Робоча навчальна програма соціологія релігійних та міграційних процесів для студентівСкачати 130.23 Kb.
Дата конвертації14.04.2019
Розмір130.23 Kb.
ТипПротокол

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет соціології
Кафедра соціальних структур та соціальних відносин
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчальної роботи

Кузьменко Т.М.


«____»____________2017 року


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Соціологія релігійних та міграційних процесів

для студентів
галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки
спеціальність 054 – соціологія
освітній рівень магістр
освітня програма «Соціологія»
спеціалізація «Соціальна експертиза та аудит»
вид дисципліни вибіркова (вільного вибору студента)
Форма навчання денна

Навчальний рік 2017/2018

Семестр 4

Кількість кредитів ЕСТS 4

Мова викладання, навчання

та оцінювання українська

Форма заключного контролю залік
Викладач: проф. Аза Л.О.

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)


Київ – 2017

Розробник:Аза Л.О. д.соц.н., професор, професор кафедри соціальних структур та соціальних відносин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри соціальних структур та соціальних відносин

__________________ (Куценко О.Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Протокол № 6 від 27 листопада 2017 рокуСхвалено науково-методичною комісією факультету соціології
Протокол №___від «____» _____________ 20___ р.
Голова науково-методичної комісії ____________________ (Цимбалюк Н.М.)

«_____» _________________ 20___ року1. Мета дисципліни – оволодіння сучасною теоретичною, методологічною та методичною базою соціологічного аналізу міграції та релігійності в контексті процесів міграції, зокрема адаптації, інтеграції, сегрегації та маргіналізації спільнот мігрантів в сучасних суспільствах, та формування аналітичних навичок вивчення даних процесів та їх соціальних наслідків в глобальному контексті та в Україні.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.Знати ключові засади соціології організацій та управління, теорії соціальних технологій.

2.Володіти знаннями методології та навичками організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.

3. Вміти використовувати емпіричні методи соціологічного обстеження соціальних явищ і процесів та новітні методи аналізу даних в соціології.
3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Соціологія релігійних та міграційних процесів» входить до варіативної частини циклу професійної підготовки фахівців з вищою освітою, освітнього ступеня «магістр», спеціальності «Соціологія», спеціалізації «Соціальна експертиза та аудит». Вона спрямована на формування навичок соціологічного аналізу процесів міграції в глобальному та регіональному соціальному просторі та їх зв’язку з організацією релігійних спільнот і проявами релігійної ідентичності в різних суспільствах, а також проведення соціологічної експертизи державної політики регулювання релігійних та міграційних процесів. Важливим компонентом підготовки є формування вмінь комплексного аналізу релігійності в зв’язку з соціально-просторовою мобільністю та міграцією.

Дисципліна спрямована на відпрацювання знань та навичок критичного аналізу першоджерел та публікацій, вторинного аналізу даних, що стосуються вивчення міграційних процесів та проявів релігійної ідентичності в сучасному світі та Україні, набуття досвіду групової аналітичної роботи, самостійної роботи в дослідницьких та соціальних проектах за даної тематикою.

Програма дисципліни складається з двох змістових частин: частина 1 «Теоретико-методологічні засади соціології релігії»; частина 2 «Міграційні процеси».
4. Завдання (навчальні цілі). Основними завданнями вивчення даної дисципліни є:


 1. Оволодіння понятійно-категоріальним апаратом та теоретичними засадами соціологічного аналізу релігійних та міграційних процесів в різних соціальних контекстах.

 2. Ознайомлення з результатами емпіричних соціологічних досліджень та сучасними методами аналізу процесів міграції в зв’язку з організацією життя релігійних спільнот та проявами релігійної ідентичності.

 3. Відпрацювання навиків вторинного аналізу даних та виявлення актуальних тенденції релігійних та міграційних процесів в Україні та світі; ознайомлення зі світовим досвідом регулювання даних процесів.

 4. Відпрацювання навиків соціологічної експертизи державної політики регулювання релігійних та міграційних процесів.


Це спрямовано на формування наступних компетентностей:

ФК-44. Здатність оцінювати ефективність соціальних політик та програм.

ФК-45. Здатність застосування методів вирішення конфліктів і технологій посередництва.
5. Результати навчання за дисципліною:


Результат навчання:

(1) знати; 2) вміти; 3) комунікація;

4) автономність та відповідальність

Форми (методи

або технології) викладання та

навчання

Методи оцінки та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

Відсоток у підсумко-вій оцінці

дисципліни

Код

Результат навчання

1.1

Знати основні методологічні підходи та методи соціологічного вивчення релігійності в зв’язку з процесами міграції

лекції, практичні заняття, самостійна робота

усна відповідь,

тематична допо-відь, контрольне опитування10

1.2

Знати результати вітчизняних та світових соціологічних досліджень процесів міграції, інтеграції, сегрегації та маргіналізації в сучасних суспільствах в зв’язку з організацією життя релігійних спільнот та проявами релігійної ідентичності

лекції, практичні заняття, самостійна робота

усна відповідь,

тематична допо-відь, контрольне опитування20

2.1

Вміти здійснювати аналіз трендів міграції, їх чинників та соціальних наслідків, експертизу державних програм, спрямованих на регулювання релігійних та міграційних процесів та їх соціальних наслідків

лекції, практичні заняття, самостійна робота

усна відповідь,

тематична допо-відь, контрольне опитування10

2.2

Вміти визначати ступінь адаптованості, інтегрованості та сегрегованості спільнот мігрантів.

лекції, практичні заняття, самостійна робота

усна відповідь,

тематична допо-відь, контрольне опитування15

3

Вміти презентувати науково-дослідний проект (або завдання) щодо аналізу

релігійних та міграційних процесівсамостійна робота, презентація науково-дослідного проекту

презентація нау-ково-дослідного проекту (або

завдання)15

4

Вміти самостійно здійснювати аналітичну, дослідницьку та

пошукову діяльністьпрактичні заняття, дослідні завдання, самостійна робота

тематична допо-відь, модульна робота

30


6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4

Вміти оцінювати ефективність соціальних політик та програм (прн 50)

+

+


+

Вміти застосовувати методи вирішення конфліктів і технологій посередництва (прн 51)+

+

+

7. Схема формування оцінки.

7.1. Форми оцінювання знань студентів:

- семестрове оцінювання:

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 60 балів

Max – 100 балів

Усна відповідь, участь у дискусії

«3» х 10 = 30

«5» х 10 = 50

Присутність на лекційних та практичних заняттях

1 (до 3%)

10 (75% і вище)

Контрольна робота 1

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Контрольна робота 2

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

1. Робота на практичних заняттях: РН1.1, РН2.1, РН2.3, РН3.1, РН4.1 – 50 балів (10 занять по 5 максимальних балів або 3 мінімальних балів кожне)

2. Виконання контрольних робіт: РН1.1, РН2.1, РН2.2 40 балів (2 роботи по 20 максимальних або 12 мінімальних балів)

- підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку1:

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 60 балів для одержання заліку обов’язково написати 1 та 2 контрольні роботи та виконати завдання для самостійної роботи до 6 (60%) тем дисципліни.7.2 Організація оцінювання.

Практичні заняття оцінюються по факту проведення, бали накопичуються протягом семестру.

Контрольна робота №1 виконується в рамках практичного заняття після вивчення тем 1-5.

Контрольна робота №2 виконується в рамках практичного заняття після вивчення тем 6-8.7.3 Шкала відповідності оцінок


Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59


8. Структура навчальної дисципліни.

Тематичний план лекцій і практичних занять

теми

Назва модулів і тем

Кількість годин:

Лекції

Семінари / практичні заняття

Самост. робота

Частина 1 «Теоретико-методологічні засади соціології релігії»

1

Класичні та сучасні підходи до розуміння релігії в соціології

2

2

6

2

Релігійність: соціологічний аналіз. Нові форми релігійності

2

2

8

3

Секуляризація: класичні та сучасні підходи

2

2

8

4

Типи релігійних організацій та особливості релігійності. Релігійні рухи та релігійні розколи як прояви динаміки в сфері релігії

2

2

8

5

Релігія в громадянському суспільстві. Релігія та держава

2

2

8

Модульна контрольна робота 12
Всього за модуль1 :

10

10

40

Частина 2 «Міграційні процеси в сучасному суспільстві»

6

Методологічні принципи соціологічного вивчення міграції

4

4

6

7

Міграція як соціальний феномен.

4

4

8

8

Соціологічні методи дослідження міграції

2

2

8

Модульна контрольна робота 22
Всього за модуль 2:

10

10

40
Всього

20

20

80

Форма підсумкового контролю - залік

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин, в тому числі: лекції – 20 годин;семінарські заняття – 10 годин; практичні заняття – 10 годин; самостійна робота – 80 годин.
9. Рекомендовані джерела:

Основні (базові):

 1. Белла Р. Основные этапы эволюции религии в истории общества. Религия как символическая модель формирующая человеческий опыт. // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М.: Аспект Прес, 1996. – с. 655-677.

 2. Богданова О.В. Раздел 1. Загадка віри. / Релігія та цінності українців. – К.: Київський міжнародний інститут соціології, Центр «Соціальні індикатори», 2009.

 3. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994.

 4. Вілсон Б. Соціологія релігії. «Акта», 2002.

 5. Дюркгейм Є. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії / Є. Дюркгейм. К.: Юніверс., 2002. с. 427.

 6. Каргина И.Г. «Фуззи» религиозность как следствие трансформаций современного христианства в модернизирующемся обществе. http://religio.rags.ru/journal/2009/2009_4_6.pdf

 7. Міграція і толерантність в Україні / за ред. Ярослава Пилинського. – К., 2007.

 8. “Нетрадиційні” іммігранти у Києві / Ін-т Кеннана: Блер Рубл, Олена Малиновська. – К., 2003.

 9. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування. Аналіт. допов. Ін-ту стратегічних досліджень. – К., 2011.

Додаткова:

 1. Богданова О.В. Розділ 1. Загадка віри. / Релігія та цінності українців. – К.: Київський міжнародний інститут соціології, Центр «Соціальні індикатори», 2009. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/827/1/Bogdanova_Zagadka%20viry.pdf

 2. Васильева Е.Н. Теория «церковь-секта»: от М. Вебера до наших дней. Электронный научный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ».

 3. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

 4. Віллем Ж. П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття / Ж. П. Віллем // Пер. з фр. – К.: Дух і Літера, 2006. – 331 с.

 5. Гараджа В. Социология религии. – М., 2005. http://www.verigi.ru/?book=1&chapter=30

 6. Глок Ч. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия. – М., 1996.

 7. Емельянова Е.Общество Сторожевой Башни: Организация и субкультура. http://subculture.narod.ru/texts/book2/emelyanova.htm.

 8. Єленський В.  Біле Братство як підручник соціології релігії // Людина і світ, № 5-6, 1996. – С.23-27.

 9. Иваненко С. И. Свидетели Иеговы в современной России: «Тоталитарная секта» или наиболее крупная протестантская конфессия? // Религиоведение, № 1, 2002.

 10. Каргина И. Г. Новые формы сакрализации светского и секуляризации сакрального в христианских обществах. № 6, Июнь 2010, C. 52-62.

 11. Миграция населения. Стадии миграционного процесса. – М., 2001. Вып.5.

 12. Огляд трудової міграції в Україні, Молдові та Білорусії. Представництво МОМ в Україні. – К., 2006.

 13. Узланер Д. А. Секуляризация как социологическое понятие (По исследованиям западных социологов). Социологические исследования. № 8, Август 2008, C. 62-67.

 14. Релігія і «Західна цивілізація»: головні тенденції релігійності у США і Західній Європі (В. Єленський) / Українське релігієзнавство № 56. Тематичний випуск «Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу». 2010р. http://nbuv.gov.ua/portal///////soc_gum/ukrr/2010_56/

 15. Рязанова Л. Государственно–церковные отношения в Украине: дрейф от модели отделения к модели национальной (государственной) церкви // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: Наукові доповіді і повідомлення ІІІ Всеукраїнської соціологічної конференції. – К.: САУ, ІС НАНУ, 2003. – С.510–514.

 16. Церковно-релігійна ситуація і державно-конфесійні відносини в Україні: підсумки десятиліття, тенденції і проблеми // «Безпека і оборона». Центр Розумкова. № 1-2. 2011.

 17. Шульга М.О. Вивчення впливу зовнішньої міграції 91-96 рр. на зміну етнічного складу населення України та її регіонів. – К., 1998.

 18. Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. К., 2002.

 19. Bellah, Robert. 1985. Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. Berkeley: University of California Press.

 20. Bellah, Robert N. “Civil Religion in America” [1967], dans Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World (Harper & Row, 1970).

 21. Berger, Peter L. 1990. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. New York: Doubleday.

 22. Beyer, Peter. 2005. “Globalization” in Handbook of Religion and Social Institutions. Helen Rose Ebaugh, ed. New York: Springer.

 23. Chaves M. Seculaization as Declining Religious Authority. The University of Notre Dame 1994. Баркер А. Новые религиозные движения. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1997.

 24. Keith A. Roberts Implications of One's Definition of Religion for Conducting for Research / Religion in Sociological Perspective Keith A. Roberts and David Yaman. http://www.sagepub.com/rsp5e/study/resources/82986_01pe.pdf.

1 Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів.Скачати 130.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка