Положення про Державний контроль у сфері захисту населення від наслідків аварії на чаес та надзвичайних ситуаційСкачати 435.35 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.12.2018
Розмір435.35 Kb.
ТипПоложення
  1   2


Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………………………4

Вступ…………………………………………………………………………………….5

РОЗДІЛ І Загальнотеоретичні положення про Державний контроль у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій…………………………………………………….11

1.1. Поняття, сутність, органи державного контролю, специфіка Державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій…………………………………………………………………………………...11

1.2. Генезис державного контролю у сфері захисту від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій в науці…………………………………………………………..28

1.3. Генезис державного контролю у сфері захисту від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій в законодавстві……………………………………………….52

РОЗДІЛ ІІ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ……………………………………………………………………………….71

2.1. Сфера захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій як об’єкт державного контролю…………………………………………………………71

2.2. Суб’єкти державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, їх класифікація……………………………………..80

2.3. Мета, завдання, функції, принципи державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій…………………112

2.4. Форми і методи контрольної діяльності у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій…………………………………………….124


РОзділ ІІІ Основні пріоритети державного контролю у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій…….148

3.1. Зарубіжний досвід правового регулювання державного контролю у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій…………………………….148

3.2. Аналіз перспективного законодавства у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій та практики його розробки в Україні……………………….161

Висновки……………………………………………………………………………..183

Список використаних джерел ……………………………………………...186

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………….217Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Вступ
Актуальність теми дослідження обумовлена важливим значенням державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій. Державний контроль завжди виступає ефективним засобом вирішення тих суспільних проблем та протиріч, які становлять потенціальну загрозу стабільному розвитку суспільства та держави, але ще не досягли такої «критичної маси», яка дозволить вибухнути соціальному конфлікту. Також важливість державного контролю в різних сферах підкреслюється його властивістю консолідувати зусилля окремих державних органів й суспільних інституцій та регламентувати досягнення ними суспільно-корисної мети.

Умови проведення в Україні адміністративної реформи та ті соціальні зміни, що відбулися в українському суспільстві потребують досконалого вивчення суспільних відносин у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, вдосконалення існуючих організаційно-правових форм державного контролю у згаданій сфері, формування нового виваженого підходу до явища надзвичайної ситуації та захисту населення від його наслідків тощо. Суттєва зміна вектора розвитку країни, державної політики практично у кожній сфері, світові та європейські тенденції у вирішенні проблеми захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, соціальні перетворення, що сталися на теренах України як після аварії на ЧАЕС у квітні 1986 року, так і після закриття та виведення її з експлуатації у 2000 році потребують нових концептуальних засад, принципів форм та методів державного контролю саме у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій.

Недосконалість сучасної системи державного контролю з огляду на європейські прагнення України, недостатня розробленість його методології, форм та методів призводить до зменшення ефективності профілактики надзвичайних ситуацій, зростання кількості надзвичайних ситуацій та збитків від них, незадоволення населення діяльністю державних органів, а також є однією з основних причин виникнення надзвичайних ситуацій та негативних наслідків від них.

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена також фактичною відсутністю комплексних розробок у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій здійснених на сучасному етапі адміністративної реформи і практичної значимістю розглядаємих питань, вирішення яких потребує вдосконалення системи державного контролю в Україні.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках планів досліджень юридичного факультету Запорізького національного університету на 2003-2007 рр. та спеціальної науково-дослідної теми «Основні напрямки реформування законодавства України у контексті європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0104U004048), крім того тема дисертації пов’язана із підготовкою новітнього адміністративного законодавства.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації здійснити аналіз змісту та підстав державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, визначити особливості його механізму, основні пріоритети у його розвитку та реформуванні, що дозволить вдосконалити діяльність органів державного контролю та сформувати пропозиції про внесення змін до діючого законодавства. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі основні задачі:

 • проаналізувати виникнення та історичний розвиток державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій в Україні;

 • проаналізувати положення сучасної правової доктрини щодо захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій;

 • проаналізувати систему суб’єктів державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій;

 • виявити й дослідити окремі елементів механізму державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій в Україні;

 • узагальнити іноземний досвід захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій;

 • проаналізувати проблеми та напрямки вдосконалення законодавства про захист населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій;

 • розробити пропозиції щодо вдосконалення державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій. Предметом дослідження – механізм сучасного державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій.

Методологічну основу дослідження складають складають положення і висновки теорії пізнання соціальних, в тому числі і державно-правових явищ. Головним виступає загальнонауковий діалектичний метод пізнання, що дає можливість досліджувати організацію державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій й визначити заходи щодо удосконалення державного контролю у зазначеній сфері. Логіко-семантичний метод сприяв поглибленню понятійного апарату дисертаційного дослідження (підрозділи 1.1, 2.1). Методи класифікації та групування використовувалися для визначення й характеристики видів надзвичайних ситуацій, суб’єктів державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, а також для дослідження видів принципів, методів та форм державного контролю (розділи 1, 2). За допомогою системного підходу і системного аналізу, комплексного інформаційного підходу у дисертації визначено місце Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в структурі органів державного контролю в сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій (підрозділи 1.2., 2.2.), знайдено і висвітлено взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємодія органів системи державного контролю у сфері, що розглядається (підрозділи 1.3., 2.2). Формально-юридичний метод було застосовано для дослідження правових норм, які регулюють діяльність органів державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, з метою їх удосконалення (підрозділ 2.2, 2.3, 2.4). Завдяки порівняльно-правовому методу здійснено аналіз особливостей правового регулювання державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій в Україні і за кордоном та визначено напрямки удосконалення національного законодавства з метою інтеграції України до світової спільноти (розділ 3).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним монографічним дослідженням державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій. Результати дослідження, що складають наукову новизну і виносяться на захист, можуть бути сформульовані у вигляді окремих тез:

 • вперше визначено, що сфера захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій як об’єкт державного контролю складається з сукупності всіх видів діяльності державних органів щодо забезпечення захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, а також запобігання, попередження й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

доведено, що державний контроль у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій крім відомчих суб’єктів контролю, також здійснюють і вищі органи державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президента України). Виходячи із того, що повноваження судів розповсюджуються на всі правовідносини в державі, в тому числі й у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, у роботі наголошено на ролі судів в забезпеченні дієвого контролю в цій сфері. З’ясовано особливу роль прокурорського нагляду за дотриманням і виконанням законів України у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій;

розглянуто діяльність спеціалізованих органів виконавчої влади по контролю за сферою захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій (Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державний департамент пожежної безпеки, Державний департамент - Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення та інші), оскільки ці органи здійснюють управління і контролю у вказаній сфері;

- визначено особливу роль відділів контролю апаратів місцевих державних адміністрацій. Наголошено на системній організації всіх контрольних органів щодо забезпечення дієвого контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій;

- використані усталені в науці форми державного контролю задля забезпечення здійснення дієвого контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій (перевірки, ревізії, заслуховування звітів тощо). • удосконалено методи державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій. Виявлено залежність і обумовленість вибору застосування певного методу контролю у згаданій сфері від конкретного виду державного контролю та його завдань.

 • дістали подальшого розвитку аналіз структури Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, який здійснює безпосереднє управління і контроль у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, розкрито його завдання, функції, нормативно-правова база діяльності та структура;

дослідження функцій державного контролю у сфері захисту населення від аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, що логічно випливають з мети цього контролю – функцію регулювання, функцію профілактики і правоохоронну функцію.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що дослідження розширює та поглиблює уявлення про сутність, підстави, зміст і процедури державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій. Висновки з дисертаційного дослідження можуть стати методологічною основою для подальшої розробки проблем захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій у межах правових, економічних, політичних, соціальних та філософських досліджень, у правотворчій та провозастосовчій діяльності.

Висновки з роботи можуть бути враховані при складанні державних програм реформування системи державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії та ЧАЕС та надзвичайних ситуацій загалом та Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи зокрема.Результати дослідження можуть бути використані в процесі викладання таких дисциплін і курсів як «Адміністративне право», «Державне управління», «Державна служба», «Безпека життєдіяльності», «Цивільна оборона» тощо у вищих навчальних закладах.

Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження обговорювалися на кафедрі адміністративного та господарського права юридичного факультету Запорізького національного університету, використовуються у навчальному процесі юридичного факультету ЗНУ (акт впровадження від 17.05.2007), ЗЮІ ДДУВС (акт впровадження 17.05.2007). Основні положення та висновки дисертації були оприлюднені на наукових та науково-практичних конференціях: міжнародній науково-практичній конференції «Запорізькі правові читання» (м.Запоріжжя, 2006), всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми реформування приватного права України» (м.Запоріжжя, 2006), міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародне співробітництво у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів» (м.Дніпропетровськ), форумі вчених-адміністративістів Південно-східних регіонів України (м.Запоріжжя, 2006), міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми систематизації законодавства україни про адміністративні правопорушення» (м.Сімферополь, 2006), всеукраїнській конференції «Перспективи та проблеми адміністративної реформи в Україні» (м.Запоріжжя, 2007), міжнародній науково-практичній конференції «Запорізькі правові читання» (м.Запоріжжя, 2007).

Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковані у шести наукових статтях та тезах наукових повідомлень на наукових конференціях, три з яких надруковані у фахових юридичних виданнях, затверджених ВАК України.

Структура та обсяг роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 231 сторінка, з яких 21 сторінка список використаних джерел (265 найменувань) та 14 сторінок додатків.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Висновки


 1. Серед ключових правових та організаційних засад державного контролю у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій існують питання, які потребують вдосконалення. При цьому принциповою умовою є правове врегулювання питання фінансування МНС та оптимізації нормативно-правової основи, що регламентує діяльність у даній сфері.

 2. Практика здійснення державного контролю залишається неефективною, оскільки діяльність контролюючих органів значною мірою невпорядкована, а створення нової системи державного контролю проходить вкрай повільно і суперечливо, не грунтуючись на достатніх науково-теоретичних напрацюваннях. Зокрема, не враховується, що на противагу домінуючій у минулому каральній ролі контролю, він має набувати переважною мірою інформаційно-аналітичного значення. Тобто контроль має використовуватися як засіб, що дає можливість повніше аналізувати стан справ та дозволяє вчасно застерегти, попередити та вплинути на настання нестандартних ситуацій чи можливих відхилень від прийнятих управлінських рішень, чи здійснення неправомірних дій. І лише за негативного кінцевого результату наступає черга застосування примусових заходів.

 3. Державний контроль як управлінська функція органів виконавчої влади України посідає важливе місце в їх діяльності. Він здійснюється на усіх рівнях і в усіх сферах державного управління. Ефективність його проведення тісно пов’язана з розвитком і діяльністю, структурною перебудовою системи органів виконавчої влади. Контроль є “похідною функцією”, але лише в тому розумінні, що він полягає в перевірці, аналізі та спостереженні за діяльністю, яка відбулася, чи має відбутися. Для ефективності здійснення контролю і визначення його результативності та подальшого розвитку, потрібно, щоб управління мало конструктивний, творчий, а не руйнівний характер. Вважаємо, лише за таких умов можна вести мову про запровадження ефективного контролю, а саме у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, та подальші шляхи його удосконалення у процесі державного управління. За інших обставин розвиток державного контролю, його ефективність та виконання поставлених завдань може бути лише ілюзорним.

 4. Побудова демократичної правової держави має супроводжуватися зміцненням контрольної функції у сфері виконавчої влади, яка здійснюється на всіх рівнях і в усіх сферах державного управління. Завдання полягає у чіткій визначеності пріоритетних напрямків контролю, конкретизації суспільних відносин, які потребують постійного контролю з боку держави, органів виконавчої влади. Пріоритети контролю можуть змінюватися, але це лише питання їх вибору, а ніяк не заперечення державного контролю.

 5. На сьогодні ми маємо в Україні значну кількість органів контролю з різним правовим статусом, різними повноваженнями щодо здійснення контрольної діяльності і відсутність регулювання та координації функції контролю, принаймні на науково-методологічному рівні.

 6. З цією метою вважаємо за доцільне внести пропозицію про створення єдиного координуючого органу державного контролю в даній сфері на рівні центральних органів виконавчої влади, який би був наділений спеціальним статусом. Такий підхід дозволить здійснювати регулювання та координацію діяльності усіх контролюючих органів задля забезпечення більш якісного та дієвого контролю в зазначеній сфері державного управління.

 7. Необхідним є законодавче визначення і регулювання функції контролю у сфері виконавчої влади. З цією метою слід прийняти Закон України “Про державний контроль у сфері виконавчої влади”, який би закріпив правові основи державного контролю у сфері виконавчої влади.

 8. Комплексний підхід до дослідження проблеми контролю у зазначеній сфері виконавчої влади дає змогу широко розглянути її у взаємозвя’зку з іншими проблемами системи державної влади і визначити можливі напрями та шляхи подальшого розвитку.

 9. Сфера захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій як об’єкт державного контролю складається з сукупності всіх видів діяльності державних органів щодо забезпечення захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, а також запобігання, попередження й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 10. Державний контроль в сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій крім відомчих суб’єктів контролю, також здійснюють і вищі органи державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президента України). Виходячи із того, що повноваження судів розповсюджуються на всі правовідносини в державі, в тому числі й у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, у роботі наголошено на ролі судів в забезпеченні дієвого контролю в цій сфері. З’ясовано особливу роль прокурорського нагляду за дотриманням і виконанням законів України в сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій.


Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


Список використаних джерел

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

 2. Про аварійно-рятувальні служби: Закон України від 14.12.1999 №1281 — XIV // Офіційний вісник України. — 2000. — №1. — Ст. 1.

 3. Про внесення змін до деяких законів України: Закон України від 29.05.2001 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 32. — Ст.172.

 4. Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки: Закон України від 14.03.2006 №3522-IV // Відомості Верховної Ради України.— 2006.— №34.— Ст.290.

 5. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21.12.2006 №514-V // Відомості Верховної Ради України — 2007.— № 11.— Ст. 94.

 6. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— №49.— Ст.272.

 7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9.04.1999 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України.— 1999.— №20-21.— Ст.190.

 8. Про об'єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 №2460-XII // Відомості Верховної Ради України.— 1992.— №34.— Ст.504.

 9. Про політичні партії вУкраїні: Закон України від 5.04.2001 №2365-III // Відомості Верховної Ради Україні.— 2001.— №23.— Ст.118.

 10. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27.02.1991 №791а-XII // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— №16.— Ст.198.

 11. Про правові засади цивільного захисту: Закон України від 24.06.2004 №1859-IV // Відомості Верховної Ради України.— 2004.— №39.— Ст.488.

 12. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991 №1789-XII // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— №53.— Ст.793.

 13. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5.03.1998 №183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998.— №35. — Ст.237.

 14. Про ратифікацію Угоди між урядами держав – учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС) про співробітництво у наданні надзвичайної допомоги і ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли внаслідок лих природного і техногенного характеру: Закон України від 12.07.2001 // www.portal.rada.gov.ua

 15. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 №315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996.— №43.— Ст.212.

 16. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 № 1251-ХП // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 39. — Ст.510.

 17. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28.02.1991 №796-XII // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— №16.— Ст.200.

 18. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 №2790-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1993.— №3. — Ст.17.

 19. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України.— 1998.— №20.— Ст.99.

 20. Про Цивільну оборону України: Закон України від 3.02.1993 №2974-XII// Відомості Верховної Ради України.— 1993.— №14.— Ст.124.

 21. Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України: Постанова Верховної Ради України від 19.05.1999 №675-XIV // Відомості Верховної Ради України.— 1999.— №30.— Ст.243.

 22. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указу Президента України від 3.10.1992 № 493 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.— №8740/1999.

 23. Про єдиний державний реєстр нормативних актів: Указ Президента України від 27.06.1996 №468 // Урядовий кур’єр.—1996. —№122-123.—4 липня.

 24. Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України: Указ Президента України від 29.03.2000 №549 // Урядовий кур'єр. — 2000.— №71.— від 18 квітня.

 25. Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Указ Президента України від 9.02.2001 №80 // Урядовий кур'єр. — 2001. — №43.— 07 березня.

 26. Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України: Указ Президента України від 26.07.1996 №596 // Урядовий кур'єр.— 1996.— №141.— від 30 липня.

 27. Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій: Указ Президента України від 26.03.1999 // http://www.mns.gov.ua/showplaintext.php?doc=laws/laws/law284_99&PHPSESSID=e0c5373f60436d643f1c4dccc1ccd689

 28. Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Указ Президента України від 28.10.1996 №1005 // Офіційний Вісник України.— 2004— №10.— Ст.581.

 29. Про створення Секретаріату Президента України: Указ Президента України від 14.10.2005 № 1445 // Урядовий кур'єр.— 2005.— №197.— від 18 жовтня.

 30. Положення про Секретаріат Президента України: Указ Президента України від 4.11.2005 № 1548 // Урядовий кур'єр.— 2005.— №214.— від 10 листопада.

 31. Про заходи щодо поліпшення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України // Вісник державної служби України. — 1998. — № 3.

 32. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8.04.1993 №30-93 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №23.— Ст.247.

 33. Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 №500 // Офіційний Вісник України.— 2002.— №15— Ст.816.

 34. Про затвердження Положення про Єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 // Офіційний вісник України. — 1998. — №31. — Ст. 41.

 35. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно правових актів та користування ними: Постанова Кабінету Міністрів України 23.04.2001 №376 // Офіційний Вісник України.— 2001.— №17.— Ст.747.

 36. Про затвердження Угоди між урядами держав-учасниць ГУУАМ про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків: Постанова КМ України N 397 від 29.03.2006 // www.portal.rada.gov.ua

 37. Про утворення Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2001 №576 // Урядовий кур'єр. — 2001.— №43.— від 07 березня.

 38. Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 №1446 // Офіційний Вісник України. — 2001.— №44 — Ст.1988.

 39. Положення про Єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 № 1198 // Офіційний Вісник України.— 1998.— №31.— від 20 серпня.

 40. Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 №1099 // Офіційний вісник України – 1998. — №28.— від 30 липня. — С.106 // Урядовий кур'єр.—2004 — №66 — від 08 квітня.

 41. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Постанова Кабінету Міністрів України від 2.11.2006. №1539 // Офіційний Вісник України.— 2006— №45— Ст.2997

 42. Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577 // Урядовий кур'єр.— 2006. — №220.— від 22 листопада.

 43. Типове положення про урядовий орган державного управління: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 №386 // Офіційний вісник України —2000.— № 8. — вiд 10.03.— С.22.

 44. Типове положення про відділ контролю апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 №1290 // Офіційний Вісник України.— 2000.— №34.— від 08 вересня.

 45. Правила розслідування надзвичайних подій та пошкоджень цивільних повітряних суден на землі в Україні: Затв. наказом від 18.11.2004 №188 / Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації. — Х. : Форт, 2005. — 44с.

 46. Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації: Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 05.03.2002 №61 // Офіційний Вісник України. — 2002. — №14. — Ст.771.

 47. Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки: Затв. наказом МНС України... від 23.09.2003 №355 / Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. — Х. : Форт, 2006. — 35с.

 48. Положення про Управління контрольно-ревізійної роботи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Наказ МНС України від 11.05.2004 № 202 // www.portal.rada.gov.ua

 49. Типове положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: Затв. наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.12.1998 №387. — Х. : Форт, 2004. — 16с.

 50. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001: Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 19.11.2001 № 552

 51. Xміль Г. Комплексна оцінка техногенної та природної безпеки України в регіональному вимірі // Надзвичайна ситуація. — 2005. — №5. — С.52-55.

 52. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції // http://planeta.rambler.ru/users/repetokal/15479217.html

 53. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К.:Ін Юре, 1997. — 48с.

 54. Авер’янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. — Харків: Право,1998. — 36 с

 55. Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К.:Ін Юре, 1999. - 108 с.

 56. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф. Виконавча влада і контроль. — К.: Вища школа права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. — 48 с.

 57. Административное право зарубежных стран. Учебник. — М.: Спарк, 2003. — 462 с.

 58. Административное право России. — М.: БЗК, 1997. — 330 с.,

 59. Алексєєва Т.Г., Волошин В.О., Волянський П.Б., Забаштанов С.І., Зотов В.П., Зотов В.П. Основи організації медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій / Міжнародний науково- інформаційний центр діагностики і реабілітації біо- та екосистем від наслідків техногенних впливів МНС та НАН України / В.В. Дурдинець (ред.), В.О. Волошин (ред.). — К. : "Медекол" МНІЦ БІО-ЕКОС, 1999. — 202с.

 60. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. — М., 1997., - 350с.

 61. Аналітичні й наукові методи оцінки реформування державної служби в Україні // Парламентар. — 1998. — № 3. - С.6.

 62. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади — К.: Наукова думка, 2004. — 302с.

 63. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. — М., 1973. - 125 с.

 64. Бабенко О.І., Задорожна О.М., Черевко Р.І. Безпека життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник / Інститут змісту і методів навчання; Київський держ. економічний ун-т. — К., 1996. — 224с.

 65. Бахрах Д.Н. Административное право. — М.: БЭК, 1996. - 368 с.,

 66. Бачило И.Л. Организация советского государственногоуправления. — М.: Наука, 1984. — 237 с.

 67. Безпека життєдіяльності: Навч. Посібник. Ч.1. / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича / Степан Дмитрович... Микитюк (уклад.). — Чернівці : Рута, 1999. —155с.

 68. Безпека життєдіяльності: Навч. Посібник. Ч.2. / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича / Степан Дмитрович... Микитюк (уклад.). — Чернівці : Рута, 1999 — 158с.

 69. Берлач А., Сіліна А. Управління у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Україні: правові та організаційні засади // Право України. — 2006.— №8. — С.16-20.

 70. Биченок М.М. Автоматизація управління захистом регіону в надзвичайних ситуаціях: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Міжнародний науково- навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти України. — К., 1998. — 32 с.

 71. Білий В. Я., Бєлінський П.І., Бігуняк В.В., Бурлука В.В., Величко В.М. Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій: Підручник для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Володимир Якович Білий (ред.). — Т. : Укрмедкнига, 2004. — 323с.

 72. Біттнер О. Без контролю нам не обійтися // Урядовий кур'єр. — 1998. — № 18—19. — 29 січня.

 73. Близнюк А.М., Лук'янченко О.О., Братчик В.І., Гайдук Є.А., Безуглов О.Ю. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Вражаючі фактори, заходи попереждення та захисту / Донбаська держ. академія будівництва і архітектури. — Макіївка : ДонДАБА, 2003. — 62с.

 74. Большая Советская Энциклопедия. — 3-е изд. — М.: Советская Энциклопедия, 1974. – Т. 11. – 415с.

 75. Братель Олександр Григорович. Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 196с.

 76. Братель О.Г. Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2003. — 20с.

 77. Брэбан Г. Французское административное право. — М.: Прогрес. — 1988. - 488с.

 78. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. — М.: Логос, 1998. — 168 с.

 79. Влох П.С., Ледовський Ф.Г., Рудяк К.О. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій: Конспект лекцій для студ. усіх спец. денної та заоч. форм навчання / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2005. — 80с.

 80. Волошин В.О., Волянський П.Б., Забаштанов С.І., Зотов В.П., Матійко А.С. Основи організації медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій / Міжнародний науково-інформаційний центр діагностики і реабілітації біо- та екосистем від наслідків техногенних впливів МНС та НАН України / Василь Васильович,Волошин,Володимир Олександрович Дурдинець (ред.). — 3.вид., перероб. і доп. — К. : "Медекол" МНІЦ БІО-ЕКОС, 2000. — 206с.

 81. Всеукраїнська науково-практична конференція "Безпека підприємств в надзвичайних ситуаціях", 11-12 червня 1996 року: Тези доповідей / Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. — К., 1996. — 72с.

 82. Голінько В.І., Кременчуцький М.Ф., Клочков В.Г., Фрундін В.Ю., Іконников Ю.Р. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний гірничий ун-т / Василь Іванович Голінько (ред.). — 3.вид., доп. та перероб. — Д. : НГУ, 2004. — 161с.

 83. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник для підгот. студ. вищих навч. закл. з усіх напрямів усіх спец. / Національний ун-т "Львівська політехніка" — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 184с.

 84. Горохівський О.Є. Формування пізнавальної активності курсантів вищих навчальних закладів Міністерства надзвичайних ситуацій у процесі вивчення спеціальних дисциплін: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 206с.

 85. Горохівський О.Є.. Формування пізнавальної активності курсантів вищих навчальних закладів Міністерства надзвичайних ситуацій у процесі вивчення спеціальних дисциплін: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20с.

 86. Горшенев В.Г., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. — М.: Юрид. лит., 1986. — 176 с.

 87. Государственное и административное устройство Германии. — Мюнхен: Баварская школа управления, Орган публичного права; Бонн: Федеральная академия государственного управления при Министерстве внутренних дел ФРГ, 1993. - 270 с.

 88. Государственный и общественный контроль в СССР / Под ред. В.И. Теровцева. — М.: Наука, 1970. — 335 с.

 89. Гридасов В.І., Ковальов В.М., Катрич М.В., Боршов Д.А., Подгайний Г.Я. Медицина катастроф (організація медичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій): Підручник для студ. вищ. мед. і фармац. навч. закл. III- IV рівнів акредитації / Національний фармацевтичний ун-т. — Х. : Видавництво НФаУ "Золоті сторінки", 2002. — 304с.

 90. Демократизация аппарата управления. — К., 1990. — 304 с.

 91. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. д. ю. н., проф. В.Б. Авер'янова. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.

 92. Державний контроль по-європейському // Урядовий кур’єр. — 2005.— №2.— С.5.

 93. Довідка про оперативну обстановку щодо надзвичайних ситуацій на території України у 2006 року // http://www.mns.gov.ua/daily/ showdailyarchive.php?day=1&month=1&year=2007

 94. Досвід роботи органів управління та сил Цивільної оборони України щодо ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру / Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. — К., 2002. — 265с.

 95. ДСТУ 3891-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях: Терміни та визначення основних понять. — Введ. 2000.01.01.- Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 1999. — ІІІ, 21с.

 96. ДСТУ 3900-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях: Основні положення. — Введ. 2000.01.01.- Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 1999. — IІІ, 5с.

 97. ДСТУ 3970-2000. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях: Терміни та визначення. — Введ. 2001.01.01.- Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 2000. — ІІІ, 16с.

 98. ДСТУ 3994-2000. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізічного походження: Терміни та визначення. — Введ. 2001.07.01.- Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 2001. — ІІІ, 21с.

 99. Желєзнова Т.П. Запобігти, допомогти, врятувати: Метод. посіб. для використання вчителями, вихователями в процесі привентив. виховання дітей з питань безпеки життєдіяльності в навч. закл. / Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області; Обласний ін-т післядипломної освіти ім. Василя Сухомлинського .— Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2005. — 195с.

 100. Журавков В.В. Продовольча безпека в надзвичайних ситуаціях: історичний досвід та концептуальні підходи до її забезпечення в Україні / Українська академія зовнішньої торгівлі. — К. : Видавництво УАЗТ, 2002. — 95с.

 101. З вогнем, мій друже, не жартуй! / Управління пожежної безпеки та аварійно- рятувальних робіт Міністерства надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області / Ольга Чолан (упоряд.). — Чернівці, 2003. — 20 с.

 102. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов (наук.керівники), В.Ф. Гречанінов (наук.керівники). — К., 1995. — 121с.

 103. Законодавство України про адміністративну відповідальність // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1997. — № 3. — 240 с.

 104. Захарченко М.В., Орлов В.М., Голубєв А.К., Тітенко В.Ф. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництв, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів України / Українська держ. академія зв"язку ім. О.С.Попова. — К., 1996. — 196с.

 105. Захист населення та виробничого персоналу об'єктів економіки від наслідків надзвичайних ситуацій у захисних споруд шляхом евакуації та застосуванням засобів індивідуального захисту: Конспект лекції з дисципліни "Цивільна оборона" для студ. усіх спец. денної та заоч. форм навч. / Національний ун-т харчових технологій / Микита Мефодійович... Яцюк (уклад.). — К. : НУХТ, 2005. — 38с.

 106. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС: Порівняльний аналіз. — К., 1996. — 420 с.

 107. Иванов В. Высший Контрольний орган Франции — Суд Счетов // Контролинг. — 1991. — № 3. — С. 35.

 108. Иностранное конституционное право / Под ред. проф. В.В. Маклакова. — М.: Юристь, 1997. — 512 с.

 109. Кальченко В.М., Холоша В.І., Логінов В.В., Волков В.В., Гайдук О.В. Захист населення і територій України від надзвичайних ситуацій: Річна доповідь за 1997 рік / Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. — К., 1998. — 112с.

 110. Кальченко В.М., Холоша В.І., Потіха В.М., Гребенюк О.В., Ковальський М.Г. Виконання у 1997 році національної програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи: Річна доповідь / Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. — К., 1998. — 55с.

 111. Кампо В.М

  Скачати 435.35 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка