Право промислової власностіСкачати 225.86 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір225.86 Kb.

Підрозділ 2

Право промислової власності

Другу групу видів творчої діяльності становить науково-технічна діяльність, результати якої називаються промисловою власністю. За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналася Україна, до обєктів промислової власності відносять винаходи, загальнокорисні зразки, промислові малюнки і моделі, фабричні товарні знаки, знаки обслуговування, фірмене найменування і вказівки про місце походження або найменування місця походження, а також запобігання недобросовістній конкуренції.

У цьому переліку не йдеться про раціоналізаторські пропозиції, секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення. Проте в пункті 3 статті 1 цієї конвенції уточнюється, що обєктами промислової власності можуть бути усі продукти як вироблювані, так і природнього походження.

Отже, промислову власність можна визначити як результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані на користь людині в будь-якій її доцільній діяльності.

Україна поставила собі за мету докорінно оновити суспільство, перебудувати господарський механізм і врешті-решт істотно поліпшити добробут народу. У розвязанні цих завдань велике значення має використання потужного науково-технічного потенціалу країни, зокрема такого невичерпного джерела, як технічна творчість, і вищого її рівня - винахідництва.

Винахідництво - це одна з обєктивно необхідних стадій у процесі перетворення науки на безпосередньо продуктивну силу. З одного боку, воно стикується з науковою діяльністю, насамперед з її результатами - відкриттями, а з другого - забезпечує суспільне виробництво необхідними засобами, знаряддями, технологіями, матеріалами тощо. Досягнення наукистають фундаментальною базою для технічної творчості, яку постійно стимулює гостра потреба суспільного виробництва у новій техниці, технології, матеріалах та інших знаряддях та засобах. У силу цих факторів значення винахідництва для підвищення суспільного виробництва, розвязання суспільно-економічних проблем важко переоцінити. Створення і впровадження технічних вдосконалень значною мірою залежить від правильного регулювання творчої діяльності, яка полягає у пошуках нових рішень з метою підвищення рівня виробництва. Розробка таких рішень, їх оформлення, використання у народному господарстві породжують ряд правових відносин між авторами пропозицій, їхніми володільцями та особами й організаціями, що їх використовують. Ці відносини регулюються правом промислової власності або патентним правом, оскільки основним правоохоронним документом, яким захищаються обєкти промислової власності, є патент (деякі результати науково-технічної творчрсті охороняються свідотствами).

Патентне законодавство в Україні формується досить активно, оскільки така форма охорони результатів творчої діяльності відповідає вимогам ринкової економіки. Воно має передусім стимулювати широкий розвиток науково-технічної творчості і використання її досягнень у народному господарстві України.Основними джерелами законодавства україни про промислову власність на сьогодні є: Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р.; Закон України “Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності” від 13 грудня 1993 р.; Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 25 червня 1993 р.; Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р.; Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р.; Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”від 15 грудня 1993 р.; Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 р.; Закон України “Про тваринництво” від 15 грудня 1993 р.; Положення про Державне патентне відомство України від 21 липня 1992 р.; Тимчасова методика (основні положення) визначення доходу від використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій та ін.

Важливим джерелом патентного права України є міжнародні договори. Кабінет Міністрів України своєю заявою від 26 серпня 1992 р. проголосив про приєднання України до Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, до Договору про патентну кооперацію. Уряд України взяв на себе обовязки, що випливають із зазначених конвенцій, Угоди і Договору. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачени законодавством України про промислову власність, то застосовуються правила міжнародного договору.

Іноземні особи мають рівні з особами України права, передбачені законодавством України про промислову власність, відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності. Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права через представників - патентних повірених, які мають бути зареєстровані в Державному комітеті України з питань інтелектуальної власності України (Держпатент України).
Глава 26

Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки

§ 1. Об'єкти правової охорони

Основними об'єктами промислової власності є результати винахідництва та промислові зразки. Винахідництво — один із найбільш масових видів творчості, результати якого істотно впливають на рівень виробництва, якість продукції тощо. Тому винахідництву, в тому числі правовому регулюванню відносин, які складаються у сфері створення та використання винаходів, в усіх країнах приділяється досить велика увага. Як уже зазначалося, винахідницька діяльність регулюється Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», творча діяльність із створення і використання промислових зразків — Законом України «Про охорону прав на промислові зразки».

Новим у законодавстві про промислову власність є введення до кола результатів технічної творчості такого об'єкта, як корисна модель.

Чинне законодавство встановлює вимоги, яким мають відповідати винахід, корисна модель і промисловий зразок. На підставі цих вимог та інших норм чинного законодавства можна вивести визначення згаданих об'єктів.Винахід — це технічне рішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для промислового використання.

Отже, законодавство не обмежує поле винахідницької діяльності певною галуззю технології. Об'єктом винаходу можуть бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини); спосіб (включаючи біотехнологічні способи, способи лікування і діагностики та профілактики).

Згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі — Закон) не можуть одержати правову охорону: відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи організації та управління господарством; умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; програми для обчислювальних машин; результати художнього кон-
414
струювання; топології інтегральних мікросхем; сорти рослин і породи тварин (п.З ст.5).

Крім того, правова охорона не надається винаходу, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та не відповідає умовам патентоспроможності.

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він новий, має винахідницький рівень і є промислове придатним.

Винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. Останній стосовно заявленої пропозиції визначається за всіма видами інформації, загальнодоступними в Україні та за кордоном до дати пріоритету винаходу. Це означає, що до дати пріоритету заявки сутність цього або тотожного рішення не була розкрита ні в Україні, ні за кордоном для невизначеного кола осіб настільки, що стало можливим його використання. Бувають випадки, коли новатор самостійно знаходить рішення задачі. Між тим, виявляється, що таку задачу вже вирішено, але відомості про неї не дійшли до автора. Винахід повинен давати нове технічне рішення задачі, яке невідоме сучасному рівню світової техніки. Тому не може бути визнана винаходом пропозиція, описана у вітчизняній або зарубіжній літературі, або впроваджена у виробництво в Україні чи за її межами.

Не визнається винаходом пропозиція, на яку вже подано заявку або видано авторське свідоцтво чи патент. Причому не має значення, де видано авторське свідоцтво чи патент — в Україні чи за кордоном. Новизна пропозиції втрачається й тоді, коли відомості про її сутність розголошені іншим шляхом до її заявки і роблять можливим використання третіми особами. Тому автор пропозиції, що може бути визнана винаходом, заявники, а також інші особи, які мають відношення до пропозиції, повинні уникати будь-якого розголошення змісту пропозиції до її заявки. Це має значення не тільки для автора, а й для держави. У разі розголошення суті пропозиції до її заявки хоча б і самим автором останній втрачає право на одержання правоохоронного документа, оскільки держава не може гарантувати охорону такої пропозиції. У цьому самому випадку втрачається можливість патентування пропозиції за кордоном і остання може бути використана іноземними особами без виплати винагороди.

Проте з цього загального правила Закон встановив важливий виняток. Якщо сам винахідник чи особа, яка одержала інформацію про винахід від винахідника прямо чи опосередковано, розкривають цю інформацію, але не раніше ніж за 12 місяців до дати подання заявки до Держпатенту, то таке розкриття
415
інформації про винахід не впливає на визнання його патентоспроможним.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця його сутність не випливає з рівня техніки. Винахідницький рівень свідчить передусім про творчий характер пропозиції. Хоча у Законі про це прямо не йдеться, але це випливає з його змісту. Винахід — це винайдення, відшукання рішення, якого фахівець ще не знає. Винахідництво — це творчий пошук, створення нового пристрою, технології, матеріалу тощо. Саме про це йдеться в Законі: право авторства на винахід належить громадянину, який створив винахід. Тому не вважається винаходом запозичення відомого рішення, перенесення і використання позитивного досвіду, хоча ці заходи можуть бути дуже ефективними. У них немає творчого процесу, самого винахідництва. Проте одного творчого характеру для визнання за пропозицією винахідницького рівня ще недостатньо. Може бути творчість, а її результати визнати винаходом немає підстав.

Пропозиція визнається такою, що має винахідницький рівень, якщо порівняно з рішеннями, відомими у науці й техніці на дату пріоритету заявки, вона характеризується новою якістю, що робить доцільним її використання. Винахідницьким рівнем відзначаються, зокрема, пропозиції, які відкривають нові галузі техніки, нові напрями у промисловому виробництві, у медицині, сільському господарстві або створюють нові види цінних матеріалів, машин, виробів, ліків тощо. Винахідницьким рівнем відзначаються пропозиції, які істотно поліпшують ці об'єкти.Винахід є промислова придатним, якщо його можна використати у промисловості, сільському господарстві, в системі охорони здоров'я та в інших галузях. У цій нормі Закону (п.7 ст.6) йдеться про два аспекти поняття «промислова придатність»: а) галузі застосування винаходу; б) технічна можливість використання винаходу.

Із Закону випливає, що пропозиція може бути використана у будь-якій галузі практичної діяльності людини, суспільства, держави, не забороненій чинним законодавством. Це може бути наукова і господарська, культосвітня і лікувальна діяльність тощо. Не обмежується використання винаходу формами власності і господарювання. Винахід може бути використаний як державними, кооперативними, акціонерними, так і іншими підприємствами. організаціями, установами. Може використовуватися для власних потреб, а також за кордоном.

У цій нормі Закону підкреслюється й така ознака винаходу, як технічна можливість його застосування на практиці, тобто про-
416
позиція має бути придатною для відтворення, повторення і тиражування як у даний час, так і в майбутньому. Отже, винаходом визнається і пропозиція, яка може бути використана лише за появи технічної можливості у майбутньому.

Ця вимога до винаходу вказує також на те, що розв'язання практичної задачі здійснюється технічними засобами. Такий висновок випливає з двох попередніх вимог, які визначаються рівнем техніки. Крім того, ця вимога передбачає ще одну якісну ознаку винаходу — його позитивний ефект. Явно некорисні пропозиції можуть бути визнані винаходами, але розумна людина їх просто не використовуватиме. Отже, здатність до промислового використання означає і корисність винаходу.Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислова придатним.

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Держпатенту України. На новизну корисної моделі також не впливає розкриття інформації про неї протягом 12 місяців до подання заявки до Держпатенту України.

Винаходи і корисні моделі — близькі між собою результати технічної творчості. Вони мають відповідати таким умовам патентоспроможності, як умови світової новизни і промислової придатності. Проте до корисної моделі не ставиться умова винахідницького рівня. Принципова відмінність між ними полягає в об'єкті — до винаходів відносять продукти і способи, до корисної моделі — конструктивне виконання пристрою.

Промисловий зразок — це нове художньо-конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом.

Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він новий і промислове придатний. Він визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Держпатенту України. Проте на новизну промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом шести місяців до дати подання заявки до Держпатенту України.
417
Промисловий зразок визнається промислове придатним, якщо його може бути використано в промисловості або в будь-якій іншій галузі діяльності.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» його дія не поширюється на: об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друковану продукцію як таку; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.


§ 2. Суб'єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки

Автором будь-якого результату творчої праці може бути громадянин України, громадянин будь-якої іншої держави і особа без громадянства, тобто це завжди буде фізична особа.

Громадяни можуть бути авторами винаходу, корисної моделі чи промислового зразка незалежно від віку. Інколи малолітні автори вносять цінні пропозиції, які використовуються у виробництві.

Поняття суб'єкта права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок стосується як автора результату творчої діяльності, так і його правонаступників — будь-яких фізичних і юридичних осіб, яким автор передав своє суб'єктивне майнове право на результат своєї творчої праці. Такими правонаступниками можуть бути спадкоємці, юридичні особи або держава. Так, відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власником патенту може стати Фонд винаходів України. Законодавчі акти про промислову власність передбачають і інші випадки, коли суб'єктом прав на результати творчої праці виступають саме юридичні особи, держава або її органи.

Суб'єктами зазначених прав можуть бути будь-які фізичні чи юридичні особи, до яких суб'єктивні права авторів перейшли за договором або за заповітом.

Держава може стати суб'єктом зазначених прав у чітко визначених законом випадках. Так, право на винаходи, корисні моделі чи промислові зразки, строк охорони на які минув, переходить до суспільства або держави.

Проте варто мати на увазі, що при переході суб'єктивних прав автора до інших осіб в усіх випадках за автором залишаються його особисті немайнові права.

Досить часто винахід, корисна модель чи промисловий зразок можуть бути створені не одним автором, а спільною творчою працею кількох співавторів. У такому разі складаються відносини,


418
які прийнято називати співавторством. Проте співавторство має місце лише тоді, коли воно носить творчий характер. Надання технічної допомоги автору іншими особами не є співавторством.

За законодавством про промислову власність відносини між співавторами визначаються угодою між ними, передбачаючи при цьому рівність прав усіх співавторів. Склад співавторів може бути змінений Держпатентом України на підставі поданої співавторами заяви.

Нове законодавство про інтелектуальну власність істотно підняло роль ще одного суб'єкта права на результат творчої праці. Йдеться про роботодавця, який надав творцеві роботу.

Закони про винаходи, корисні моделі і промислові зразки передбачають норми, відповідно до яких право на одержання патенту має роботодавець, якщо винахід, корисну модель чи промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Право власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки у більшості випадків належить саме роботодавцеві, оскільки близько 90 відсотків авторів працюють за наймом.

Як уже зазначалося, суб'єктом права на винаходи, корисні моделі може бути Фонд винаходів України. Це юридична особа, яка має право користуватися і розпоряджатися переданими йому об'єктами на свій розсуд на комерційних засадах.
§ 3. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки

Як зазначалося вище, автор пропозиції, що має ознаки винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, може стати суб'єктом патентних прав лише після відповідної кваліфікації даної пропозиції компетентним державним органом. Для цього автор пропозиції повинен надати їй об'єктивної форми, яка б робила останню можливою для сприйняття іншими особами. Пропозиція повинна бути втілена в креслення, дослідний зразок чи просто описана так, щоб її сутність була зрозумілою і доступною іншим особам і придатною для користування.

Право кваліфікації творчої пропозиції як винаходу, корисної моделі чи промислового зразка належить Держпатенту України. Лише після того як Держпатент України визнає заявлену пропозицію винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, прийме рішення про внесення її до відповідного Державного реєстру і видачу патенту автору, останній офіційно визнається
419
автором свого творіння і для нього виникають певні права та пільги, встановлені законодавством. Тільки після цього акту автор, а також інші особи можуть розголошувати сутність пропозиції шляхом публікації, усних доповідей тощо.

Право на винахід, корисну модель чи промисловий зразок охороняється державою і засвідчується патентом.Патент — це техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти.

Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки потребує виконання ряду формальностей. Це, передусім, подання належним чином оформленої заявки до Держпатенту України.

Наступний етап — це проведення спеціальних експертиз поданої заявки в тих випадках, коли вони передбачені. Останній етап — занесення до спеціального державного Реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності. Після державної реєстрації видається спеціальний правоохоронний документ — патент.

Право на подання заявки на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, передусім, має автор. Він може (але не зобов'язаний) подавати заявки до Держпатенту України через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу. Іноземні громадяни і юридичні особи подають заявки тільки через представників у справах інтелектуальної власності.

Право на подання заявки має також роботодавець, якщо винахід, корисна модель чи промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службового обов'язку чи доручення роботодавця.

Право на подання заявки мають також правонаступники як авторів, так і роботодавців, а також Фонд винаходів України.

Заявка складається українською мовою і має стосуватися лише одного результату технічної творчості. Об'єднання в заявці двох винаходів, корисних моделей чи промислових зразків не допускається.

Заявка повинна містити: заяву про видачу патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок відповідно; опис винаходу, корисної моделі чи промислового зразка; формулу винаходу, корисної моделі чи промислового зразка; креслення (якщо на нього є посилання в описі); реферат; документ про сплату встановленого збору за подання заявки.

У заяві на видачу патенту обов'язково має бути вказано прізвище заявника (заявників), його адресу, а також автора (авторів) заявленого результату.
420
За датою надходження заявки до Держпатенту України визначається пріоритет пропозиції. Якщо пропозиція була створена окремими авторами незалежно один від одного, то пріоритет визнається за тим автором, заявка якого раніше надійшла до Держпатенту України. Проте при цьому слід мати на увазі, що заявником може бути іноземна фізична чи юридична особа, яка має право на конвенційний пріоритет. Він полягає у тому, що заявник держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності має право протягом 12 місяців від дати подання заявки в одній із країн — учасниць Конвенції подати цю саму заявку в іншій країні — учасниці Конвенції з пріоритетом по першій поданій заявці. Так, наприклад, якщо громадянин Франції подав у своє патентне відомство заявку 1 лютого 1994 р., а громадянин чи юридична особа України подали заявку на ту саму пропозицію до Держпатенту України 1 травня 1994 р. і тільки після цього громадянин Франції подав заявку до Держпатенту України, тобто після 1 травня, то пріоритет по цій заявці буде визнано за громадянином Франції. Заявка заявника України буде відхилена за відсутністю новизни.

Проте варто мати на увазі, що строки конвенційного пріоритету різні для різних об'єктів промислової власності, наприклад, на промислові зразки цей строк становить 6 місяців.

Після надходження заявки до Держпатенту України вона підлягає спеціальній експертизі. Усі заявки перевіряють за формальними ознаками (формальна експертиза), крім того, заявка на винахід підлягає експертизі по суті, мета якої — встановити відповідність пропозиції вимогам патентоспроможності. Заявки на корисні моделі і промислові зразки експертизі на патентоспроможність не піддаються і патент видається під відповідальність його власника без гарантії його чинності.

Через 18 місяців після дня подання заявки на винахід Держпатент України публікує в офіційному бюлетені визначені ним відомості про заявку за умови, що вона не відхилена і не відкликана. Мета публікації відомостей про заявку в офіційному бюлетені Держпатенту України полягає в тому, щоб сповістити усіх заінтересованих осіб про заявлений винахід для якнайшвидшого його використання в господарстві України. Разом з тим, публікація проголошує надання тимчасової правової охорони заявнику на час від дати публікації до прийняття рішення про видачу патенту або про відмову у такій видачі. Нарешті, публікація має забезпечити заявнику право на одержання певної компенсації в разі використання винаходу.

421
За результатами експертизи Держпатент вирішує питання про видачу патенту чи про відмову у видачі патенту і на підставі останнього рішення публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Держпатент України публікує опис до патенту на винахід, що містить формулу та опис самого винаходу, здійснює його державну реєстрацію, для чого вносить до Державного реєстру винаходів України відомості про патент. У місячний строк після державної реєстрації патенту його видають особі, яка має право на одержання патенту. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Держпатенту України. Строк дії патенту на корисну модель — п'ять років від дати подання заявки до Держпатенту України і за клопотанням власника може бути продовжений, але не більш як на три роки. На промисловий зразок патент видається строком на 10 років від дати подання заявки до Держпатенту України і може бути продовжений за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.

За одержання патенту та підтримання його чинності слід сплачувати спеціальний збір, розмір і порядок сплати якого встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Дія патенту на винахід, корисну модель і промисловий зразок може достроково припинитися повністю або частково з двох підстав:

— за заявою власника патенту;

— за несвоєчасну сплату встановленого річного збору за підтримання чинності патенту.

Патент може бути визнаний недійсним повністю або частково у випадках:

— встановленої невідповідності запатентованого об'єкта умовам патентоспроможності;

— наявості у формулі винаходу, корисної моделі чи промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

— порушення порядку зарубіжного патентування.
§ 4. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки

Права, які надаються суб'єктам прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, прийнято поділяти на дві групи: особисті (немайнові) і майнові.


422
Особисті (немайнові) права. До особистих (немайнових) прав належать право на авторство, право на ім'я (спеціальну назву), право подання заявки на одержання патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Проте при цьому слід мати на увазі, що коло і характер особистих (немайнових) і майнових прав визначається тими результатами технічної творчості, які підлягають правовій охороні.

Як уже зазначалося, право авторства полягає в тому, що тільки справжній творець може називати себе автором винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Усі інші особи, які використовують зазначені об'єкти, зобов'язані зазначати ім'я автора. Право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого результату даною конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як самого результату, так і особи автора.

Зазначення імені автора в разі використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка обов'язкове.

Чинне законодавство України про промислову власність не передбачає присвоєння імені автора чи іншої спеціальної назви винаходу, корисній моделі чи промисловому зразку. Разом з тим, воно не містить прямої заборони присвоювати зазначеним об'єктам імені автора чи спеціальної назви.

Майнові права суб'єктів права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Право власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, проголошене чинним законодавством, дає його суб'єкту ті самі правомочності, які дає право власності на будь-який інший об'єкт.

Право власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок засвідчується патентом, який надає його власнику виключне право на використання зазначених об'єктів на свій розсуд, якщо таке використання не порушує права інших власників патентів. Якщо патент на винахід, корисну модель чи промисловий зразок видано кільком особам, то відносини між ними визначаються на підставі угоди. Якщо такої угоди немає, то кожний власник патенту має право використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок на свій розсуд. Проте жоден з них не має права видавати ліцензію на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка та передавати право власності на зазначені об'єкти іншим особам без згоди решти власників патенту.

Власник патенту має право забороняти будь-кому використовувати винахід, корисну модель і промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, передбачених законодавством.
423
Право власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок може відчужуватися будь-яким способом, не забороненим законом, будь-якій третій особі — правонаступнику. Власник патенту має право дати дозвіл будь-якій особі (видати ліцензію) на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Договори про передачу права власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок на ліцензійні договори підлягають обов'язковій реєстрації у Держпатенті України.

Власник патенту має право на винагороду за використання винаходу, корисної моделі і промислового зразка. Розмір винагороди, порядок її обчислення і строки виплати визначаються угодою сторін.

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту (сплачується починаючи від дати подання заявки). Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Держпатенту України одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту,

Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Якщо він без достатніх підстав не дає змоги використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що може заподіяти шкоду суспільним інтересам або інтересам національної безпеки, то Кабінет Міністрів України має право дозволити заінтересованим особам користування зазначеними об'єктами без згоди власника патенту, але з виплатою йому вщповідної компенсації.

Якщо винахід, корисна модель чи промисловий зразок протягом трьох років не використовуються або використовуються недостатньо, то будь-яка особа, що бажає використати зазначені об'єкти і виявляє до цього готовність, може звернутися до суду чи арбітражного суду із заявою про дозвіл на їх використання. За наявності відповідних підстав суд може видати такий дозвіл.
§ 5. Захист прав на винаходи, хорист моделі і промислові зразки

Спори, що виникають у зв'язку із застосуванням Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і «Про охорону прав на промислові зразки», розглядаються судом, арбітражним або третейським судом у порядку, встановленому законодавством України (відповідно ст.ЗО, 27). Деякі спори розв'язуються в адміністративному або в адміністратив-


424
но-судовому порядку. Так, будь-яке рішення Держпатенту України, що стосується заявки, може бути оскаржене протягом трьох місяців від дати одержання рішення чи копій затребуваних патентних матеріалів. Дана скарга має бути розглянута Апеляційною радою Держпатенту України протягом чотирьох місяців від дати надходження в межах мотивів, викладених у скарзі (ст. 22 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Держпатент має право також відповідно до пункту 14 статті 15 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та пункту 9 статті 14 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» поновити пропущені з поважних причин строки, що стосуються експертизи заявок.

В адміністративному порядку розглядаються спори з приводу видачі патенту. Будь-яка особа може оскаржити в Апеляційній раді видачу патенту протягом шести місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Скарга має бути розглянута Апеляційною радою також протягом шести місяців від дати її надходження. Власник патенту повинен бути ознайомлений з матеріалами скарги. Скаржник і власник патенту мають право брати участь у розгляді скарги. Скарга має бути розглянута в межах викладених у ній мотивів.

Рішення Апеляційної ради може бути оскаржене в судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення.

У судовому порядку розглядаються спори з приводу будь-якого порушення патентних прав, передбачених чинним законодавством. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачене чинним законодавством, тягне за собою відповідальність. На вимогу власника патенту таке порушення має бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власникові патенту заподіяні збитки. Вимагати відновлення порушених прав може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. У судовому порядку розв'язуються спори про:

— авторство на винахід, корисну модель, промисловий зразок;

— встановлення власника патенту;

— порушення майнових прав власника патенту;

— укладення та виконання ліцензійних договорів;

— право попереднього користування;

— винагороду винахіднику;

— компенсації.Суди розглядають також інші спори, пов'язані з охороною прав, що надаються чинним законодавством власникам патентів.
425

Скачати 225.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка