Робоча програма з дисципліни «Екологічна економіка»Скачати 409.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.06.2019
Розмір409.62 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Кафедра економіки природокористування та організації виробництва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор інституту економіки та

управління в нафтогазовому комплексі

Гораль Л.Т.

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___» ___________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(шифр і назва напряму підготовки – заповнюється для І – ІV курсів)

спеціальність 051 –Економіка підприємства

(шифр і назва спеціальності – заповнюється для V курсу)

спеціалізація

(назва спеціалізації – заповнюється при наявності)

Інститут Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі

(назва інституту, факультету)

Івано-Франківськ – 2017 рік

Робоча програма з дисципліни «Екологічна економіка» для магістрів 1 року навчання за ОКР «Магістр» спеціальності 051 «Економіка»

Розробники:

д.е.н. Зелінська Г.О., проф кафедри економіки природокористування

та організації виробництва

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри* економіки природокористування та організації виробництва

Протокол від «____»________________20__ року № ______


Завідувач кафедри* економіки природокористування

та організації виробництва

_________________ (Зелінська Г.О.)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Погоджено: Завідувач кафедри економіки підприємства

_________________ (Данилюк М.О.)

(підпис) (ініціали та прізвище)


* Кафедра, на якій читають дисципліну
економіки природокористування та організації виробництва

 ІФНТУНГ, 2017 р.

 Зелінська Г.О., 2017 рік

 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна/ дистанційнаформа навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань

________________

(шифр і назва)за вибором


Напрям підготовки:

__________________

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність:

051 – «Економіка підприємства» (шифр і назва,

заповнюється для V курсу)Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1- й

Індивідуальне науково-дослідне завдання______

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 90

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3,6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

16 год

8

Практичні, семінарські

16 год

6

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

58 год

76 год.

Індивідуальна робота-

Вид контролю:

10 семестр - залік
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

- для денної форми навчання ____ 0,55

 1. Мета і завдання дисципліни

Метою дисципліни «»Екологічна економіка»» є формування екологічно обґрунтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства і пошук найбільш ефективних шляхів досягнення поставлених цілей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:


 • основні принципи та методи екологічної економіки;

 • сучасні концепції природокористування (в т.ч. екологічно збалансованого розвитку);

 • особливості функціонування господарського (фінансово-економічного) механізму управління природокористуванням в умовах сталого розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • використовувати методичні підходи до економічної оцінки природних ресурсів та розрахунку економічного збитку від антропогенної діяльності;

 • визначати економічну ефективність природоохоронної діяльності;

 • застосовувати на практиці економічні методи та фінансово-економічні інструменти охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

 • здійснювати свою професіональну діяльність у відповідності до принципів сталого розвитку.

Дисципліна «»Екологічна економіка» базується на вивченні таких дисциплін: економічної теорії, економіки довкілля і природокористування , екологічного права, документознавства та менеджменту підприємства.

Завдання «Екологічної економіки» пов'язані з вивченням закономірностей формування економічних відносин в умовах екологічних обмежень. До них належать:

• визначення існуючих взаємозв'язків між вимогами соціально-економічного розвитку, станом навколишнього середовища й умовами життєдіяльності людей; вивчення економічних аспектів взаємодії суспільства і природи;

• визначення економічної цінності компонентів навколишнього природного середовища і включення еколого-економічних оцінок у систему економічних розрахунків;

• формування системи керування, адекватної завданням раціонального використання факторів довкілля;

• розробка методичного інструментарію для економічного обґрунтування оптимальних напрямків соціально-економічного розвитку, що найбільшою мірою відповідають поєднанню економічних і екологічних цілей;

• пошук шляхів підвищення еколого-економічної ефективності національної економіки та її основних підрозділів.
2.1 ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Екологічна економіка як навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні законів і закономірностей функціонування і розвитку навколишнього середовища. Саме виявлення і вивчення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей в процесі раціонального природокористування можна вважати предметом даної дисципліни.

Методологія вивчення дисципліни відповідає процесу пізнання істини: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики. Методологія включає емпіричну, теоретичну та прикладну сторони. 1. Зміст дисципліни

3.1 Зміст лекційних занять

Таблиця 1-Зміст лекційних занять


Шифри модулів

Модулі, змістовні модулі, навчальні елементи

Обсяг

годин

Літера-турастац.

заоч./

дист

1

2

3

4

5

М1

Екологічна економіка в умовах сталого розвитку

16

8

ЗМ1

Екологічна економіка як наука

2
8,11,15

НЕ1.1

Екологічна економіка: об’єкт, завдання дисципліни

1НЕ1.2

Принципи, генезис та сутність сучасної екологічної економіки

1


7,8,15

НЕ1.3

Природні фактори і процес антропогенного впливу на природу. Властивості природних факторів.

ЗМ2

Забруднення як найнебезпечніший вид антропогенного впливу

2

2

15,12

НЕ2.1

Поняття і види забруднення.4,7,15

НЕ2.2


Забруднення і проблеми захисту атмосфери,

1
13,15

гідросфери, ґрунтів, методи їх захисту.

НЕ2.3

Екологічне нормування. Нормативи по обмеженню ступеня забруднення навколишнього середовища

1
15

ЗМ3

Основи економічної оцінки природних факторів

2

2

5,15

НЕ3.1

Необхідність та сутність економічної оцінки природних факторів

2
13,15

НЕ 3.2

Базові показники для екологічної оцінки природних факторів

ЗМ4

Еколого-економічний інструментарій

3

2
НЕ4.1

Еколого-економічні показники: оцінки і ставки

1
13,15

НЕ 4.2

Економічний інструментарій: роль у системі товарно-грошових відносин.

НЕ 4.3

. Еколого-економічні інструменти: принципи формування та механізми дії.

2
13,15

НЕ 4.4

Форми еколого-економічних інструментів

ЗМ5

Економічний збиток від порушення середовища

2НЕ 5.1

Суть еколого-економічних збитків від порушення довкілля та їх класифікація.

2
6,13,15

НЕ 5.2

Збиток як економічна категорія . Еколого-економічні збитки та методи їх оцінки. Розрахунок збитків від забруднення довкілля

ЗМ6

Екологічні ризики

1НЕ 6.1

Поняття ризику в природокористуванні та його класифікація15

НЕ 6.2

Екологічні ризики інновацій


ЗМ7

Екоефективність та проблема її підвищення в умовах сталого розвитку

2НЕ 7.1

. Поняття екоефективності

1
14,15,16

НЕ 7.2

Методичні підходи до оцінки екоефективності

1
14,15

НЕ 7.3

Мотивація і стимулювання підвищення екоефективності в контексті завдань сталого розвитку

ЗМ8

Екологізація суспільства, галузі та виробництва

2

2
НЕ 8.1

Поняття екологізації. Оцінки рівня екологізації.

2
12,16

НЕ 8.2

Основні аспекти екологічної безпеки і екологізації виробництва
Всього

16

8
3.2 Зміст практичних занять

Таблиця 2 – Зміст практичних занять


Шифри модулів

Теми практичних занять, їх зміст

Обсяг

годин

Літера-тураСтац.

Заоч./дист.
М1

Екологічна економіка в умовах сталого розвитку

16

6
ЗМ1

Екологічна економіка як наука

2
7,8,11

НЕ1.2

Принципи, генезис та сутність сучасної екологічної економіки

2

15

НЕ1.3

Природні фактори і процес антропогенного впливу на природу. Властивості природних факторів.

ЗМ2

Забруднення як найнебезпечніший вид антропогенного впливу.

2
4,7,12,15

НЕ2.2


Забруднення і проблеми захисту атмосфери,

гідросфери, ґрунтів, методи їх захисту.2НЕ2.3

Екологічне нормування. Нормативи по обмеженню ступеня забруднення навколишнього середовища

ЗМ3

Основи економічної оцінки природних факторів

2
5,13,

15


НЕ 3.2

Базові показники для екологічної оцінки природних факторів

2ЗМ4

Еколого-економічний інструментарій

2

2

13,15

НЕ 4.2

Економічний інструментарій: роль у системі товарно-грошових відносин.

2НЕ 4.4

Форми еколого-економічних інструментів

ЗМ5

Економічний збиток від порушення середовища

2

2

13,15

НЕ 5.2

Збиток як економічна категорія . Еколого-економічні збитки та методи їх оцінки. Розрахунок збитків від забруднення довкілля

2ЗМ6

Екологічні ризики

2
15

НЕ 6.1

Поняття ризику в природокористуванні та його класифікація

1НЕ 6.2

Екологічні ризики інновацій

1ЗМ7

Екоефективність та проблема її підвищення в умовах сталого розвитку

2

2

14,15

НЕ 7.2

Методичні підходи до оцінки екоефективності


НЕ 7.3

Мотивація і стимулювання підвищення екоефективності в контексті завдань сталого розвитку


ЗМ8

Екологізація суспільства, галузі та виробництва

2НЕ 8.1

Поняття екологізації. Оцінки рівня екологізації.

2
12,16

НЕ 8.2

Основні аспекти екологічної безпеки і екологізації виробництва
Всього

16

6
3.3 Зміст самостійної роботи студентів


Самостійна робота студентів полягає у вивченні лекційного матеріалу із використанням основної і додаткової літератури приведеної в розділі 4, а також підготовки до практичних занять у відповідності до розділу 3.2

Таблиця 3 - Зміст самостійної роботиШифри модулів
Модулі, змістовні модулі

Обсяг годин

Літера-тура тура
Стац

Заоч./дист.М1

Екологічна економіка в умовах сталого розвитку

58ЗМ1

Екологічна економіка як наука

6
7,8,11
Етапи становлення «Екологічної економіки» як науки

4


Класифікація процесів антропогенного впливу на природу

2ЗМ2

Забруднення як найнебезпечніший вид антропогенного впливу

2
13,15
Забруднення і порушення геологічного середовища та ґрунтів

2ЗМ3

Основи економічної оцінки природних факторів

6
5,13,

15

Необхідність та сутність економічної оцінки природних факторів

6ЗМ4

Еколого-економічний інструментарій

14
13,15
Еколого-економічні показники: оцінки і ставки.

4


Еколого-економічні інструменти: принципи формування та механізми дії.

6


Форми еколого-економічних інструментів в Україні та за рубежем

4ЗМ5

Економічний збиток від порушення середовища

10
13,15
Забруднення як прояв еколого-економічного збитку.

4


Розрахунок збитків від забруднення до- вкілля.

6ЗМ6

Екологічні ризики

4
15
Екологічні ризики та їх класифікація

4ЗМ7

Екоефективність та проблема її підвищення в умовах сталого розвитку

8
14,15
Поняття екоефективності.

2


Методичні підходи до оцінки екоефективності

6ЗМ8

Екологізація суспільства, галузі та виробництва

8
12,16
Інфраструктура екологічної безпеки виробництва. Управління екологізацією економіки.

4


Екологізація людей і відтворення мотивів екологізації

4


Всього

58Студенти заочної форми навчання повинні самостійно опрацювати такий матеріал:


1. Природно-ресурсний потенціал території. Еколого-економічна ситуація. Еколого-економічне районування. Еколого-економічні системи різних рівнів (глобального, макроекономічного, мезоекономічного тощо). Конкретно-наукові методи, застосовувані в економіці природокористування.

2. Облік і кадастри природних ресурсів в Україні та світі. Натуральні та вартісні показники оцінки природних ресурсів. Економічна оцінка природних ресурсів на макро- та мікроекономічному рівні, її головні методологічні й методичні принципи.

3. Індекс економічної сталості. “Порядок денний на ХХІ століття”. П’ята Всеєвропейська конференція міністрів навколишнього середовища “Довкілля для Європи” (Київ, 2003 р.).

4. Економічні інструменти (ціна за ресурси, економічні вигоди, перерозподільні платежі). Економічна оцінка природоресурсного потенціалу. Обчислення збору за забруднення навколишнього природного середовища (викиди в атмосферне повітря, скиди забруднювальних речовин у водні об’єкти, розміщення відходів).

5. Діяльність Міністерства екології та природних ресурсів України і державних податкових інспекцій з обліку платежів, правильністю та своєчасністю їхньої сплати. Діяльність фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів у Івано-Франківській області. Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з державного бюджету за розділом “Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека”.

6. Модифікації економічної оцінки впливу людини на природу. Економічні, екологічні показники та показники безпеки виробничих процесів. Визначення екологічності технологічного процесу і підприємства.

7. Екологічні, соціальні та економічні результати оцінки ефективності природоохоронних заходів.

8.. Еколого-етичні мотиви в інвестиційній політиці. Операційні критерії еколого-етичних фондів. Фінансово-економічна політика розвинутих держав світу у сфері природокористування.

9. Проблеми економічного механізму охорони й раціонального використання водних ресурсів України та Івано-Франківської обл. зокрема. Концепція нарощування мінерально-сировинної бази як основи стабілізації економіки України (стосовно підземної питної води). Водний кодекс України. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку здійснення державного моніторингу вод” (1996).

10. Закон України “Про плату за землю”. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь. Земельний кодекс України. Закон України “Про меліорацію земель”. Визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства. Стан проблеми на Житомирщині.

11. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. Кіотський протокол. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” (1999). Розрахунок збору за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин.

12. Гірничий кодекс України. “Інструкція про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин”. Базові та диференційовані нормативи плати. Державний баланс корисних копалин. Стан проблеми в регіоні.

13. Економічне стимулювання охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів. Лісовий кодекс України. Закони України “Про рослинний світ”, “Про тваринний світ”, “Про мисливське господарство та полювання”. Оцінка рекреаційної функції лісів. Розрахунок збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Стан лісокористування в Україні та на Івано-Франківщині.
3.4 Індивідуальна робота

Індивідуальна робота полягає у вивченні лекційного матеріалу з використанням основної і додаткової літератури, приведеної в розділі 4 та виконанні одного індивідуального завдання. Індивідуальне завдання виконується за рахунок годин самостійної роботи згідно з запропонованими студентам темами у реферативній формі (обсягом 10–20 с. відповідно оформленого друкованого тексту). Виконання його повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та цілеспрямованого аналізу конкретного питання за літературними джерелами і, по можливості, практичним матеріалом. Теми рефератів пов’язані з конкретними еколого-економічними проблемами України та світу.


Теми індивідуального завдання

1. Основні фактори деградації довкілля.

2. Перехід біосфери в ноосферу по роботах В.І.Вернадського.

3. Теорія біотичної саморегуляції біосфери.

4. Основні екологічні закони.

5. Біорізноманіття та його збереження.

6. Головні техногенні забруднювачі та методи їх контролю.

7. Вплив окремих галузей промисловості на довкілля.

8. Вплив сільського господарства на довкілля.

9. Альтернативна енергетика.10. Різні підходи до оцінки природних ресурсів.

11. Економічне стимулювання природоохоронної діяльності підприємств.

12. Кіотський процес як інструмент забезпечення сталого розвитку.

13. Економічне зростання в умовах обмежених природних ресурсів.

14. Державна політика України в галузі охорони природи, раціонального природокористування та сталого збалансованого розвитку в умовах сьогодення.

15. Політика ресурсозбереження її суть та основні напрямки приклади економічно ефективних ресурсозберігаючих технологій.

16. Пріоритети екологічної безпеки та виробництво екологічно чистої продукції.

17. Еколого-економічні проблеми інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

18. Економічні збитки від антропогенного впливу на довкілля.

19. Економічні механізми охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

20. Фінансово-кредитний механізм охорони навколишнього середовища.

21. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.

22. Ринок екологічних товарів та спеціальних екологічних послуг. Економічні методи стимулювання виробництва екологічно чистої продукції.

23. Стандартизація і нормування якості навколишнього природного середовища.

24.Енергозбереження – важливий напрям НТП.

25. Інноваційні технології в природокористуванні.

26. Міжнародні конвенції по захисту довкілля та участь в них України.

27. Міжнародний Проект створення екологічної мережі.


3.5 Залікові кредити дисципліни

Таблиця 4 - Залікові кредити дисципліниШифр модуля

Назва модуля

Лекції

Прак-тичні заняття

Самос-тійна робота

Індиві-дуальна робота

Заліковий кредит 1

М 1

Екологічна економіка в умовах сталого розвитку.

ЗМ1

Екологічна економіка як наука

2

2

6

-

ЗМ2

Забруднення як найнебезпечніший вид антропогенного впливу

2

2

2

-

ЗМ3

Основи економічної оцінки природних факторів

2

2

6
ЗМ4

Еколого-економічний інструментарій

3

2

14
ЗМ5

Економічний збиток від порушення середовища

2

2

10
ЗМ6

Екологічні ризики

1

2

4
ЗМ7

Екоефективність та проблема її підвищення в умовах сталого розвитку

2

2

8
ЗМ8

Екологізація суспільства, галузі та виробництва

2

2

8Всього

16

16

58Всього 90 годин та 3 кредити у заліковому кредиті 1.


3.6 Мета вивчення і засвоєння змістовних модулів

Таблиця 5 - Мета вивчення та засвоєння змістових модулівШифри модулів
Мета діяльності і зміст уміння

Приміт

ка

Заліковий кредит 1

М 1

Екологічна економіка в умовах сталого розвитку.
ЗМ1

Метою вивчення теми є систематизація теоретичних знань про екологічну економіку як науку. Після засвоєння теми студент повинен знати етапи становлення науки «Екологічна економіка» та необхідність її вивчення у вищій школі
ЗМ2

Метою теми є вивчення забруднення і проблеми захисту атмосфери, гідросфери, ґрунтів, методи їх захисту. Студент повинен знати що таке екологічне нормування та вміти визначати нормативи по обмеженню ступеня забруднення навколишнього середовища
ЗМ3

Темою вивчення теми є вивчення необхідності та сутності економічної оцінки природних факторів. Студент повинен знати і вміти визначати базові показники для екологічної оцінки природних факторів
ЗМ4

Метою теми є вивчення еколого-економічного інструментарію, принципів формування еколого-економічних інструментів. Студент повинен знати

економічний інструментарій та його роль у системі товарно-грошових відносин, форми еколого-економічних інструментів та вміти визначати еколого-економічні показники


ЗМ5

Метою теми є вивчення еколого-економічного збитку. Студент повинен знати що таке еколого-економічний збиток від порушення довкілля та вміти визначати його
ЗМ6

Метою теми є вивчення екологічного ризику та його класифікацію. Студент повинен знати класифікацію екологічних ризиків та вміти їх визначати
ЗМ7

Метою теми є вивчення екоефективності та проблем її підвищення в умовах сталого розвитку. Студент повинен вміти застосовувати і знати методичні підходи до оцінки екоефективності.
ЗМ8

Метою теми є вивчення екологізації суспільства та виробництва. Студент повинен знати поняття екологізації суспільства, освіти, інфраструктуру екологічної безпеки виробництва, а також мотиви стимулювання екологізації, вміти визначати рівні екологізації.

4 Навчально-методичне забезпечення дисципліни
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
1. Акимова Т.А. Основные критерии экоразвития / Т.А. Акимова, В.В. Батоян, О.В. Моисеенков, В.В. Хаскин. – М.: Рос. экон. акад., 1994. – 54 с.

2. Афанасьев А.А. Воздействие энергетики на окружающую среду: внеш-ние издержки и проблемы принятия решений / А.А. Афанасьев. – М.: ИБРАЭ РАН, 1998. – 56 с.

3. Афанасьев А.А. Воздействие энергетики на окружающую среду: мето-дологические аспекты оценки экономического ущерба здоровью / А.А. Афанасьев, Б.П. Максименко. – М.: ИБРАЭ РАН, 1999. – 24 с.

4. Берюх О.В. Шляхи вдосконалення діяльності з екологізації економіки України / О.В. Берюх // Держава та регіони: Сер. Державне управління. – 2013. – №1. – С. 11-15.

5. Вовк В. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука: витоки та засадничі принципи [Текст] / В. Вовк // Відповідальна економіка. – 2009. – №1. – С. 33-47.

6. Дружинин П.В. Влияние развития экономики на окружающую среду: моделирование и анализ расчетов / Институт экономики КарНЦ РАН; Под общей ред. П.В. Дружинина. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. – 119 с.

7. Дубодєлова А.В. Організаційно-економічні механізми екологізації ви-робництва на вітчизняних підприємствах / А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець, М.М. Федорів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – 2011. – №698. – С. 156-162.

8. Екологічна економіка. Принципи, генезис та сутність сучасної екологічної економіки [Електронний ресурс] / Ю.М. Бажал. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2427/Bazhal_Ekolohichna_ekonomika.pdf?sequence=1

9. Екологічне підприємництво: Навч. посіб. / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Ю.М. Навроцький та ін. – К.: Мета, 2001. – 191 с.

10. Кабусь Н. Система поглядів на сталий розвиток людини та суспільства в науковій думці України / Н. Кабусь // Вища школа. – 2015. – №4-5. – С. 51-60.

11. Караєва Н.В., Сегеда І.В. Генезис екологічної парадигми сталого розвитку цивілізації: сутність і етапи становлення / Н.В. Караєва, І.В. Сегеда // Економічний вісник НТУУ “КПІ”: збірник наукових праць. – 2010. – №7. – С. 27-32.

12 Корнійчук Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку // Економіка України. – 2010. – №2. – С. 72-83.

13. Кузьмін О.Є. Методологія оцінювання техногенних збитків підприємств в Україні та світі / О.Є. Кузьмін, М.І. Бублик // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. №754: Проблеми економіки та управління. – 2013. – С. 115-120.

14. Кулик Л.А. Стратегія екологічно збалансованого ресурсозберігаючого розвитку регіону як складова соціально-економічної модернізації регіонів України / Л.А Кулик // Економіка та держава. – 2015. – №5. – С. 124-130.

15. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – 3-тє вид., випр. І допов. Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 367 с.

16. Синякевич І.М. Екологізація розвитку: суть, об’єктивна необхідність, принципи, інструменти, перспективи для України / І.М. Синякевич // Науковий вісник ЛНЛУ. – 2005. – Вип. 15.6. – С. 98-102.ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Борщук Є.М. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем // Регіональна економіка. – 2005. – №3. – С. 113-119.

2. Валлерстайн И. Экология и экономика в глобальном контексте // Во-просы экономики. – 2006. – №11. – С. 95-103.

3. Гайдуцький П.І. Екологізація суспільної свідомості та розвиток агросфери / П.І. Гайдуцький, О.В. Ходаківська // Економіка АПК. – 2012. – №11. – С. 15-21.

4. Горбань Ю.С. Особливості екологічного врядування в державвах-членах ЄС в контексті сталого розвитку / Ю.С. Горбань // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №22. – С. 152-156.

5. Дорогунцов С. Сталий розвиток в управлінні еколого-економічними системами // Економіка України. – 2001. – №1. – С. 74-84.

6. Іванова Т.В. Мультиплікаційна ефективність екологічного природоко-ристування / Т.В. Іванова // Економіка та держава. – 2011. – №3. – С. 149-151.

7. Карінцева О.І. Теоретичні засади механізму екологізації розвитку підприємств на основі формування попиту на екологічні товари / О.І. Карінцева, С.В. Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2010. – №4. – С. 94-100.

8. Мельник Л. Еколого-економічне обґрунтування господарських рішень з урахуванням екстернальних ефектів // Економіка України. – 2011. – №5. – С. 75-83.

9. Опанасюк Ю.А. Науково-методичні підходи до оцінки еколого-економічного збитку від надзвичайних ситуацій техногенного характеру комбі-нованим методом / Ю.А. Опанасюк // Економіка та держава. – 2014. – №3. – С. 91-96.

10. Ткаченко В.С. Проблеми державного управління екологізацією економіки: регіональний рівень / В.С. Ткаченко, О.В. Ващук //Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №12. – С. 47-53.

10. Хильчевская Р.И., Сафонов П.И. Проблемы устойчивого развития и экологической экономики и их решение в России [Электронный ресурс] // Эко-номика и метаматематические методы. – 1997. – Вып. 32, №4. – Режим доступу: http://www.ulb.ac.be/ceese/STAFF/safonov/HIL-SAF.htm

11. Яншина А.М. Національна політика сталого зростання: досвід Німеччини та Японії / А.М. Яншина // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №18. – С. 48-53.


Інтернет-ресурси


 1. www.mama-86.kiev.ua (Всеукраїнська екологічна громадська організація “МАМА-86”)

 2. Ecoportal.univ.kiev.ua (на сайті представлені матеріали екологічних конференцій, нарад, публікації, результати досліджень, освіта)

 3. www.ecolife.org.ua

 4. www.alter-eco.org.ua (коаліція українських неурядових організацій “Альтер-Еко”)

 5. www.ecoleague.net (офіційний сайт Всеукраїнської екологічної Ліги)

 6. www.unep.ch/ (Програма ООН з питань захисту довкілля – United Nations Environment Program)

 7. www.rada.kiev.ua (сайт Верховної Ради України)

 8. www.dovkilia.kiev.ua (сайт екологічного проекту)

 9. Ecoproduct.org.ua (сайт загальнонаціонального проекту “Екологічно чистий продукт”)

 10. www.erriu.ukrtel.net (сайт Інституту досліджень навколишнього середовища та ресурсів)

 11. www.ecology.org.ua (сайт Комітету ВР України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)

 12. http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi (законодавство України)

 13. www.eea.europa.eu/ (EEA – European Environment Agency)

 14. www.ecopravo.Lviv.ua (сайт Львівської громадської організації “Eко-Право-Львів”)

 15. www.menr.gov.ua (сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища)

 16. www.iapm.edu.ua (сайт Центру сталого розвитку та екологічних досліджень)

 17. lib-ecolog.narod. ru (бібліотека інженера-еколога – http://vkontakte.ru/club994894)

 18. ru.wikipedia.org

 19. www.geo.ru

 20. www.franko.lviv.ua

Скачати 409.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка