Прихильники ті, хто підтримує зміни (має позитивне ставлення до змін, що відбуваються, навіть якщо вони зачіпають самого співробітника). Такі працівники знаходять для себе вигоди від того, що відбувається в організаціїДата конвертації14.02.2019
Розмір445 b.

 Прихильники - ті, хто підтримує зміни (має позитивне ставлення до змін, що відбуваються, навіть якщо вони зачіпають самого співробітника). Такі працівники знаходять для себе вигоди від того, що відбувається в організації;

 •  Прихильники - ті, хто підтримує зміни (має позитивне ставлення до змін, що відбуваються, навіть якщо вони зачіпають самого співробітника). Такі працівники знаходять для себе вигоди від того, що відбувається в організації;

 • Потенційні прихильники - в повному обсязі переконані в необхідності змін. Такі співробітники, швидше за все, підтримають зміни, але не можна бути в цьому впевненим;

 • Противники - явно виступають проти зміни. Такі співробітники вимагають посиленої роботи по перевихованню і контролю за їх поведінкою;

 • Приховані противники - найчастіше виражають підтримку змін, але потай зневажають їх. Виявлення таких співробітників - важливе завдання керуючих змінами.

Формальна освіта - це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

 • Формальна освіта - це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

 • Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

 • Інформальна освіта (самоосвіта) - це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

 • Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством.

 • Особа має право на вільний вибір закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих.Навчання в рамках проектів «Медіа-освіта», «Енергоефективні школи» ( в рамках співпраці з ВБО «Інститут місцевого розвитку»), “Польська допомога задля розвитку», «Українська Академія Лідерства».

 • Навчання в рамках проектів «Медіа-освіта», «Енергоефективні школи» ( в рамках співпраці з ВБО «Інститут місцевого розвитку»), “Польська допомога задля розвитку», «Українська Академія Лідерства».

 • Учителі активно навчаються на платформах  громадської організація «ЕдКемп Україна» (участь в проектах «КнигоНУШ», «Лайфхаки з української мови»), центру інноваційної освіти «Про.Світ», Prometheus  (онлайн-курс «Критичне мислення для освітян»), «Інша Освіта» , Microsoft (проект «Учителі в онлайні»), Програми для викладання і навчання, стали учасниками курсів для вчителів англійської мови на платформі Британської Ради, проекту "Простір освітніх ініціатив" Українського католицького університету.

 • Налагоджено співпрацю з освітніми онлайн-платформами «Освіти ua», «На Урок», «Уміти вчити: спільнота освітян»Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.Освіта дорослих, що є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

 • Освіта дорослих, що є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.спеціалізацію - профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;

 • спеціалізацію - профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;

 • перепідготовку - освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями);

 • підвищення кваліфікації - набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;

 • стажування - набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знаньПрофесійний стандарт - це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій.

 • Професійний стандарт - це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій.

 • Професійні стандарти можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, органами державної влади, науковими установами, галузевими радами, громадськими об’єднаннями, іншими зацікавленими суб’єктами.

 • Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного агентства кваліфікацій.Педагогічна компетентність учителя - це єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. успішно розв’язує завдання навчання й виховання, готує для суспільства випускника з бажаними психологічними якостями

 • Педагогічна компетентність учителя - це єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. успішно розв’язує завдання навчання й виховання, готує для суспільства випускника з бажаними психологічними якостями

  • задоволена професією;
  • досягає бажаних результатів у розвитку особистості учнів;
  • має й усвідомлює перспективу свого професійного розвитку;
  • відкрита для постійного професійного навчання;
  • збагачує досвід професії завдяки особистому творчому внеску;
  • соціально активна в суспільстві;
  • віддана педагогічній професії, прагне підтримувати навіть у складних умовах її честь і гідність, професійну етику;
  • готова до якісної та кількісної оцінки своєї праці, уміє сама це робити.


вільне володіння державною мовою;

 • вільне володіння державною мовою;

 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

 • математична компетентність;

 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

 • інноваційність;

 • екологічна компетентність;

 • інформаційно-комунікаційна компетентність;

 • навчання впродовж життя;

 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

 • культурна компетентність;

 • підприємливість та фінансова грамотність;

 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

 • Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.Стажування

 • Стажування

 • Підтвердження неформальної освіти

 • Наставництво

 • Інформальна освіта

 • Підготовка менеджерів для закладів освіти

 • Запровадження ваучера професійного розвиткуАкадемічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 • Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 • Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

 • академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

 • самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

 • фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

 • фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

 • списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

 • обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

 • хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

 • необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • 5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;

 • позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;

 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

 • педагогічну ініціативу;

 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

 • встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

 • захист професійної честі та гідності;

 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освітипостійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

 • дотримуватися педагогічної етики та ін.Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.

 • Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.

 • Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради..

 • Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник.

 • Педагогічна (вчена) рада закладу освіти на основі пропозицій педагогічних (науково-педагогічних) працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).Кошти на підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників отримує заклад освіти, який розподіляє їх за рішенням педагогічної (вченої) ради закладу освіти.

 • Кошти на підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників отримує заклад освіти, який розподіляє їх за рішенням педагогічної (вченої) ради закладу освіти.

 • Підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника може фінансуватися засновником закладу освіти, закладом освіти, в якому він працює, педагогічним (науково-педагогічним) працівником, а також іншими фізичними та юридичними особами.доповнити частиною третьою такого змісту:

 • доповнити частиною третьою такого змісту:

 • " Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами";Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

 • Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

 • Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

 • Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

 • За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

 • Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.

 • Положення про сертифікацію педагогічних працівників розробляються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.1. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

 • 1. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

 • 2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи.

 • 3. Конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного і науково-педагогічного працівника встановлюються трудовим договором відповідно до законодавства.

 • 4. Норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних (науково-педагогічних) працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами.

 • 5. Засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів освіти та їх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних і науково-педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором.Здобуття досвіду проектування власної педагогічної діяльності, науково-дослідної роботи.

 • Здобуття досвіду проектування власної педагогічної діяльності, науково-дослідної роботи.

 • Зміна підходу до педагогічної діяльності в контексті засад державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності (ст. 6)

 • Реалізація компетенісно орієнтованого навчання. Удосконалення вміння проводити “Компетентнісний урок”

 • Удосконалювати свій фаховий рівень в проекції на впровадження інноваційних освітніх технологій.

 • Більше уваги приділяти мотивації освітньої діяльності

 • Змінити роль з «научителя» до тренера, т’ютора

 • Забезпечити диференціацію навчання

 • Забезпечити цілісне сприймання світу (інтеграцію)

 • Більше уваги приділяти смислам та формуванню цінностей, відношень тощо

 • Зміна підходу до оцінювання навчальних досягнень учнівТехнологія розвивального навчання

 • Технологія розвивального навчання

 • Технології організації групової навчальної діяльності школярів

 • Технологія інтегрованого навчання і виховання

 • Інтегральна технологія

 • Технологія проблемного навчання

 • Технології проектного навчання

 • Система проектно-впроваджувальної діяльності

 • Технологія життєвого проекту та життєвого проектування

 • Інформаційно-ціннісний підхід до навчання читанню

 • Особистісно – орієнтовані технології.

 • Технологія особистісно орієнтованого уроку

 • Інтерактивна технологія навчання

 • Ігрові технології

 • Технологія модульно-блочного навчання

 • Диференційоване навчання

 • Технології розвитку критичного мислення учнів

 • Технологія формування критичного мислення.Сучасні технології електронних мультимедійних видань+Інформаційно-комунікативна технологія

 • Сучасні технології електронних мультимедійних видань+Інформаційно-комунікативна технологія

 • Технологія формування творчої особистості

 • Технологія навчання як дослідження

 • Формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання.

 • Технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей

 • Технологія продуктивного навчання

 • «Створення ситуації успіху»

 • Технологія рівневої диференціації навчання на основі обов'язкових результатів.

 • Технологія змішаного навчання

 • Технології індивідуалізації процесу навчання.

 • Технологія «Методика колективних творчих справ» 

 • Здоров’язберігаючі технології навчання.

 • Технологія раннього розвитку дитини • Нові ролі педагога:

 • роль фасилітатора

 • (від англ. facilitate – полегшувати, сприяти),

 • той, що підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну взаємодію, допомагає, надихає;

 • роль тьютора

 • (від англ.  tutor — учитель),

 • той, що індивідуально працює з інтересом дитини виявляє освітні запити, проектує освітню діяльність, організує рефлексію, проектує наступні кроки в освіті

 • Коуч (англ. Coach) — фахівець, тренер, що проводить тренування

 • Саме датність педагога організувати навчальну роботу з вирішення творчих завдань, проявлення ініціативи, самостійності є

 • новим професійним орієнтиром у роботі вчителяУдосконалення роботи педагогічної ради

 • Удосконалення роботи педагогічної ради

 • Оволодіння методика створення «Освітньої програми» (поектування навчально-виховного процесу)

 • Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти (ст. 41)

 • Удосконалення програми внутрішнього моніторингу

 • Розроблення методики щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).

 • Удосконалення моделі методичної роботи на рівні закладу освіти

 • Вдосконалення знань з менеджменту (володіння стратегіями управління змінами та ін.)Основним колегіальним органом управління закладу освіти є вчена або педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами (ст. 27)

 • Основним колегіальним органом управління закладу освіти є вчена або педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами (ст. 27)

  • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання; процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
  • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
  • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;


Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня (за наявності).

 • Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня (за наявності).

 • Освітня програма містить:

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
  • форми організації освітнього процесу;
  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).


Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

 • Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

 • Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

 • Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

 • Освітня програма може бути розроблена для одного і для декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

 • Кожна освітня програма має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти.

 • На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу";

 • Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);

 • система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);

 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;

 • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.організовує діяльність закладу освіти;

 • організовує діяльність закладу освіти;

 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.Державна служба якості освіти, Р. Гурак (інституційний аудит) – ст.45

 • Державна служба якості освіти, Р. Гурак (інституційний аудит) – ст.45

 • Громадська акредитація закладу освіти – ст. 49

 • Акредитація освітніх програм

 • Атестація педагогічних працівників, сертифікація педагогічних працівників - ст.50, 51

 • Зовнішнє незалежне оцінювання – Ст. 47.

 • Засновник закладу освіти (ст. 25, 2; 66, 2)

 • Наглядова рада (ст. 29, 5)

 • Обласні державні адміністрації (Ліцензування освітньої діяльності)

 •  Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти – ст. 77

 • Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30)

 • Зовнішній моніторинг якості освіти – ст. 48, 2 статут закладу освіти;

 • статут закладу освіти;

 • структура та органи управління закладу освіти;

 • кадровий склад закладу освіти;

 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

 • мова (мови) освітнього процесу;

 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

 • результати моніторингу якості освіти;

 • річний звіт про діяльність закладу освіти;

 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 • Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вРезультати моніторингу якості освіти

 • Результати моніторингу якості освіти

 • Результати професійного розвитку

 • Звіти про діяльність школи та педагогів

 • Творчі та наукові доробки педагогів

Колективні тренінги «Методика компетентнісного уроку» для шкільних тренерів

 • Колективні тренінги «Методика компетентнісного уроку» для шкільних тренерів

 • Творча група заступників директорів. Створення програми підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).

 • створювали інтерактивну папку (лепбук) «Внутрішня система якості освіти ЗЗСО» за напрямками відповідно до п.3 статті 41 «Забезпечення якості освіти» (Розділ V Закону України «Про освіту»). Удосконалення системи методичної роботи в районі (диференційовані групи за інтересами, дистанційна освіта, Інтернет-спільноти, підготовка учителів-коучів, учитель-тьютоів, вчителів-фасилітаторів у системі професійного розвитку, інтервізії.

 • Удосконалення системи методичної роботи в районі (диференційовані групи за інтересами, дистанційна освіта, Інтернет-спільноти, підготовка учителів-коучів, учитель-тьютоів, вчителів-фасилітаторів у системі професійного розвитку, інтервізії.

 • Реалізація проекту індивідуальної підтримки шкіл методкабінетом

 • Організація роботи творчих груп заступниківдирективна (примусова)

 • директивна (примусова)

 • тактика переконань

 • тактика залученняНекомпетентність

 • Некомпетентність

 •  Традиційність

 •  Перевантаженість

 •  Некерованість

 •  незадоволення осбистих мотивів

 •  Матеріальна незацікавленість

 •  Відсутність комунікацій

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87)

 • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87)

 • Затверджено навчальні програми для 1 класів.Наказ МОН від 11.07.2017р. №995 “Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів” (дійсні для історії з 2017/18 н.р.)

 • Наказ МОН від 11.07.2017р. №995 “Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів” (дійсні для історії з 2017/18 н.р.)

 • Наказ МОН від 24.11. 2017р. №1541 “Про внесення змін до наказу МОН від 11.07.2017р. №995” (вступає в дію з 1 вересня 2018р.)Переглянути навантаження педагогів у контексті викладання базових предметів за модульним принципом

 • Переглянути навантаження педагогів у контексті викладання базових предметів за модульним принципом

 • Розглянути питання про вивчення вибірково-обов’язкового предмету (вибирають учні)

 • Розглянути питання про профільне навчання (рішення приймає заклад освіти)Наказ МОН № 1547 від 30 грудня 2014 року «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

 • Наказ МОН № 1547 від 30 грудня 2014 року «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

 • Лист МОН № 1/9-27 від 22 січня 2018 року «Щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2017/18 навчальному році»

 • Лист МОН № 1/9-66 від 31 січня 2018 року «Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти»Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986.

 • Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986.

 • Наказ МОН № 1287 від 19 вересня 2017 року «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

 • Наказ МОН № 1103 від 31 липня 2017 року «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»Pдійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 22 травня до 14 липня 2018р. (основна сесія: 22 травня - 13 червня; додаткова сесія: 02 - 14 липня)

 • Pдійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 22 травня до 14 липня 2018р. (основна сесія: 22 травня - 13 червня; додаткова сесія: 02 - 14 липня)

 • ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти проводиться з трьох предметів:

  • українська мова;
  • математика або історія України (період ХХ - початок ХХІ століття) учні мають право обрати один із зазначених предметів незалежно від профілю закладу освіти;
  • предмет за вибором - учні обирають предмет з одного із зазначених навчальних предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова (англійська, або німецька, або іспанська, або французька мова), математика, історія України (період ХХ - початок ХХІ століття).


Графік проведення ДПА у формі ЗНО (основна сесія) визначено пунктом 25 Календарного плану підготовки та проведення у 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287:

 • Графік проведення ДПА у формі ЗНО (основна сесія) визначено пунктом 25 Календарного плану підготовки та проведення у 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287: Здійснюється у письмовій формі з трьох предметів:

 •  Здійснюється у письмовій формі з трьох предметів:

  • українська мова;
  • математика;
  • предмет за вибором педагогічної ради закладу освіти з одного зазначених навчальних предметів: українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська/німецька/іспанська/французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для проведення ДПА можуть бути мова національної меншини або інтегрований курс «Література».
 • Завдання для проведення ДПА укладають вчителі закладу освіти, відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, і затверджує керівник закладу освіти. Здійснюється з метою внутрішнього моніторингу якості освіти у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) і математики.

 •  Здійснюється з метою внутрішнього моніторингу якості освіти у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) і математики.

 • Для проведення ДПА в закладі освіти використовуються єдині завдання, які укладають вчителі закладу освіти, відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань і затверджує керівник закладу освіти.Загальноосвітні навчальні заклади спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймають рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), визначають дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту.

 • Загальноосвітні навчальні заклади спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймають рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), визначають дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту.Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. В такому випадку навчальний заклад та вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.

 • Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. В такому випадку навчальний заклад та вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.

 • Загальноосвітні навчальні заклади спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймають рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), визначають дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту.Весняні канікули: 2-10 квітня 2018р.

 • Весняні канікули: 2-10 квітня 2018р.

 • Перенесення – 9 березня на 3 березня, 30 квітня (понеділок) на суботу 5 травня.

 • Вихідний день – 9 травня.

 • Навчання завершується 25 травня.

 • 11 класи:

  • 24 травня - надання учням вихідного для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання з української мови);


Розглянути питання про вибір предмету ДПА за вибором у 9 класі

 • Розглянути питання про вибір предмету ДПА за вибором у 9 класі

 • Прийняти управлінське рішення щодо підготовки завдань ДПА у 4, 9 класі

 • Провести моніторинг реєстрації учнів на ЗНО з метою організації навчально-виховного процесу у березні – травні 2018р.

 • Прийняти управлінське рішення щодо навчання учнів 11 класуНАКАЗ МОН № 1568 від 06 грудня 2017 року «Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти»

 • НАКАЗ МОН № 1568 від 06 грудня 2017 року «Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти»

 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабміну № 903-р від 13 грудня 2017 року «Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

 • Міністерство освіти і науки України розмістило на сайті для публічного обговорення проект Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка