Програма навчальної дисципліни "Міфологія". Доц. Дарморіз О. В


Основні міфи тоталітарного суспільстваСторінка4/13
Дата конвертації22.10.2017
Розмір2.85 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Основні міфи тоталітарного суспільства:


 • Соціальна міфологія фашизму;

 • Соціальні міфи в ідеології марксизму-ленінізму;

 • Міфологія сучасних тоталітарних систем.
 • Міфи та міфологеми демократичної ідеології.


 • Засоби розповсюдження соціального міфу на сучасному етапі

  Контрольні питання:

  Міф як феномен первісної культури.

  Особливості побудови міфологічних сюжетів. Персонажі міфу.

  Основні міфологічні моделі.

  Функції міфу в первісній культурі.

  Основні характеристики міфологічної свідомості.

  Простір як форма міфологічного світосприйняття.

  Світове дерево як космологічна модель первісної міфології.

  Час як форма міфологічної свідомості.

  Ритуальність міфологічної свідомості.

  Основні види первісних ритуалів.

  Священнодійство та жертвоприношення як основні складові ритуалу.

  Ритуали в житті сучасної людини.

  Основні теорії міфу.

  Теорія міфу А.Ф.Лосєва.

  Основні форми міфологічного освоєння світу.

  Символ як основний елемент міфологічної свідомості.

  Класифікація символів у К.Г.Юнга.

  Ритуал як найдавніша форма духовної активності.

  Сакральність ритуалів міфологічної свідомості.

  Традиція та новація в ґенезі міфологічного мислення.

  Функції традиції як засобу соціальної регуляції.

  Слово як форма міфологічного освоєння світу. Міфічне ім’я.

  Ритуал, обряд, традиція.

  Аксіологіка міфу.

  Первісні релігійні вірування як елементи міфологічної свідомості.

  Анімістична теорія релігії Е. Тейлора.

  Ідея преанімізму (аніматизм) Р. Маррета.

  Магія як складова частина міфологічної системи.

  Міфологія та релігія як засоби соціальної регуляції.

  Міфологія як частина релігійного світогляду.

  Ідеологія як міф Нового часу.

  Міфологізм основних соціальних позицій сучасної людини

  Соціальний міф в структурі культури.

  Авторський міф.

  Література та міфологія.

  Міфологія та зображальні мистецтва.

  Міф та музичне мистецтво.

  Міфологічність народного мистецтва.

  Вираження міфів засобами масової комунікації.

  Символіка образотворчих мистецтв у міфологічному світогляді.

  Колористична символіка міфу.

  Орнаментальні, зооморфні та рослинні мотиви в міфологічній символіці.

  Антична міфологія як основа європейської науки та культури

  Архаїчні міфологічні уявлення стародавніх греків.

  Антропоморфізація божеству грецькій міфології. Олімпійський пантеон богів.  1. Ритуальність грецької міфології.

  Культ героїв у Стародавній Греції.

  Уявлення про душу у стародавніх греків.

  Пантеон богів давньоримської міфології. Капітолійська трійця.

  Ритуалізм давніх римлян як специфічна характеристика римської міфології.

  Особливості розвитку римської міфології.

  Соціальний характер міфології Стародавнього Риму. “Римський міф”.

  Кельтська міфологія.

  Германо-скандинавська міфологія.

  Християнство та язичницькі вірування в західноєвропейській середньовічній культурі.

  Магія в середньовічній Європі.

  Зародження соціальної міфології в культурі західно-європейського середньовіччя.

  Основні джерела з української міфології.

  Основні поняття східно-слов’янської міфології.

  “Вища міфологія” давніх українців.

  Обряди та жертвоприношення давніх слов’ян.

  Слов’янські божества. Пантеон Володимира Великого.

  Сімейна обрядовість українців.

  “Двоєвір’я” українців: синтез язичництва та християнства.

  “Міф про героя” як основа соціальної міфології.

  Тайлор Е. “Первісна культура”.

  Фрезер Дж. “Золота гілка”.

  Дюркгайм Е. “Первісні форми релігійного життя”.

  Лосєв А. Ф. “Діалектика міфу”.

  Воропай О. “Звичаї нашого народу”.

  Огієнко І. (митрополит Ілларіон) “Дохристиянські вірування українського народу”.

  Леві-Стросс К. “Структурна антропологія ” (“Первісне мислення”).

  Потебня А.А. “Слово і міф”.

  І. Нечуй-Левицький “Світогляд українського народа”.

  Барт Р. “Міфології”.

  Основні спроби класифікації міфологічних теорій: (Вундт, С. Токарєв, А. Лосєв).

  Вивчення міфу представниками психоаналізу (З. Фройд, К.-Г. Юнг).

  Семіотичне дослідження міфу Е. Кассірера.

  Міф у структуралістських дослідженнях (К. Леві-Стросс, Л. Леві-Брюль, Р.Барт).

  “Міф про благородне походження” в ідеології ХІХ – ХХ ст..

  Міфи марксистської ідеології.

  Міфи та міфологеми демократичної ідеології.

  Сучасні засоби розповсюдження соціального міфу.

  Методичне забезпечення

  1. Дарморіз О. В. Комплексна програма з курсу “Міфологія” для студентів філософського факультету (спеціальність “культурологія”) – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 21 с.

  2. Дарморіз О. Міфологія: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 248 с.

  Рекомендована література

  Базова:


  1. Барт Р. Мифологии. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000.

  2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнограф. Нарис: В 2т. –К.,1991.

  3. Гуревич П. С. Социальная мифология. – М.: Прогресс, 1983.

  4. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М., 1994.

  5. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994.

  6. Лосев А. Ф. Діалектика мифа //Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Республіка, 1991.

  7. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976.

  8. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – Вінніпег, 1965р.

  9. Мифологии древнего мира. – М., 1977.

  10. Мифы народов мира. Энциклопедия. – М., 1982.

  11. Младшая Эдда. – М., 1970.

  12. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 2003.

  13. Пивоев В. М. Мифологическое сознание как способ освоения мира. – Петрозаводск: Карелия, 1991.

  14. Потебня А. А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989.

  15. Ружмон Дені де. Любов і західна культура. – Львів: Літопис, 2000. – 304 с.

  16. Старшая Эдда. Древнеирландские песни о богах и героях. – М.-Л.,1963.

  17. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: ИПЛ, 1989.

  18. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М.: ИПЛ, 1986.

  19. Шеллинг Ф. В. Й. Введение в философию мифологии // Шеллинг Ф. В. Й. Соч.: В 2-х т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1993-1998.

  20. Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. – М., 1990.

  21. Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Инвест-ППП, 1996.

  Допоміжна  1. Батай Ж. Гегель, смерть и жертвоприношение // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил,1994.

  2. Галаганова С. Учение Э. Винера о мифе как средстве массовой коммуникации //

  3. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.

  4. Голосовкер Я. Сказания о титанах. – М., 1957.

  5. Додельцев Р. Ф. Концепция культуры З. Фрейда. – М.: Знание, 1989.

  6. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. – М., 1986.

  7. Елсуков А. Н. Познание и миф. – Минск, 1984.

  8. Касірер Е. Людський світ простору та час // Філософська та соціологічна думка. – 1991. - №5.

  9. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М.: Юрист, 1998.

  10. Кассирер Э. Философия символических форм. Введение и постановка проблемы // Культурология ХХ век. Антология. – М. : Юрист, 1995.

  11. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М.: Педагогика-Пресс, 1994.

  12. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994.

  13. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К.: Основи, 2000.

  14. Лосев А. Источники античного символизма и мифологии. – М., 1930.

  15. Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие – имя – космос. _ М.: Мысль, 1993.

  16. Лосев А.Ф. Абсолютная диалектика – абсолютная мифология // Лосев А. Ф. миф – число – сущность. – М.: Мысль, 1994.

  17. Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание: Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.

  18. Мифологии древнего мира. – М., 1977.

  19. Мифы народов мира. Энциклопедия. – М., 1982.

  20. Ранк О. Миф о рождении героя. – М.-К.: Рефл-бук, Ваклер, 1997.

  21. Савельева М. Ю. Мифическое основание культуры постмодерна // Интеллект, воображение, интуиция: размышления о горизонтах сознания. Международные чтения по истории, теории и философии культуры. - № 11. – СПб.: ФКИЦ «Эйдос», 2001.

  22. Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван.: Изд-во АН АрмССР, 1980.

  23. Стеблин-Каменский М. И. Миф. – Л., 1976.

  24. Тавризян Г. М. Наука и миф в морфологии культуры О. Шпенглера // Вопросы философии. – 1984. - №8.

  25. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: ИПЛ, 1989.

  26. Топоров В.Н. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: «Прогресс» - «Культура», 1995.

  27. Уотс Алан. Миф и ритуал в христианстве. – К., 2003

  28. Усов Д. В. Магічні уявлення і тоталітарна свідомість // Франція та Україна: Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. – Дніпропетровськ, 1998.

  29. Усов Д. В. Масовість як фактор тоталітарної міфологізації суспільної свідомості // Там само .- 2000.

  30. Усов Д. В. Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К.: Знання, 1998.

  31. Усов Д. В. Сучасна міфологія в системі масової комунікації // Філософія, культура, життя. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – Вип.. 11.

  32. Усов Д. В. технология создания мифа в современном массовом сознании // Символ, миф, обряд: Материалы междунар. науч. конф. – К., 2000.

  33. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М.: ИПЛ, 1986.

  34. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Фрейд З. Основной инстинкт. – М.: Олимп, 1997.

  35. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Там же.

  36. Фрейд З. Тотем и табу. - М.: Олимп; ООО «Изд-во АСТ - ЛТД», 1998.

  37. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. – М.: Лабиринт, 1995.

  38. Хюбнер К. Истина мифа. – М.: Республика, 1996.

  39. Юнг К. Г. Душа и миф. – М.-К.: Рефл-бук, Ваклер, 1996.

  Інформаційні ресурси:

  1. Малиновский Б. Магия, наука и религия. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/malin/index.php

  2. Мифы и легенды народов мира http. [Електронний ресурс]. – Режим доступу ://www.legendami.ru/bod/irland/main.htm

  3. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 томах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/mif_narod/index.php

  4. Сорель Ж. Социализм и насилие. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.syndikalist.narod.ru/sorel/sorel2.htm

  5. Юнг К.-Г. Концепция коллективного бессознательного. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oculus.com.ua/stat.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка