Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни "Спеціальна фізична підготовка"Скачати 295.66 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір295.66 Kb.
ТипПрограма

Вступ

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Спеціальна фізична підготовка” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Магістр», галузі знань «Право» (0304), «Специфічні категорії» (1801), спеціальності «Судова експертиза» (8.18010003), «Правознавство» (8.030401101), «Правоохоронна діяльність» (8.03040201)Предметом вивчення навчальної дисципліни є: засоби фізичного впливу на правопорушника, прийоми подолання перешкод та засоби гармонійного психофізичного удосконалення особи.

Прийоми фізичного впливу включають: рукопашний бій, самбо, дзюдо, айкідо, бокс, карате, кікбоксинг та інші види єдиноборств. Виконання будь-якого прийому завершується затриманням “порушника”, надяганням наручників або зв’язуванням, оглядом та конвоюванням.

Заняття проводяться в залі із спеціальним покриттям (борцівський килим, татамі), на спеціально підготовленому майданчику чи на місцевості з використанням засобів захисту. Крім того, відпрацювання прийомів фізичного впливу за умовами ситуаційних завдань проводиться на спеціальних полігонах (вулиця, квартира, кабінет, транспортний засіб тощо).

Спеціальна фізична підготовка організовується і проводиться протягом всього періоду навчання курсантів і здійснюється у таких формах: навчальні та позанавчальні заняття.

Навчальні заняття (теоретичні і практичні) передбачені навчальним планом для курсантів та слухачів академії.

Позанавчальні заняття:

самостійні та індивідуальні заняття під керівництвом викладача;

фізичні вправи у режимі дня: ранкова фізична зарядка, фізкультурна пауза,

навчально-тренувальні заняття у спортивних секціях;

масові оздоровчі, фізкультурні та спортивні заходи.

Використання різних форм у процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів створює умови для забезпечення науково обґрунтованого обсягу активної рухової діяльності, необхідного для нормального функціонування організму людини (810 год на тиждень).

Міждисциплінарні зв’язки. Спеціальна фізична підготовка має тісні міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами як:педагогіка вищої школи, особиста безпека працівника міліції, адміністративна діяльність, долікарська допомога.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Методика навчання та правові підстави застосування заходів фізичного впливу. Прийоми боротьби у стійці.

2. Ведення поєдинку та захист від зброї.

3. Розвиток фізичних якостей.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Спеціальна фізична підготовка” є забезпечення підготовки фахівців органів внутрішніх справ з високим рівнем всебічної фізичної підготовленості, здатних ефективно, з максимальною безпекою для власного життя і здоров’я, здійснювати силове затримання правопорушника у випадках, коли той чинять фізичний опір та у інших випадках, коли виникає правова підстава для негайного припинення правопорушення із застосуванням сили, а також непохитно переносити розумові, нервово-психічні та фізичні навантаження без зниження професійної працездатності.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Спеціальна фізична підготовка” є загальні та спеціальні завдання:

Загальними завданнями спеціальної фізичної підготовки як навчальної дисципліни є такі: зміцнення здоров’я та підвищення рівня загальної працездатності особового складу; розвиток та удосконалення фізичних якостей; опанування теоретичними знаннями та практичними вміннями самоконтролю за станом здоров’я у процесі занять фізичними вправами.

Спеціальні завдання спеціальної фізичної підготовки: формування спеціальних знань, вмінь і навичок самозахисту, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та силового затримання суспільно-небезпечних осіб, коли для цього виникають правові підстави; формування і вдосконалення професійно важливих фізичних якостей; виховання психічної стійкості, концентрації, сміливості, рішучості, впевненості у власних силах тощо; формування прикладних навичок долання перешкод; забезпечення особистої безпеки працівників ОВС під час виконання службових обов’язків; оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками організації самостійних та навчальних занять з фізичної підготовки в органах внутрішніх справ.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:Знати:

 • роль і місце фізичної підготовки в органах внутрішніх справ та навальних закладах МВС України;

 • мету, загальні та спеціальні завдання фізичної підготовки в системі професійної діяльності органів внутрішніх справ;

 • сучасні проблеми і головні завдання фізичної підготовки у процесі професійного вдосконалення працівників органів внутрішніх справ;

 • основні документи, що регламентують організацію та проведення фізичної підготовки в системі МВС України;

 • загальні основи організації та методики проведення всіх форм фізичної підготовки;

 • особливості впливу на організм людини та правила регулювання фізичного навантаження під час виконання фізичних вправ;

 • вимоги службово-професійної діяльності до рівня фізичної підготовленості правоохоронців;

 • правомірність застосування заходів фізичного впливу працівниками органів внутрішніх справ та відповідальність за незаконне застосування бойових прийомів боротьби;

 • заходи безпеки під час занять зі спеціальної фізичної підготовки;

 • основи здорового способу життя, вимоги особистої та громадської гігієни.

Вміти :

 • орієнтуватись в основних законодавчих та нормативно-правових актах з організації фізичної підготовки працівників ОВС;

 • організовувати та методично вірно проводити процес самостійної фізичної підготовки та фізичної підготовки підлеглих, а також спортивної роботи у підрозділі з метою забезпечення фізичної готовності до виконання оперативно-службових завдань;

 • розробляти плануючу, обліково-звітну та методичну документації з фізичної підготовки;

 • впевнено і кваліфіковано виконувати контрольні вправи із загальної фізичної підготовки;

 • правомірно застосовувати заходи фізичного впливу для захисту громадян, самозахисту, протидії озброєним та неозброєним злочинцям, а також для силового затримання правопорушників;

 • діяти у штатних та екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності, при силовому затримання порушника та веденні двобою з ним;

 • проводити самоконтроль за станом здоров’я, функціональним станом організму;

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години/4 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Теоретична та методична підготовка

Тема 1. Фізична підготовка – складова частина професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. Правомірність та підстави застосування заходів фізичного впливу

Поняття професійної підготовки працівників ОВС. Система фізичної підготовки працівників ОВС та її місце у системі професійної підготовки.

Документи, що регламентують організацію професійної та фізичної підготовки в органах внутрішніх справ та навчальних закладах МВС України.

Історія розвитку, сучасний стан та актуальні проблеми фізичної підготовки в правоохоронних та військових структурах.

Мета, завдання фізичної підготовки.

Організація та зміст.

Форми фізичної підготовки працівників ОВС (ранкова фізична зарядка, планові навчальні заняття, самостійні та індивідуальні заняття, масові фізкультурно-спортивні заходи та секційні заняття ).

Перевірка й оцінка фізичної підготовки працівників ОВС, слухачів та курсантів навчальних закладів МВС України.

Планування фізичної підготовки. Облік і звітність. Організація спортивно-масової роботи.

Поняття про заходи фізичного впливу.

Правомірність застосування заходів фізичного впливу та відповідальність за незаконне застосування бойових прийомів боротьби.
Тема 2. Організація та методика спеціальної фізичної підготовки. Заходи безпеки під час занять, запобігання травматизму

2.1. Вплив фізичних вправ на організм людини, поняття про адаптацію.

Методичні принципи фізичної підготовки, параметри навантаження.

Види, засоби та методи фізичної підготовки.

Основи особистої та суспільної гігієни. Самоконтроль під час занять фізичними вправами.

Правила поведінки під час занять, заходи безпеки та запобігання травматизму.

2.2. Поняття про фізичні якості людини. Основи розвитку та вдосконалення фізичних якостей. Засоби, методи та контроль розвитку: сили, витривалості, швидкості, гнучкості та спритності.

Зміст та класифікація заходів фізичного впливу та прийомів застосування спеціальних засобів: наручників, гумового кийка та тонфи.

Поняття про техніку фізичних вправ та формування рухових навичок.

Методика вивчення та вдосконалення заходів фізичного впливу та прийомів застосування спеціальних засобів. Контроль рівня володіння заходами фізичного впливу та прийомами застосування спеціальних засобів.

2.3. Структура навчального, навчально-тренувального практичного заняття, організація та методика проведення окремих його частин: вступно-підготовчої, основної, заключної. План-конспект практичного заняття. Практичне проведення заняття та окремих його частин.


Загальна фізична підготовка

Тема 3. Розвиток фізичних якостей

3.1. Засоби розвитку швидкісних якостей

Для розвитку швидкісних якостей використовують вправи максимальної інтенсивності, тривалістю від 1 с  для поодиноких рухів до 1015 с  при вдосконаленні комплексних швидкісних здібностей:

біг з високим підніманням стегна, біг з захлестом гомілок назад, дріб’язковий біг, біг стрибками тощо; прискорення, спринтерський біг на коротких дистанціях 2060 м з граничною швидкістю по прямій, по повороту, із різних стартових положень, з місця, з ходу, біг вгору, біг вниз по нахиленій доріжці з різними кутами підйому, перемінний біг з переходами від максимальних зусиль до бігу по інерції і навпаки; човниковий біг; вправи максимальної потужності з обтяженням, яке становить 1520 % від максимального рівня сили (кидки та штовхання знаряддя, метання гранати); вправи для розвитку часу реакції; вправи максимальної потужності з чергуванням звичайних, полегшених і ускладнених умов виконання; рухливі та спортивні ігри, естафети; виконання контрольних вправ на швидкість в умовах змагань.

3.2. Засоби розвитку витривалості

Використовують циклічні вправи (біг, плавання, біг на лижах), які виконуються до появи вираженої втоми. Тривалість вправ від 20 хв до 1 год. безперервний біг у рівномірному та перемінному режимах; кросовий біг по пересіченій місцевості, по твердому, м’якому, слизькому ґрунту, з подоланням природних перешкод; марш-кидки; плавання, біг на лижах у рівномірному та перемінному режимах; рухливі та спортивні ігри; виконання контрольних вправ на витривалість в умовах змагань.3.3. Засоби розвитку сили, силової витривалості, швидкісно-силових якостей

До засобів силової підготовки належать різноманітні вправи, які впливають або на всю м’язову систему, або вибірково на окремі м’язові групи: вправи з особистою вагою (підтягування, підйоми переворотом та силою на жердині, піднімання прямих ніг на жердині; піднімання та опускання прямих ніг в упорі на брусах, утримання ніг у положенні кута на брусах та гімнастичній драбині, згинання та розгинання рук в упорі на брусах, в упорі лежачи, комплексні силові вправи, багатократні стрибки на одній та двох ногах), вправи з обваженнями (штанги, гантелі,гирі)вправи на тренажерах, контрольні вправи на силу.3.4. Засоби розвитку й удосконалення спритності
та координаційних здібностей

Використовуються вправи, які характеризуються складністю, нетрадиційністю, новизною, необхідністю прийняття неочікуваних рішень при виконанні рухових завдань: рухові та спортивні ігри, елементи акробатики, гімнастики, естафети; вправи з введенням нестандартних вихідних положень; зі зміною швидкості та темпу рухів; із дзеркальним виконанням; зі зміною стандартного виконання; з ускладненням звичайної дії допоміжними рухами; з комбінуванням звичайних дій у незвичайних сполученнях; з введенням допоміжних сигнальних подразників, що вимагають швидкої зміни дій; зі зміною просторових обмежень, у яких виконується дія; з використанням природних і штучних умов середовища для розширення варіативності рухових навичок.3.5. Засоби розвитку й удосконалення гнучкості

Використовують загально підготовчі вправи, основані на згинанні, розгинанні, нахилах, поворотах, відведеннях, приведеннях, обертаннях, з максимальною амплітудою рухів, з обтяженням і без обтяжень, статичні утримання і пружинисті рухи за допомогою партнера, з використанням власної сили або маси тіла, у чергуванні з вправами на розслаблення.


Спеціальна фізична підготовка

Тема 4. Прийоми самостраховки

Прийоми самостраховки при падінні вперед, назад, на бік. Прийоми самостраховки при подоланні перешкод, виконанні прийомів фізичного впливу. Взаємодія та страховка партнера при виконанні прийомів.Тема 5. Больові та задушливі прийоми

Больові прийоми в стійці: загин руки за спину при підході спереду та ззаду, важелі руки назовні та всередину, через передпліччя та плече, больовий вплив шляхом дотиснення кисті. Задушливі прийоми: плечем і передпліччям, подвійний задушливий та за допомогою одягу.

Використання больових та задушливих прийомів при затриманні правопорушників. Техніка конвоювання затриманого під впливом больових прийомів.

Тема 6. Звільнення від захоплень та охоплень

Звільнення від захоплень за руки, ноги, голову, шию, одяг, спеціальні засоби, а також охоплень за тулуб (спереду, ззаду, збоку) за допомогою:, больових та задушливих прийомів, комбінованого захисту. Силове затримання правопорушника (злочинця) після звільнення від захоплень, охоплень.

Тема 7. Захисні дії від загрози холодною зброєю

Захист від ударів ножем . обеззброєння та затримання злочинця, за допомогою больових прийомів та контрударів поуразливим точкам на тілі злочинця .Тема 8. Захисні дії від загрози вогнепальною зброєю

Обеззброєння та затримання порушника при загрозі пістолетом: спереду, ззаду, збоку з використанням больових та задушливих прийомів, кидків. Обеззброєння та затримання порушника, озброєного довгоствольною вогнепальною зброєю.


Змістовий модуль 1._Методика навчання та правові підстави застосування заходів фізичного впливу. Прийоми боротьби у стійці

Тема 1. Фізична підготовка – складова частина професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. Правомірність та підстави застосування заходів фізичного впливу.

Тема 2. Організація та методика спеціальної фізичної підготовки. Заходи безпеки під час занять, запобігання травматизму.

Тема 3. Розвиток фізичних якостей.

Тема 4. Прийоми самостраховки.

Тема 5. Больові та задушливі прийоми.

Змістовий модуль 2. Ведення поєдинку та захист від зброї

Тема 6. Звільнення від захоплень та охоплень.

Тема 7. Захисні дії від загрози холодною зброєю.

Тема 8. Захисні дії від загрози вогнепальною зброєю.

Змістовий модуль 3. Розвиток фізичних якостей

Тема 3. Розвиток фізичних якостей.

3. Рекомендована література


 • Ануфрієв М. І. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ : навч. посіб. / Ануфрієв М. І., Бутов С. Є. та ін. ; за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва та Є. М. Моісеєва. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 338 с.

 • Бабенко В. Г. Загальна фізична підготовка : метод. рек. / Бабенко В. Г., Попов О. В., Янко І. В. – К. : МВС України, 2002. – 22 с.

 • Бутов С. Є. Попередження травм на заняттях з фізичної підготовки : посіб. / Бутов С. Є., Решко С. М., Співак В. М. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 48 с.

 • Взаємодія працівників міліції при застосуванні заходів фізичного впливу : навч.-метод. посіб. / Бутов С. Є., Ємчук О. І., Сокуренко В. В., Соловйов В. В., Соколов А. В. – К. : НАВСУ, 2011. – 45 с.

 • Дідковський В.А. Застосування навчально-тренувальних поєдинків у фізичній підготовці працівників міліції: Метод. рекомендації. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2012. – 32 с.

 • Дідковський В.А. Техніка і тактика застосування спеціального засобу БР-С та підручних засобів при силовому затриманні правопорушника: Метод. рек. – К.: Київський нац. Ун-т внутр.. справ, 2008. – 28 с.

 • Запорожанов О. В. Прийоми затримання правопорушників : навч.-метод. посіб. / Запорожанов О. В., Дідковський В. А. – Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 34 с.

 • Заходи фізичного впливу : метод. рек. / уклад. : В. Г. Бабенко, О. В. Попов, І. В. Янко. – К. : РВВ МВС, 2001. – 24 с.

 • Заярін Г. О. Психофізична підготовка курсантів навчальних закладів МВС України : навч. посіб. / Заярін Г. О., Несін О. М., Мельников Г. Б. – Донецьк : МВС України, Донецький ін-ту внутр. справ, 2001. – 240 с.

 • Криволапчук В. О. Спеціальна фізична підготовка : навч. посіб. / Криволапчук В. О., Кримська М. С., Решко С. М. та ін. ; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва та проф. О. Ф. Долженкова. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 209 с.

 • Кримінально-правовий захист і відповідальність працівників правоохоронних органів : навч. посіб. / В. І. Осадчий, В. С. Плугатир, А. В. Савченко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2001. – 104 с.

 • Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания / Круцевич Т. Ю. – К. : Олимпийская лит., 2003. – 422 с.

 • Методичні рекомендації з організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України : із серії “Професійна підготовка кадрів”, затв. Міністром внутрішніх справ України 14 верес. 2011 р. / уклад. : Гіда О. Ф., Мовчан А. В., Васільєв А. С., Новохатній В. В. – К. : МВС України, 2011 – 47 с.

 • Остьянов В. Н. Бокс (обучение и тренировка) : учеб. пособ. / Остьянов В. Н., И. И. Гайдамак. – К. : Олимпийская лит., 2001. – 240 с.

 • Положення про організацію професійної підготовки для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ МВС України : затв. наказом МВС України 13 квіт. 2012 р. № 318.

 • Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 р. (зі змінами та допов.).


 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання


Підсумковий контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом у межах семестру (залік), з оцінюванням результатів за національною шкалою та шкалою ЕСТS.

Форми підсумкового контролю:

1 семестр – залік; 2 семестр – залік.

Семестровий залік з дисципліни «Спеціальна фізична підготовка проводиться в кінці кожного семестру до початку екзаменаційної сесії.
 1. Засоби діагностики успішності навчання

Оцінка успішності навчальної діяльності слухача поєднує контрольні заходи та аналітичну роботу. Контрольні заходи мають на меті визначення академічних успіхів слухача, передбачених навчальним планом, робочими навчальними програмами дисципліни з обов’язковим переведенням підсумкових оцінок до національної шкали та шкали ECTS. Аналіз проводиться з метою визначення якості начального процесу та для подальшого підвищення рівня навчальної та навчально-методичної роботи учасників навчального процесу.

Навчальні досягнення слухача з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, практичні навички, наукова робота, участь у спортивних заходах тощо) оцінюються кількісно (визначається рейтинг), а підсумкові оцінки формуються, як за традиційною шкалою, так і за шкалою КМСОНП (кредитно-модульної системи оцінювання навчального процесу).Поточний контроль – визначення якості знань на підставі виконаних слухачем робіт навчальної діяльності і використовується як засіб її стимулювання Вони заносяться до журналу обліку відвідування занять з коментарем науково-педагогічного працівника. Результати поточного контролю враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

Проміжний (рубіжний) контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом у межах окремої теми змістового модуля.

Враховуючи практичну складову дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» контроль опанування навчальним матеріалом у межах окремої теми змістового модуля є обов’язковим і включає в себе:

- складання контрольних нормативів відповідно до Наказу МВС України від 13.04.2012 № 318;

- контрольно-перевірочні заняття (далі КПЗ) за кожною темою.

У разі відсутності на занятті окремих слухачів під час складання контрольних нормативів, або під час КПЗ – діагностика рівня їх знань здійснюється під час консультації. Якщо за підсумками проміжного (поточного) контролю слухач показав незадовільні результати, йому виставляються відповідні бали за встановленою шкалою, що передбачає їх обов’язкове подальше перескладання, з виставленням балів згідно з критеріями і шкалою оцінювання, затвердженими кафедрою.

Згідно Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, для забезпечення належного стану фізичного здоров’я працівників та рівня їх фізичної підготовки особовий склад ОВС поділяють на категорії та медико-вікові групи, з урахуванням яких здійснюється організація занять та діагностика рівня фізичної підготовленості. Слухачі магістратури відносяться до категорії № 2.

Медико-вікові групи:

I група - чоловіки та жінки у віці до 25 років;

II група - чоловіки та жінки у віці 25 - 30 років;

III група - чоловіки та жінки у віці 30 - 35 років;

IV група - чоловіки та жінки у віці 35 - 40 років;

V група - чоловіки у віці 40 - 45 років.

Виконання прийомів фізичного впливу оцінюється:

„відмінно”, якщо прийом виконаний без помилок, швидко і точно згідно із завданням;

„добре”, якщо прийом виконаний повільно або була зроблена одна помилка;

„задовільно”, якщо при виконанні прийому було допущено не більше двох помилок;

„незадовільно”, якщо не виконаний прийом або будь-який із складових елементів прийому, що описаний у програмі навчання самозахисту без зброї, а також якщо при виконанні допущено більше двох помилок.

При виконанні прийомів фізичного впливу помилками треба вважати невиконання прийому, що описаний у програмі навчання, або будь-якого із його складових елементів; повільне проведення дії; проведення дії із зупинками без злитості рухів; втрата рівноваги.6. Вправи та нормативи 
із загальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ України

(категорія № 2 – рядовий і начальницький склад міських, районних, лінійних органів, державної автомобільної інспекції, міліції охорони, патрульної служби, слухачі магістратури) *№ з/п

Вправа

Оцінка

Чоловіки

Жінки

ІІ категорія медико-вікові групи

медико-вікові групи25

30

35

40

45

25

30

35

40

1

Підтягування на перекладині, разів

5

14

13

11

10

9

4

3

-

-

4

12

11

9

8

7

3

2

-

-

3

10

9

7

6

5

2

1

-

-

2

Згинання та розгинання рук з упору лежачи, разів

5

50

45

40

35

30

26

23

20

15

4

45

40

35

30

25

21

20

15

10

3

40

34

30

25

20

18

15

10

8

3

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах, разів

5

14

12

11

10

9

-

-

-

-

4

12

11

10

9

7

-

-

-

-

3

11

10

9

8

5

-

-

-

-

4

Підняття тулуба з положення лежачи, разів

5

-

-

-

-

-

47

44

40

-

4

-

-

-

-

-

42

39

35

-

3

-

-

-

-

-

37

33

30

-

5

Поштовх двох гир від грудей (по довгому циклу) 24 кг (до 80 кг)

5

12

11

9

-

-

-

-

-

-

4

10

8

7

-

-

-

-

-

-

3

8

7

6

-

-

-

-

-

-

6

Поштовх двох гир від грудей (по довгому циклу) 24 кг (понад 80 кг)

5

14

11

8

-

-

-

-

-

-

4

12

10

7

-

-

-

-

-

-

3

11

8

6

-

-

-

-

-

-

7Гімнастично-силовий комплекс на перекладині

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Комплексна силова вправа, разів за 1 хв.

5

60

55

50

45

40

40

36

30

26

4

55

50

45

40

35

36

30

26

20

3

50

45

40

35

30

30

26

22

18

9

Біг 100 м, с

5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,0

15,5

16,0

16,4

4

13,5

14,0

14,5

15,0

15,6

15,8

16,2

16,6

17,4

3

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,6

17,0

17,4

18,4

10

Біг 1000 м, хв. с

5

3,15

3,20

3,25

3,30

3,35

3,40

3,50

4,20

4,40

4

3,25

3,30

3,35

3,40

3,45

4,00

4,20

4,40

5,00

3

3,30

3,35

3,40

3,50

4,00

4,20

4,40

5,00

5,20

11

Біг 3000 м, хв. с

5

12,00

12,30

13,00

13,30

14,00

б/у

-

-

-

4

12,30

13,00

13,30

14,00

14,30

б/у

-

-

-

3

13,00

13,30

14,00

14,30

15,00

б/у

-

-

-

12

Стрибок у довжину з місця, см

5

250

230

220

210

-

200

190

180

170

4

240

220

210

200

-

190

180

170

160

3

230

210

200

190

-

180

170

160

150

13

Човниковий біг 10 х 10 м, с

5

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

30,0

32,0

33,0

35

4

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

31,0

33,0

34,0

36

3

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

32,0

34,0

35,0

38

14

Плавання 100 м, хв. с

5

1,50

1,55

2,00

2,10

2,40

2,15

2,20

2,30

2,45

4

2,10

2,15

2,20

2,30

2,50

2,30

2,40

2,45

3,00

3

2,30

2,35

2,40

2,50

3,00

2,45

3,00

3,20

3,30

15

Біг на лижах 5 км, хв. С

5

24,30

25,30

26,30

27,30

28,30

34,00

36,00

38,00

40,00

4

25,30

26,30

27,30

28,30

29,30

36,00

38,00

40,00

42,00

3

26,30

27,30

28,30

29,30

30,30

39,00

41,00

43,00

45,00
 1. *- витяг з Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України.


Таблиця полегшення нормативів з фізичної підготовки

№ п/п

Вправи

Одиниця вимірювання

Полегшення нормативів при складанні

у повсякденній формі одягу

власна вага понад 90 кг

зимовий період

строк служби до 1 року

1

Підтягування на перекладині

рази

1

1

-

-

2

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

рази

2

3

-

-

3

Комплексна силова вправа

рази

3

5/1

-

-

4

Біг 100 м

с

1

1

1

-

5

Біг 1000 м

с

10

10

10

-

6

Біг 3000 м

с

30

30

30

-

7

Стрибок у довжину з місця

см

20

20

-

-

8

Човниковий біг 10 х 10м

с

2

3

-

-

9

Плавання 100 м

с

-

10

-

-

10

Біг на лижах 5 км

хв.

1

2

1*

-

11.

Єдина смуга перешкод

с

-

5

-

3


Скачати 295.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка