Порядок та умови прикріпленняСкачати 76.73 Kb.
Дата конвертації27.10.2017
Розмір76.73 Kb.ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИКРІПЛЕННЯ


ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ З МЕТОЮ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇ
Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309, складання кандидатських іспитів проводиться з метою з встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору аспіранта, здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності.

Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов'язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук. Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій встановлюються керівником вищого навчального закладу, де приймаються кандидатські іспити.


Терміни складання кандидатського іспиту з філософії


Прийом документів

Проведення консультацій

Проведення іспиту

Весняна сесія 2017 року

20 лютого – 03 березня

3 – 14 квітня

10 – 28 квітня

Осіння сесія 2017 року

4 – 22 вересня

30 жовтня – 10 листопада

13 – 24листопадаДля складання кандидатського іспиту з філософії до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) у період з 20 лютого – 03 березня особами, які бажають прикріпитися до кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії з метою одноразового складання кандидатського іспиту з філософії (далі – здобувач), подаються такі документи:

– заява на ім’я президента Національної академії, погоджена завідувачем кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії;

–  реферат до кандидатського іспиту з філософії з позитивною рецензією;

–  особова картка для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування (особовий листок з обліку кадрів – для осіб, які не перебувають на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування);

–  1 фото розміром 3х4 см;

– копія диплома (ів) з додатком (ами) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, засвідчені нотаріально (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

– копія квитанції про оплату замовленої освітньої послуги.
Процедура складання кандидатського іспиту з філософії


Етап

Основні види робіт

Терміни виконання

I

Підготовка документів для складання кандидатського іспиту з філософії:

  • погодження теми реферату;

  • підготовка реферату.

лютийберезень

II

Подання реферату паперовому та електронному варіантах) для рецензування на кафедру філософії, теорії та історії державного управління Національної академії

до 03 березня

III

Подання документів для одноразового прикріплення з метою складання кандидатського іспиту з філософії до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії

20 лютого –
03 березня


IV

Відвідування консультацій до кандидатського іспиту з філософії

3 – 14 квітня

(за окремим графіком)

V

Складання кандидатського іспиту з філософії

10 – 28 квітня

(за окремим графіком)


Процедура вибору теми реферату та вимоги до його оформлення

Тема реферату обирається здобувачем самостійно. Як правило, тема реферату повинна висвітлювати найважливіші філософсько-методологічні світоглядні проблеми, пов’язані з науковою спеціальністю або темою майбутньої дисертаційної роботи здобувача. Тему та зміст реферату необхідно погодити на кафедрі філософії, теорії та історії державного управління Національної академії. Орієнтовний перелік тем рефератів до кандидатського іспиту з філософії розміщено у Програмі кандидатського іспиту з філософії, що розміщена у бібліотеці та на офіційному сайті Національної академії.


Контактна інформація

Кафедра філософії, теорії та історії державного управління

В.о. завідувача кафедри 
Вернудіна Ірина Володимирівна

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 106тел. (044) 455-66-75; 455-68-99

Управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 308,

тел. (044) 456-53-18

E-mail: aspirantura_nadu@ukr.net
Реферат має бути самостійною роботою, яка показує здатність автора аналізувати філософські питання, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати філософські ідеї та положення для методологічного аналізу науки “Державне управління”. Думки інших авторів та цитування повинні мати посилання на джерела, оформлені у загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається. Присвоєння наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та (або) відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання заборонено.

Реферат обов’язково повинен мати заголовок, зміст, вступ, основний зміст роботи, висновки, а також список використаної літератури.

Зміст включає всі перераховані вище структурні елементи реферату із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені. Основний зміст реферату поділяється розділи та підрозділи. Заголовки змісту дублюються в тексті реферату.

Вступ – найважливіший елемент реферату. Форма його довільна, але в ньому мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, ступінь розробленості проблеми, мета і завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, наукова новизна одержаних результатів.

Основний зміст роботи повинен містити самостійно виконане дослідження з проблеми, відображеної у назві реферату, узагальнення філософської літератури або методологічну розробку філософської проблематики з вказівкою на її застосування в сфері наукових інтересів автора реферату.

У висновках повинно коротко наводитись резюме того, що відображено в основній частині реферату.

Список використаних джерел повинен вказувати на опрацьовані автором роботи. Список має включати фундаментальні наукові праці та останні вітчизняні й зарубіжні публікації з теми. У рефераті мають бути посилання на використану літературу, проте не обов’язково шляхом прямого цитування. Кількість позицій у списку має становити від 25 джерел. Список використаних джерел слід оформити відповідно до стандарту: Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1 – 2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний з 2007–07–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, ІІІ, 47 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен становити не менше 24 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Реферат необхідно подавати у поліпропіленовій папці-швидкозшивачі.

Допуск до складання кандидатського іспиту з філософії здійснюється наказом президента Національної академії. Особа, яка допущена до складання кандидатського іспиту, інформується листом, у якому зазначається дата, час та місце проведення іспиту.

Консультації до кандидатського іспиту проводитимуться кафедрою філософії, теорії та історії державного управління Національно академії у період з 3 – 14 квітня. Графік проведення консультацій буде розміщений на офіційному сайті Національної академії у розділі “Складання кандидатських іспитів” (http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=71) та інформаційному стенді управління після завершення терміну прийому документів для складання кандидатського іспиту з філософії.ЗРАЗОК
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Кафедра філософії, теорії та історії державного управління
КУЧЕРЕНКО Ірина Михайлівна
ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ
РЕФЕРАТ

до кандидатського іспиту з філософії

КИЇВ – 2017
ЗРАЗОК
З М І С Т
ВСТУП..........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1 ФІЛОСОФІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

1.1 Філософія як форма суспільної свідомості........................................................5

1.2 Феномен цінностей в культурі.............................................................................8

РОЗДІЛ 2 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

2.1 Філософія і релігія в культурі Київської Русі...................................................10

2.2 Взаємодія філософії і мистецтва в культурі......................................................13

РОЗДІЛ 3 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ: СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

3.1 Систематизація основних теоретичних підходів до визначення

сутності філософії культури....................................................................................16

3.2 Структура і функції філософії культури...........................................................18

3.3 Основні тенденції розвитку філософії культури в сучасну епоху.................20ВИСНОВКИ...............................................................................................................23

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..............................................................25

Скачати 76.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка