Програма навчальної дисципліни методологічний практикум. ГерменевтикаСкачати 202.72 Kb.
Дата конвертації15.08.2018
Розмір202.72 Kb.
ТипПрограма

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ. ГЕРМЕНЕВТИКА
Галузь знань 0201 Культура

Спеціальність 8.02010101 Культурологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: представити для студентів основні ідеї герменевтики, окреслити генезис цього напрямку, а також продемонструвати можливості використання герменевтики як методологічного засобу для аналізу феноменів культури.

Основне завдання навчального курсу «МП. Модуль 1. Герменевтика» полягає у формуванні у слухачів уявлення про увесь спектр основних ідей герменевтики, ознайомити з можливостями застосування герменевтики як методології до досліджень психіки, культури, політики та ін. Крім того, даний курс покликаний показати зв’язки герменевтики з іншими філософськими та психологічними напрямками сучасності.

Основними принципами вивчення даного курсу є систематичність, послідовність викладу, науковість, єдність емоційного та раціонального факторів, наочність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: історичні аспекти розвитку герменевтичної проблематики, основні концепції інтерпретації та розуміння, вплив герменевтичного підходу на формування методології гуманітарного пізнання, основні проблеми філософської герменевтики, найбільщ значимі версії герменевтики, що були розвинуті в сучасній філософії та культурології.

вміти: чітко розрізняти різні типи герменевтики, застосовувати метод інтерпретації під час проведення власних досліджень, здійснювати інтерпретативний аналіз феноменів культури.

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Історичні типи герменевтики. Філософська герменевтика

ТЕМА 1. Герменевтика як філософський напрямок

Основні різновиди герменевтики. Розуміння герменевтики різними авторами. Герменевтика як методологія гуманітарних наук та психології. Основні типи герменевтики. Герменевтичний поворот в філософських дослідженнях.ТЕМА 2. Основні етапи розвитку герменевтики

Герменевтика в давньому світі. Біблійна герменевтика. Філологічна герменевтика. Універсальна герменевтика. Герменевтика як методологія. Філософська герменевтика.ТЕМА 3. Герменевтика як методологія гуманітарного знання (В. Дільтей, Г. Шпет)

Критика експериментальної психології. Герменевтика як методологія гуманітарних наук. Науки про природу і науки про дух. Проблема науковості гуманітарних наук. Описова психологія.ТЕМА 4. Основні ідеї філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера.

Онтологічний поворот в філософії. Онтологічний статус розуміння. Проблема традиції в герменетвтиці Г.-Ґ. Ґадамера. Проблема мови в герменевтиці Г.-Ґ. Ґадамера.ТЕМА 5. Герменевтика і естетика в працях Г.-Ґ. Ґадамера

Актуальність прекрасного. Герменевтика естетичного досвіду. Проблема істини в мистецтві. Герменевтика і поетика. Герменевтичний аналіз творів мистцетва. ОсмисленняМодуль 2. Сучасна герменевтика

ТЕМА 6. Основні ідеї герменевтики П. Рікера.

Герменевтика як спосіб буття. Конфлікт інтерпретацій. Проблема ідентичності в герменевтиці П. Рікера. Герменевтика та історія. Герменевтика символічного. Герменевтичне осмислення сучасних культурних і політичних феноменів.ТЕМА 7. Глибинна герменевтика (В. Тресс, Г. Рейстер). Герменевтична критика психоаналізу (П. Рікер, Ю. Габермас)

Можливості використання герменевтики в психоаналізі. Концепція глибинної герменевтики. Розуміння співвідношення герменевтики і психоаналізу та критика психоаналізу в працях П. Рікера. Критика психоаналізу в працях Ю. Габермаса. Реакція на герменевтичну критику психоаналізу в працях С. Жижека.ТЕМА 8. Сучасні трансформації герменевтики

Сучасні різновиди та можливості використання герменевтики. Пост-гадамерівська герменевтика. Від філософської герменевтики до герменевтичної філософії. Філософська герменевтика і сучасні психологічні теорії.ТЕМА 9. Геременевтичний аналіз феноменів сучасної культури

Герменевтика сучасності. Герменевтика і дискурсивний аналіз. Розуміння феноменів масової культури. Герменевтика пам’яті посттоталітарних суспільств. Герменевтичний аналіз сучасного мистецтва.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Історичні типи герменевтики. Філософська герменевтика

Тема 1. Герменевтика як філософський напрямок

14

2

2

-

-

10

16

2

2

-

-

12

Тема 2. Основні етапи розвитку герменевтики

10

-

-

-

-

10

12

-

-

-

-

12

Тема 3. Герменевтика як методологія гуманітарного знання (В. Дільтей, Г. Шпет)

14

2

2

-

-

10

12

-

-

-

-

12

Тема 4. Основні ідеї філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера

14

2

2

-

-

10

14

-

-

-

-

14

Тема 5. Герменевтика і естетика в працях Г.-Ґ. Ґадамера

14

2

-

-

-

12

12

-

-

-

-

12

Разом за змістовим модулем 1

66

8

6

-

-

52

66

2

2

-

-

62

Модуль 2. Сучасна герменевтика

Тема 6. Основні ідеї герменевтики П. Рікера.

14

2

2

-

-

10

16

2

-

-

-

14

Тема 7. Глибинна герменевтика (В. Тресс, Г. Рейстер). Герменевтична критика психоаналізу (П. Рікер, Ю. Габермас)

12

-

-

-

-

12

12

-

-

-

-

12

Тема 8. Сучасні трансформації герменевтики

14

2

2

-

-

10

14

-

-

-

-

14

Тема 9. Геременевтичний аналіз феноменів сучасної культури

14

2

2

-

-

10

12

-

-

-

-

12

Разом за змістовим модулем 2

54

6

6

-

-

42

54

2

-

-

-

52

Усього годин


120

14

12

-

-

94

120

4

2114


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Заняття 1: Герменевтика: її сутність, основні види.

 1. Герменевтика: проблема визначення.

 2. Основні типи герменевтики

 3. Історичні аспекти розвитку герменевтики .

Література:

 1. Богачов А. Л. Філософська герменевтика. Навальний посібник. – К.: Видавництво “Курс”, 2006. – 406 с.

 2. Герменевтика: история и современность (Критические очерки). – М.: Мысль, 1985. – 301 с.

 3. Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. – К., 1996.

 4. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – Санкт-Петербург, 1997. – 479 с.

 1. Кошарний С. Біля джерел філософської герменевтики. – К.: Наук. думка, 1992. – 124 с.
2

2

Заняття 2: Герменевтика як методологія гуманітарних наук.

 1. Гермевтика як методологічна підстава наук

 2. Герменевтика та історична наука В. Дільтея.

 3. Герменевтика і методологія дослідження феноменів культури і суспільсвта в працях Г. Шпета.

Література:

 1. Богачов А. Л. Філософська герменевтика. Навальний посібник. – К.: Видавництво “Курс”, 2006. – 406 с.

 2. Дильтей В. Описательная психология. – Спб., 1996. – 160 с.

 3. Кошарний С. Біля джерел філософської герменевтики. – К.: Наук. думка, 1992. – 124 с.

 4. Шпет Г. Герменевтика и ее проблемы // „Контекст-1989”. – М.: Наука 1989. – C. 231-267.

 1. Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą. – Lublin, 1995. – 446 s.
2

3

Завдання 3. Основні ідеї філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера.

 1. Онтологічний поворот в філософії і герменевтика.

 2. Проблема істини в філософській герменевтиці.

 3. Проблема в герменевтиці Г.-Ґ. Ґадамера

Література:

 1. Богачов А. Л. Філософська герменевтика. Навальний посібник. – К.: Видавництво “Курс”, 2006. – 406 с.

 2. Герменевтика: история и современность (Критические очерки). – М.: Мысль, 1985. – 301 с.

 3. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К.: Юніверс, 2001.

 4. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. – К.: Юніверс, 2000. – Т. 1. – 464 с.

 5. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. – К.: Юніверс, 2000. – Т. 2. – 479 с.
2

4

Заняття 4. Основні ідеї герменевтики П. Рікера.

 1. Конфлікт інтерпретацій.

 2. Герменевтика та історія.

 3. Герменевтика символічного.

 4. Герменевтичне осмислення сучасних культурних і політичних феноменів.

Література:

 1. Герменевтика: история и современность (Критические очерки). – М.: Мысль, 1985. – 301 с.

 2. Рікер П. Історія і істина. – К., 2001. – 396 с.

 3. Рікер П. Сам як інший. – К.: Дух і літера, 2000. – 458 с.

 1. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр. и вступит, ст. И. Вдовиной. - М.: 'КАНОН-пресс-Ц'; 'Кучково поле', 2002. – 624 с.
2

5

Заняття 5: Сучасні трансформації герменевтики

 1. Від філософської герменевтики до герменевтичної філософії.

 2. Комунікативні аспекти сучасної герменевтики.

 3. Сучасна герменевтика і зміна поняття суб’єкта.

Література:

 1. Богачов А. Л. Філософська герменевтика. Навальний посібник. – К.: Видавництво “Курс”, 2006. – 406 с.

 2. Инишев И. Н. Чтение и дискурс: трансформации герменевтики. – Вильнюс, 2007. – 168 с.

 3. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – Санкт-Петербург, 1997. – 479 с.

 4. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К.: Либідь, 1997. – 224 с.

 1. Рікер П. Сам як інший. – К.: Дух і літера, 2000. – 458 с.
2

6

Заняття 7. Герменевтика сучасних феноменів культури

 1. Герменевтичне осмислення феноменів масової культури

 2. Герменетивника і мас-медіа

 3. Герменевтичний аналіз сучасного мистецтва.

Література:

 1. Богачов А. Л. Філософська герменевтика. Навальний посібник. – К.: Видавництво “Курс”, 2006. – 406 с.

 2. Инишев И. Н. Чтение и дискурс: трансформации герменевтики. – Вильнюс, 2007. – 168 с.

 3. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – Санкт-Петербург, 1997. – 479 с.

 4. Bronk A. Zrozumieć świat współczesny. – Lublin, 1998. – 335 s.

2


Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Опрацювання першоджерел

40

2

Написання есе-рецензію на одне із першоджерел

20

3

Виконання науково-дослідного завдання

34
Разом

94


Методи навчання

 1. Словесні: лекція служить для пояснення важкої та складної теми; її ознаками є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки лектора, відповіді на запитання;бесіда відноситься до найдавніших і найпоширеніших методів дидактичної роботи. Провідною функцією даного метода є мотиваційно-стимулююча.

 2. Наочні: демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування: кіно-відеофільм чи його фрагмент.

 3. Практичні: практичні та семінарські заняття, есе, реферати, конспекти першоджерел, словники.

 4. Метод стимулювання інтересу до навчання: створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу (використання пізнавальних ігор, вікторин, кінофільмів).

Методи контролю

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати основні теорії та концепції культури, що поставали в культурології та філософії від кінця ХІХ ст. до сьогодення, їх основні ідеї, традиції та контекст їх появи. Крім того, студенти повинні вміти критично аналізувати сучасні теорії та концепції культури, проводити компаративістичний аналіз різних дискурсів, спрямованих на осмислення культури.

Оцінювання студентів відбувається згідно з наступними критеріями:

1. відвідування студентами лекційних та практичних занять;

2. активна участь під час практичних занять;

3. вміння аналізувати та систематизувати матеріал;

4. опрацювання основної та додаткової літератури, першоджерел;

5. написання реферату;

6. сумлінна підготовка та ґрунтовна відповідь на іспиті;

Критерії оцінки реферату: 1. складність обраної теми;

 2. вміння викладу матеріалу, узагальнення та висновки;

 3. кількість використаних джерел та літератури;

 4. оформлення (дотримання вимог: титульна сторінка, план, відповідно

оформлений список використаних джерел та літератури).

Іспит проводиться письмово. Кожен із студентів отримує три запитання, на які повинен дати розгорнуту відповідь. Оцінка залежатиме від сумлінності виконання поставлених завдань, ґрунтовності відповіді на запитання, вміння логічно мислити, робити висновки.Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1

Модуль 2

Есе

Наук. дослід.

Іспит

Сума

25

25

10

10

35

100

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Примітка: Студенти, які братимуть участь в наукових конференція, присвячених тематиці близькій до змісту даного курсу, матимуть змогу отримати додаткові бали (до 10 балів за участь у конференції із доповіддю)
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Методичне забезпечення

1. Шевчук Д. Теорії та критика сучасної культури: герменевтичний аналіз в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни – Острог, 2012. – 15 с.


Теми науково-дослідних завдань:

(обсяг 12 стор., шрифт 14, 1,5 інтервали)

 1. Герменевтика в стародавньому світі.

 2. Біблійна герменевтика.

 3. Філологічна герменевтика.

 4. Універсальна герменевтика Ф. Шлейєрмахера.

 5. Герменевтика як методологія наук

 6. Проблема розуміння в герменевтиці.

 7. Герменевтика від практик інтерпретації до універсальної теорії

 8. Поняття інтерпретації в герменевтиці.

 9. Філософська герменевтика Г.-Ґ. Ґадамера

 10. Герменевтика і культурологічна теорія.

 11. Описова психологія В. ДІльтея

 12. Герменевтика і психоаналіз


Питання для модульної контрольної роботи:

 1. Герменевтика: проблема визначення.

 2. Основні різновиди герменевтики.

 3. Герменевтика як методологія гуманітарних наук та психології.

 4. Основні типи герменевтики.

 5. Герменевтичний поворот в філософських дослідженнях.

 6. Герменевтика в давньому світі.

 7. Біблійна герменевтика.

 8. Філологічна герменевтика.

 9. Універсальна герменевтика.

 10. Філософська герменевтика.

 11. Критика експериментальної психології.

 12. Описова психологія.

 13. Герменевтика В. Дільтея

 14. Герменевтика Г. Шпета

 15. Основні ідеї герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера

 16. Герменевтика естетичного досвіду

 17. Проблема істини мистецтва.

 18. Можливості використання герменевтики в психоаналізі.

 19. Концепція глибинної герменевтики.

 20. Критика психоаналізу в працях П. Рікера.

 21. Критика психоаналізу в працях Ю. Габермаса.

 22. Реакція на герменевтичну критику психоаналізу в працях С. Жижека.

 23. Сучасні різновиди герменевтики.

 24. Пост-гадамерівська герменевтика.

 25. Філософська герменевтика і сучасні культурологічні теорії теорії.

 26. Проблема розуміння в герменевтиці.

 27. Проблема інтерпретації в герменевтиці.Рекомендована література

 1. Богачов А. Л. Філософська герменевтика. Навальний посібник. – К.: Видавництво “Курс”, 2006. – 406 с.

 2. Гайдеґґер М. Будувати, проживати, мислити // Ї. – 1989. – № 1. – http://www.ji.lviv.ua/n1texts/heid2.htm

 3. Герменевтика: история и современность (Критические очерки). – М.: Мысль, 1985. – 301 с.

 4. Гірц К. Інтерпретація культур. – К.: Дух і літера, 2001. – 542 с.

 5. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К.: Юніверс, 2001.

 6. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. – К.: Юніверс, 2000. – Т. 1. – 464 с.

 7. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. – К.: Юніверс, 2000. – Т. 2. – 479 с.

 8. Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. – К., 1996.

 9. Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. – 1988. – № 4. – С. 135-152.

 10. Дильтей В. Введение в науки о духе. Сила поэтического воображения. Начала по-этики // Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х-ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987. – С. 108-142.

 11. Дильтей В. Описательная психология. – Спб., 1996. – 160 с.

 12. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология. ХХ век. Антология. – М., 1995. – С. 213-255.

 13. Жижек С. Метастази насолоди: Шість нарисів про жінку й причинність. – К., 2000.

 14. Инишев И. Н. Чтение и дискурс: трансформации герменевтики. – Вильнюс, 2007. – 168 с.

 15. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – Санкт-Петербург, 1997. – 479 с.

 16. Кошарний С. Біля джерел філософської герменевтики. – К.: Наук. думка, 1992. – 124 с.

 17. Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 192 с.

 18. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К.: Либідь, 1997. – 224 с.

 19. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. – К.: Либідь, 2002. – 255 с.

 20. Лук’янець В., Соболь О. Філософський постмодерн. – К., 1998.

 21. Рікер П. Історія і істина. – К., 2001. – 396 с.

 22. Рікер П. Сам як інший. – К.: Дух і літера, 2000. – 458 с.

 23. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр. и вступит, ст. И. Вдовиной. - М.: 'КАНОН-пресс-Ц'; 'Кучково поле', 2002. – 624 с.

 24. Руткевич А.М. Глубинная герменевтика. – М., 1992. - 54 с.

 25. Руткевич А. Глубинная герменевтика А. Лоренцера. - http://anthropology.rinet.ru/old/3/rutkevich_lorenzer.htm

 26. Фарман И. Социально-культурные проекты Юргена Хабермаса. – М., 1999. – С. 18-22.

 27. Философия культуры. Становление и развитие - СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с.

 28. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. – 452 с.

 29. Шлейермахер Ф. Герменевтика. – СПб.: Европейский Дом, 2004. – С. 41-72.

 30. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям. – М., 1995.

 31. Шпет Г. Герменевтика и ее проблемы // „Контекст-1989”. – М.: Наука 1989. – C. 231-267.

 32. Bronk A. Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera. – Lublin, 1988. – 421 s.

 33. Bronk A. Zrozumieć świat współczesny. – Lublin, 1998. – 335 s.

 34. Dilthey W. Rozumienie i życie // Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. – Kraków, 1993. – S. 41-94.

 35. Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą. – Lublin, 1995. – 446 s.

 36. Landgrebe L. Rozumienie w naukach o duchu // Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. – Kraków, 1993. – S. 195-207.

 37. Rothacker E. Pojmowanie, wyjaśnianie, rozumienie // Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. – Kraków, 1993. – S. 189-193.

 38. Veraart A., Wimmer R. Hermeneutyka // Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. – Kraków, 1993. – S. 9-13.

Інформаційні ресурси

 1. Ресурси Інтернет: інтернет-бібліотеки, веб-сторінки наукових журналів

 2. Електронні ресурси наукової бібліотеки НаУОА


Каталог: doc

Скачати 202.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка