Рівень стандарту (1 урок на тиждень). № Дата Тема (основний зміст) уроку Державні вимоги до рівня підготовки учнів 01. 09Скачати 348.77 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір348.77 Kb.
ТипУрок

Календарний план із зарубіжної літератури. 11 клас. уЧИТЕЛЬ: Кухар В.Л.


За Пограмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. керівник авторського колективу Ю.І.Ковбасенко.

Рівень стандарту (1 урок на тиждень).Дата

Тема (основний зміст) уроку

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

1.

01.09

Загальна характеристика розвитку літерату­ри першої половини XX ст. Авангардизм в літерату­рі. Доля реалізму. Елітарна та масова культура.

Учень (учениця):

називає розвиток модернізму і авангардизму як провідні тенденції літературного процесу першої половини ХХ століття; визначає основні течії авангардизму 1910-20-их років; висловлює судження про долю реалізму в літературі XX ст.; називає роздвоєння культурного процесу на два річища (елітарну та масову культуру) як характерну ознаку культурної ситуації ХХ століття. ТЛ Дає визначення понять «авангардизм», «модернізм» (у літературі).

2.

08.09

Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості. Концеп­ція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

Учень (учениця): характеризує світоглядні та естетичні засади модернізму в літературі, художні здобутки європейської модерністської прози;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Перевтілення»; називає характерні особливості індивідуального стилю Франца Кафки;

висловлює судження про особливості стосунків Грегора з його родиною. ТЛ Дає визначення понять «гротеск», «міфотворчість», «експресіонізм».

3.

15.09

Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення». Символічність образного світу твору. Вплив Ф. Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

4.

22.09

Дж. Джойс - видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їх уті­лення в психологічному есе «Джакомо Джойс».

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому психологічного есе «Джакомо Джойс»;

визначає харак­терні риси поетики творів Дж. Джойса: а) використання «потоку свідомості»; б) наявність елементу пародійності й іронічності; в) інтертекстуальність;

ТЛ Дає визначення понять «потік свідомості», «інтертекстуальність».

5.

29.09

«Потік свідомості» та аналіз психології люди­ни в психологічному есе «Джакомо Джойс». Вплив Джойса на всесвітню літературу.

6.

05.10

РМ. Реконструкція лінійного сюже­ту есе «Джакомо Джойс» (усно).

7.

13.10


Контрольна робота з теми «Модернізм. Ф.Кафка. Д.Джойс».

8.

20.10

М. Булгаков - видатний російський письменник. Булгаков і Київ. «Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника;

наводить приклади поєднання реального та ірреального в творі;

характеризує проблематику та головних героїв роману;

розповідає про дві частини твору («єршалаїмську» і «московську»);

висловлює судження про особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі»;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі.

ТЛ Висловлює судження про особливості композиції твору (роман в романі)

9.

27.10

Проблематика та характеристика головних образів роману.

10.

11.


10.11

17.11


Воланд і його почет. «Магічний реалізм» у тво­рі.
РМ. Есе. Герой роману, якому я найбільше симпатизую (письмово).

12.


24.11

Глибинні зрушення в поезії XX століття. Модер­нізм і основні течії європейської поезії XX століт­тя.
13.

01.12

Р.М. Рільке «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...» Життєвий і творчий шлях письменника. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М.Рільке. Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом.Рільке і Україна. Гійом Аполлінер. «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй». Життєвий шлях письменника, його творча еволюція від неоромантизму до кубофутуризму.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху поета;

характеризує творчість Р.М. Рільке як синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій у поезії; розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху поета;

характеризує творчість Ґійома Аполлінера як шлях від неоромантизму до кубофутуризму;

виразно читає і аналізує вірші Р.М.Рільке, Гійома Аполлінера. ТЛ. Дає визначення понять «мо­дернізм», «авангардизм».

14.

08.12

«Срібна доба» російської поезії, її авангардист­ські та модерністські течії. Олексáндр БЛОК. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи». Життєвий і творчий шлях письменника. О.Блок – найвидатніший поет російського символізму.

Аннá АХМÁТОВА. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»

Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її твор­чості. Пізня поезія Ахматової («Реквієм»). Анна Ахматова і Україна.Учень (учениця):

називає напрями і течії «срібної доби» російської поезії та її найвідоміших представників;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху О.Блока;

аналізує поезії «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи»,

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху Анни Ахматова;

аналізує твори «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»

виразно читає вірші О.Блока, Анни Ахматової.

ТЛ Дає визначення понять «символізм», «акмеїзм».

15.

15.12

Контрольний твір. Моє сприйняття поетів-модерністів.

16.

22.12

ПЧ. Література першої половини XX ст. Е.М.Ремарк. «Три товариші».

17.

29.12

Особливості літературного процесу другої половини XX ст. Тема Другої світової війни в повоєнні десятиліття.

Бертольт Брехт - видатний німецький письмен­ник. «Епічний театр» Б. Брехта, його теоретич­ні засади та творча практика. Проблематика та худож­ні особливості п'єси «Життя Галілея».Учень (учениця): розповідає про провідні тенденції в розвитку літератури середини – другої половини XX ст.;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому драми «Життя Галілея»;

пояснює, що Брехт створив «епічний театр», де домінувала не дія, а ідея;

визначає проблему моральної відповідальності вче­них за наслідки своїх наукових досліджень як головну в драмі «Життя Галілея»;

ТЛ Пояснює поняття «епічна драма».


18.
Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

19.
РМ (письмово) Розгорнута відповідь на питання «Чи акту­альні нині проблеми відповідальності вченого за свої від­криття, поставленні у п'єсі «Життя Галілея» Б. Брехта»?

20.
21.

22.

Альбер Камю - видатний французький письмен­ник. Камю і екзистенціалізм. «Чума» - антифашист­ський роман-притча. Філософський сенс притчі про чуму.

Абсурд і трагічний стоїцизм у романі «Чума». Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір. Композиція і стиль твору.Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому роману «Чума»;

висловлює судження про втілення в романі «Чума» рис екзистенціалізму; характеризує головних героїв твору; висловлює міркування про важливу думку Камю, висловлену у фіналі роману: «Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу»;

ТЛ Дає визначення поняття «екзистенціалізм» (як літературне явище).

23.

Е. Гемінгвей - видатний американський письменник. «Старий і море» - повість-притча про людину. Образ Сантьяго.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому повісті «Старий і море»;

пояснює, чому твір «Старий і море» називають повістю-притчею про людину.

ТЛ Дає визначення поняття «повість-притча».

24.
«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст пові­сті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі.

25.
РМ (усно) Чи впіймав Сантьяго свою рибу? Дискусія.

26.

Г. Гарсіа Маркес. Органічне поєднан­ня буденного й фантастичного як характерні риси «ма­гічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами».

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Стариган із крилами»; висловлює судження про символічний сенс зустрічі людей із янголом, багатозначність назви та фіналу оповідання;

характеризує підкреслено «буденне» зображення автором фантастичного як характерну ознаку «магічного реалізму»;

ТЛ Дає визначення поняття «магічний реалізм».

27.

Зустріч людей із янголом, її символічний сенс. Тра­гікомічне зображення ставлення людей до дива.

28.


Контрольна робота з теми «Б.Брехт, А.Камю, Е Гемінгвей, Г.Гарсіа Маркес».

29.


Література постмодернізму та її характерні ознаки. Сучасний літературний процес. Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. «Утеча культури на університетські кафедри», виживання і конкуренція художньої літератури з «відео», «мультимедіа», Інтернетом та іншими реаліями сучасності: «від Інтернету до Гуттенберга» (У.Еко).

Помітні сучасні літературні явища: творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, Харукі Муракамі, Дена Брауна та ін.Учень (учениця):

розповідає про соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі;

називає сучасних письменників (зокрема постмодерністів) та їхні твори.


30.
М.Павич - сербський письменник-постмодерніст. Утілен­ня в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Дамаскин»;

наводить приклади втілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму;

ТЛ Дає визначення поняття «постмодернізм».

31.
Використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як ха­рактерна ознака творчості М.Павича.

32.
Контрольний твір з теми «Чи потрібна мені зарубіжна література».

33.
ПЧ Література початку XXI ст. Стругацькі А. і Б. «Пікнік на узбіччі».

З4.
Найвидатніші здобутки світової літератури доби анти­чності, Середньовіччя, Відродження, XVII і XVIII сто­літь, а також XIX століття (доба романтизму).

Учень (учениця): називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох, їхні характерні ознаки і висловлює судження про них.

ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.

35.
Найвидатніші здобутки світової літератури XIX століття (доби реалізму та раннього модернізму), а також XX - почат­ку XXI століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).

Учень (учениця): називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох , їхні характерні ознаки і висловлює судження про них. ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.

Календарний план із зарубіжної літератури. 11 клас. уЧИТЕЛЬ: Кухар В.Л.


За Пограмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. керівник авторського колективу Ю.І.Ковбасенко.

Академічний рівень (2 уроки на тиждень)Дата

Тема (основний зміст) уроку

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

1.

01.09

Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX - на по­чатку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г.Ібсена, А.Чехова, Дж. Б. Шоу.

Учень (учениця): розповідає про основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX – на початку ХХ ст., зокрема – про «нову драматургію» та її засадничі принципи. називає творчі знахідки та здобутки Г.Ібсена, А.Чехова, Дж. Б. Шоу.

2.

06.09

Г.Ібсен - видатний норвезький драматург, творець «но­вої драми». Новаторство Ібсена-драматурга. «Ляль­ковий дім» - соціально-психологічна драма.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому драми «Ляльковий дім»;

пояснює, чому норвежця Генріка Ібсена вважають зачинателем європейської «нової драматургії», новатором сцени;

перелічує та ілюструє прикладами з тексту основні нововведення Ібсена-драматурга: а) перенесення акценту із зовнішньої дії на дію внутрішню; б) посилення уваги до дискусії, гострого зіткнення різних думок і позицій; в) винесення зав’язки конфлікту драми поза межі дії драми; в) активне використання «відкритого фіналу»;

дає визначення п’єси «Ляльковий дім» як соціально-психологічної дра­ми;

ілюструє прикладами з тексту втілення рис «нової драми» в «Ляльковому домі;

висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

ТЛ Дає визначення поняття «зовнішня і внутрішня дія», «нова драма», ілюструє їх прикладами з п’єси Ібсена «Ляльковий дім».

3.


09.09

Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценіч­ної дії в п'єсі «Ляльковий дім». Характеристика образу Нори.

4.

13.09

Аналітична композиція твору. Новаторство Ібсена-драматурга.

Роль Ібсена в розвитку нової європейської драматургії («ібсенізм»).5.

16.09

РМ Диспут: чи є виправданим вчинок Нори?

6.

20.09

Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. XX ст. Модернізм як некласична модель культури, найповніше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст.

Учень (учениця): визначає розвиток модернізму і авангардизму як провідні тенденції літературного процесу першої половини ХХ століття;

висловлює судження про суспільно-історичний розвиток світу в І пол. ХХ ст. та його неоднозначні зв’язки з культурним і літературним процесом;

визначає футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм як основні течії авангардизму 1910-20-их років; висловлює судження про долю реалізму в літературі XX ст. (з одного боку – продовження тради­цій літератури попередніх епох, з другого – пошуки нових засобів і форм художнього вира­ження, взаємодія з модернізмом); розповідає про особливості культурної ситуації в умовах тоталітаризму; характеризує роздвоєння культурного процесу на два річища (елітарну та масову культуру) як характерну ознаку культурної ситуації ХХ століття. ТЛ Дає визначення понять «авангардизм», «модернізм» (у літературі).

7.

23.09

Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «револю­ція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, да­даїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Доля реалізму в лі­тературі І пол. XX ст. Елітарна та масова культура.

8.

27.09

Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості.

Учень (учениця): пояснює, чому Франца Кафку, Джеймса Джойса і Марселя Пруста називають засновниками («батьками») європейської модерністської прози; характеризує світоглядні та естетичні засади модернізму в літературі, головні художні здобутки «батьків» європейської модерністської прози; розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Перевтілення»;

називає характерні особливості індивідуального стилю австрійського письменника-модерніста Франца Кафки (поєднанні реальності та міфотворчості; підкреслено буденний, беземоційний опис фантастичних подій; гротескове відтворення трагізму буття «маленької людини»); висловлює судження про особливості стосунків Грегора з його родиною. ТЛ Дає визначення понять «гротеск», «міфотворчість», «експресіонізм».

9.
10.


30.09
04.10


Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

Проблема метафоричного світобачення в оповідан­ні «Перевтілення». Символічність образного світу тво­ру. Вплив Кафки на розвиток всесвітньої літератури.11.

07.10

Джеймс Джойс - видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їх прояв в есе «Джакомо Джойс». «Потік свідомості» та аналіз психо­логії людини у психологічному есе «Джакомо Джойс».

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому психологічного есе «Джакомо Джойс»;

називає та ілюструє прикладами з тексту психологічного есе «Джакомо Джойс» харак­терні риси поетики модерністських творів ірландського письменника Джойса: а) використання «потоку свідомості»; б) наявність елементу пародійності й іронічності; в) інтертекстуальність;

ТЛ Дає визначення понять «потік свідомості», «інтертекстуальність», «алюзія», «ремінісценція».

12.

11.10

Джерела «потоку свідомості» в есе. Спроба «реставрації» сюжету твору. Вплив Джойса на всесвітню літературу.

13.

18.10

Контрольний твір «Нова якість людських стосунків в творах Ібсена, Кафки і Джойса».

14.

21.10

Михайло Булгаков - видатний ро­сійський письменник. Булгаков і Київ.

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника (зокрема про те, що М.Булгаков народився і виріс у Києві, на Андріївському узвозі є його будинок-музей, а творчість пов’язана з Україною); висловлює судження про місце роману «Майстер і Маргарита» в творчому доробку письменника; наводить приклади поєднання автором реального та ірреального в творі;

характеризує проблематику та головних героїв роману; розповідає про дві частини твору («єршалаїмську» і «московську») та ілюструє прикладами з тексту засоби їхнього зв’язку; висловлює судження про особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі» (роман Майстра про Ієшуа як складова роману Булгакова «Майстер і Маргарита»); висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

ТЛ Висловлює судження про особливості композиції твору (роман в романі)

15.

25.10

«Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.

16.

28.10

«Московські» та «єршалаїмські» розділи тво­ру та художні засоби їхнього зв'язку.

17.

08.11

Проблематика роману. Характеристика головних образів твору.

18.

11.11

РМ (письмово). Складання цитатної характеристи­ки (або анкети) образів Майстра та Маргарити.

19.

15.11

Воланд і його свита. «Магічний реалізм» у творі.

20.

18.11

Особистість і влада, різні аспекти потрактуван­ня проблеми їхніх взаємовідносин.

21.

22.11

Контрольна робота з теми «М.Булгаков».

22.


25.11

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета; характеризує творчість австрійського поета Райнера Марії Рільке (1875–1926) як синтетичний (об’єднаний) вияв новітніх течій і тенденцій у поезії (на матеріалі творів «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»); наводить приклади втілення в творах Р.М.Рільке мотивів: а) відчуження людини в дегуманізованому світі; б) ностальгії за втраченою єдністю людини зі світом; в) українських мотивів;

23.

29.11

Загальна характеристика творчості Р.М.Рільке. «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»

24.

02.12

Загальна характеристика творчості Аполлінера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета; характеризує творчість французького поета Ґійома Аполлінера (1880–1918) як шлях від неоромантизму до кубофутуризму; підтверджує свої судження прикладами з текстів поезій «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»; простежує на матеріалі згаданих поезій зміну життєвої позиції поета, ствердження активно-творчого ставлення до життя;

25.

06.12

Загальна характеристика творчості Ф.Гарсіа Лорки. «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями».

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета; визначає персоніфікацію природних сил і стихій як важливу рису стилю поета, підтверджує свої висновки прикладами з поезій Ф.Г. Лорки;

26.09.12

«Срібна доба російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм,­ акмеїзм, футуризм). Поети поза літературними угрупованнями. Трагічні долі митців «срібної доби».

Учень (учениця): називає провідні модерністські й авангардистські напрями і течії «срібної доби» російської поезії, а також їхніх найвідоміших представників: символізм (Блок), футуризм (Маяковський, ранній Пастернак), акмеїзм (Ахматова); визначає символізм як перший модерністський напрям «срібної доби» російській поезії, а творчість О.Блока як один із найповніших виявів російського символізму; розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета; аналізує поезії «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи», визначає наявність у них елементів символізму (звукопису, натяку, сугестії, символів тощо)

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поетеси; пояснює, що видатна російська поетеса Анна Ахматова (справжнє ім’я – Ганна Горенко) протягом тривалого часу жила в Україні, закінчила гімназію в Києві;

визначає акмеїзм як модерністську течію «срібної доби» російській поезії, а творчість Анни Ахматової як одне з найповніших утілень можливостей акмеїзму; аналізує поезії «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», відзначає наявність у них елементів акмеїзму (чіткість, ясність і особливу «прозорість» образів); називає риси пізньої поезії Ахматової: вишукану «простоту» стилю, звернення до наболілих суспільних проблем («Реквієм»); розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета; висловлює судження про поетичну творчість Б.Пастернака, аналізує його поезії «Визначення поезії», «По стіні збігали стрілки...», «Зимова ніч»; виразно читає і аналізує вірші О.Блока, Анни Ахматової, Б.Пастернака. ТЛ Дає визначення понять «символізм», «акмеїзм», «футуризм», а також ілюструє їх прикладами з поезій, що входять до розділу.

27.

13.12

Загальна характеристика творчості О.Блока. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи».

28.

16.12

Загальна характеристика творчості Анни Ахматової. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм».

29.

20.12

Загальна характеристика творчості Б.Пастернака. «Визначення поезії», «По стіні збігали стрілки...», «Зимова ніч».

30.

23.12

РМ. Виразне читання віршів.

31.

27.12

Контрольна робота з теми «Поезія I пол. XX ст.».

32.

30.12

ПЧ. Сторінками художньої літератури І половини XX ст. Е.М.Ремарк. «Три товариші».

З3.
Особливості літературного процесу другої половини XX ст. Тема Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття. Поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду.

Активізація літератур країн «третього світу», вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. роману й поезії Латинської Америки. Художня література в Японії.Учень (учениця): розповідає про провідні тенденції в розвитку літератури середини – другої половини XX ст.; висловлює судження про реалізацію теми Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття, а також поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду; визначає як помітні явища літературного процесу другої половини ХХ століття:

активізацію літератур країн «третього світу», вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. роману та поезії Латинської Америки; розквіт художньої літератури в Японії; пожвавлення провідних жанрів інтелектуальної прози в 1960-70-х рр.; переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини ХХ ст.34.
Нові явища та тенденції в літературі кінця XX ст. Активізація провідних жанрів інтелектуальної прози, а також поезії і драматургії; розквіт різних жанрів «літератури факту», розвиток наукової фантастики та антиутопії.

35.
Бертольт Брехт - видатний німецький письменник. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади та творча практика.

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому драми «Життя Галілея»; пояснює, що німецький драматург-новатором Брехт створив «епічний театр», де домінувала не дія, а ідея; визначає проблему моральної відповідальності вче­них за наслідки своїх наукових досліджень як головну в драмі «Життя Галілея»; висловлює судження про інтелектуальний харак­тер драми «Життя Галілея», наявність у ній проблем, що спонукають людину до філософських роздумів; висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту. ТЛ Пояснює поняття «епічна драма».

36.
Проблематика та художні особливості п'єси «Життя Галілея».

37.
Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

38.
А. Камю - французький письменник, лауреат Нобелівської пре­мії. Його філософські й естетичні погляди. Роман "Чума" як еволюція "від естетики абсурду до естетики бунту».

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому роману «Чума»;характеризує філософські та естетичні погляди Камю; висловлює судження про втілення в романі «Чума» рис екзистенціалізму; характеризує головних героїв твору;

пояснює, в чому полягає сенс перестороги Камю: переможні вигуки оранців супроводжуються сумнівами Ріє, який «згадав, що будь-яка радість – під загро­зою..., бацила чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає, десятиліттями вона може дрімати десь у закрутку меблів або в стосі білизни, вона терпляче вичікує своєї години»;

висловлює міркування про важливу думку Камю, висловлену у фіналі роману: «Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу»; висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту. ТЛ Дає визначення поняття «екзистенціалізм» (як літературне явище).

39.
Роман "Чума" як узагальнене трактування зла в контекс­ті людського буття і як ствердження необхідності бороть­би з ним при неможливості повного й остаточного подолання.

40.
Характеристика основних образів роману.

41.
Проблема вибору у творі. Особливості поетики й стилю.

42.
РМ (письмово) Філософія екзистенціаліз­му в цитатах з роману «Чума».

43.
Е. Хемінгуей - видатний американський письменник. «Ста­рий і море» - повість-притча про людину. Образ Сантьяго.

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому повісті «Старий і море»; пояснює, чому твір «Старий і море» американця Хемінгуея називають повістю-притчею про людину; висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту. ТЛ Дає визначення поняття «повість-прит­ча».

44.
«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст по­вісті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі.

45.
Контрольна робота з теми «Бертольт Брехт. А. Камю. Е. Хемінгуей».

46.
Своєрідність японської літератури XX ст. Кавабата Ясунарі - «красою Японії народжений». Ви­шукана простота стилю письменника.

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому повісті «Тисяча журавлів»; наводить приклади утілення в повісті японської етики та естетики; доводить прикладами з тексту, що пошук гармонії людини і природи є однією з го­ловних проблем твору; висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту. ТЛ Дає визначення поняття «ін­дивідуальний стиль» письменника; «національний (місцевий) колорит» художнього твору; наводить приклади використання місцевого колориту в тексті повісті «Тисяча журавлів».

47.
Відображення національної естетики та ети­ки в романі «Тисяча журавлів».

48.
Чайна церемонія та її доля у XX ст. як утілення гло­балізації та вульгаризації національного колориту.

49.
РМ (усно). Обговорення проблеми пошуку духовної єдності.

50.
Інтенсивний розвиток латиноамериканської літерату­ри в другій пол. XX ст. Г.Гарсіа Маркес - відомий ко­лумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Ро­ман «Сто років самотності» як твір «магічного реалізму».

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому роману «Сто років самотності»;

висловлює судження про алегоричний сенс зображення історії родини Буендіа в художньому часі й просторі твору;

розрізняє реальність і вигадку в оповіданні;

характеризує підкреслено «буденне» зображення автором фантастичного як характерну ознаку «магічного реалізму»;

висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

ТЛ Дає визначення поняття «магічний реалізм»;

розповідає про національний колорит художнього твору.

51.
Органічне поєднання буденного й фантастичного як характер­ні риси «магічного реалізму» в романі «Сто років самотності».

52.
Проблематика та система образів твору. Родина Буендіа у художньому часі й просторі твору.

53.
Контрольний твір. Духовний пошук у творах письменників XX ст..

54.
Постмодернізм - одне з найяскравіших літератур­них явищ другої половини XX ст., його теоретич­ні засади й художня (літературна) практика.

Учень (учениця): розповідає про соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі; називає представників постмодерністської прози та їхні твори; наводить приклади втілення елементів постмодерністського мистецтва в масовій культурі. ТЛ. Висловлює судження про особливості літератури постмодернізму.

55.
Мистецтво постмодернізму та його стосун­ки з елітарною та масовою культурою, найяскра­віші представники постмодерністської прози.

56.
М. Павич - сербський письменник-постмодерніст. Утілен­ня в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Дамаскин»; наводить приклади втілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму: «боротьба за читача» та її засоби: інтенсивне використання фактів візантійської і поствізантійської культури (зокрема, засобів відтворення «місцевого колориту»: балканських імен і географічних назв, побутових деталей тощо); називає та ілюструє прикладами з тексту улюблені художні засоби письменника: розгорнуті (схожі на барокові) метафори, парадоксальні портрети та пейзажі, каталогізація, «плетення словес» тощо); ТЛ Дає визначення поняття «постмодернізм» (як епоху в житті світової літератури і культури кінця ХХ - початку ХХІ століття).

57.
Використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як ха­рактерна ознака творчості М. Павича.

58.
П.Зюскінд - сучасний письменник-постмодерніст. Риси по­стмодернізму в повісті «Запахи, або Історія одного вбив­ці»: «віртуальний історизм» («імітація» світогляду Фран­ції доби Просвітництва); захоплюючий детективний сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощо.

Учень (учениця): розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому повісті «Запахи, або Історія одного вбивці»; з’ясовує та називає основні етапи розвитку сюжету; формулює судження про значення фінальної сцени твору для розуміння ідеї твору; характеризує головного персонажа; висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; наводить приклади втілення в повісті рис постмодернізму. ТЛ Дає визначення поняття «постмодернізм» (як доби в житті світової літератури і культури кінця ХХ - початку ХХІ століття);

59.
Образ Гренуя та його літературні прототипи (кри­хітка Цахес, персонажі Ч.ДІккенса і т.д.).

60.
Контрольна робота з теми «Постмодернізм».

61.
ПЧ. Література кінця XX - початку XXI ст. Стругацькі А. і Б. «Пікнік на узбіччі».

62.
Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. «Утеча культури на університетські кафедри», виживання і конкуренція художньої літератури з «відео», «мультимедіа», Інтернетом та іншими реаліями сучасності: «від Інтернету до Гуттенберга» (У.Еко).

Учень (учениця): висловлює своє ставлення до творів сучасної літератури, обраних учителем/школярами для розгляду в класі; порівнює сучасні художні тексти з творами, розглянутими в процесі вивчення предмета «Світова (світова) література»; аналізує й інтерпретує конкретний сучасний літературний твір; висловлює свої судження про роль художньої літератури в житті сучасної людини.

63.
Помітні сучасні літературні явища: творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, Харукі Муракамі, Януша Вишневського та ін.

64.
РМ. Захист проекту «Книга, без якої я не уяв­ляю свого життя».

65.
Узагальнення та систематизація вивченого. Найвидатніші здобутки світової літератури доби антич­ності, Середньовіччя та Відродження.

Учень (учениця): називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох (див. програму 8 класу), їхні характерні ознаки і висловлює судження про них. ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.

66.
Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII сто­літь, а також XIX століття (доба романтизму).

Учень (учениця): називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох (див. програму 9 класу), їхні характерні ознаки і висловлює судження про них. ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.

67.
Найвидатніші здобутки світової літератури XIX сто­ліття (доби реалізму та раннього модернізму)

Учень (учениця): називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох (див. програми 10 класів), їхні характерні ознаки і висловлює судження про них. ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.

68.
Найвидатніші здобутки світової літератури XX - почат­ку XXI століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).

Учень (учениця): називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цієї доби (див. програми 11 класів), їхні характерні ознаки і висловлює судження про них. ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.

69.
Узагальнення та систематизація вивченого.

70.
Підсумковий урок.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
2016 -> Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
2016 -> Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розробники програми
2016 -> Проектна діяльність при підготовці позакласного заходу з фізики. Прес-конференція про вклад українських вчених у розвиток світової космонавтики за темою: «Твої, Україно, сини!». Мета
2016 -> Н р. 5 курс магістри Навчальна дисципліна «Український авангард»
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос

Скачати 348.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка