Програма вступного фахового іспиту для вступників на освітній ступіньСкачати 161.19 Kb.
Дата конвертації21.03.2019
Розмір161.19 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра слов’янської філології та перекладу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова приймальної комісії

_______________ К.В. Балабанов


ПРОГРАМА

вступного фахового іспиту

для вступників на освітній ступінь

«Магістр»спеціальності 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. Мова та література (російська)


Затверджено:

На засіданні Вченої ради

факультету грецької філології та перекладу

протокол № 6 від 08.02. 2018р.Затверджено:

На засіданні Вченої ради МДУ

протокол № 9 від 28.03.2018 р.

м. Маріуполь – 2018

УДК 811.161' 25 (076)

ББК 81.2-7я73

Програма фахового іспиту зі спеціальності для вступників на освітній ступень «Магістр» спеціальності – 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. Мова та література (російська)


Розробник: к. філол. н., в.о. завідувача кафедри слов’янської філології та перекладу, Ю.О. Голоцукова
Рецензенти:

Гусєва О.І., к. філол. н., доцент кафедри слов’янської філології та перекладу.

Пономарьова Л.В., к. філол. н., доцент кафедри слов’янської філології та перекладу.

Програма вступного екзамену зі спеціальності для вступників на освітній ступень «Магістр» спеціальності – 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. Мова та література (російська) затверджена на засіданні кафедри слов’янської філології та перекладу


Протокол №7 від 16 січня 2018 р.

© Ю.О. Голоцукова

© МДУ, 2018

ПоясНЮВАЛЬНА записка
В основі «Програми вступного екзамену» для абітурієнтів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Мова та література (російська)» лежать робочі програми з курсів сучасної російської мови та російської літератури як спеціальних навчальних дисциплін, які визначають підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і забезпечують їх основну теоретичну та практичну базу для виконання професійних обов'язків вчителя російської мови та літератури у середніх навчальних закладах.

Екзамен є формою визначення ступеню підготовленості абітурієнтів, які мають базову вищу освіту, до навчання за магістерською програмою з обраної спеціальності. Під час екзамену оцінюються знання, досягнення, позитивні результати, успіхи абітурієнтів з метою зарахування їх на подальше навчання.

Відповідно до Правил прийому до МДУ в 2018 році на ОС Магістр спеціальності 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. Мова та література (російська)відкритий перехресний вступ, тобто вступ на базі диплома іншої спеціальності, а саме: 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010102 Початкова освіта, 6.020101 Культурологія, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія, 6.030301 Журналістика, 6.030303 Видавнича справа та редагування.

Вступний екзамен зі спеціальності проходить у формі тестів з російської мови та літератури. Тестові завдання з російської мови містять 30 питань двох рівней складності. На першому рівні 20 питань, на другому – 10. Тестові завдання з російської літератури мають 20 тестових питань двох рівнів складності та третій рівень передбачає цілісний аналіз вірша. Оцінна шкала від 0 до 100 балів. Мінімальна сума балів, яку необхідно набрати для зарахування 25.

На екзамен відводиться 2 (дві) астрономічні години.

Під час екзамену абітурієнт має:

- виявити певні вміння та навички, відповідаючи на питання тесту;

- виокремити головне та другорядне;

- аргументувати теоретичні положення фактичним матеріалом, прикладами практичного характеру;

- порівняти та зіставити мовні та літературознавчі факти;

- надавати різноманітні погляди провідних вчених;

- мати свій власний погляд на проблемні питанні.ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА СПІВБЕСІДА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ЗМІСТОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ / ПРОФЕСІЇ
Відповідно до Правил прийому до МДУ в 2018 році на ОС Магістр спеціальності 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. Мова та література (російська) відкритий перехресний вступ, тобто вступ на базі диплома іншої спеціальності, а саме: 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010102 Початкова освіта, 6.020101 Культурологія, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія, 6.030301 Журналістика, 6.030303 Видавнича справа та редагування.

Для таких вступників, окрім двох вступних іспитів, обов’язковим є проходження додаткової кваліфікаційної співбесіди (перед іспитами) для виявлення мінімального рівня обізнаності змістом спеціальності / професії. Кваліфікаційна співбесіда оцінюється за шкалою «склав – не склав». Якщо вступник отримав «склав», він допускається до письмових іспитів.У ході співбесіди вступнику пропонується дати відповідь на три питання: 2 – з російської мови, 1 – з російської літератури.
ПИТАННЯ ДО ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ЗМІСТОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ / ПРОФЕСІЇ з РОСІЙСЬКОЇ МОВИ


 1. Русская графика и ее история.

 2. Основные принципы русской орфографии.

 3. Основные правила русского литературного произношения.

 4. Типы лексических значений слов.

 5. Активная и пассивная лексика современного русского языка.

 6. Фразеологизм и его основные свойства. Семантическая и лексико-грамматическая структура фразеологизма.

 7. Морфема и слово. Их общие признаки и различия.

 8. Понятие грамматической основы слова. Типы основ.

 9. Морфемные и неморфемные способы словообразования.

 10. Лексико-грамматические разряды имен существительных.

 11. Категория рода имен существительных. Ее значение и способы выражения.

 12. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.

 13. Краткие формы качественных имен прилагательных. Категория степени сравнения имен прилагательных.

 14. Глагол как часть речи. Объем глагольной лексемы.

 15. Причастие как атрибутивная форма глагола.

 16. Деепричастие как атрибутивная форма глагола.

 17. Служебные части речи. Общая характеристика.

 18. Предложение как основная синтаксическая единица. Основные признаки предложения.

 19. Сложное предложение как формально организованное синтаксическое объединение предикативных единиц.

 20. Сложносочиненные предложения. Их основные структурно-семантические типы.

 21. Сложноподчиненные предложения. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений.

 22. Бессоюзное сложное предложение и его структурно-семантические типы.

 23. Понятие о сложном синтаксическом целом как единице текста.


ПИТАННЯ ДО ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ЗМІСТОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ / ПРОФЕСІЇ з РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Основные памятники древнерусской литературы.

 2. Характеристика русского сентиментализма.

 3. Основные литературные направления, идейные течения и школы, борьба между ними.

 4. Вопросы историографии русской литературы XIX в.

 5. Возникновение романтизма в русской литературе.

 6. Значение А.С. Грибоедова в развитии русской литературы. «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Чацкий и фамусовское общество. Жанровое своеобразие комедии.

 7. Творческий путь А.С. Пушкина.

 8. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

 9. Новый, гоголевский тип творчества. Тематика, проблематика, стиль. Драматургия Гоголя.

 10. «Натуральная школа». Ее роль в развитии русского критического реализма. В.Г. Белинский – вдохновитель и теоретик «натуральной школы».

 11. Типологические разновидности реализма.

 12. Особенности концепции реализма у И.А. Гончарова (теория исторической дистанции как непременного условия реалистического изображения, понимание категорий «тип», «типическое»).

 13. Эзоповская манера М.Е. Салтыкова-Щедрина.

 14. Своеобразие критического реализма романов Ф.М. Достоевского. Внимание писателя к нравственному миру своих героев, к глубоким противоречиям их психики.

 15. Понятие о модернизме, декадансе и символизме.

 16. Своеобразие поэтического наследия С. Есенина, А. Ахматовой, В. Маяковского.

 17. Этапы развития мировоззрения и творчества А. Блока.

 18. «Цех поэтов» и акмеизм как литературное направление.

 19. Проблематика и герои рассказов М. Горького.

 20. Литературная судьба романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Особенности жанра, композиции, системы образов романа.

 21. Творчество И.А. Бунина, В. Набокова.

 22. Русская поэзия 1960-х годов.

 23. Творчество Б.  Пастернака. Роман «Доктор Живаго», проблематика, композиция. История публикации.

 24. Литературная ситуация 1970-1980-х гг. Проблема литературы андеграунда.

 25. Литература русского зарубежья. Первая и третья волна эмиграции.

 26. Постмодернизм в русской литературе конца ХХ века.


Критерії оцінювання відповідей додаткової кваліфікаційної співбесіди

Оцінка «склав» виставляється у таких випадках:

- повна, вірна та ґрунтовна відповідь на запитання, теоретично правильний і логічно обґрунтований виклад матеріалу, при якому абітурієнт повно і глибоко використав відомі йому фактичні знання, виявив здібність аналізувати лінгвістичні явища та процеси, робити висновки і узагальнення з чіткім їх формуванням;

- правильна і обґрунтована відповідь, з якої видно, що абітурієнт розуміє теоретичний матеріал, його повноту, глибину, системність, але допускає при цьому деякі несуттєві неточності;

- правильна, проте не обґрунтована відповідь, з якої видно, що абітурієнт розуміє теоретичний матеріал, його повноту, глибину, системність, але допускає суттєві неточності;

- неповна відповідь на запитання або така, що не містить аналізу фактичного матеріалу, необхідних узагальнень і висновків, і свідчить про те, що знання абітурієнта мають дещо розрізнений, фрагментарний характер.

 Оцінка «не склав» виставляється за неправильну відповідь, яка не відповідає змісту програмного матеріалу і свідчить про нерозуміння вступником його основних положень.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

(складені відповідно з програмою підготовки студентів

освітнього ступеня «Бакалавр»)
1. Основные единицы фонетической системы.

2. Артикуляционная классификация звуков современного русского языка.

3. Акустическая классификация звуков современного русского языка.

4. Звуковые изменения в современном русском языке.

5. Московская фонологическая школа.

6. Системы гласных и согласных фонем.

7. Русская графика и ее история.

8. Основные принципы русской орфографии.

9. Основные правила русского литературного произношения.

10. Типы лексических значений слов.

11. Структура лексического значения. Сема как минимальный компонент значения слова.

12. Типы связей между лексико-семантическими вариантами: метонимия, метафора, гиперогипонимия, энантиосемия.

13. Структура многозначности слов: радиальная, цепочечная, радиально-цепочечная. Семантическое тождество слова.

14. Активная и пассивная лексика современного русского языка.

15. Фразеологизм и его основные свойства. Семантическая и лексико-грамматическая структура фразеологизма.

16. Морфема и слово. Их общие признаки и различия. Понятие об алломорфах и вариантах морфемы.

17. Типы аффиксальных морфем (префиксы, суффиксы, флексии, постфиксы).

18. Понятие грамматической основы слова. Типы основ.

19. Производящая основа. Структурная и семантическая соотносительность производной основы с производящей основой.

20. Словообразовательный тип. Продуктивные и непродуктивные словообразовательные типы.

21. Морфемные и неморфемные способы словообразования.

22. Лексико-грамматические разряды имен существительных.

23. Категория рода имен существительных. Ее значение и способы выражения.

24. Система падежных форм и значений. Факторы, обусловливающие значение падежных форм.

25. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.

26. Краткие формы качественных имен прилагательных. Категория степени сравнения имен прилагательных.

27. Глагол как часть речи. Объем глагольной лексемы.

28. Основы глагола, их формообразующие функции. Продуктивные и непродуктивные классы глаголов в русском языке.

29. Категория вида глагола. Способы образования видовой пары.

30. Переходные и непереходные глаголы. Их связь с категорией объектности.

31. Категория залога глагола. Грамматическое значение и способы выражения залоговых отношений.

32. Причастие как атрибутивная форма глагола.

33. Деепричастие как атрибутивная форма глагола.

34. Служебные части речи. Общая характеристика.

35. Подчинительные связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, падежное примыкание.

36. Принципы классификации словосочетаний.

37. Предложение как основная синтаксическая единица. Основные признаки предложения.

38. Структурный, семантический и коммуникативный аспекты предложения.

39. Члены предложения как структурно-семантические компоненты предложения. Морфологизированные и неморфологизированные члены предложения.

40. Структурно-семантические типы односоставных предложений.

41. Структурно-семантические разновидности неполных предложений.

42. Осложнение формальной и семантической структуры простого предложения. Разновидности осложненного предложения.

43. Сложное предложение как формально организованное синтаксическое объединение предикативных единиц.

44. Сложносочиненные предложения. Их основные структурно-семантические типы.

45. Сложноподчиненные предложения. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений.

46. Многокомпонентные сложноподчиненные предложения. Их типы и разновидности.

47. Бессоюзное сложное предложение и его структурно-семантические типы.

48. Понятие о сложном синтаксическом целом как единице текста.

49. Период как особая форма организации монологической речи. Основные разновидности периода.

50. Понятие чужой речи. Формы передачи чужой речи.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(складені відповідно з програмою підготовки студентів

освітнього ступеня «Бакалавр»)
1. Литература как искусство слова. Особенности словесного художественного образа.

2. Основные художественные методы в истории русской литературы.

3. Тропы и поэтические фигуры языка.

4. Особенности эпических литературных жанров.

5. Особенности лирических и драматических литературных жанров.

6. Основные памятники древнерусской литературы.

7. Д.И. Фонвизин и его роль в развитии русской драматургии. Анализ комедии «Недоросль».

8. Характеристика русского сентиментализма.

9. Основные литературные направления, идейные течения и школы, борьба между ними.

10. Вопросы историографии русской литературы XIX в.

11. Возникновение романтизма в русской литературе.

12. Становление романтизма в поэзии В.А. Жуковского.

13. Творчество И.А. Крылова и русская литература первой четверти века. Новаторство Крылова-баснописца (сопоставление с Эзопом, Лафонтеном).

14. Значение А.С. Грибоедова в развитии русской литературы. «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Чацкий и фамусовское общество. Жанровое своеобразие комедии.

15. Творческий путь А.С. Пушкина.

16. Значение прозы А.С. Пушкина для развития русской прозы («Капитанская дочка», «Повести Белкина» и др.).

17. Своеобразие романтических поэм М.Ю. Лермонтова.

18. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

19. Новый, гоголевский тип творчества. Тематика, проблематика, стиль. Драматургия Гоголя.

20. Образ «лишнего человека» в русской литературе ХІХ века в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева.

21. «Натуральная школа». Ее роль в развитии русского критического реализма. В.Г. Белинский – вдохновитель и теоретик «натуральной школы».

22. Место Ф.И.Тютчева в истории русской поэзии.

23. Особенности лирики А.А. Фета, ее основные мотивы..

24. Типологические разновидности реализма.

25. Создание национального репертуара в творчестве А.Н. Островского.

26. Принципы характеристики героев и развития сюжета в повестях и романах И.С. Тургенева..

27. Особенности концепции реализма у И.А. Гончарова (теория исторической дистанции как непременного условия реалистического изображения, понимание категорий «тип», «типическое»).

28. Эзоповская манера М.Е. Салтыкова-Щедрина.

29. Своеобразие критического реализма романов Ф.М. Достоевского. Внимание писателя к нравственному миру своих героев, к глубоким противоречиям их психики..

30. Художественный метод Л.Н. Толстого. Сила и своеобразие психологического реализма. Особенности стиля.

31. Особенности реализма Н.А. Некрасова. Своеобразие стихосложения в произведениях Некрасова. Жанровый состав его поэзии.

32. Роль В.Г. Белинского как родоначальника русской реалистической критики.

33. А.П.Чехов как крупнейший представитель русского реализма конца XIX в. А.П. Чехов и мировая литература XX в.

34. .Понятие о модернизме, декадансе и символизме.

35. Своеобразие поэтического наследия С. Есенина, А. Ахматовой, В. Маяковского.

36. Этапы развития мировоззрения и творчества А. Блока.

37. «Цех поэтов» и акмеизм как литературное направление.

38. Проблематика и герои рассказов М. Горького.

39. Литературная судьба романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Особенности жанра, композиции, системы образов романа.

40. Творчество И.А. Бунина, В. Набокова.

41. Русская поэзия 1960-х годов.

42. Творчество Б.  Пастернака. Роман «Доктор Живаго», проблематика, композиция. История публикации.

43. Литературная ситуация 1970-1980-х гг. Проблема литературы андеграунда.

44. Литература русского зарубежья. Первая и третья волна эмиграции.

45. Постмодернизм в русской литературе конца ХХ века.
кРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА


Оцінка за

національною шкалоюОцінка за багатобальною

(200) шкалоювідмінно

180 - 200

добре

140 - 179

задовільно

100 - 139

незадовільно

0 - 99


Відмінно — отримує абітурієнт, що надав вичерпні, повні, змістовні відповіді на всі питання, а також правильно виконав завдання без фактичних, орфографічних, граматичних та мовних помилок та набрав за виконання тестових завдань 180 - 200б.

Добре – отримує абітурієнт, що надав повні відповіді на всі питання, а також правильно виконав завдання. Проте під час відповідей спостерігалися певні недоліки у викладі матеріалу, зокрема непослідовність, відсутні приклади. Студент має набрати за виконання тестових завдань 140 - 179 б.

Задовільно - отримує абітурієнт, що а) вичерпно відповів на одне питання, а на інші надав неповні відповіді.; б) надав вичерпну відповідь на всі питання, окрім одного, яке не виконав зовсім, відсутні приклади та набрав за виконання тестових завдань 100 - 139 б.

Незадовільно – отримує абітурієнт, що не виконав завдання або відповідь неправильна, .та набрав за виконання тестових завдань 0 - 99б.


Рекомендована література

з російської МОВИ


 1. Барлас Л.Г. Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. Этимология. Фразеология. Лексикография: Учебник / Л.Г. Барлас, Г.Г. Инфантова, М.Г. Сейфулин, Н.А. Сенина; Под ред. Г.Г. Инфантовой. - М.: Флинта: Наука, 2003. – 256 с.

 2. Виноградов В.В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове) / Под ред. Г.А. Золотовой. – 4-е изд. - М.: Рус. яз., 2001. – 720 с.

 3. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфология: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика»/ Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 464 с.

 4. Белошапкова В.А. Современный русский язык: Учеб. для филол. спец. высших учебных заведений / В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская и др.; Под ред. В.А. Белошапковой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Азбуковник, 1997. – 928 с.

 5. Новиков Л.А. Современный русский язык: Учебник: Фонетика. Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. – 4-е изд., стер. / Л.А. Новиков, Л. Г. Зубкова, В. В. Иванов и др.; Под общ. ред. Л.А. Новикова. – СПб.: Изд-во «Лань», 2003. – 864 с.

 6. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология / М.И. Фомина Ученик. 4-е изд., испр. - Москва: Высшая школа, 2001. – 415 с.

 7. Чеснокова Л.Д., Современный русский язык: Теория. / В.С.Печникова Л.Д Чеснокова., - Анализ языковых единиц: В 3 ч.: Учебн. для филолог. спец. высш. учебн. зав. – Ростов-на –Дону: «Феникс», 1997. – 320 с.


Рекомендована література

з російської літератури

 1. Балашова И. А. Лекции по истории русской литературы XIX века [Текст] : ч.1. / И.А. Балашова. - Ростов-н/Д : Ин-т массовых коммуникаций, 1997. - 108 с.

 2. Балашова И. А. Лекции по истории русской литературы ХІХ века. Ч.2 [Текст] : учебное пособие / И.А. Балашова. - Ростов-на Дону : Донской издательский дом, 1999. - 132 с.

 3. Безпечний І. Теорія літератури [Текст] : підручник / Іван Безпечний. - К. : Смолоскип, 2009. - 388 с.

 4. Бєлаш Г. О. Історія античної літератури [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Бєлаш. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 236 с.

 5. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження [Текст] : навчальний посібник / Г. Й. Давиденко, В. Л. Акуленко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 248 с.

 6. Зверев А. Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920-1940 [Текст] : научно-популярная литература / А. Зверев. - М. : Молодая гвардия, 2003. - 371 с.

 7. Кузьмина С. Ф. История русской литературы ХХ века: Поэзия серебряного века [Текст] : учебное пособие / С.Ф. Кузьмина. - М. : Флинта : Наука, 2004. - 400 с.

 8. Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (70-90-е годы) [Текст] : учебное пособие / Ю.И. Минералов, И.Г. Минералова. - М. : Высшая школа, 2006. - 487 с Нива Ж. Возвращение в Европу [Текст] : статьи о русской литературе / Ж. Нива ; пер. с фр. Е. Э. Лямина. - Москва : Высшая школа, 1999. - 304 с

 9. Смирнов Л.А. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ вв / Л.А.Смирнов. – М.: Лаком-книга, 2002. – 400с.

 10. Соколов А. Г. История русской литературы конца ХІХ - начала ХХ века. [Текст] : учебник / А. Г. Соколов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Высшая школа, 1999. - 432с.

Скачати 161.19 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка