Робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» напрям підготовки 050601 «Теплоенергетика»Скачати 284.13 Kb.
Дата конвертації04.12.2018
Розмір284.13 Kb.
ТипРобоча програма


Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
Кафедра Електропостачання та енергетичного менеджменту
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

______________ Вербицький В.І.

«____» ____________2013р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Електропостачання промислових підприємств»
напрям підготовки 6.050601 «Теплоенергетика»Форма навчання

Курс


Семестр

Загаль-ний обсяг годин

ECTS

АУДИТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Сам. р., годин

Форма

контролюВсього годин

Лекції, годин

Лаб., годин

Практ., годин

Денна

4

8

108

3

32

16

16

-

76

залік

Заочна

5

10

108

3

14

8

6

-

94

залік

2013 рік

Робочу програму «Електропостачання промислових підприємств» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки _6.050601 «Теплоенергетика», складено на основі ОПП ГСВО за напрямом.

Розробники: к.т.н., доц. Цибулевський Ю.Є., ст. викладач Аніськов О.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Електропостачання та енергетичного менеджменту


Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри Електропостачання та енергетичного менеджменту

“_____”____________ 20___ року ____________________ (_Щокін В.П.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Схвалено вченою радою електротехнічного факультету _

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (Осадчук Ю.Г.)

(підпис) (прізвище та ініціали) 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

Енергетика і енергетичне машинобудування

Нормативна

Напрям підготовки

6.050601 «Теплоенергетика»

Модулів – 2

Проф. спрямування:

«Теплоенергетика»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

5-й

Загальна кількість годин - 108

Семестр

8-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


16 год.

8 год.

Лабораторні

16 год.

6 год.

Самостійна робота

76 год.

94 год.

Вид контролю: Залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,42

для заочної форми навчання – 0,14 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» полягає у формуванні у студентів знань з питань вибору систем передачі, розподілення та перетворення електричної енергії, придбання практичних навичок самостійного вибору електрообладнання гірничих машин при вирішенні виробничих проблем.

Завдання: навчити студентів, майбутніх інженерів наступному:

- способам виробництва, перетворення і розподілення електричної енергії;

- методам розрахунків електричних навантажень підприємств;

- вибору устаткування систем електропостачання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати:

 • характеристики систем електропостачання промислових підприємств;

 • відмінні риси електропостачання підприємств;

 • методи визначення й розрахунків електричних навантажень у системах електропостачання;

 • особливості вибору параметрів основного електротехнічного устаткування в системах електропостачання промислових підприємств;

 • структуру схем зовнішнього й внутрішньозаводського електропостачання;

 • специфіку побудови систем електропостачання мереж нижче 1 кВ;

 • особливості розрахунків струмів короткого замикання в мережах промислових підприємств.

вміти:

 • визначати й розраховувати електричні навантаження;

 • вибирати схему електропостачання;

 • вибирати параметри основного електротехнічного встаткування;

 • вибирати елементи (провідники, силові трансформатори, комутуючі апарати) системи електропостачання промислових підприємств;

 • вибирати елементи захисту електричних мереж промислових підприємств.
 1. Значення та місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна “Електропостачання промислових підприємств” забезпечує підготовку студентів на ґрунті базових фахових дисциплін – “Вища математика”, “Фізика”, “Теоретичні основи електротехніки”. Головне значення дисципліни полягає у придбанні здібностей майбутнього інженера до аналізу електроенергетичних систем та мереж, розрахунку їх параметрів та показників, вибору обладнання для забезпечення раціональної роботи.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні питання електропостачання гірничих підприємств. Основні поняття. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах. Категорії електроприймачів за надійністю електропостачання. Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень. Електричні навантаження. Методи розрахунків електричних навантажень. Метод коефіцієта попиту. Вибір потужності трансформатора дільничної підстанції

Тема 2. Умови безпечного використання електроенергії на гірничих підприємствах. Електробезпека та основні заходи захисту на гірничих підприємствах. Причини електротравм на гірничих підприємствах. Дія електричного струму на організм людини. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора. Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора. Засоби захисту від уражень електричним струмом. Захисні заземлення та їх виконання. Захисне відключення мережі. Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення.

Тема 3. Електропостачання відкритих гірничих робіт. Загальні відомості. Схеми електропостачання відкритих гірничих робіт. Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах. Особливості кар'єрних розподільних мереж.

Тема 4. Електропостачання підземних гірничих робіт. Вимоги до схем електропостачання підземних гірничих робіт. Електропостачання підземних виробітків через стовбур. Електропостачання підземних виробітків через шурфи й шпари. Підземні трансформаторні підстанції та розподільчі пункти. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів. Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

Тема 5. Електропостачання збагачувальних фабрик. Загальні відомості. Зовнішнє електропостачання збагачувальних фабрик. Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

Тема 6. Електропостачання електровозної відкатки. Принципи електропостачання електровозної відкатки. Тягові мережі та їх виконання в шахті та на кар’єрах. Тягові агрегати та підстанції.

Змістовий модуль 2.

Тема 7. Електроустаткування гірничих підприємств. Виконання електрообладнання загальнопромислового застосування. Рівні та види вибухозахисту, маркування вибухобезпечного електрообладнання. Електрообладнання в рудниковому нормальному виконанні (РН). Електрообладнання в виконанні рудникове підвищеної надійності.

Тема 8. Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 В. Автоматичні вимикачі. Автоматичні вимикачі в загальнопромисловому виконанні. Рудникові автоматичні вимикачі.

Тема 9. Апаратура дистанційного керування. Реле керування. Контактори. Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому виконанні. Рудникові магнітні пускачі.

Тема 10. Електричне освітлення. Загальні положення. Основні світлотехнічні величини. Електричні джерела світла. Освітлювальні установки гірничих підприємств. Розрахунок електричного освітлення. Загальні вказівки. Метод коефіцієнту використання світлового потоку. Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі. Особливості розрахунку освітлювальних мереж.

Тема 11. Вибір та перевірка високовольтного обладнання підстанцій. Вибір електричних апаратів напругою до 1000В. Розрахунок перетинів дротів та жил кабелів.

Тема 12. Захист систем електропостачання. Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження, як засіб підвищення безпеки використання електроенергії. Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту. Захист від струмів короткого замикання. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників. Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле. Захист від перевантажень.

5. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні питання електропостачання гірничих підприємств.

7

1


6

9,5

0,5


9

Тема 2. Умови безпечного використання електроенергії на гірничих підприємствах.

11

2
2
7

10,5

0,5
2
8

Тема 3. Електропостачання відкритих гірничих робіт.

9

1
2
6

8,5

0,5


8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 4. Електропостачання підземних гірничих робіт.

9

1
2
6

8,5

0,5


8

Тема 5. Електропостачання збагачувальних фабрик.

9

1
2
6

8,5

8,5

Тема 6. Електропостачання електровозної відкатки.

9

2


7

8,5

8,5

Разом за змістовим модулем 1

54

8
8
38

54

2
2
50

Змістовий модуль 2.

Тема 7. Електроустаткування гірничих підприємств.

10

1
2
7

8,5

0,5


8

Тема 8. Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 ВВ.

10

2
2
6

11,5

0,5
2
9

Тема 9. Апаратура дистанційного керування.

9

1
2
6

9,5

0,5


9

Тема 10. Електричне освітлення.

10

1
2
7

8,5

0,5


8

Тема 11. Вибір та перевірка електрообладнання.

8

2


6

8

8

Тема 12. Захист систем електропостачання.

7

1


6

8

8

Разом за змістовим модулем 2

54

8
8
38

54

2
2
50

Усього годин


108

16
16
76

108

4
4
100


6. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин
Випробування захисних заземлень.

2Вивчення пристроїв захисту від витоку струму.

2Апаратура ручного управління напругою до 1000В.

2Апаратура дистанційного управління напругою до 1000В.

2Електричне освітлення.

2Вивчення електроустаткування рудничних підстанцій.

2Вивчення конструктивного виконання відкритого розподільчого пристрою вищої напруги.

2Конструктивне виконання закритого розподільчого пристрою.

2


7. Самостійна робота

Самостійна робота студентів полягає в проробленні лекційного матеріалу, матеріалу теоретичного курсу, винесеного на самостійне вивчення, підготовка до лабораторних робіт, виконання індивідуальних завдань.
з/п


Назва теми

Кількість годин

Денна

форма


Заочна

форма


1

2

3

4Підготовка до лабораторних робіт і складання звіту

8

3Показники графіків електричних навантажень.

6

9Вибір потужності трансформатора дільничної підстанції.

7

9Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення.

6

9Особливості кар'єрних розподільних мереж.

6

9Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

6

8Основні електроприймачі на збагачувальних фабриках та їх характеристики.

7

8Електрообладнання в виконанні рудникове підвищеної надійності.

6

8Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому виконанні.

6

9Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі.

6

9Розрахунок перетинів дротів та жил кабелів.

6

8Захист від струмів короткого замикання за lопомогою максимальних реле. Захист від перевантажень.

6

8

14

Виконання розрахунково-графічної роботи
3
Разом

76

100

Розподіл часу самостійної роботи


теми


Найменування питань, які студент

повинен опрацювати самостійно, та їх захист. Індивідуальні завдання (контрольні роботи, РГР, реферати)Денна форма

Заочна

форма


Форма

звітностіТермін

звітності

(на якому тижні)


Література,

посібники метод. вказівкиобсяг

(годин)


обсяг

(годин)


1

Додаткове вивчення лекційного матеріалу

40

49

конспект

протягом семестру

1 – 7

2

Опрацювання питань теми

28

45

конспект

протягом семестру

1 –7

3

Виконання розрахунково-графічної роботи

-

3

захист

протягом семестру

3 – 6

4

Підготовка до лабораторних робіт і складання звіту

8

3

захист

протягом семеструВсього годин за семестр

76

100
8. Методи навчання

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – лабораторна робота, практична робота, вправи.

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.


9. Методи контролю
Основними формами контролю якості навчання є поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних занять, практичних занять і має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та залік змістових модулів навчальної дисципліни.

Модульний контроль здійснюється в кінці змістових модулів. Його здійснює викладач лекційних занять. При оцінюванні модулів враховується поточний контроль якості засвоєння.

Модуль з дисципліни включає наступні види модулів: лабораторний модуль; теоретичний модуль (письмове тестування з теоретичних питань).

Підсумкова оцінка з модулів виставляється в кінці 16-го тижня навчання та складається з суми оцінок за кожний складовий змістовий модуль.

У лабораторному модулі максимальна кількість балів при захисті звіту з лабораторної роботи є 5 та містить у собі: • відпрацювання роботи на віртуальних лабораторних стендах – 2;

 • вчасний захист лабораторної роботи (згідно графіку захистів) – 1;

 • якість виконання та захисту звіту з лабораторної роботи – 2.

Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт.

Основними формами контролю якості навчання є поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних занять, а також контрольних робіт і має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та залік змістових модулів навчальної дисципліни.

Модульний контроль здійснюється в кінці змістових модулів. Його здійснює викладач лекційних занять. При оцінюванні модулів враховується поточний контроль якості засвоєння.

Семестровий залік – 20 балів (70 для з.ф.н.). Семестровий залік проводится після закінчення вивчення дисципліни до початку екзаменаційної сесії, зазвичай не передбачає обов'язкової присутності студентів на заліковому заході.

Залік виставляється за умови, що студент виконав усі види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні підсумкові оцінки за кожен з модулів. При використанні рейтингової системи оцінювання «зараховано» виставляється, якщо студент отримав рейтинг з дисципліни не менше 60 балів від максимально можливого значення (рейтингової шкали).

У випадку незадовільної поточної семестрової оцінки, або за бажання підвищити рейтинг, студент складає залік у формі підсумкового опитування (усного – співбесіди або тестового контролю) на останньому занятті з цієї дисципліни. При цьому на залік виноситься 60 балів, а бали, набрані за результатами модульних контрольних робіт анулюються.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподілення балів між змістовими модулями та їх складовими зведений до таблиці.Склад змістовних модулів

Розподіл балів

денна

заочна

Лабораторний модуль

до 40

до 10

Лабораторна робота № 1. Випробування захисних заземлень.

до 5
Лабораторна робота № 2. Вивчення пристроїв захисту від витоку струму.

до 5

до 5

Лабораторна робота № 3. Апаратура ручного управління напругою до 1000В.

до 5

-

Лабораторна робота № 4. Апаратура дистанційного управління напругою до 1000В.

до 5

-

Лабораторна робота № 5. Електричне освітлення.

до 5

-

Лабораторна робота № 6. Вивчення електроустаткування рудничних підстанцій.

до 5

до 5

Лабораторна робота № 7. Вивчення конструктивного виконання відкритого розподільчого пристрою вищої напруги.

до 5

-

Лабораторна робота № 8. Конструктивне виконання закритого розподільчого пристрою.

до 5

-

Теоретичний модуль

до 10

-

Модуль 1.

до 5

-

Модуль 2.

до 5

-

Захист РГР

-

до 20

Семестровий залік

до 20

до 70

Всього

до 100

до 100


Розподіл балів при поточному тестуванні для студентів денної форми навчання.


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

20

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

2

3

2

2

3

2

2

3

3

3

2

3
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Підсумковий (семестровий) контроль здійснюється за результатами роботи студента з дисципліни та оцінюються балами згідно таблиці розподілу балів.

Семестровий контроль реалізується через визначення кількості набраних балів з дисципліни за семестр та визначення оцінки якості засвоєння дисципліни згідно шкали оцінок (наказ ректора від 26.04.2010 №125).

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Національна шкала успішності

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Допоміжна 100-бальна система оцінювання

зараховано

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначними помилками

90-100

зарахованоВ

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

80-89

С

ДОБРЕ – в цілому правильна робота з певною кількістю грубих помилок

71-79

зараховано

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

61-70

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні потреби

50-60

не зараховано

FX

НЕЗАДОВІЛЬНОіз можливістю повторного складання

30-49

F

НЕЗАДОВІЛЬНО з обов'язковим повторним вивченням модуля

0-2911. Методичне забезпечення

 1. Конспект лекцій до дисципліни „ Електропостачання промислових підприємств ”. Для студентів всіх форм навчання.: /Укл.: ст. викл. Аніськов О.В. - Кривій Ріг : КТУ, 2010. - 95 с.

 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств». Для студентів усіх форм навчання: /Укл.: ст. викл. Аніськов О.В. - Кривій Ріг : КТУ, 2010. - 32 с.

 3. Методичні вказівки до СРС з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств». Для студентів спеціальності 6.050601 усіх форм навчання: / Укл.: ст. викл. Аніськов О.В. - Кривій Ріг : КТУ, 2010. - 8 с.


12. Рекомендована література

Базова

 1. Ахлюстин В.К. Электрификация обогатительных фабрик. М., „Недра”. 1973. 424с.

 2. Бацежев Ю.Г., “Электропривод и электроснабжение”.

 3. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1999, -292с., ил.

 4. Шестерінко Е.В. „Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств” м. Вінниця. Видавництво „Нова книга”, 2004р., 655с.

 5. Бизов В.Ф., Моркун В.С. Енергозабезпечення гірничих підприємств. – Кривий Ріг, Мінерал, 2003р.

 6. Півняк Г.Г., Винославський В.М. “Перехідні процеси в системах електропостачання.” - Дніпропетровськ, Національна гірнича академія України, 2000р.

Допоміжна

 1. “Электрификация горных работ”.

(Под. ред. проф. Щуцкого В.И. – М.: Недра, 1987, -332с.).

 1. “Электропривод и электрификация горных работ” (Под ред. проф. Белых Б.П.-М.: Недра, 1993, -289с., ил.).


13. Інформаційні ресурси


 1. http://ee.knu.edu.ua/Скачати 284.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка