Прислів’я, приказки як усталені афористичні вислови, що акумулюють мудрість народу, його досвідДата конвертації05.01.2018
Розмір64 Kb.
Малі фольклорні жанри.

План

  1. Прислів’я, приказки як усталені афористичні вислови, що акумулюють мудрість народу, його досвід.

2. Тематика прислів’їв і приказок, їх розмежування

  1. Загадки.Зміст і форма загадок

  2. Скоромовки.

До малих фольклорних жанрів, або форм, належать прислів'я, приказки, загадки, жарти, скоромовки та інші твори невеликого обсягу.

Прислів'я та п р и к а з к и—це найдавніші і найбільш поширені в народі жанри усної народної творчості. Записи прислів'їв можна знайти у багатьох джерелах, починаючи з пи­семних пам'яток Київської Русі.

Прислів'я — це короткий образний вислів, переважно ритмічний, який є часто двочленним реченням, з повчаль­ним змістом. Наприклад: «Хто знання має, той і мур зла­має» — це прислів'я двочленне, ритмічне, римоване, має по­вчальний зміст; закликаючи оволодівати знаннями, воно під­креслює могутню силу людини, озброєної ними,— «мур зла­має».

У прислів'ях виражена мудрість і життєвий досвід бага­тьох поколінь людей. Ця мудрість передана влучно, дотепно, у висловах, відшліфованих століттями. Прислів'я і приказки завжди високо цінувалися за їх зміст і художню майстерність і використовувалися з метою навчання і виховання дітей.За формою — це животрепетний вияв рідного слова, що вилетіло безпосередньо з його живого глибокого дже­рела — вічно юної душі народу.

За змістом наші прислів'я важливі для початкового навчання тим, що в них, як у дзеркалі, відбилося народне життя з усіма своїми мальовничими особливостями. Можливо, нічим не можна так ввести дитину в розуміння народного життя, як пояснюючи їй значення народних при­слів'їв.

О. М. Горький відзначав, що «прислів'я і пісні завжди короткі, а розуму і почуття вкладено в них на цілі книги».

У прислів'ях відбито все, що народ думає про життя, про людські характери і взаємини, працю, сімейні сто­сунки, побут тощо. Народ висловлює в них свої оцінки яви­щам і подіям, які відбуваються в житті, свої моральні пере­конання і свої ідеали. Наприклад: Кожному мила своя сторона; Добрі люди погибають, діла їх не вмирають; Сам пропадай, а товариша в біді виручай; Брехня часта, але пуста, а правда рідка, зате як квітка. А ось як нещадно висміюються в прислів'ях пороки: Ховається від роботи, як собака від мух; Діла на копійку, а балачок на карбованець; Думками за горами, а ділом у за­пічку; Учений іде, а неук слідом спотикається; Світа багато бачив, а й трохи не вхопив; або ось одно з прислів'їв, які Т. Г. Шевченко включив у свій «Букварь южнорусский»,— Брехнею увесь світ пройдеш, та назад не вернешся.

Приказка (приповідка) має з прислів'ям багато спіль­ного, проте вона відрізняється від нього.

Приказка — це також влучний, стислий образний вислів. Але він не має повчального значення. Наприклад, бажаючи підкреслити в розмові, що якась подія відбувалась дуже давно, говорять: Було за царя Гороха. Щоб підкреслити категоричність якоїсь думки, кажуть: На­писано чорним по білому. Характеризуючи невиразну вдачу чи поведінку людини, вживають приказку Ні риба ні м'ясо. Щоб посміятися над брехуном, кажуть: Намолов сім мішків гречаної вовни. Згадуючи в розмові тиху, мляву, безвільну людину, говорять: На нього й кози скачуть. Як бачимо, в цих висловах немає повчального висновку.У приказках немає за­вершеної думки, речення не закінчені. Вони вживаються для того, щоб оживити мову, надати їй особливої виразності, ствердити певне судження про події, про вчинки чи поведінку людей, їх характери та ін.

Іноді приказка може стати прислів'ям, і навпаки, при­слів'я скорочується і переходить у приказку. Наприклад, Найшла коса на камінь –Приказка; Коса не втне, камінь не подасться — прислів'я. За двома зай­цями поженешся жодного не здогониш — прислів'я; Же­неться за двома зайцями приказка;

Прислів'я і приказки тому й мають такий довгий вік і так легко запам'ятовуються, що вони є художніми творами; вони багаті на різноманітні образотворчі засоби: ритмізована мова, звукопис (алітерації, асонанси), епітети, порівняння, метафори, метонімії, алегорії, паралелізми, засіб контрасту);

Влучне і мудре слово, до того ж вчасно сказане, багато чого може навчити дітей, тому в роботі з малятами можна й слід використовувати чимало прислів'їв і приказок, доступ­них для їхнього розуміння і спрямованих на виховання по­шани до старших, любові до праці, на виховання дисципліни, охайності тощо.

Досвід показує, що дітям зрозумілі й подобаються такі, наприклад, прислів'я, як При сонечку тепло, а при матері добре; Пташки радіють весні, а матінка дітям; Бджола мала, а й та працює; Любиш їздити люби й саночки вози­ти та ін.

Прислів'я й приказки цінні не лише тим, що в них вислов­лено глибокі думки, а й тим, що вони передають ці думки дітям у ясній, стислій, дохідливій формі, допомагають їм са­мим вчитися образно висловлюватись, вчать любити влучне, дотепне слово, викликають бажання заучувати прислів'я і ви­користовувати їх у своїй мові. Прислів'я й приказки також розвивають розумові здібності дитини, адже над кожним прислів'ям треба добре подумати: кожне з них — своєрідна задача.Чим відрізняється прислів’я від приказки

Прислів’я

Приказка

1. Повчальний висновок

1. Тільки натяк на висновок

2. Пряме і переносне значення

2. Немає

3. Складається з двох частин (судження та висновок)

3. Складається з однієї частини (дотепна оцінка)

4. Закінчене речення

4. Незакінчене речення

У справі розумового й естетичного виховання дітей велика роль належить загадкам.Загадки — це короткі поетичні твори-запитання, на які треба дати відповідь, відгадати. У загадках на основі на­званих однієї чи кількох рис відомих предметів або явищ належить відгадати інші предмети або явища. Наприклад, загадки про місяць: По синьому морі срібний човник пливе; Всю ніч бродить навмання, прокладає шлях до дня. У першій загадці названа ознака неба — «синє» і місяця — «срібний», «пливе», у другій — що він «всю ніч бродить». Ці ознаки дають натяк, за допомогою якого легше відгадати загадку.

Загадки — це також один з найбільш давніх і найбільш поширених жанрів фольклору. З давніх-давен вони були однією з форм навчання молоді, через них передавався жит­тєвий досвід народу, знання, а також перевірялися розумові здібності підростаючого покоління. Широко використовува­лись загадки і на дозвіллі та під час розваг дітей. Загадуючи їх дітям, вони розвивають у них допитливість і кмітливість, уміння міркувати, відгадувати і тим самим допомагають формувати їх уявлення про навко­лишню дійсність.

Загадки розповідають про властивості й якості предметів, про їх призначення; про вироби, знаряддя праці, інвентар, житло, про речі домашнього вжитку. Важливе місце в загад­ках займає тема природи, її явища. Дітям подобаються загад­ки про тварин, зокрема свійських, про птахів, комах, про ро­слинний світ.

Загадками користуються в дитячих закладах з метою дати дітям цікаву й корисну вправу для розуму. Адже відга­дування і пристосування відгадки до загадки — це складна розумова діяльність, у процесі якої в дитини виробляється спостережливість, кмітливість, розвивається пам'ять і мислен­ня, збагачуються знання, виховується художній смак. Відга­дування викликає у дітей почуття радості, гордості.

Ось, наприклад, кілька загадок про природу: Летять пташки без крил, а сідають на дереві без ніг (сніг); Всі мене просять, ждуть, а тільки появлюся ховатися почнуть (дощ); про тварин і рослин: У нашої бабусі сидить дід у ко­жусі, проти печі гріється, без водички миється (котик); Без вікон, без дверей, повна хата людей (гарбуз); Кругле, а не місяць, зелене, а не діброва, з хвостиком, а не миша (кавун); Тисяча братів підперезана одним поясом (сніп); про хатні речі: Не лає, не кусає, а до хати не пускає (замок); А що то за штука, що цілий вік стука? (Годинник) та ін.

У загадках знайшли своє відображення погляди народу на знання, навчання, освіченість, наприклад: Стоїть дім, уві­йдеш у нього сліпим, а вийдеш зрячим (школа); Біле поле, чорне насіння, хто не вміє, той не посіє (письмо); Мовчить, а багато людей навчить (книга); Не кущ, а з листочками, не сорочка,а зшита, не людина, а навчає (книга); Коли зряча людина буває сліпою? (Неписьменний).

Художня цінність загадок велика. Вони багаті на різно­манітні засоби зображення: інакомовність, звуконаслідуван­ня, алітерації, метонімії та ін. Багато загадок мають чітку ритмічну будову,риму:Хто над нами догори ногами? (Муха). Хто двічі родився, у школі не вчився, а години знає(Півень)

Загадуючи загадки, слід зважати на те, чи відповідають вони уявленням про навколишній світ дітей певного віку. Адже не для кожного віку та сама загадка може бути посильною. У ряді випадків перед загадуванням треба пояснювати дітям значення окремих слів, вжитих у ній.Велике значення для вироблення дикції у дітей, тобто ясної й чіткої вимови слів і складів, мають с к о р ом о в к и — коротенькі прозові або римовані твори, які треба вимовляти дуже швидко. Наприклад:Сів шпак на шпаківню,Заспівав шпак півню:— Так, як ти, не вмію я,Ти не вмієш так, як я.

Скоромовки не лише виробляють навички вимов­ляти слова ясно і чітко, а й розвивають здатність прислуха­тися до звучання слів рідної мови, відчувати красу цих зву­ків. У наведеній скоромовці про шпака є алі­терації (повторення звуків ш, п.), асонанси (кілька разів повто­рюється звук і, я). Однакове звучання слів ускладнює дітям завдання — вимовляти твір швидко, але ці труднощі ще біль­ше зацікавлюють і заохочують дітей до читання і заучування скоромовок.
Каталог: ld
ld -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
ld -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
ld -> Стиль бароко, що поширився у цей період по всій Європі, в Україні вилився у форми, багато чим відмінні від європейських
ld -> Українську систему антикорупційного законодавства неможливо покращувати. Українську систему антикорупційного законодавства неможливо покращувати
ld -> Реферат з соціальної педагогіки на тему: „Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
ld -> Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу «Оптимізація об'ємно-планувальних І конструктивних рішень енергоефективних будівель в умовах України»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка