Порівняльний аналіз якості мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоківСкачати 71.44 Kb.
Дата конвертації28.12.2017
Розмір71.44 Kb.

Порівняльний аналіз якості мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоків*
За визначенням стандарту [1], якість — це ступінь, до якого сукупність власних (постійних) характеристик задовольняє вимоги. За іншим визначенням [2], якість — це сукупність характеристик об’єкта, які стосуються його здатності задовольнити установлені й передбачені потреби споживача. Обидва поняття («вимоги» та «потреби») містять категорії, для яких щодо споживача властивий широкий ступінь невизначеності та градації. Ця невизначеність зумовлена різним рівнем достатку верств споживачів, індивідуальністю особи (особисті смаки, погляди, переконання) тощо. Для категорій «вимоги» та «потреби» властива також їх переоцінка споживачем з часом (врахування питань захисту довкілля, використання відновлюваних видів ресурсів, безпека застосування тощо). Переконання споживача, що якість певного продукту повною мірою відповідає саме його «вимогам» та «потребам», — сфера діяльності реклами, яка зазвичай далека від об’єктивності, тенденційно передає інформацію, а деякі її сентенції (шампунь, який зменшує випадіння волосся на 93%, візуалізована кількість бактерій на зубах після використання певного виду зубної пасти) у людини освіченої взагалі викликають подив та обурення. Хоча, з другого боку, звідки споживачу брати інформацію про товар, як ідентифікувати його відповідність потребам та вимогам? Адже не завжди на маркуванні наводять споживчі якості товару, реклама далека від об’єктивності, до того ж згідно із законом у рекламі не має бути порівнянь із товарами інших виробників. Сертифікаційні випробування на показники безпеки (у галузі обов’язкової сертифікації) та декларування у межах чинних в Україні технічних регламентів ставлять за мету недопущення на ринок України товарів, показники безпеки яких не відповідають вимогам, але для товарів, які задовольняють ці вимоги, не є інструментом порівняльного аналізу. Ціна не завжди пропорційна якості, та й значна кількість споживачів не орієнтується на максимальні ціни — вони шукають оптимальних рішень виходячи із своїх можливостей.

Порівняльною інформацією для споживача щодо вибору товару часто виступають обмін враженнями на інтернет-форумах, результати діяльності об’єднань споживачів, спрямованої на проведення незалежних оцінок товарів. Однією із організацій, яка проводить таку потрібну для України роботу, є Український науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз (м. Запоріжжя) [3].

Будь-який товар має багато властивостей (споживчих характеристик), різних за своєю природою. Споживчі властивості товару, які формують корисний ефект, мають здебільшого технічні характеристики [4]. Останні випливають із конструктивних особливостей виробу (показники призначення, надійності, безпеки, стандартизації), а також з його дизайну (естетика, ергономічні властивості, упаковка). Множинність показників споживчих властивостей товару визначає необхідність установлення ієрархії всіх параметрів, які необхідно розглядати. Зрозуміло, насамперед вивчатимуть властивості, що мають найбільшу значущість для споживача. З погляду маркетингу, споживач передусім отримує не товар, а ті блага, які він йому зможе надати.

Особливо складно орієнтуватись споживачеві у виборі тих товарів, споживчі властивості яких не нормовані, а їх порівняльний аналіз можна провести лише після серії досліджень. До таких товарів можна віднести мікробіологічні препарати, призначені для використання у системах очищення побутових стоків, ефективність застосування яких та їх порівняльний аналіз і були предметом наших досліджень. Оскільки під якістю мікробіологічних препаратів найчастіше розуміють ефективність їх застосування для вирішення конкретної мети [5], то для мікробіологічних препаратів, які використовують для очищення побутових стоків, на нашу думку, під їх якістю слід розуміти ступінь очищення цих стоків без загрози забруднення довкілля шкідливими полютантами. Наукове завдання, яке вирішується у цій публікації, — визначення ефективності використання мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоків − було метою досліджень великої групи науковців, відомих публікаціями [6−8]. Однак ці дослідження стосуються переважно промислових очисних споруд великої продуктивності. Дослідження ефективності мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоків приватних будинків у наукових статтях не висвітлюються.

На нашу думку [9], найбільш коректними є дані техніко-економічного аналізу споживчої якості продукції, який, окрім технічних та технологічних показників, враховує і фінансові витрати на їх досягнення.

Мета дослідження — на основі результатів порівняльного аналізу якості мікробіологічних препаратів встановити найефективніший з найбільш поширених в Україні препарат для очищення побутових стоків в анаеробних умовах.

На першому етапі проводили оцінку рекомендованого в інструкціях до застосування препаратів дозування та витрат на забезпечення його дії в об’ємі 1 м3. Для дослідження обрали найпоширеніші на українському ринку біопрепарати: «Біо-ензим» (Чехія), «Санекс» (Канада), «Водограй» (Польща), «Biоzim» (Німеччина). Оскільки для всіх препаратів інструкціями передбачено внесення стартової та місячної доз, які відрізняються за масою, розраховували витрати та вартість препарату через різні проміжки часу. Стартову дозу вносили або одноразово перед початком його застосування, або упродовж першого місяця застосування через рівні проміжки часу (Санекс). Результати аналізу наведено у табл. 1.79.

Оскільки головним об’єктом уваги користувача є споживчі характеристики, проводили лабораторні дослідження ефективності дії різних типів мікробіологічних препаратів для пришвидшення очищення побутових стоків в анаеробних умовах (це відповідає реальним умовам очищення побутових стоків індивідуальних житлових будівель) згідно з інструкцією, поданою на упаковці, за такою методикою. У пластмасових місткостях створювали водне середовище, яке б імітувало вміст вигрібної ями заміського будинку, де немає централізованої каналізації. Для цього розробили методику синтезу штучно забрудненого середовища, яке містило м’ясний фарш (50 г), борошно (50 г), олію (25 мл), курячий послід (100 г) та стандартний розчин, у якому містяться фосфати (115 мл). Активність мікроорганізмів досліджуваних препаратів у перероблянні органічних відходів можна оцінювати за декількома параметрами. Для оцінки інтенсивності розкладу органічних забрудників мікроорганізмами використовувались такі непрямі показники життєдіяльності мікроорганізмів (оскільки фіксація безпосередніх показників життєдіяльності є технічно складним завданням):Таблиця 1.79

Аналіз витрат та кількості мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоків«Біоензим»

«Санекс»

«Водограй»

«Biоzim»

Стартова доза, г

28

32

54

66

Місячна доза, г

14

8

36

33

Сумарна витрата за різні періоди часу, грн

3 місяці

56

48

126

132

6 місяців

98

72

234

231

1 рік

182

120

450

429

Показники вартості досліджуваних препаратів, грн

Середня ціна, грн за 100 г

60

85

85

70

Вартість річної програми використання препарату, грн

109,2

102

382,5

300,3

1) зміна концентрації іонів амонію (як продукту життєдіяльності мікроорганізмів);

2) зміна біологічно спожитого кисню (БСК). Зростання концентрації амонію та БСК відбувалась у процесі розкладу твердого поживного середовища та переходу компонентів розкладу в розчин.

Проведені дослідження показали, що концентрація іонів амонію для всіх досліджуваних середовищ стабілізується на 20-й день після початку експерименту. Мабуть, саме цей період можна вважати активною фазою діяльності мікроорганізмів. І тому виправданою є рекомендація всіх виробників досліджуваних препаратів щодо додавання нової порції мікроорганізмів щомісяця.

Аналогічно досліджували зміну БСК середовища, яке містило мікробіологічні препарати, у часі. БСК стрімко зростає протягом 0—1-го дня (це пов’язано із мобілізацією та початком активної життєдіяльності мікроорганізмів), після того темп його зростання зменшується, але протягом усього досліджуваного періоду БСК зростає, хоча після 20-го дня зростання зменшується до мінімального, процес практично прямує до автомодельного щодо БСК. Мабуть, як і в попередніх залежностях, це пов’язано із спадом активності мікроорганізмів та необхідністю уведення в систему нової порції культури.

У цілому, аналізуючи результати дослідження, можна дійти висновку, що всі препарати з успіхом можуть застосовуватися для очищення побутових стоків. Різниця в ефективності застосовуваних препаратів незначна. Однак на основі техніко-економічного аналізу встановлено, що найнижча вартість річної програми використання препарату для очищення 1 м3 стоків притаманна для препарату «Санекс» — 102 грн. При його застосуванні спостерігаються також найбільш інтенсивна динаміка наростання концентрації іонів амонію — продукту життєдіяльності мікроорганізмів (на 10÷25% вища, ніж при використанні інших препаратів) та найбільше значення досягнутого БСК у розчині (на 14÷21% більше), що засвідчує ефективніше очищення ним стоків.

Показовою була б оцінка питомої витрати препарату на одиницю досягнутого ефекту споживчої якості, але у разі застосування мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоків через різну стартову дозу та різні місячні норми застосування таке завдання є нездійсненним. Тому споживачі можуть використовувати інформацію економічних порівнянь та технологічних випробувань, досвід інших споживачів та властиві тільки їм суб’єктивні критерії для вибору споживчої якості, яка задовольнить їхні вимоги та потреби.


**Мальований Мирослав Степанович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка».

Кулик Оксана Богданівна – аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка».
Скачати 71.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка