Програма навчальної дисципліниСкачати 218.15 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір218.15 Kb.
ТипПрограмаПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

(назва навчальної дисципліни)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Кредити

Залік

Екзамени

Денна форма навчання (ПУ, 5 курс, денна форма)

5

7

24

16

40

-

-

80

120

3

-

+

8

0

0

0

-
0

0

-
Разом

24

16

40

-

-

80

120

-

+


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
У сучасній економіці стратегічне управління виконує важливу роль в організації виробничо-збутової і фінансово-господарської діяльності, є передумовою формування та утримання конкурентних переваг, які становлять основу ефективного функціонування сьогодні та майбутнього розвитку. Актуальність вивчення дисципліни «Стратегічне управління» визначається тим, що в сучасних умовах для ефективного функціонування на ринку потрібно мати знання зі стратегій управління бізнесом. Сучасним юристам ці знання потрібні для того, аби комплексно та оперативно оцінювати ринкову ситуацію для прийняття ефективних та адекватних стратегічних управлінських рішень. Це потрібно для раціональної організації процесу управління бізнесом, контролю господарської діяльності, а отже для забезпечення позитивної ділової репутації та стабільної прибуткової діяльності.

Мета викладання дисципліни - формування у студенів-правознавців сучасного управлінського мислення, системи спеціальних знань та придбання навичок створення системи стратегічного управління і забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі; засвоєння знань з теоретико-методологічних аспектів розроблення стратегій, стратегічних планів, програм і проектів.

Завдання вивчення дисципліни

За результатами вивчення дисципліни студент повинен:знати: основи стратегічного мислення в бізнесі, особливості функціонування сучасного бізнесу; класифікацію бізнес-структур; основи конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності організацій; методи стратегічного аналізу, закони функціонування організацій; визначення місії та цілі бізнесу; методи планування діяльності організації; SWOT-аналіз; особливості застосування стратегій організації; способи мотивації та контролю персоналу.

Уміти: здійснювати обґрунтоване стратегічне цілевстановлення для підприємства, застосовувати методи вивчення ринкової ситуації; розробляти та впроваджувати ефективні стратегічні управлінські рішення; аналізувати ресурсний потенціал економічних суб’єктів; аналізувати вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на бізнес; визначати наслідки впливу стратегічних управлінських рішень на діяльність о економічних суб’єктів; розробляти бізнес-план створення та розвитку бізнесу; визначати основні умови досягнення конкурентоспроможності бізнесу; обирати найбільш вигідний варіант мотивації персоналу.

Мати навички: проведення діагностики внутрішнього та зовнішнього середовища та робити висновки щодо стратегії і тактики розвитку економічних суб’єктів; обґрунтування рішень щодо доцільності інвестування; прийняття рішень та надання пропозицій щодо рівня підвищення ефективності діяльності економічних суб’єктів; здійснення аналізу процесу формування і ефективності використання економічних ресурсів економічних суб’єктів.

3. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Сутність стратегічного управління

Питання до розгляду:

1. Історія виникнення стратегічного управління.

2. Сутність і зміст стратегічного управління.

3. Менеджмент як категорія людей, що здійснюють роботу з управління людьми.

4. Менеджмент як структурний орган управління (апарат управління).

5. Менеджмент як галузь людського знання.


Тема 2. Стратегічні особливості сучасного бізнесу

Питання до розгляду:

 1. Поняття бізнесу.

 2. Характеристика сучасних умов бізнесу.

 3. Сутність організації, бізнес-структури.

 4. Бізнес-модель організації.

 5. Життєвий цикл організації.


Тема 3. Конкуренція та конкурентоспроможність бізнес-середовища

Питання до розгляду:

 1. Поняття конкуренції в бізнесі.

 2. Конкурентоспроможність бізнес-структури.

 3. Різновиди конкуренції.

 4. Вибір конкурентної стратегії розвитку бізнесу.


Тема 4. Закони функціонування організацій

Питання до розгляду:

 1. Закони функціонування в статиці: закон композиції, закон пропорціональності, закон найменших, закон онтогенезу або життєвого циклу.

 2. Закони функціонування в динаміці: закон синергії, закон аналізу і синтезу, закон впорядкованості – інформованості, закон самозбереження.


Тема 5. Категорії стратегічного цілевстановлення: напрямок, місія та цілі

Питання до розгляду:

 1. Визначення напрямку розвитку бізнесу.

 2. Поняття та формулювання місії і бачення бізнесу.

 3. Цілі бізнес-структур.

 4. Вимоги до цілей.

 5. Граф дерево цілей.

 6. Задачі бізнес-структури.


Тема 6. Зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування організацій

Питання до розгляду:

 1. Зовнішнє середовище організацій.

 2. Внутрішнє середовище організацій: маркетинг, фінанси, виробництво, персонал, управління організації.

 3. Показники ефективності функціонування організації.

 4. СВОТ-аналіз і його застосування при оцінці стратегічних позицій організації.


Тема 7. Сутність стратегічного планування діяльності організацій

Питання до розгляду:

 1. Сутність та зміст стратегічного планування.

 2. Види планування.

 3. Особливості стратегічного планування.

 4. Етапи стратегічного планування.

 5. Стратегічні альтернативи розвитку організації.

 6. Розробка та структура бізнес-плану.

 7. Розробка збалансованої системи показників.


Тема 8. Мотивація та стратегічне управління персоналом організації

Питання до розгляду:

 1. Еволюція та значення мотивації.

 2. Мотиваційна модель: сутність та зміст.

 3. Змістові теорії мотивації.

 4. Процесні теорії мотивації.

 5. Можливі мотиваційні помилки при стратегічному управлінні персоналом.


Тема 9. Контроль як засіб досягнення стратегічних цілей

Питання до розгляду:

 1. Роль контролю в управлінні організацією.

 2. Види контролю.

 3. Етапи процесу контролю.

 4. Помилки в процесі контролю підлеглих.


Тема 10. Сутність та процес прийняття стратегічних управлінських рішень

Питання до розгляду:

 1. Роль та сутність стратегічного управлінського рішення.

 2. Ефективність управлінського рішення.

 3. Види управлінських рішень.

 4. Етапи розробки управлінського рішення.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва теми

Кількість годин

Усього

У тому числі

Л.

П.

С.р.

V семестр

1

Сутність стратегічного управління

14

4

2

8

2

Стратегічні особливості сучасного бізнесу

10

2

0

8

3

Конкуренція та конкурентоспроможність бізнес-середовища

12

2

2

8

4

Закони функціонування організацій

14

4

2

8

5

Категорії стратегічного цілевстановлення: напрямок, місія та цілі

10

2

0

8

6

Зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування організацій

12

2

2

8

7

Сутність стратегічного планування діяльності організацій

12

2

2

8

8

Мотивація та стратегічне управління персоналом організації

12

2

2

8

9

Контроль як засіб досягнення стратегічних цілей

12

2

2

8

10

Сутність та процес прийняття стратегічних управлінських рішень

12

2

2

8

 

Всього за VI семестр

120

24

16

80

 

Всього за навчальний рік

120

24

16

80


5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Сутність стратегічного управління

Питання до опитування:

1. Історія виникнення стратегічного управління.

2. Сутність і зміст стратегічного управління.

3. Менеджмент як категорія людей, що здійснюють роботу з управління людьми.

4. Менеджмент як структурний орган управління (апарат управління).

5. Менеджмент як галузь людського знання.


Тема 2. Стратегічні особливості сучасного бізнесу

Питання до опитування:

 1. Поняття бізнесу.

 2. Характеристика сучасних умов бізнесу.

 3. Сутність організації, бізнес-структури.

 4. Бізнес-модель організації.

 5. Життєвий цикл організації.


Тема 3. Конкуренція та конкурентні стратегії

Питання до опитування:

 1. Поняття конкуренції в бізнесі.

 2. Конкурентоспроможність бізнес-структури.

 3. Різновиди конкурентних стратегій.

 4. Вибір конкурентної стратегії розвитку бізнесу.


Тема 4. Закони функціонування організацій

Питання до опитування:

 1. Закони функціонування в статиці: закон композиції, закон пропорціональності, закон найменших, закон онтогенезу або життєвого циклу.

 2. Закони функціонування в динаміці: закон синергії, закон аналізу і синтезу, закон впорядкованості – інформованості, закон самозбереження.


Тема 5. Категорії стратегічного цілевстановлення: напрямок, місія та цілі

Питання до опитування:

 1. Визначення напрямку розвитку бізнесу.

 2. Поняття та формулювання місії і бачення бізнесу.

 3. Цілі організації.

 4. Вимоги до цілей.

 5. Граф дерево цілей.

 6. Задачі бізнес-структури.


Тема 6. Зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування організацій

Питання до опитування:

 1. Зовнішнє середовище організацій.

 2. Внутрішнє середовище організацій: маркетинг, фінанси, виробництво, персонал, управління організації.

 3. Показники ефективності функціонування організації.

 4. СВОТ-аналіз і його застосування при оцінці стратегічних позицій організації.


Тема 7. Сутність стратегічного планування діяльності організацій

Питання до опитування:

 1. Сутність та зміст стратегічного планування.

 2. Види планування.

 3. Особливості стратегічного планування.

 4. Етапи стратегічного планування.

 5. Стратегічні альтернативи розвитку організації.

 6. Розробка та структура бізнес-плану.

 7. Розробка збалансованої системи показників.


Тема 8. Мотивація та стратегія управління персоналом організації

Питання до опитування:

 1. Еволюція та значення мотивації.

 2. Мотиваційна модель: сутність та зміст.

 3. Змістові теорії мотивації.

 4. Процесні теорії мотивації.

 5. Можливі мотиваційні помилки при стратегічному управлінні персоналом.


Тема 9. Контроль як засіб досягнення стратегічних цілей

Питання до опитування:

 1. Роль контролю в управлінні організацією.

 2. Види контролю.

 3. Етапи процесу контролю.

 4. Помилки в процесі контролю підлеглих.


Тема 10. Сутність та процес прийняття стратегічних управлінських рішень

Питання до опитування:

 1. Роль та сутність стратегічного управлінського рішення.

 2. Ефективність управлінського рішення.

 3. Види управлінських рішень.

 4. Етапи розробки управлінського рішення.


6. САМОСТІЙНА РОБОТА.
6.1. Тематика самостійної роботи
Тема 1. Сутність стратегічного управління

1. Історія виникнення стратегічного управління.

2. Сутність і зміст стратегічного управління.

3. Менеджмент як категорія людей, що здійснюють роботу з управління людьми.

4. Менеджмент як структурний орган управління (апарат управління).

5. Менеджмент як галузь людського знання.


Тема 5. Категорії стратегічного цілевстановлення: напрямок, місія та цілі

 1. Визначення напрямку розвитку бізнесу.

 2. Поняття та формулювання місії і бачення бізнесу.

 3. Цілі організацій.

 4. Вимоги до цілей.

 5. Граф дерево цілей.

 6. Задачі організації.


Тема 7. Сутність стратегічного планування діяльності організації

 1. Сутність та зміст планування.

 2. Види планування.

 3. Особливості стратегічного планування.

 4. Етапи стратегічного планування.

 5. Стратегічні альтернативи розвитку організації.

 6. Розробка та структура бізнес-плану.

 7. Розробка збалансованої системи показників.


Тема 10. Контроль як засіб досягнення стратегічних цілей

 1. Роль контролю в управлінні організації.

 2. Види контролю.

 3. Етапи процесу контролю.

 4. Помилки в процесі контролю підлеглих.


6. 2. Теми рефератів
До теми 1. Сутність стратегічного управління бізнесом

 1. Історичні передумови виникнення стратегічного управління.

До теми 2. Стратегічні особливості сучасного бізнесу та умов його ведення

 1. Особливості ведення сучасного бізнесу в умовах глобалізації економіки.

До теми 3. Конкуренція та конкурентоспроможність бізнес-середовища

 1. Історія і фактори успіху відомої міжнародної або вітчизняної компанії.

До теми 4. Закони функціонування бізнес-структур

 1. Приклади використання законів функціонування бізнесу відомими компаніями.

До теми 5. Категорії стратегічного цілевстановлення: напрямок, місія та цілі

 1. Місії і цілі відомих компаній.

До теми 6. Зовнішнє та внутрішнє середовища організацій

 1. Інструменти аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища.

До теми 7. Сутність стратегічного планування діяльністю організації

 1. Особливості розробки бізнес-плану створення організації.

До теми 8. Мотивація та стратегічне управління персоналом організації

 1. Приклади використання засобів мотивації українськими компаніями.

До теми 9. Контроль як засіб досягнення стратегічних цілей

 1. Внутрішній контроль як основна складова управління діяльністю організації.

 2. Облік та контроль у системі стратегічного управління.

До теми 10. Сутність та процес прийняття стратегічних управлінських рішень

 1. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень.


7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ
Словесні методи навчання:

Лекція — це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку, об'єднані загальною темою.

Пояснення — вербальний метод навчання, який передбачає розкриття сутності певного явища, процесу, закону.

Бесіда передбачає використання попереднього досвіду з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення уже наявних знань. З погляду форми проведення виокремлюють два види бесіди: евристичну і репродуктивну. За місцем у навчальному процесі виділяють бесіди: вступну, поточну, підсумкову.

Наочні методи:

Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, в динаміці.

Ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки та ін.).

Спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному чи виробничому середовищі без втручання у ці явища й процеси.

Практичні методи навчання. Cпрямовані на досягнення завершального етапу процесу пізнання (практичні та семінарські заняття)

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіум.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку.

На залік виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «порівняльне правознавство».7.1. ПИТАННЯ НА ІСПИТ


 1. Сутність поняття «стратегічне управління».

 2. Стратегічне управління як галузь діяльності вищого керівництва організації.

 3. Стратегічне управління як процес здійснення взаємодії організації з її оточенням.

 4. Десять шкіл стратегічного мислення.

 5. Визначення та особливості стратегії.

 6. Класифікація стратегій.

 7. Поняття бізнесу.

 8. Характеристика сучасних умов бізнесу.

 9. Сутність організації бізнес-структури.

 10. Поняття споживчої цінності.

 11. Життєвий цикл організації.

 12. Характерні риси розвитку організації на різних стадіях життєвого циклу.

 13. Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємства.

 14. Поняття конкуренції в бізнесі.

 15. Конкурентоспроможність бізнес-структури.

 16. Різновиди конкуренції та конкурентоспроможності.

 17. Основні умови досягнення цінової та товарної конкурентоспроможності.

 18. Конкурентний статус фірми і стратегічні капіталовкладення.

 19. Сутність управління бізнесом.

 20. Функції процесу управляння.

 21. Суб’єкт та об’єкт управління.

 22. Закон композиції

 23. Закон пропорціональності

 24. Закон найменших

 25. Закон онтогенезу або життєвого циклу.

 26. Закон синергії

 27. Закон аналізу і синтезу

 28. Закон впорядкованості – інформованості

 29. Закон самозбереження.

 30. Поняття та формулювання місії і бачення бізнесу.

 31. Цілі організації.

 32. Space-аналіз.

 33. Стратегічні групи конкурентів.

 34. Бенчмаркінг.

 35. Зовнішнє середовище організацій.

 36. Екстрасередовище.

 37. Макросередовище або середовище непрямого впливу.

 38. Мікросередовище або середовище прямого впливу.

 39. Внутрішнє середовище організацій.

 40. Показники ефективності функціонування організацій.

 41. Сутність та зміст стратегічного планування.

 42. Види стратегічного планування.

 43. Особливості стратегічного планування.

 44. Етапи стратегічного планування.

 45. Стратегічні альтернативи розвитку організації.

 46. Розробка та структура бізнес-плану.

 47. Реалізація стратегії.

 48. Проблеми втілення стратегії.

 49. Повноваження, відповідальність і влада.

 50. Організація і планування особистого часу.

 51. Еволюція та значення мотивації.

 52. Мотиваційна модель: сутність та зміст.

 53. Змістові теорії мотивації. Процесні теорії мотивації.

 54. Основні види загальних стратегій.

 55. Сутність та призначення функціональних стратегій.

 56. Організація розробки функціональних стратегій.

 57. Типи функціональних стратегій і їхня загальна характеристика.

 58. Аналіз бізнес-портфелю фірми (портфельний аналіз) та загальні принципи його побудови.

 59. Матриця Бостонської консультаційної групи «зростання – частка ринку».

 60. Матриця МакКінзі (матриця General Electric).

 61. Модель Shell / DPM – матриця спрямованої політики. Модель Хофера- Шендела.

 62. Матриця балансу життєвого циклу Arthur D. Little.

 63. Модель „продукт — ринок" І.Ансоффа. Тривимірна матриця Д. Абеля

 64. Можливі мотиваційні помилки при керівництві персоналом.

 65. .Стратегія маркетингу як одна із провідних функціональних стратегій розвитку підприємства.

 66. Основні підходи до планування стратегії маркетингу.

 67. Фінансова стратегія.

 68. Інноваційна стратегія.

 69. Стратегія виробництва.

 70. Соціальна стратегія та її задачі.

 71. Стратегія розвитку кадрового потенціалу.

 72. Стратегія організаційних змін.

 73. Екологічна стратегія.

 74. Розвиток корпоративної стратегії.

 75. Роль організаційного потенціалу у проведенні стратегічних змін на підприємстві.

 76. Роль контролю у виробництві.

 77. Види контролю.

 78. Етапи контролю.

 79. Етапи розробки управлінського рішення.

 80. Методи прийняття управлінських рішень.


8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання знань студентів відбувається відповідно до шкали оцінювання: національна та ECTS.

Таблиця 1
Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно  

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

68-74

D

задовільно

60-67

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативні акти

 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст.356.

 4. Господарський процесуальний кодекс від 06.11.1991 № 1798 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 13-14, № 15-16, № 17. - Ст.112.

 6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 1971, додаток до № 50. - Ст. 375.

Основна література

 1. Антошкіна Л.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібн. / Л.І. Антошкіна, В.І. Амелькін. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 288 с.

 2. Апопій В.В. Основи підприємництва: навч. посібн. / В.В. Апопій, Н.О. Шутовська, С.А. Середа. – К.: Ліра-К, 2014. – 324 с.

 3. Афанасьєв М.В. Економіка підприємства: підручник / М.В. Афанасьєв, О.Б. Плоха. – К.: Ліра-К, 2013. – 664 с.

 4. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посібн. / О.В. Березін, М.Г. Безпарточний. – К.: Ліра-К, 2010. – 224 с.

 5. Белявцева М.І. Маркетинговий менеджмент: навч. посібн. / М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – К.: ЦУЛ, 2016. – 407 с.

 6. Городня Т.А. Економічна та фінансова діагностика: навч. посіб. / Т.А. Городня. – Львів: Магнолія 2006, 2014. – 284 с.

 7. Данилюк М. О. Планування і контроль у підприємництві: навч. посібн. / М.О. Данилюк. – К.: Ліра-К, 2015. – 328 с.

 8. Довбня С.Б. Стратегія підприємства. Частина 1: навч. посібн. / С.Б. Довбня, А.О. Найдовська, М. М. Хитько. – Дніпропетровськ: НМетаАУ, 2011. – 71 с.

 9. Довгань Л.Є. Стратегічне управління: навч. посібн. / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 440 с.

 10. Дикань В.Л. Стратегічне управління: навч. посібн. / В. Л. Дикань, В.О. Зубенко, О. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко– К.: Центр учбової літератури, 2013. – 272 с.

 11. Касьянова Н.В. Потенціал підприємства: формування та використання: підручник / Н. В. Касьянова. – К.: Ліра-К, 2013. – 248 с.

 12. Кібік О.М. Теорія бізнесу: навч. посібн. / О.М. Кібік, К.В. Белоус. – К.: Алерта, 2012. – 257 с.

 13. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Экспрес-курс: пер. с англ. / Ф. Котлер.  СПб.: Питер, 2010.  118 с.

 14. Порохня В. М. Стратегічне управління: навч. посібн. / В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.

 15. Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент: практикум: навч. посібн. / Н. Тарнавська, О. Напора. - Тернопіль: Карт-бланш; К. : Кондор, 2008. - 288 с.

 16. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посібн. / А.В. Череп, А.В. Сучков. – К.: Кондор, 2011. - 334 с.

 17. Юрко І.В. Торговельне підприємництво: навч. поcібн. / І.В. Юрко. – К.: ЦУЛ, 2014. – 308 с.

Допоміжна

 1. Бурик А.Ф. Планування діяльності підприємства: навч. посібн. / А.Ф. Бурик. – К: Ліра-К, 2013. – 260 с.

 2. Гиль О.О. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч. посібн. / О.О. Гиль. – К.: Ліра-К, 2015. – 248 с.

 3. Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: навч. посібн. / За заг ред В.С. Пономаренка. – К.: Ліра-К, 2013. – 152 с.

 4. Кайлюк Є.М. Стратегічний менеджмент: навч. посібн. / Є.М. Кайлюк, В.М. Андрєєва, В. В. Гриненко. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 279 с

 5. Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCELL): навч. посібн. / П. В. Круш. – К.: Цул, 2014. – 256 с.

 6. Мельников А.М. Основи організації бізнесу: навч. поcібн. / А. М. Мельников. – К.: Ліра-К, 2013. – 200 с.

 7. Михалюк Н.І. Планування діяльності підприємств: навч. посібн. / Н.І. Михалюк. – К.: Ліра-К, 2015. – 620 с.

 8. Петрович Й.М. Створення і функціонування суб’єктів підприємництва: навч. посібн. / Й. М. Петрович. – К.: Ліра-К, 2015. – 256 с.

 9. Пєтухова О.М. Інвестування: навч. посібн. / О.М. Пєтухова. – К.: Цул, 2014. – 336 с.

 10. Стратегічне управління підприємством: бізнес-курс: навч. посібн. / О.В. Востряков, О. М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2012.

 11. Тищенко О.М. Стратегія підприємства / О.М. Тищенко, Т.М. Чечетова-Терашвілі, О.В. Ревенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 144 с.

Інформаційні ресурси


www.lib.ua-ru.net

Електронна бібліотека: література з стратегічного управління

www.elobook.com

Електронна бібліотека: література з стратегічного управління

www.economictheory.narod.ru

Електронна бібліотека: література з стратегічного управління

www.vu2lib.net/beta3/htm/1/2639

Електронна бібліотека: література з стратегічного управління

www.econline.h1.ru/theor.htm

Електронна бібліотека: література з стратегічного управління

www.netsait

Електронна бібліотека: література з стратегічного управління

www.aup.ru/books/iooo.htm

Електронна бібліотека: література з стратегічного управлінняКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «основи екології»

Скачати 218.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка