Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладахСторінка3/4
Дата конвертації22.10.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипПостанова
1   2   3   4

5) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання за державним замовленням;6) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи);7) забезпечення впорядкованим житлом - у разі зарахування на навчання за державним замовленням - на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом (ад’юнктом) або докторантом (іногороднім);


Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти мають право переривати навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) (перебування в докторантурі) з поважних причин, зокрема: через хворобу тривалістю понад три місяці, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Таке переривання навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) чи перебування в докторантурі оформляється на визначений строк (як правило, не більше одного року) наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи). Після завершення визначеного строку аспірант (ад’юнкт) чи докторант поновлюється на навчання у вищому навчальному закладі (науковій установі) і строк такого переривання не зараховується до строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) чи перебування в докторантурі.
10. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти зобов’язані:

10. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу освіту». З метою якісного виконання своїх наукових досліджень, аспіранти (ад’юнкти) і докторанти також зобов’язані:
1) дотримуватися вимог законодавства, моральних та етичних норм поведінки, встановлених вищим навчальним закладом (науковою установою) та/або професійними чи громадськими органами (організаціями), які згідно з законом мають право встановлювати стандарти поведінки дослідників у відповідній галузі (професії);

1) дотримуватися вимог законодавства, моральних та етичних норм поведінки, встановлених вищим навчальним закладом (науковою установою) та/або професійними чи громадськими органами (організаціями), які згідно з законом мають право встановлювати стандарти поведінки дослідників у відповідній галузі (професії);
2) виконувати освітньо-наукову (наукову) програму та навчальний план (для аспірантів (ад’юнктів));3) виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії, вченої ради чи іншого колегіального органу вищого навчального закладу (наукової установи);

2) виконувати індивідуальний план наукової роботи (наукову складову навчального плану освітньо-наукової (наукової) програми) та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії, чи іншого підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи), який уповноважений для цього його вченою радою;
4) у встановлений термін захистити дисертацію (для аспірантів і ад’юнктів) або результати своїх наукових досягнень (дисертацію, або монографію, або сукупність опублікованих статей – для докторантів) у спеціалізованій вченій раді вищого навчального закладу (наукової установи);

3) у встановлений термін захистити свої наукові досягнення у формі дисертації (для аспірантів і ад’юнктів) або у формі дисертації, монографії, або сукупності опублікованих статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді.
5) дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку, інших документів вищого навчального закладу (наукової установи), що регулюють підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів.11. Аспірантам (ад’юнктам) і докторантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.

11. Аспірантам (ад’юнктам) і докторантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії та гранти, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.
12. Для реалізації права на академічну мобільність аспіранти (ад’юнкти) та докторанти можуть бути направлені вищим навчальним закладом (науковою установою) на стажування (отримання додаткових наукових консультацій та/або керівництва щодо наукової діяльності та/або засвоєння навчальних дисциплін в рамках виконання освітньо-наукової програми аспіранта (ад’юнкта)) до інших вітчизняних та/або закордонних вищих навчальних закладів або наукових центрів. Таке стажування здійснюється за рахунок:

12. Для реалізації права на академічну мобільність аспіранти (ад’юнкти) та докторанти можуть бути направлені вищим навчальним закладом (науковою установою) до інших вітчизняних та/або закордонних вищих навчальних закладів або наукових центрів для отримання додаткових наукових консультацій та/або проведення частини наукового дослідження та/або засвоєння навчальних дисциплін в рамках виконання освітньо-наукової програми та/або апробації отриманих наукових результатів. Реалізація права на академічну мобільність здійснюється за рахунок:
1) державного бюджету, в межах відповідних загальнодержавних програм фінансування обміну або стажування вчених;

1) державного бюджету, в межах відповідних загальнодержавних програм фінансування обміну або стажування вчених;
2) бюджету вищого навчального закладу (наукової установи), в якому зарахований або до якого спрямований аспірант (ад’юнкт) чи докторант;

2) бюджету вищого навчального закладу (наукової установи), до якого зарахований або до якого спрямований аспірант (ад’юнкт) чи докторант;
3) міжнародних договорів про обміни та/або стажування вчених, які підписані між вищими навчальними закладами (науковими установами) або між відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;

3) міжнародних або вітчизняних фондів, державних та недержавних організацій, які надають гранти для фінансування обмінів та/або стажування вчених;
4) коштів юридичних або фізичних осіб на умовах договору з приймаючою стороною.

4) коштів юридичних або фізичних осіб на умовах договору з приймаючою стороною.
Порядок навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) вищого навчального закладу (наукової установи)

Організація навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) вищого навчального закладу (наукової установи)
13. На третьому рівні вищої освіти здобувачі ступеня доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі (ад’юнктурі) за денною або заочною формою навчання. Навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) передбачає виконання освітньо-наукової програми вищого навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю та самостійне проведення наукового дослідження під керівництвом одного або декількох наукових керівників. Усі аспіранти (ад’юнкти), незалежно від форми навчання, зобов’язані відвідувати аудиторні заняття (під час сесійних періодів) і проходити усі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені навчальним планом та освітньо-науковою програмою аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу (наукової установи).

13. На третьому рівні вищої освіти здобувачі ступеня доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі (ад’юнктурі) за денною або заочною формою навчання. Навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) передбачає виконання освітньо-наукової програми вищого навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю та самостійне проведення наукового дослідження під керівництвом одного або декількох наукових керівників. Усі аспіранти (ад’юнкти), незалежно від форми навчання, зобов’язані відвідувати аудиторні заняття (за заочною формою навчання – під час сесійних періодів) і проходити усі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені навчальним планом та освітньо-науковою програмою аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу (наукової установи).
14. Освітньо-наукова програма аспірантури (ад’юнктури) затверджується вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) для кожної спеціальності. На підставі освітньо-наукової програми вищий навчальний заклад (наукова установа) розробляє навчальний план за кожною спеціальністю, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Успішне виконання навчального плану аспірантури (ад’юнктури) є обов’язковою умовою навчання на третьому рівні вищої освіти.

14. Освітньо-наукова програма аспірантури (ад’юнктури) затверджується вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) для кожної спеціальності. На підставі освітньо-наукової програми вищий навчальний заклад (наукова установа) розробляє навчальний план за кожною спеціальністю, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Успішне виконання навчального плану аспірантури (ад’юнктури) є обов’язковою умовою навчання на третьому рівні вищої освіти.Викладання дисциплін, передбачених навчальним планом аспірантури (ад’юнктури), а також проведення підсумкового і поточного контролю набутих знань, вмінь, навичок за цими дисциплінами здійснюється особами, які мають науковий ступінь.
Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) має право прийняти рішення про визнання набутих аспірантом (ад’юнктом) до або поза аспірантурою (ад’юнктурою) компетентностей з однієї чи декількох дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено навчальним планом аспірантури (ад’юнктури).

Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) має право прийняти рішення про визнання набутих аспірантом (ад’юнктом) до або поза аспірантурою (ад’юнктурою) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено навчальним планом аспірантури (ад’юнктури).
15. Освітньо-наукова програма на третьому рівні вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Обов’язковою складовою освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) є підготовка та публікація не менше однієї статті в науковому виданні, яке включене до міжнародної наукометричної бази Scopus (або до іншої міжнародної бази, визначеної для окремої спеціальності Науково-методичною радою центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки на підставі подання відповідної науково-методичної комісії).

15. Освітньо-наукова програма на третьому рівні вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.

Атестація наукової складової освітньо-наукової програми (захист дисертації) здійснюється спеціалізованою вченою радою. Атестація освітньої складової здійснюється відповідно до навчального плану освітньо-наукової програми, після закінчення якої аспірантові (ад’юнкту) вищий навчальний заклад (наукова установа) видає академічну довідку, де зазначається назва дисциплін, обсяг кредитів ЄКТС за кожною дисципліною та відповідні оцінки. На підставі цієї довідки спеціалізовані вчені ради готують додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Освітня складова (навчальний план) освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) складається з 30-60 кредитів ЄКТС і повинна містити не менше трьох навчальних складових, в результаті засвоєння яких аспірант (ад’юнкт) повинен:

Освітня складова (навчальний план) освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) складається з 30-60 кредитів ЄКТС. Вищим навчальним закладам (науковим установам) рекомендується включати до навчальних планів аспірантури по спеціальностях не менше трьох складових, що передбачають набуття аспірантом (ад’юнктом) таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:
1) оволодіти глибинними професійними знаннями, науковим і культурним кругозором рівня здобувача наукового ступеня доктора філософії, зокрема шляхом засвоєння знань основних концепцій, теоретичних та практичних проблем, історії розвитку галузі науки та сучасним станом розвитку наукової літератури за обраною спеціальністю (обсяг цієї навчальної складової становить не менше 12 кредитів ЄКТС);

1) оволодіти глибинними професійними знаннями спеціальності (групи спеціальностей), у яких аспірант проводить дослідження, зокрема шляхом засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних та практичних проблем, ознайомлення з історією розвитку та сучасним станом наукових знань за обраною спеціальністю (орієнтовний обсяг цієї навчальної складової становить не менше 12 кредитів ЄКТС);
2) набути мовних компетентностей, достатніх для представлення наукових результатів іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів (обсяг цієї навчальної складової становить не менше 12 кредитів ЄКТС);

2) набути іншомовних та загальнонаукових (філософських) компетентностей.

Рівень іншомовних компетентностей випускника аспірантури (ад’юнктури) будь-якої спеціальності має бути достатнім для представлення та обговорення своїх наукових результатів іноземною мовою (англійською або іншою, відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів за своєю спеціальністю.

Програма набуття загальнонаукових (філософських) компетентностей має забезпечити онтологічний і загальнокультурний кругозір, а також оволодіння методологією і методами наукового аналізу.

Вищі навчальні заклади (наукові установи) самостійно визначають обсяг необхідної мовної та загальнонаукової підготовки аспіранта (ад’юнкта), зокрема шляхом встановлення рівня відповідних компетентностей на момент вступу в аспірантуру (ад’юнктуру).

Загальний обсяг мовної та загальнонаукової підготовки аспіранта (ад’юнкта) в навчальному плані за кожною спеціальністю становить орієнтовно 12 кредитів ЄКТС;
3) оволодіти універсальними навичками дослідника, зокрема методологією і методами наукового аналізу, усної та письмової презентації результатів дослідження, підготовкою та проведення навчальних занять (педагогічною діяльністю), управління науковими проектами та/або написання пропозицій на фінансування наукових досліджень тощо (обсяг цієї навчальної складової становить не менше 6 кредитів ЄКТС).

3) оволодіти універсальними навичками дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, підготовки та проведення навчальних занять (педагогічною діяльністю), управління науковими проектами та/або написання пропозицій на фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності тощо (орієнтовний обсяг цієї навчальної складової становить не менше 6 кредитів ЄКТС).
Навчальний план аспірантури (ад’юнктури) повинен також містити перелік дисциплін вільного вибору аспіранта (ад’юнкта) в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених навчальним планом. При цьому аспіранти (ад’юнкти) мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням зі своїм науковим керівником.

Навчальний план аспірантури (ад’юнктури) повинен також містити перелік дисциплін вільного вибору аспіранта (ад’юнкта) в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених навчальним планом. При цьому аспіранти (ад’юнкти) мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, і які дотичні до тематики дисертаційного дослідження, за погодженням зі своїм науковим керівником та керівником відповідного факультету чи підрозділу.
16. Для здійснення освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти вищі навчальні заклади (наукові установи) зобов’язані отримати відповідну ліцензію на підставі підтвердження їх відповідності стандартам освітньої діяльності, що включають мінімальні вимоги до:

16. Для здійснення освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти вищі навчальні заклади (наукові установи) зобов’язані отримати відповідну ліцензію на підставі підтвердження їх відповідності стандартам освітньої діяльності, що включають мінімальні вимоги до:
кадрового забезпечення освітньої діяльності (зокрема, кількість науково-педагогічних працівників з науковим ступенем, здатних забезпечувати належну освітню підготовку докторів філософії за відповідною спеціальністю);

кадрового забезпечення освітньої діяльності (зокрема, кількість науково-педагогічних працівників з науковим ступенем, здатних забезпечувати належну освітню підготовку докторів філософії за відповідною спеціальністю).До викладання іноземної мови можуть за рішенням вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи), як виняток, долучатися особи, які не мають наукового ступеня, проте мають стаж науково-педагогічної діяльності;
кадрового забезпечення наукової підготовки (зокрема, кількість науково-педагогічних та/або наукових працівників з науковим ступенем, які проводять наукові дослідження і мають публікації з відповідної спеціальності у фахових виданнях та/або провідних реферованих журналах інших країн);

кадрового забезпечення наукової підготовки (зокрема, кількість науково-педагогічних та/або наукових працівників з науковим ступенем, які проводять наукові дослідження і мають публікації з відповідної спеціальності у фахових виданнях та/або провідних реферованих журналах інших країн);
матеріально-технічної та інформаційної бази (зокрема вимоги до оснащення лабораторій, аудиторного та бібліотечного фонду, комп’ютеризації вищого навчального закладу (наукової установи));

матеріально-технічної та інформаційної бази (зокрема вимоги до оснащення лабораторій, аудиторного та бібліотечного фонду, комп’ютеризації вищого навчального закладу (наукової установи));
навчально-методичного забезпечення відповідної освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) за спеціальністю;

навчально-методичного забезпечення відповідної освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) за спеціальністю;
забезпечення права на академічну мобільність аспірантів (ад’юнктів), зокрема наявність підписаних договорів між вищим навчальним закладом (науковою установою), де навчається аспірант (ад’юнкт) та іншими вищими навчальними закладами (науковими установами) про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або викладання частини навчального плану, передбаченого освітньо-науковою програмою в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі), зокрема за кордоном, з відповідним зарахуванням кредитів ЄКТС.

забезпечення права на академічну мобільність аспірантів (ад’юнктів), зокрема наявність підписаних договорів між вищим навчальним закладом (науковою установою), де навчається аспірант (ад’юнкт), та іншими вищими навчальними закладами (науковими установами) про ведення спільної наукової діяльності та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або викладання частини навчального плану, передбаченого освітньо-науковою програмою, в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі), зокрема за кордоном, з відповідним зарахуванням кредитів ЄКТС.
17. У разі підготовки докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою, реалізація навчального плану здійснюється вищим навчальним закладом, а забезпечення проведення наукових досліджень згідно з індивідуальним планом наукової роботи реалізується науковою установою або вищим навчальним закладом спільно з науковою установою. У такому випадку під час ліцензування освітньої діяльності вищого навчального закладу на третьому рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю та під час акредитації відповідної освітньо-наукової програми враховуються показники спільного наукового потенціалу вищого навчального закладу і відповідної наукової установи (зокрема, показники кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення).

17. У разі підготовки докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою, реалізація навчального плану здійснюється вищим навчальним закладом, а забезпечення проведення наукових досліджень згідно з індивідуальним планом наукової роботи реалізується науковою установою або вищим навчальним закладом спільно з науковою установою. У такому випадку під час ліцензування освітньої діяльності вищого навчального закладу на третьому рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю та під час акредитації відповідної освітньо-наукової програми враховуються показники спільного наукового потенціалу вищого навчального закладу і відповідної наукової установи (зокрема, показники кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення).
18. Підготовка докторів філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі (ад’юнктурі) за денною формою навчання.

18. Підготовка докторів філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі (ад’юнктурі) за денною формою навчання.
Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури (ад’юнктури), стипендія призначається з дня їх зарахування.

Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури (ад’юнктури), стипендія призначається з дня їх зарахування.
19. Державне замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (ад’юнктурі) за спеціальностями, розподіляється на конкурсній основі між вищими навчальними закладами та науковими установами. До участі у конкурсі на розміщення державного замовлення допускаються лише вищі навчальні заклади та наукові установи, які на момент проведення конкурсу мають чинний сертифікат про акредитацію відповідної освітньо-наукової програми.

19. Державне замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (ад’юнктурі) за спеціальностями розподіляється на конкурсній основі між вищими навчальними закладами та науковими установами. До участі у конкурсі на розміщення державного замовлення допускаються лише вищі навчальні заклади та наукові установи, які на момент проведення конкурсу мають чинний сертифікат про акредитацію відповідної освітньо-наукової програми.
20. Кількість аспірантів (ад’юнктів), підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів (ад’юнктів).

20. Кількість аспірантів (ад’юнктів), підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначається вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) з урахуванням ліцензійного обсягу вказаного в ліцензії вищого навчального закладу (наукової установи), за якою він здійснює освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів (ад’юнктів) за відповідною спеціальністю.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Художня культура (анотація дисципліни ) Мета
2015 -> Реферат 10 мм Обсяг роботи сторінки, ілюстрації, таблиць, додатки, джерело літератури. 25-30 мм
2015 -> Основні поняття
2015 -> Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням I – е питання
2015 -> Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17. 07. 2014 №226 "Про утворення обласного штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їх сім’ям та іншим громадянам
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Реферат це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою
2015 -> Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка