння. Буває, минають десятиріччя, і ледве-ледве починає позначатися те, що ти замислив... Учитель зобов'язаний - перед суспільством, перед батьками – працювати тільки правильно, тільки добре...».

 • Виконайте тест на здібності та визначте перелік власних здібностей, які б допомогли вам у подальшому формувати педагогічну майстерність.

 • Опрацюйте статтю С.Ф. Русової та занотуйте вислови автора, стовно педагогічної майстерності вихователя.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Бєлєнька Г. В . Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання : монографія / Г. В. Бєлєнька. – К. : Світич, 2006. – 304 с.

 2. Загородняя Л.П., Тітаренко С.А. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу. –Суми: Університетська книга, 2010.–317 с.

 3. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. –Київ. -2008.

 4. Кірієнко Т. Шляхом зростання майстерності / Т. Кірієнко // Дошкільне виховання. - 2005. - № 2. - С. 18-19.

 5. Лещенко М. П. Щастя дитини - єдине щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності : навч.-метод, посіб. : у 2-х ч. / М. П. Лещенко. – К. : АСМІ, 2003. – Ч. 1.– 319 с.

 6. Тищук Л. І. Творчість як умова особистісного розвитку і підвищення рівня професійної майстерності педагога дошкільного навчального закладу / Л. І. Тищук // Обдарована дитина. - 2008. - № 6. -С.19-25.

 7. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. [для студ вищ. пед. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136 с.

 8. Хрестоматія з педагогічної майстерності. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.

СЕМІНАР № 7.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Мета заняття: розвинути вміння студентів опрацьовувати нормативно-правові акти, присвячені питанням дошкільної освіти в Україні.
Питання для обговорення:

 1. Передумови організації дошкільних навчальних закладів в Україні.

 2. Документальна база функціонування ДНЗ.

 3. Особливості різних типів закладів дошкільної освіти.

 4. Різновиди груп короткочасного перебування.

 5. Професійні та особистісні вимоги до педагогічних працівників сучасних ДНЗ.


Контрольні запитання:

 • Які документи регулюють діяльність дошкільних навчальних закладів?

 • У чому полягають відмінності різних типів дошкільних закладів освіти.

 • Перелічіть різновиди груп короткотермінового перебування.

 • Чи дозволено в Україні приватні дитячі садки?

 • Хто належить до педагогічних працівників ДНЗ?

 • Які кваліфікаційні вимоги висуваються до вихователя ДНЗ?

Практичні завдання:

 • У мережі Інтернет знайдіть кілька сайтів українських ДНЗ. Проаналізуйте інформацію, розміщену на цих сайтах. Поміркуйте, яка мета розміщення сайтів ДНЗ у мережі Інтернет?

 • Ознайомтесь зі змістом Закону України «Про дошкільну освіту», положенням про дошкільний навчальний заклад, типовим статутом дошкільного навчального закладу та законспектуйте провідні завдання, що постали перед сучасною українською дошкільною освітою.

 • Прочитайте подані нижче самобутні назви різноманітних установ для дітей дошкільного віку: сади ангелів; захоронки; переддоішкілля; дошкілля; охоронка; прихисток; захист; світличка; дитячий притулок; дитячий огородець. Як у них, на вашу думку, віддзеркалюються зміст і спрямованість навчально-виховної роботи?

 • Складіть анотований перелік електронних та друкованих періодичних видань, присвячених проблемам дошкільної галузі освіти.

 • Послуговуючись Інтернет-ресурсами, з’ясуйте кількість дошкільних навчальних закладів у різних областях вашого регіону. На основі одержаних даних складіть порівняльну таблицю. Поміркуйте чи це достатня кількість ДНЗ для забезпечення дітей дошкільною освітою.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Гайдай І. В. Термінологічний словник для студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» / І. В. Гайдай; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 191 с.

 2. Дошкільна освіта: навч.-метод. посіб. для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготов. 0101 Пед. освіта спец. 6.010101 «Дошкільна освіта»: [у 2-х ч.] – Дрогобич: Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2009.– (Серія «Бібліотечка дошкільного педагога»).– Ч. 2 / [за заг. ред. Калічака Ю. Л., Федорович А. В.] – 2009. – 330 с.

 3. Дошкільна освіта Прикарпаття: [довідник] / Упр. освіти і науки Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; [авт.-упоряд. Зінаїда Болюк та ін.] – Івано-Франківськ; Снятин: ОІППО: Прут Принт, 2009. – 310 с.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс] – Режим доступу:

 5. zakon.rada.gov.ua/go/2628-14

 6. Керівництво дошкільним навчальним закладом : інформ.-метод. матеріали на допомогу кер. дошк. навч. закл.: збірник. / [упоряд.: Н.С.Майор та ін.] – Т.: Мандрівець, 2008. – 167 с.

 7. Пріоритетні напрями роботи дошкільної освіти на 2011 - 2012 навчальний рік: методичний аспект. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Упр. освіти і науки Запоріз. облдержадмін., КЗ «Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти» Запорізоблради, Каф. дошк. та почат. освіти; [за наук. ред. К. Л. Крутій] – Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2011. — 248 с.: іл., табл.

 8. Положення про дошкільний навчальний заклад [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2740/

 9. Типовий статут дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/fpart95/idx95048.htm

 10. Теорія і практика дошкільної освіти в Україні / [Борисова З. Н. та ін.; заг. ред. Бєлєнька Г. В., Машовець М. А.]; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 230 с.

 11. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник: У двох частинах. У.2. : Ключ до професійного успіху (О.І.Мармаза, О.М.Касьянова, В.В.Григораш та ін. – Х.: Ранок, 2003. – 152 с.СЕМІНАР № 8.

ДЕРЖАВНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКОГО ДОШКІЛЛЯ

Мета заняття: формувати у студентів уміння працювати з програмовими документами, які регулюють освітню діяльність сучасних дошкільних закладів.
Питання для обговорення:

1. Передумови впровадження Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

2. Характеристика Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

3. Провідні завдання і зміст державної базової програми «Я у Світі».

4. Характеристика навчальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку

«Впевнений старт».


Контрольні запитання:

 • Обґрунтуйте необхідність Базового компоненту дошкільної освіти.

 • Яка мета впровадження базової програми «Я у Світі»?

 • Чи існує можливість укладання авторських й допоміжних освітніх програм для українських ДНЗ?

 • Чому в освітніх програмах не визначено методи і засоби, якими слід реалізовувати їх навчально-виховні завдання?

 • Як у освітніх програмах відображено вікові особливості вихованців ДНЗ?

 • Чи можна використовувати освітні програми, якщо дитина виховується у домашніх умовах?


Практичні завдання:

 • Прокоментуйте думку Ф. Фребеля, про, те що «... між вихователем і дитиною має бути внутрішнє єднання в настрої, житті, спільній діяльності, грі. Дитина розкриється, якщо з нею працюватиме митець педагогічної справи, а не ремісник». Як на ваш погляд цього можна домогтися в умовах сучасного ДНЗ?

 • Проаналізуйте державну базову програми «Я у Світі» за наступними параметрами:

- загальна мета й конкретні завдання програми (завдання розвитку, навчання,

виховання);

- принципи побудови програми;

- структура програми, логіка єдності її основних компонентів;

- особливості програми;

- оцінка оригінальності чи традиційності змісту;

- характеристика типу дошкільного закладу;

- передбачення можливих ускладнень в апробації програми;

- професійні і особистісні вимоги до вихователя, який реалізовуватиме освітню

програму;- суб'єктивна оцінка її позитивних та дискусійних положень програми.

 • Відвідайте ДНЗ, дізнайтесь за якою освітньою програмою він працює, ознайомтесь з режимом дня однієї з груп та поміркуйте як впродовж дня реалізуються провідні завдання освітньої програми.

 • Проведіть інтерв’ю з вихователем ДНЗ, під час якого поцікавтесь:

 1. за якою освітньою програмою працюють у дошкільному закладі?

 2. чим обумовлений цей вибір?

 3. які особливості він вбачає саме у цій програмі?

 4. за допомогою яких методів і засобів він реалізує провідні завдання, визначені програмою?

 5. з якими труднощами він стикається у процесі виконання програми?

 • Підготуйте доповіді та організуйте студентську конференцію на тему: «Авторські й альтернативні програми у системі сучасного українського дошкілля».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / АПН України / О.Л. Кононко (наук.кер.та заг.ред.). – 3-тє вид., випр. – К. : Світич, 2009. – 430с.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / АПН України.– К.: Ред. журн. «Дошк. виховання», 1999. – 60 с.

 3. Книга керівника дошкільного навчального закладу: Довідкові матеріали для організації діяльності дошкільного навч.-виховного закладу /Олена Анатоліївна Копєйкіна (упоряд.), Лариса Василівна Гураш (упоряд.). – Х. : ПП «Торсінг плюс», 2006. – 512с.

 4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні:Наук.-метод. посіб. /Наук. ред. О. Л. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.

 5. Кононко О.Л. Про базову програму «Я у Світі». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/iamysviti/iamysviti2.html

 6. Кононко О.Л., Плохій З.П., Гончаренко А.М. та ін.. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / АПН України; Інститут проблем виховання / О.Л. Кононко (наук.ред.). – К. : Світич, 2009.– 208с.

 7. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» . [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://f.osvita.org.ua/news/db/53640.doc

Каталог: x sp

Скачати 230.24 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка