Робоча програма навчальної дисципліни " екологічне право" галузь знань 08 "Право" за спеціальністю 081 "Право"Сторінка1/3
Дата конвертації18.06.2019
Розмір0.84 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра цивільного права і процесу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

полковник поліції
С.Д. Гусарєв

____ ____________ 20___


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВОгалузь знань 08 “Право”

за спеціальністю 081 “Право”галузь знань 26 “Цивільна безпека”

за спеціяльністю 262 “Правовохоронна діяльність”

інститут, факультет: Навчально-науковий інститут № 1, Навчально-науковий інститут № 2, Навчально-науковий інститут № 3, Навчально-науковий інститут № 4, факультет № 2 НАВС

Київ – 2016 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни “Екологічне право” складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю 081 “Право” (галузь знань 08 “Право”) і за спеціяльністю 262 “Правовохоронна діяльність” (галузь знань 26 “Цивільна безпека”) ступеня вищої освіти “спеціаліст” і “бакалавр”, за денною і заочною формою навчання.

Розробники: професор кафедри цивільного права і процесу НАВС кандидат юридичних наук, доцент Устименко Т.П.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри цивільного права і процесу НАВС

Протокол № 1 від 01.09.2016 року


Завідувач кафедри цивільного права і процесу НАВС
___________________ С.С. Бичкова

Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол № 1 від 21.09.2016 р.
Голова науково-методичної ради _________________ С.Д. Гусарєв

Устименко Т.П., 2016 рік

 Національна академія внутрішніх справ, 2016 рік

1. Програма навчальної дисципліни

Програму навчальної дисципліни «Екологічне право» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» ступеня вищої освіти бакалавр.Предметом вивчення навчальної дисципліни є науково-теоретичні положення еколого-правового спрямування, норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні екологічні відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Міждисциплінарні зв’язки. Для успішного засвоєння знань за цією програмою здобувачам вищої освіти необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність знань з окремих галузей права – кримінального, конституційного, адміністративного, трудового, господарського, цивільного та інших, з якими дана галузь права має тісний взаємозв’язок.

Дисципліна «Екологічне право» пов’язана із таким дисциплінами, як “Цивільне право”, “Земельне право”, “Кримінальне право”, “Адміністративне право”, “Трудове право” “Основи римського цивільного права”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”.Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права, конституційне право України, адміністративне право, кримінальне право, трудове право, цивільне право.

Забезпечувані дисципліни: цивільний процес, земельне право, правове регулювання відносин власності, актуальні проблеми цивільного права і процесу, актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності.

Мета та завдання навчальної дисципліни: опанування здобувачами вищої освіти необхідних теоретичних положень, засвоєння сутності та змісту еколого-правових відносин, навчитися розуміти зміст норм екологічного законодавства, правильно їх тлумачити та застосовувати при вирішенні конкретних справ, розвиток у здобувачів вищої освіти еколого-правового світогляду та мислення. Здобувачі вищої освіти також мають оволодіти навичками самостійної роботи з нормативно-правовими актами та еколого-правовою літературою.

Курс „Екологічне право” спрямований на розширення здобувачами вищої освіти теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації норм екологічного законодавства, щодо регулювання відносин у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки громадян. В умовах інтеграції до світових процесів вирішення екологічних проблем, адаптації вітчизняного екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу, гармонізації із екологічним законодавством зарубіжних країн, формування нових стратегічних засад національної екологічної політики, викладання спеціального курсу дозволить підготувати високопрофесійних фахівців, здатних брати участь в удосконаленні системи екологічного законодавства та його окремих галузей, інститутів і підінститутів, сприяти при прийнятті виважених екологічно значимих рішень, формувати ефективне застосування положень екологічного законодавства у природоохоронній, правоохоронній та правозахисній практиці.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Екологічне право” є розвиток у здобувачів вищої освіти еколого-правового світогляду, спеціального еколого-правового мислення, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань їх майбутньої практичної діяльності щодо захисту екологічних прав людини, забезпечення правопорядку у процесі реалізації екологічної політики держави.

Під час вивчення курсу “Екологічне право” здобувачу вищої освіти належить опанувати відповідну сукупність знань, вмінь і навичок. Здобувачам вищої освіти необхідно ознайомитися з положеннями Конституції України, вивчити законодавчі акти – Закон України “ Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про тваринний світ”, “Про мисливство та полювання”, “Про природно-заповідний фонд України”, Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Лісовий кодекс України, Кодекс про надра та інші.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати: проблеми науки; чинне екологічне законодавство; основні принципи і завдання екологічного права; законодавчі засади раціонального природокористування; організаційно-правові заходи охорони об’єктів природи; види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства; положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, в тому числі положення земельного, водного, лісового, фауністичного, гірничого, атмосферно-охоронного, природно-заповідного, курортного, рекреаційного законодавства, законодавства про екологічну мережу України, законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки України, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про основи національної безпеки”, „Про екологічний аудит”, ”Про екологічну експертизу” та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують екологічні відносини;

вміти: правильно тлумачити та застосовувати еколого-правові норми; використовувати знання для вирішення практичних завдань; здійснювати юридичний аналіз обставин для кваліфікації екологічних відносин; правильно застосовувати роз’яснення судових та інших органів у процесі застосування норм екологічного права; аргументувати власну точку зору та прийняття рішення за конкретним завданням; застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати предмет та об’єкт еколого-правового конфлікту, обсяг прав та обов´язків суб’єктів екологічних відносин, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних ситуаціях.

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 72 години ( з них із викладачем – 28 годин для денної форми навчання і 12 годин для заочної форми навчання). Форма підсумкового контролю - залік.


Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів (тем):

Тема 1.Поняття, предмет, система та джерела екологічного права України.

Тема 2.Правова охорона земель в Україні.

Тема 3.Правова охорона вод в Україні.

Тема 4.Правова охорона лісів в Україні.

Тема 5.Правова охорона тваринного світу в Україні.

Тема 6.Правова охорона атмосферного повітря в Україні.

Тема 7.Правова охорона надр в Україні. Правова охорона природно-заповідного фонду.Мова навчання: українська мова.

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри цивільного права і процесу, які безпосередньо проводять заняття або консультації.
Структура навчальної дисципліни
ТЕМА 1. Поняття, предмет, система та джерела екологічного права України

Предмет екологічного права. Принципи екологічного права. Поняття екологічного права. Система екологічного права. Розвиток екологічного законодавства.

Місце земельного, водного, лісового, гірничого, фауністичного, атмосферного та природно-законодавчого права в системі екологічного права.

Система навчального курсу "Екологічне право". Співвідношенні екологічного права з іншими галузями права в правовій системі України.

Поняття джерел екологічного права та їх види.

Закони і підзаконні акти як джерела екологічного права.

Конституція України в системі джерел екологічного права, їх види. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Земельний , Водний, Лісовий кодекси і Кодекс України про надра як джерела права. Місце підзаконних нормативно-правовий актів у регулюванні екологічних правовідносин та їх класифікація.

Чинність міжнародно-правових норм у системі джерел екологічного права.

Юридична природа роз’яснень вищих судових інстанцій щодо застосування екологічного законодавства.

Значення вивчення екологічного права для працівників ОВС.
ТЕМА 2. Правова охорона земель

Земля, як об’єкт правового регулювання, використання, відновлення та охорони.

Поняття та склад земельного фонду України, поділ земель на категорії, правовий режим використання, відтворення та охорони земель.

Поняття та види права землекористування, набуття і припинення права землекористування. Суб’єкти, об’єкти і зміст права землекористування. Поняття права власності на землю та форми власності на землю в Україні. Суб’єкти, підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю.

Особливості управління в галузі використання, відновлення та охорони земель. Функції управління в галузі використання, відновлення та охорони земель.

Форми та методи охорони земель. Зміст правової охорони земель. Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням земельного законодавства. Види порушень земельного законодавства як підстава для адміністративної, кримінальної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності.

Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні охорони земель.
ТЕМА 3. Правова охорона вод в Україні

Води як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони. Склад водного фонду України.

Поняття та склад водного фонду України. Види водних об’єктів.

Право власності на води. Суб’єкти, об’єкти, підстави виникнення, зміни і припинення права власності на води.

Поняття та види права водокористування, зміна і припинення права водокористування.

Правова охорона вод, її форми. Відшкодування збитків, заподіяних порушенням водного законодавства. Види порушень законодавства про охорону вод як підстави адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності.


ТЕМА 4. Правова охорона лісів України

Ліс як об’єкт правового регулювання, використання, відновлення та охорони. Лісовий фонд України. Лісові ресурси. Корисні властивості лісів. Групи лісів.

Право власності на ліс, форми та суб’єкти. Право лісокористування та його види. Загальне та спеціальне використання лісових ресурсів. Види та особливості спеціального використання лісових ресурсів. Правове регулювання заготівлі деревини, живиці та інших другорядних лісових матеріалів. Право побічного лісокористування. Використання лісових ресурсів для потреб мисливського господарства. Особливості використання лісових ресурсів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних та науково-дослідних цілей.

Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони лісів. Правові форми розподілу і перерозподілу лісів. Правове регулювання лісовпорядкування. Правові засади державного обліку лісового фонду і ведення лісового кадастру. Контроль за використанням, відновленням, захистом та охороною лісів.

Правове забезпечення охорони та захисту лісів. Зміст правової охорони. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням лісового законодавства. Особливості майнової (таксової) відповідальності за шкоду, заподіяну лісу.

Порушення лісового законодавства як підстави для адміністративної, дисциплінарної та кримінальної відповідальності.

Забезпечення органами внутрішніх справ додержання правил охорони лісів.
ТЕМА 5. Правова охорона тваринного світу в Україні

Тваринний світ як об’єкт використання, відтворення та правової охорони. Об’єкти тваринного світу.

Право власності на об’єкти тваринного світу. Форми права власності на об’єкти тваринного світу. Суб’єкти та об’єкти права власності на об’єкти тваринного світу. Право користування об’єктами тваринного світу, його види. Зміст загального та спеціального використання об’єктів тваринного світу. Особливості здійснення спеціального використання. Підстави та умови припинення права використання об’єктів тваринного світу.

Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу. Правові засади здійснення моніторингу і контролю за додержанням законодавства про тваринний світ. Державний облік ведення кадастру тваринного світу, Червоної книги України. Правові форми розподілу і перерозподілу тваринного світу.

Правове забезпечення охорони тваринного світу. Зміст правової охорони тваринного світу. Правові форми охорони тваринного світу. Особливості майнової (таксової) відповідальності за шкоду, заподіяну знищенням і незаконним добуванням об’єктів тваринного світу.

Порушення законодавства в галузі використання, відновлення та охорони об’єктів тваринного світу як підстави для адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності.ТЕМА 6. Правова охорона атмосферного повітря в Україні


Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, охорони та використання. Правове регулювання використання атмосферного повітря. Суб’єкти, об’єкти та зміст права використання права атмосферного повітря, як сировини основного виробничого призначення.

Економічно-правові заходи щодо забезпечення ефективного використання та охорони атмосферного повітря.

Основні правила охорони атмосферного повітря. Правові засоби запобігання забрудненню атмосферного повітря. Контроль за охороною атмосферного повітря.

Порушення в галузі охорони атмосферного повітря як підстави для юридичної відповідальності.

Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря.

Особливості порушень законодавства про охорону атмосферного повітря як підстави для адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності.

Заходи органів внутрішніх справ по забезпеченню охорони атмосферного повітря.
ТЕМА 7. Правова охорона надр в Україні. Правова охорона природно-заповідного фонду

Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. Державний фонд надр. Законодавства про надра.

Право власності на надра. Суб’єкти та об’єкти права власності на надра. Зміст права власності на надра. Правові форми і методи захисту права власності на надра. Право користування надрами та його види. Правове регулювання геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин. Видобування корисних копалин. Правове забезпечення користування надрами, не пов’язаного з видобуванням корисних копалин. Правові засади видобування корисних копалин місцевого значення і торфу. Суб’єкти, об’єкти та зміст права користування надрами.

Особливості управління в галузі використання та охорони надр. Правові форми розподілу та перерозподілу надр. Правові засади ведення кадастру родовищ корисних копалин. Правові форми контролю за додержанням законодавства в галузі використання та охорони надр. Особливості розгляду спорів у галузі використання та охорони надр.

Правова охорона надр. Забезпечення екологічної безпеки в процесі охорони та використання надр. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про надра.

Порушення законодавства про надра як підстави адміністративної, дисциплінарної та кримінальної відповідальності.

Природно-заповідний фонд України як об’єкт правової охорони.

Форми права власності на території та об’єкти природно-заповідного фонду. Зміст та припинення права власності на території та об’єкти природно-заповідного фонду.

Правовий режим природного заповідника. Особливості правового режиму національного природного парку. Правовий режим національних ландшафтних парків. Правовий режим заказників. Особливості правових режимів пам’яток природи і заповідних урочищ. Правовий режим зоологічного парку. Особливості правового режиму парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Правовий режим охоронних зон природно-заповідного фонду.

Особливості управління в галузі охорони і використання природно-заповідного фонду. Функції управління в галузі охорони і використання природно-заповідного фонду.

Правопорушення в галузі охорони і використання природно-заповідного фонду як підстави для юридичної відповідальності.

Майнова (таксова) відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд. Порушення законодавства про природно-заповідний фонд як підстави для адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності.

Охорона природно-заповідного фонду України в діяльності органів внутрішніх справ.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка