Програма навчальної дисципліни «Особливості побудови авіаційних радіоелектронних засобів та систем літальних апаратів»Скачати 256.67 Kb.
Дата конвертації18.06.2019
Розмір256.67 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Інститут аеронавігації

Кафедра аеронавігаційних систем

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_____________ М.Кулик"_____"__________2012р.

Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Особливості побудови авіаційних радіоелектронних засобів та систем літальних апаратів»

(за кредитно-модульною системою)Напрям підготовки: 6.070102 «Аеронавігація»


Спеціальність: 7.07010203 «Системи аеронавігаційного обслуговування»

Курс – 5 Семестр – 9,10


Аудиторні заняття – 157 Диференційований залік – 9 семестр

Самостійна робота – 324 Екзамен – 10 семестр

Індивідуальні заняття – 5

Усього (годин/кредитів ECTS) – 486/13,5


Курсова робота – 9 семестр
Індекс Н14 – 7.07010203.01/12 – 2.1.1

СМЯ НАУ НП 22.01.01-01-2015

Навчальна програма дисципліни «Особливості побудови авіаційних радіоелектронних засобів та систем літальних апаратів» розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НС-14-7.07010203.01/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 6.070102 "Аеронавігація" спеціальності 7.07010203 «Системи аеронавігаційного обслуговування», "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Навчальну програму розробили

доцент кафедри аеронавігаційних систем _______________ І. Остроумов

доцент кафедри аеронавігаційних систем _______________ І. Браун
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.070102 «Аеронавігація» (спеціальність: 7.07010203 «Системи аеронавігаційного обслуговування») – кафедри аеронавігаційних систем, протокол № 13 від 27.08.2012 р.

Завідувач кафедри __________________________________ В.Харченко

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту Аеронавігації, протокол № 2 від 12.09.2012р.Голова НМРР _______________________________________ C. Креденцар


УЗГОДЖЕНО

Директор інституту Аеронавігації

_______________ В.М. Васильєв

“___ ” _____________ 2012р.
Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Модуль №1 «Основи побудови бортових радіоелектронних систем».

2.2. Модуль №2 «Бортові канали інформаційного обміну» .............................

2.3. Модуль №3 «Курсова робота»………………………………………………

2.4. Модуль №4 «Бортові системи радіонавігації та спостереження»………..

2.5. Модуль №5 «Інструментальні системи посадки, перспективні навігаційні системи та моніторинг якості функціонування навігаційних систем»……………………………………………….……………………..3. Список рекомендованих джерел ………………........................................

4. Форми документів Системи менеджменту якості ..................................


4

4

44

4

47

7

78

8

89

10

11
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області авіаційного бортового радіоелектронного обладнання повітряного корабля (ПК).1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Основна мета викладання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними принципами побудови та функціонування авіаційних радіоелектронних засобів та систем літальних апаратів цивільної авіації.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданням вивчення навчальної дисципліни є:

- ознайомлення з принципами побудови та функціонування авіаційних радіоелектронних засобів;

- вивчення основних принципів будови мережі бортового радіоелектронного обладнання повітряного корабля цивільної авіації;

- придбання практичних навичок у розробці структурної схеми бортового обладнання ПК.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:Знати:

 • призначення, принципи побудови, основні експлуатаційні та технічні характеристики систем авіоніки сучасних літаків цивільної авіації;

 • бортові канали інформаційного обміну;

 • процес розробки бортового радіоелектронного обладнання та його складових;

 • сучасні методи відображення пілотажно-навігаційної інформації;

 • основні перспективні напрямки розвитку систем авіоніки.

Вміти:

 • орієнтуватися у структурі бортового обладнання повітряного корабля цивільної авіації;

 • розуміти принципи побудови цифрової мережі інформаційного обміну радіоелектронного обладнання ПК;

 • розробляти загальну структурну схему радіоелектронного обладнання ПК;

 • обирати оптимальний склад авіаційного бортового радіоелектронного обладнання;

 • самостійно застосовувати одержані знання для вирішення питань аеронавігаційного обслуговування.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з п’яти навчальних модулів.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Основи побудови бортових радіоелектронних систем» студент повинен:

Знати:

 • етапи історичного розвитку радіоелектронних засобів та систем ПК;

 • блочну концепцію побудови радіоелектронних систем;

 • основні принципи побудови бортового електронного обладнання повітряного корабля;

 • класифікацію існуючих радіоелектронних засобів та систем ПК;

 • основну нормативну документацію необхідну для проектування нових радіоелектронних систем;

Вміти:

 • орієнтуватися у структурі бортового обладнання повітряного корабля цивільної авіації;

 • обирати оптимальний склад радіоелектронного обладнання ПК;

 • проводити технічне обслуговування блоків радіоелектронного обладнання.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 «Бортові канали інформаційного обміну» студент повинен:

Знати:

 • історію створення та розвиток бортових каналів інформаційного обміну;

 • загальні принципи та особливості побудови мереж інформаційного обміну ПК;

 • федеративну та інтегровану концепції побудови мереж інформаційного обміну ПК;

 • основні напрями розвитку радіоелектронного обладнання.

Вміти:

 • самостійно застосовувати одержані знання для вирішення питань обслуговування повітряного руху;

 • моделювати сигнали мереж інформаційного обміну;

 • розробляти структуру бортової мережі інформаційного обміну;

 • самостійно застосовувати одержані знання для вирішення питань обслуговування повітряного руху.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 (курсова робота) студент повинен:

Знати:

 • основи теорії побудови радіоелектронних систем ПК;

 • особливості моделювання бортової мережі радіоелектронного обладнання ПК;

 • основні напрямки та перспективи розвитку радіоелектронних систем.

Вміти:

 • моделювати радіоелектронне обладнання ПК;

 • проектувати мережу інформаційного обміну ПК.

1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 «Бортові системи радіонавігації та спостереження» студент повинен:

Знати:

 • основи теорії радіонавігації;

 • особливості амплітудних, частотних, часових та фазових методів навігаційних визначень;

 • принципи побудови, основні характеристики та особливості застосування далекомірних навігаційних систем;

 • принципи побудови бортових радіовисотомірів;

 • принципи побудови азимутальних радіонавігаційних систем;

 • принципи побудови, основні характеристики та особливості застосування автоматичних радіокомпасів.

Вміти:

 • аналізувати фізичні процеси в радіоелектронному обладнанні ПК;

 • визначати основні навігаційні параметри польоту ПК;

самостійно за допомогою нормативно-технічної документації та іншої спеціальної літератури отримувати неохідну інформацію щодо найновішого обладнання ПК.

1.5.5. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №5 «Інструментальні системи посадки, перспективні навігаційні системи та моніторинг якості функціонування навігаційних систем» студент повинен:Знати:

 • принципи побудови та функціонування наземного та бортового обладнання систем посадки;

 • принципи побудови та застосування супутникових навігаційних систем та перспективи їх розвитку;

 • принципи побудови, структуру та застосування бортових навігаційних комплексів ПК;

 • методи контролю якості функціонування навігаційних систем;

 • правила безпеки у процесі обслуговування електронного обладнання ПК.

Вміти:

 • оріентуватися в структурах приймачів навігаційних сигналів бортових навігаціних комплексів ПК;

 • досліджувати основні характеристики інтегрованих бортових навігаційних комплексів ПК;

 • самостійно виконувати перевірку функціонування радіоелектронних систем ПК.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 «Основи побудови бортових радіоелектронних систем»

Тема 2.1.1. Принципи побудови цифрових радіоелектронних систем ПК.

Основна мета та задачі дисципліни. Характеристика розділів дисципліни. Історична довідка з розвитку бортових радіоелектронних систем ПК.Загальні принципи побудови цифрових радіоелектронних систем ПК. Структура бортової радіоелектронної системи ПК.

Тема 2.1.2. Блочна концепція побудови радіоелектронних систем ПК.

Основи блочної концепція побудови радіоелектронних систем ПК. Концепції ATR, MCU. Спеціалізовані полиці для блоків. Внутрішня будова типового блоку бортової радіоелектронної системи. Основні вимоги до типового блоку бортової радіоелектронної системи.

Тема 2.1.3. Класифікація бортових радіоелектронних систем ПК.

Класифікація за призначенням, за виконуваними функціями та загльна класифікація бортових радіоелектронних систем ПК.

Тема 2.1.4. Вимоги до складу радіоелектронного обладнання ПК.

Загальний аналіз міжнародних організацій, що займаються розробкою вимог до обладнання авіоніки. Основні нормативні документи, що висувають вимоги до обладнання авіоніки розроблені міжнародними організаціями: European Aviation Safety Agency, Air Transport Association, Federal Aviation Authority, Radio Technical Commission for Aeronautics, Society of Automotive Engineers та ARINC. Зокрема вимоги, що висуваються у документах CS-25 та FAR-25.

Тема 2.1.5. Інтегрована модульна авіоніка.

Концепція інтегрованої модульної авіоніки. Рівні інтеграції. Інтегровані концентратори даних. Приклади інтеграції бортового обладнання ПК літаків Airbus та Boeing.

Тема 2.1.6. Програмне забезпечення радіоелектронних систем ПК.

Принципи побудови програмного забезпечення радіоелектронних систем ПК. Загальні вимоги до програмного забезпечення відповідно до стандарту RTCA DO-178B.
2.2. Модуль №2 «Бортові канали інформаційного обміну»

Тема 2.2.1. Загальна інформація про канали інформаційного обміну.

Історичний розвиток каналів інформаційного обміну. Типи цифрової передачі інформації. Класифікація стандартів на цифрові канали інформаційного обміну даними.

Тема 2.2.2. Основні стандарти на цифрові канали інформаційного обміну даними.

Основні технічні та інформаційні характеристики сучасних стандартів інформаційного обміну. Стандарт ARINC 429, MIL-STD-1553B, ARINC 629, STANAG 3910, ARINC 664 (AFDX).

Тема 2.2.3. Приклади побудови мережі інформаційного обміну.

Федеративна та інтегрована концепції інформаційного обміну. Приклади побудови мережі інформаційного обміну літаків «Антонов», Airbus та Boeing. Мережі інформаційного обміну легкої авіації(приватні літаки т вертольоти).
2.3. Модуль №3 «Курсова робота».

Курсова робота (КР) «Розробка структурної схеми бортового радіоелектронного обладнання ПК» виконується у дев’ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни.

Метою курсової роботи полягає у закріплені теоретичних знань отриманих на лекціях та лабораторних заняттях, а також більш поглибленого вивчення матеріалу з використанням основної та додаткової літератури.
2.4. Модуль №4 «Бортові системи радіонавігації та спостереження»

Тема 2.4.1. Бортові метеонавігаційні радіолокаційні станції

Принципи побудови, основні характеристики, режими роботи та особливості застосування.

Тема 2.4.2. Бортові радіовисотоміри

Принципи побудови, основні характеристики та особливості застосування. Вплив дестабілізуючих факторів на точність навігаційних визначень та методи їх усунення.

Тема 2.4.3. Літакові дальноміри

Принципи побудови, основні характеристики та режими роботи. Вплив дестабілізуючих факторів на точність визначення дальності та методи їх усунення.

Тема 2.4.4. Автоматичні радіокомпаси

Принципи побудови, основні характеристики та режими роботи. Вплив дестабілізуючих факторів на точність визначення курсового кута радіостанции та методи їх усунення.

Тема 2.4.5. Системи раннього попередження наближення землі

Призначення, режими роботи та принципи побудови СРППЗ. Існуючі системи та їх характеристики.

Тема 2.4.6. Системи попередження та запобігання зіткнень

Призначення, режими роботи та принципи побудови TCAS. Перспективи розвитку та застосування.

Тема 2.4.7. Радіолокаційний літаковий відповідач

Принципи побудови, основні характеристики та режими роботи.

Тема 2.4.8. Апаратура супутникової навігації

Принципи побудови та застосування супутникових навігаційних систем. Диференціальний режим супутникових навігаційних систем. Супутникові системи посадки. Перспективи розвитку та впровадження супутникових навігаційних систем.

Тема 2.4.9. Обчислювальна система літаководіння.

Призначення, виконуванні функції та принципи побудови обчислювальної системи літаководіння. Існуючі системи літаководіння та їх характеристики.
2.5. Модуль №5 «Інструментальні системи посадки, перспективні навігаційні системи та моніторинг якості функціонування навігаційних систем»

Тема 2.5.1. Принципи побудови бортових навігаційних комплексів

Принципи побудови інтегрованого бортового навігаційного комплексу. Структура бортових цифрових навігаційний комплексів.

Тема 2.5.2. Бортова інтегрована апаратура навігації і посадки

Призначення, основні задачі та класифікація систем посадки. Інструментальні системи посадки метрового діапазону хвиль: принципи побудови, основні характеристики та особливості застосування. Інструментальні системи посадки сантиметрового діапазону хвиль: принципи побудови, особливості застосування та перспективи розвитку та впровадження. Вплив дестабілізуючих факторів на точність навігаційних визначень та методи їх усунення.

Тема 2.5.3. Сучасні методи моніторингу якості функціонування навігаційних систем

Основні тактичні, технічні та експлуатаційні характеристики навігаційних систем. Вимоги ІСАО до характеристик навігаційних систем. Методи контролю якості функціонування навігаційних систем.

Тема 2.5.4. Система сбору та локалізації відмов

Призначення, виконуванні функції та принципи побудови ССЛВ.

Тема 2.5.5. Комплексна система електронної індикації та сигналізації

Засоби відображення пілотажної та навігаційної інформації. Виконуванні функції, структура та склад електронної системи індикації та сигналізації. Приклади побудови сучасних бортових систем електронної індикації.

Тема 2.5.6. Вплив характеристик навігаційних систем на рівень безпеки польотів та ефективність аеронавігації.

Функціональні зв’язки тактико-технічних характеристик навігаційних систем з рівнем безпеки польотів та ефективністю аеронавігації.

Тема 2.5.7. Бортові засоби контролю та регістрації даних польоту.

Призначення, виконуванні функції та принципи побудови бортових засобів контролю та регістрації даних польоту.

Тема 2.5.8. Перспективи розвитку методів і засобів навігаційних систем.

Перспективи розвитку навігаційних систем з рахуванням впровадження концепції CNS/ATM.
3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Ian Moir. Civil avionics systems / Ian Moir, Allan Seabridge / AIAA. – 2006. – 396p.

3.1.2. Cary R. Spitzer. Digital Avionics Handbook / Cary R. Spitzer / AvioniCon, Inc. – Williamsburg, Virginia, USA, 2006. 448p.

3.1.3. Myron Kayton. Avionics navigation systems / Myron Kayton, Walter R. Fried / Wiley – Interscience, John Wiley &Sons. Inc. – New York., 1997. ­– 800p.


  3.1.4. Энциклопедия безопасности авиации. / Кулик Николай Сергеевич, Харченко Владимир Петрович, Луцкий Максим Георгиевич, Кучер А.Г.; Кулик Н.С., ред. – Київ: Техніка, 2008. – 1000 с.

  3.1.5. Безпека авіації / [В. П. Бабак, В. П. Харченко, В. О. Максимов та ін.]. К.: Техніка, 2004. 584 с.3.2. Додаткові рекомендовані джерела

 1. Офіційний сайт Federal Aviation Authority: www.faa.gov

 2. Офіційний сайт ARINC: www.arinc.com

 3. Офіційний сайт European Aviation Safety Agency: www.easa.europa.eu

 4. Офіційний сайт Air Transport Association: www.airlines.org

 5. Офіційний сайт International Air Transport Association: www.iata.org

 6. Офіційний сайт Radio Technical Commission for Aeronautics: www.rtca.org

 7. Офіційний сайт Society of Automotive Engineers: www.sae.org

 8. Офіційний сайт Eurocontrol: www.eurocontrol.int/avionics

 9. Особливості побудови авіаційних радіоелектронних засобів та систем літальних апаратів: методичні рекомендації до виконання курсової роботи / уклад.: І. В. Остроумов, І. М. Браун. – К. : НАУ, 2015. – 24 с.

 10. Авіоніка: лабораторний практикум / уклад. І.В. Остроумов. – К. : НАУ, 2015. – 58 с.

 11. Кузьменко Н.С. Основні тенденції розвитку безпілотних авіаційних систем / Н.С. Кузьменко, І. В. Остроумов // Авіа-2015 : міжнародна науково-технічна конференція, 28 – 29 квітня 2015 р. : матеріали конференції.– К., 2015. – С. 8.35–8.38.

 12. Ostroumov I.V. Reducing of GPS positioning error by real time ionosphere activity monitoring / I.V. Ostroumov // ІV National Scientific Conference of young scientists and students «Problems and prospects of Aeronautics and Astronautics» 28 – 29 October 2015 y – Kyiv, 2015. – P. 4.

 13. Авіоніка: навч. посіб. / В.П. Харченко, І.В. Остроумов – К.: НАУ, 2012 – 281с. ISBN 978-966-598-583-3

 14. Остроумов І.В. Оцінювання точності DME/DME позиціонування для повітряного простору України / Остроумов І.В. // Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць: Випуск 3(43). – К.:НАУ, 2013.– С. 61-67.

 15. Остроумов І.В. Використання радіомаяків DME для визначення місцеположення у повітряному просторі України / І.В.Остроумов, Т.Б. Лопатко // Вісник інженерної академії України. – 2013. – № 4. – С. 300–305.

 16. Остроумов І.В. Оцінка перспектив розвитку систем попередження зближень літаків у повітрі / Остроумов І.В. // тези науково-практичного семінару «Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем» 23-27 травня 2012 року – Житомир, 2012. – С. 11.

 17. Ostroumov I. Synthetic vision system in general aviation // I. Ostroumov, T. Hanzha // all Ukrainian scientific and practical conference of young scientists and students «Problems of navigation and traffic control», November 28 – 29, 2012 : theses. – К., 2012. – 27 p.

 18. Ostroumov I. Positioning by VOR signals in Ukraine region // I. Ostroumov // Problems of CNS/ATM development and ATM. International Scientific-Metodical Conference of Researches, November 28 – 30, 2012 : theses. – К., 2012. – 74p.

 19. Остроумов І.В. Віртуальне середовище відображення навігаційних даних/ І.В. Остроумов //Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених, м. Київ, 24-25 жовтня 2012р.,/редкол. М.С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – 43 с.

 20. Соломіна Н. О. Програмне забезпечення для моделювання системи електронної індикації/ Соломіна Н. О., Остроумов І. В. // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: «НАУ», 2012. –С.65-68

 21. Остроумов І.В. Електронний тренажер системи попередження зіткнень літаків / І. В. Остроумов // Вісн. НАУ. – 2011. – Т. 46, № 1. – С. 46–51.

 22. Остроумов І. В. Моніторинг повітряного руху за повідомленнями ACARS / І. В. Остроумов, Н.С. Кузьменко // Авіа-2011 : міжнародна науково-технічна конференція, 19–21 квітня 2011 р. : матеріали конференції. – Т.2. – К., 2011. – С. 7.44–7.47.

 23. Ostroumov I.V. Monitoring of general aviation flights by ADS-B/ I.V. Ostroumov // Polit. Challenges of science today: XI International Scientific and Practical Conference of Young Researchers and Students, April 6–8, 2011 : theses. – К., 2011. – 57p.

 24. Solomina N.O. EFIS modeling software / N.O. Solomina, I.V. Ostroumov // Polit. Challenges of science today: XI International Scientific and Practical Conference of Young Researchers and Students, April 6–8, 2011 : theses. – К., 2011. – 62p.

 25. Kuz’menko N.S. Information management in air traffic / N.S. Kuz’menko, I.V. Ostroumov // Problems of navigation and Air traffic management. International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, November 23 – 24, 2010 : theses. – К., 2010. – 33p.

 26. Solomina N.O. E-learning software of TCAS / N.O. Solomina, I.V. Ostroumov // Problems of navigation and Air traffic management. International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, November 23 – 24, 2010 : theses. – К., 2010. – 36p.
(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

УзгодженоКаталог: bitstream -> NAU
NAU -> Методичні рекомендації до написання узагальнюючих реферативних робіт до заліку з фахової дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Проектвання»
NAU -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародне право» для студентів 2 курсу
NAU -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародно-правові норми інформаційної діяльності в галузі авіації та космонавтики»
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Навчальна програма
NAU -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародне право»
NAU -> Методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів

Скачати 256.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка