Робоча програма навчальної дисципліни «господарський процес»Скачати 377.44 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір377.44 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Форма № Н - 3.04

Міністерство освіти і науки України

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНО ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загально правових дисциплін
______________ В.С. Шестак

“______”__________2015 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС »


галузі знань 0304 «Право»

спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

ОКР «магістр»

факультет права та соціального управління

форма навчання - денна

Маріуполь – 2015ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна передбачає вивчення кола питань щодо Реформування економічних відносин в Україні об’єктивно зумовило необхідність перегляду форм і методів господарського процесу. Прийняття Конституції України 1996 р. надало можливість здійснення докорінної судової реформи. Відповідно до Конституції України Законом України від 7 лютого 2002 р. „Про судоустрій ” закріплено створення єдиної системи судів загальної юрисдикції, в якій важливе місце відведено господарському суду, який із арбітражного органу перетворився на конституційно визначений спеціалізований суд з вирішення господарських спорів. Це створило нові умови для подальшого удосконалення господарського процесуального права і законодавства. Важливою подією стало прийняття 16 січня 2003 р. Господарського кодексу України, який встановлює правові основи господарської діяльності, що базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності. Значні зміни матеріального права сталися також із прийняттям одночасно з Господарським кодексом Цивільного кодексу України. Верховною Радою України прийнята Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійснена велика робота з приведення значної кількості законів до вимог міжнародних стандартів у зв’язку із підготовкою до вступу у СОТ. Все це багатократно підвищує вимоги до підготовки спеціалістів у сфері господарського процесу. Мета курсу „Господарський процес” – сформувати у студентів систему теоретичних знань і практичних навичок застосовування норм процесуального права разом з нормами матеріального права при вирішенні спорів, підвідомчих господарськім судам. Завдання дисципліни „Господарський процес” – вивчення та засвоєння основних понять, інститутів, принципів і джерел господарського процесуального права, положень щодо організації та діяльності господарських судів України; особливостей розгляду господарських спорів; вміння застосовувати на практиці набуті знання та складати відповідні процесуальні документи. Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь та навичок. студент повинен знати основні засади господарського процесу, структуру господарських судів, їх компетенцію, підвідомчість і підсудність господарських спорів; стадії та порядок вирішення господарських спорів, виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду; студент повинен вміти тлумачити та застосовувати норми Конституції України, господарського процесуального і матеріального права, постанови Пленуму Верховного суду України, роз’яснення Президії Вищого господарського суду України; приймати обґрунтовані процесуальні рішення deskPDF Studio Trial 61 у спірних процесуальних ситуаціях; складати претензії, позовні заяви та інші процесуальні документи. студент повинен набути навичок застосування чинного господарського процесуального законодавства для розширення свого правового кругозору, правової культури та вирішення питань, що виникають у практичній діяльності. Навчальна дисципліна «Господарський процес» вивчається студентами юридичного факультету на базі ОКР «Бакалавр» (заочної форми навчання на п’ятому курсі, відповідно протягом восьмого та дев’ятого семестру. Згідно робочого навчального плану на її засвоєння відводиться 144 години, з них 14 год. лекцій, 16 год. семінарських занять, 112 год. самостійної роботи. Курсові роботи. Методичні вказівки та рекомендації щодо написання курсових робіт по кафедрі цивільного та господарського права обов’язкові для виконання студентами юридичного факультету денної та заочної форм навчання містяться в Методичних вказівках щодо виконання курсових робіт: Навч.-метод. посібник для студентів і викладачів юрид. фак-ту НУБіПУ. – К.: Четверта хвиля, 2009.-36с. Автор Шумак І.О. Дисципліна поділена на 5 змістових модулі, які об’єднують лекційний матеріал, семінарські заняття, самостійну роботу студентів та тестування. Рівень засвоєння студентом матеріалу модуля оцінюється за результатами виконання ним практичних завдань та модульної контрольної роботи.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»

Тема 1. Поняття господарського процесуального права і господарського процесу.

Поняття, предмет, методи та система господарського процесуального права. Поняття господарського процесу. Принципи господарського процесу. Система курсу „Господарський процес”. Джерела господарського процесуального права.


Тема 2. Організація діяльності господарських судів в Україні.

Правовий статус суддів господарських судів України Система господарських судів України. Місцеві господарські суди: склад та компетенція. Апеляційні господарські суди: склад та компетенція. Вищий господарський суд в Україні: склад та компетенція. Науково-консультативна рада при Вищому господарському суді України. Права та обов’язків суддів. Незалежність суддів та правові гарантії їх забезпечення. Недоторканість суддів. Кваліфікаційні комісії суддів: склад та компетенція. Кваліфікаційна атестація суддів. Дисциплінарна відповідальність суддів. Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист суддів господарських судів.Тема 3. Досудове врегулювання господарських спорів

Значення досудового врегулювання господарських спорів. Порядок і строки пред’явлення претензії. Відповідальність за порушення строків розгляду претензії. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів.Тема 4. Підвідомчість та підсудність господарських справ

Поняття та види підвідомчості господарських справ. Господарські справи, підвідомчі господарському суду. Поняття та види підсудності справ. Передача господарських справ за підсудністю.


Тема 5. Учасники господарського процесу

Поняття і склад учасників господарського процесу. Процесуальний статус судді господарського суду. Відвід судді. Сторони в судовому процесі. Права та обов’язки сторін. Процесуальна співучасть. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача. Процесуальне правонаступництво. Треті особи в господарському процесі. Роль прокурора в господарському процесі. Процесуальний статус суб’єктів захисту прав інших осіб. Участь у судовому процесі судового експерта.


Тема 6. Докази в господарському процесі

Поняття та види доказів. Обов’язок доказування і подання доказів. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Підстави для звільнення від доказування. Порядок витребування доказів. Запобіжні заходи: поняття, видів, порядок застосування. Огляд і дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження. Повернення письмових і речових доказів. Призначення і проведення судової експертизи. Висновок судового експерта. Оцінювання доказів.Тема 7. Судові витрати.

Процесуальні строки Поняття і склад судових витрат. Державне мито, його розміри та порядок сплати (стягнення). Звільнення від сплати державного мита. Повернення державного мита. Визначення розміру витрат на інформаційно- технічне забезпечення судового процесу. Суми, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача. Розподіл судових витрат. Поняття та види строків у господарському процесі. Значення строків у господарському процесі. Встановлення та обчислення процесуальних строків. Закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків. Відновлення та продовження процесуальних строків.


Тема 8. Подання позову

Поняття та елементи позову. Право на позов. Форма і зміст позовної заяви. Документи, що додаються до позовної заяви. Порядок подання позову. Ціна позову. Відзив на позовну заяву. Об’єднання позовних вимог. Зміна позову. Подання зустрічного позову.


Тема 9. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду

Прийняття позовної заяви. Порушення провадження у справі. Відмова у прийнятті та повернення позовної заяви. Дії судді господарського суду по підготовці справи до розгляду. Забезпечення позову. Підстави для забезпечення позову. Скасування забезпечення позову.


Тема 10. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

Акти господарського суду Строк вирішення спору. Порядок ведення засідання. Права учасників господарського процесу. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом матеріалів. Відкладання розгляду справи, перерва в засіданні. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін. Зупинення провадження у справі та його поновлення. Припинення провадження у справі. Залишення позову без розгляду. Рішення господарського суду: порядок прийняття та оголошення. Зміст рішення господарського суду. Набрання рішенням законної сили. Ухвала господарського суду: винесення та зміст. Додаткове рішення, ухвала. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду. Протоколи. Постанова господарського суду: винесення та зміст.


Тема 11. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

Право апеляційного оскарження. Визначення апеляційної інстанції. Порядок та строк подання апеляційної скарги. Форма і зміст апеляційної скарги. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі. Відзив на апеляційну скаргу. Повернення апеляційної скарги. Порядок прийняття та розгляду апеляційної скарги. Відмова від апеляційної скарги. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції. Строк розгляду апеляційної скарги. Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішення. Постанова апеляційної інстанції. Апеляційні скарги на ухвали господарських судів.


Тема 12. Перегляд судових рішень у касаційному порядку.

Перегляд судових рішень Верховним Судом України Право касаційного оскарження. Порядок та строк подання касаційної скарги. Форма і зміст касаційної скарги. Надсилання копії касаційної скарги сторонам у справі. Відзив на касаційну скаргу. Повернення касаційної скарги. Прийняття касаційної скарги. Відмова від касаційної скарги. Порядок та строк розгляду касаційної скарги. Межі перегляду справи в касаційній інстанції. Повноваження касаційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішення чи постанови. Постанови касаційної інстанції. Касаційні скарги на ухвали господарських судів.

Право на звернення до Верховного Суду України про перегляд судових рішень господарських судів. Підстави, порядок та строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
Тема 13. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за ново виявленими обставинами.

Виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду Поняття нововиявлених обставин. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Обов’язковість виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду. Відповідальність за невиконання рішень, ухвал, постанов. Наказ господарського суду: зміст і порядок пред’явлення до виконання. Строк для пред’явлення наказу до виконання. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання. Відстрочка або розстрочка виконання рішення. Зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Зупинення виконання судового рішення.


Тема 14. Провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних суб’єктів господарювання. Процесуальні права та обов’язки іноземних суб’єктів господарювання. Компетенція господарських судів у справах за участю іноземних суб'єктів господарювання. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України

Тема 15. Особливості розгляду справ про банкрутство.

Поняття та ознаки банкрутства. Підвідомчість і підсудність справ про банкрутство. Сторони та інші учасники процедури банкрутства. Підстави та порядок порушення провадження у справах про банкрутство. Строки та порядок провадження у справах про банкрутство. Заходи щодо забезпечення інтересів кредиторів. Судові процедури банкрутства, що застосовуються до боржника. Розпорядження майном боржника. Санація. Ліквідаційна процедура. Мирова угода. Підстави та порядок припинення провадження у справах про банкрутство. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів господарюванняТЕМИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»

Модуль 1. Організація господарського судочинства

Тема 1. Поняття господарського процесуального права і господарського процесу

1. Поняття, предмет і методи господарського процесуального права.

2. Поняття господарського процесу.

3. Принципи господарського процесу.

4. Джерела господарського процесуального права.
Список рекомендованої літератури: Основні джерела: [1, 2, 3, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 35, 45, 52, 53, 54, 67, 69, 84, 85]

Нормативно-правові акти: [1-20]Модуль 2. Звернення до господарського суду

Тема 2. Учасники господарського процесу

1. Поняття і склад учасників господарського процесу.

2. Процесуальний статус судді господарського суду. Відвід судді.

3. Сторони в судовому процесі.

4. Представник у господарському судочинстві як учасник господарського процесу.

5. Треті особи в господарському процесі.

6. Правовий статус прокурора як учасника господарського процесу.

7. Інші особи які беруть участь в господарському процесі.


Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 6, 17, 18, 19, 23, 24, 31, 37, 47, 49, 52, 53, 61, 65, 59, 70, 74, 84, 85]

Нормативно-правові акти: [1-20]


Тема 3. Докази в господарському процесі

1. Поняття і види доказів в господарському процесі.

2. Належність доказів і допустимість засобів доказування.

3. Підстави для звільнення від доказування.

4. Порядок витребування доказів.
Модуль 3. Провадження судів першої інстанції

Тема 4. Подання позову

1. Поняття та елементи позову.

2. Форма і зміст позовної заяви. Ціна позову.

3. Порядок подання позову. Документи, що додаються до позовної заяви.

4. Об’єднання позовних вимог.

5. Зміна позову.


Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 52, 53, 84, 85] Нормативно-правові акти: [1-20]
Тема 5. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Акти господарського суду

1. Права учасників господарського процесу.

2. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом матеріалів.

3. Відкладання розгляду справи, перерва в засіданні. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін.

4. Зупинення провадження у справі та його поновлення.

5. Припинення провадження у справі.

6. Залишення позову без розгляду.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 52, 66, 69, 82, 84, 85] Нормативно-правові акти: [1-2


Модуль 4. Перегляд судових рішень

Тема 6. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

1. Порядок та строк подання апеляційного скарги.

2. Форма і зміст апеляційної скарги.

3. Відзив на апеляційну скаргу. deskPDF Studio Trial 77

4. Повернення апеляційної скарги.

5. Порядок прийняття та розгляду апеляційної скарги.

6. Відмова від апеляційної скарги.

7. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції.


Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 52, 69, 84, 85, 86] Нормативно-правові акти: [1-20]
Тема 7. Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

1. Порядок та строк подання касаційної скарги.

2. Форма і зміст касаційної скарги.

3. Відзив на касаційну скаргу.

4. Повернення касаційної скарги.

5. Порядок прийняття та розгляду касаційної скарги.

6. Відмова від касаційної скарги.

7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції.

8. Право на звернення до Верховного Суду України про перегляд судових рішень господарських судів.

9. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України.


Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 42, 52, 55, 56, 57, 69, 73, 84, 85, 86]

Нормативно-правові акти: [1-20]


Модуль 5. Провадження за окремими категоріями справ

Тема 8. Особливості розгляду справ про банкрутство

1. Поняття та ознаки банкрутства. Підвідомчість і підсудність справ про банкрутство.

2. Сторони та інші учасники процедури банкрутства.

3. Підстави та порядок порушення провадження у справах про банкрутство.

4. Строки та порядок провадження у справах про банкрутство.

5. Заходи щодо забезпечення інтересів кредиторів.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 30, 43, 50, 52, 62, 63, 64, 69, 71, 72, 84, 85]

Нормативно-правові акти: [1, 2, 7, 18]
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів є невід’ємною частиною навчального процесу. Головним завданням цієї роботи є засвоєння навчального матеріалу, отримання майбутніми спеціалістами поглиблених знань з господарського процесуального права України для подальшого використання їх в своїй практичній діяльності. Самостійна робота студентів проводиться з метою доопрацювання лекційного матеріалу, самостійного вивчення окремих питань, підготовки до практичних занять, підсумкових замірів знань, тестування контрольних питань до заліку. Самостійна робота також має за мету прищепити студентам навички та вміння працювати з рекомендованою літературою, самостійно опановувати її, розширювати та поглиблювати знання з програми курсу.Тема 1. Поняття господарського процесуального права і господарського процесу – форма контролю – реферат
Теми рефератів:

1. Історія становлення та розвитку господарських судів України.

2. Господарський процес – вид юридичної діяльності.

3. Стадії господарського процесу – стадії вирішення господарського спору.

4. Обов’язкові елементи господарського процесу.

5. Принципи господарського процесу.


Список рекомендованої літератури:

Основні джерела: [1, 2, 3, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 35, 45, 52, 53, 54, 67, 69, 84, 85] Нормативно-правові акти: [1-20]


Тема 2. Організація діяльності господарських судів в Україні. Правовий статус суддів господарських судів України – форма контролю – опитування, реферат Питання для самостійного вивчення:

1. Права та обов’язки суддів.

2. Кваліфікаційні комісії суддів: склад та компетенція.

2. Кваліфікаційна атестація суддів.

3. Дисциплінарна відповідальність суддів.

4. Незалежність суддів та правові гарантії їх забезпечення.

5. Недоторканість суддів.
Теми рефератів:

1. Господарський суд – спеціалізований суд в системі правосуддя України.

2. Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист суддів господарських судів.
Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 17, 18, 19, 25, 29, 58, 68, 69, 84, 85, 88] Нормативно-правові акти: [1-20]
Тема 3. Досудове врегулювання господарських спорів – форма контролю – вирішення задач Практичні завдання:

Задача 1. ТОВ звернулось до господарського суду з позовом до Державного комерційного підприємства про примушення підприємства дати відповідь на направлену йому ТОВ претензію, а також сплату передбаченої законодавством неустойки в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Яке рішення повинен ухвалити суд? Яка відповідальність передбачена законодавством за порушення правил досудового врегулювання господарських спорів?Тема 4. Підвідомчість та підсудність господарських справ – форма контролю – реферат
Теми рефератів:

1. Поняття та види підвідомчості господарських справ.

2. Підвідомчість спорів господарського суду.

3. Підсудність спору – обов’язкова умова порушення господарського судочинства.


Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 4, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 36, 44, 52, 53, 60, 77, 84, 85, 87] Нормативно-правові акти: [1-20]

Тема 5. Учасники господарського процесу – форма контролю – опитування, реферат, вирішення задач

Питання для самостійного вивчення:

1. Права та обов’язки сторін.

2. Процесуальна співучасть.

3. Залучення до участі у справі господарського судочинства іншого відповідача та заміна неналежного відповідача.

4. Процесуальне правонаступництво.

5. Роль прокурора в господарському процесі.

6.Участь у судовому процесі судового експерта.

Теми рефератів:

1. Процесуальний статус позивача в господарському процесі.

2. Процесуальний статус відповідача в господарському процесі.

3. Процесуальна рівність позивача та відповідача в господарському процесі.

4. Представництво в господарському процесі як гарантія захисту прав суб’єктів господарювання.

5. Треті особи – учасники господарського судочинства.

6. Правова регламентація участі в господарському процесі прокурора.
Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 6, 17, 18, 19, 23, 24, 31, 37, 47, 49, 52, 53, 61, 65, 59, 70, 74, 84, 85]

Нормативно-правові акти: [1-20]

Практичні завдання:

Задача 1. Суддя Іванов прийняв позовну заяву від Приватного підприємства до ТОВ про стягнення 50000 грн і своєю ухвалою призначив розгляд справи на 28 січня 2005 р. До призначення суддею господарського суду Іванов працював юрисконсультом даного ТОВ. Представнику позивача став відомий цей факт і до початку вирішення спору він сказав судді Іванову, що не довіряє йому. Чи підлягає суддя у такому разі відводу (самовідводу)? Складіть заяву про відвід судді Іванова.


Задача 2. До Харківського апеляційного господарського суду з позовом звернувся прокурор в інтересах Верховної Ради України як суб’єкта загальнодержавної власності до Фонду державного майна України та ВАТ про визнання недійсним укладеного між Фондом державного майна України і ВАТ договору оренди державного майна з його подальшим викупом. Чи може бути задоволений судом цей позов? У яких випадках прокурор може бути учасником господарського процесу?
Тема 6. Докази в господарському процесі - форма контролю – опитування, реферат, вирішення задач

Питання для самостійного вивчення:

1. Докази в господарському процесі.

2. Огляд і дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження.

3. Повернення письмових і речових доказів. 4. Призначення і проведення судової експертизи. 5. Висновок судового експерта.

6. Оцінка доказів господарським судом при вирішенні господарського спору.


Теми рефератів:

1. Поняття доказування в господарському процесі та його правова регламентація.

2. Належність і допустимість доказів та їх вплив на прийняття судового рішення.

3. Письмові докази як засіб доказування в господарському процесі.

4. Речові докази як засіб доказування в господарському процесі.

5. Правова регламентація витребування і повернення доказів в господарському процесі.

6. Оцінка доказів господарським судом – обов’язкова умова прийняття судового рішення.

7. Висновок судового експерта як засіб доказування в господарському процесі.

Список рекомендованої літератури: [1, 2, 3, 17, 18, 19, 23, 24, 32, 33, 34, 40, 52, 59, 69, 75, 76, 79, 84, 85] Нормативно-правові акти: [1-20]
Практичні завдання:

Задача 1. Південно-Західна залізниця видала вантаж Приватному підприємству без перевірки. Після розкриття контейнера підприємство виявило недостачу вантажу і звернулося до залізниці з вимогою видати вантаж з перевіркою та оформленням її результатів комерційним актом. Чи обґрунтована ця вимога? До якого виду доказів належить комерційний акт? Чи може в цьому випадку недостача товару підтверджуватися іншими доказами?Каталог: Programmi 14 15 -> II semestr
II semestr -> Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Тенденції розвитку цивільного права»
II semestr -> Робоча програма нормативної дисципліни цивільне та сімейне право
II semestr -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
II semestr -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Скачати 377.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка