Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищахСторінка1/6
Дата конвертації27.10.2017
Розмір0.85 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

за результатами акредитаційної експертизи освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу

"Кам'янець-Подільський індустріальний коледж",

пов'язаної з наданням вищої освіти

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит,

напряму підготовки 030508 Фінанси і кредит (спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, галузі знань 07 Управління та адміністрування)
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001р. №978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.), Наказу МОН № 1377 від 29.11.2011 р., Наказу МОН № 743 від 14.04.2017 р. «Про проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит (спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування) в ДВНЗ "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж", експертна комісія у складі:

голова комісії: Алєксєєв Ігор Валентинович, завідувач кафедри фінансів Національного університету "Львівська політехніка", доктор економічних наук, професор;

член комісії: Соколова Оксана Ярославівна, завідувач відділення інформаційних технологій, фінансів, маркетингу, туризму Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

в період з 19 по 21 квітня 2017 року провела перевірку діяльності ДВНЗ "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж", пов'язаної з підготовкою фахівців напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" за спеціальністю 5.03050801 "Фінанси і кредит"( спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, галузі знань 07 Управління та адміністрування) і освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за такими напрямками:  1. достовірність інформації, поданої до МОНУ навчальним закладом разом із заявою про акредитацію;

  2. відповідність установленим законодавством вимогам щодо навчально-методичного, інформаційного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення навчального закладу;

  3. відповідність його освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців;
  1. наявність не усунених порушень у діяльності навчального закладу, що були виявлені під час його попередніх перевірок.

За результатами перевірки встановлено наступне:


1. Загальна інформація про коледж та достовірність інформації, поданої до МОНУ навчальним закладом разом з заявою про акредитацію

Експертна комісія ознайомилась з оригіналами основних засновницьких документів ДВНЗ "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж", до яких належать:

  1. Статут ДВНЗ "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж", який затверджено Міністерством освіти і науки України 12 грудня 2007 року.

  2. Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України.

  3. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) АБ №345749 від 08.11.2011р.

  4. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Державний вищий навчальний заклад "Кам'янець - Подільський індустріальний коледж", серія А01 №182649 від 17.12.2007 р.

  5. Ліцензія Міністерства освіти і науки України, серія АЕ №458576 від 28.07.2014 р. на право здійснення освітньої діяльності, пов'язаної з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

Подані у самоаналізі спеціальності копії засновницьких документів підтверджуються наявністю оригіналів.

На даний момент коледж проводить підготовку за 8 спеціальностями:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (5.03050701 Маркетингова діяльність),

072 Фінанси, банківська справа та страхування (5.03050801 Фінанси і кредит),

121 Інженерія програмного забезпечення (5.05010301 Розробка програмного забезпечення),

123 Комп'ютерна інженерія (5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж),

184 Гірництво (5.05030101 Відкрита розробка корисних копалин, 5.05030302 Обробка природного каменю, 5.05030105 Маркшейдерська справа),

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд, 5.14010201 "Обслуговування та ремонт електропобутової техніки),

193 Геодезія та землеустрій (5.08010102 Землевпорядкування),

241 Готельно-ресторанна справа (5.14010101 Організація обслуговування в готелях)

за денною та заочною формами навчання на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Директором коледжу з 17.05.2010р. є Недошитко Михайло Іванович. Освіта вища. 1977 року закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю "Маркшейдерська справа", кваліфікація - гірничий інженер-маркшейдер. 1994 року без відриву від роботи здобув другу вищу освіту за спеціальністю "Економіка і організація сільськогосподарського виробництва" у Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті.

Нагороджений знаком "Відмінник освіти України", Почесними грамотами.

До структури коледжу входить три відділення:

інженерно-економічне,

геотехнологій,

електро - комп’ютерних технологій.

Навчальний процес забезпечують 12 циклових комісій, з них випускових – 6 (від 4 до 12 осіб у кожній), що є оптимальним і відповідає вимогам до навчального закладу даного типу.

Загальна чисельність педагогічних працівників – 86 осіб, у т.ч. штатних – 85. Кількість викладачів вищої категорії у коледжі в цілому – 62 особи, що складає 72% від загальної чисельності. Всі викладачі коледжу мають відповідну фахову освіту, педагогічний, методичний і виробничий досвід.

Якісний та кількісний склад педагогічних кадрів, що забезпечують навчальний процес на спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит" (072 Фінанси, банківська справа та страхування), є таким: штатних працівників – 16, з них викладачів вищої категорії – 14, викладачів І категорії – 1, викладачів ІІ категорії – 1.Фахову підготовку студентів спеціальності забезпечує циклова комісія економічних дисциплін та готельних технологій. Стан кадрового потенціалу циклової комісії дає можливість забезпечувати навчальний процес за усіма фаховими дисциплінами.

Навчання студентів за спеціальністю 5.03050801 "Фінанси і кредит" (072 Фінанси, банківська справа та страхування) здійснюється за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних та юридичних осіб. Перевищення ліцензованого обсягу не виявлено.

Висновок: проведений аналіз свідчить, що у ДВНЗ "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж" наявні всі нормативні документи, що забезпечують правові основи діяльності навчального закладу. Діяльність коледжу здійснюється відповідно до вимог чинних нормативних актів і забезпечує необхідний рівень підготовки молодших спеціалістів, тобто інформація, подана до МОН України ДВНЗ "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж" разом із заявою про акредитацію, є достовірною.
2. Відповідність установленим законодавством вимогам щодо навчально-методичного, інформаційного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення навчального закладу
2.1. Навчально-методичне забезпечення спеціальності

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється на основі складових галузевого стандарту вищої освіти - освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП), варіативних частин до них, затверджених в установленому порядку.

Навчальний план для денної форми навчання терміном 2 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти з напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит", спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит" (спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, галузі знань 07 Управління та адміністрування) складено за типовою формою відповідно до освітньо-професійної програми. Він містить нормативні навчальні дисципліни: предмети загальноосвітньої підготовки, цикл дисциплін гуманітарної підготовки, цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки та цикл дисциплін професійної та практичної підготовки, три навчальні та виробничу практики, державну атестацію (комплексний державний іспит), а також вибіркові навчальні дисципліни гуманітарної і професійної та практичної підготовки.

На підставі навчального плану щорічно розробляються та затверджуються заступником директора з навчальної роботи робочі навчальні плани, робочі навчальні програми дисциплін. Щорічно розробляється графік навчального процесу.

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у ДВНЗ "Кам’янець-Подільський індустріальний коледж" в коледжі проводяться екзамени і заліки з дисциплін згідно з вимогами навчального плану. Два рази на семестр проводиться рубіжна атестація студентів з дисциплін навчального плану. На практичних, лабораторних, семінарських заняттях, а також під час проведення комбінованих занять діяльність студентів оцінюється за чотирибальною шкалою. Аналогічно оцінюються реферати, контрольні роботи студентів, результати захисту курсових робіт, практик.

Навчальним планом спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит" (072 Фінанси, банківська справа та страхування) передбачено виконання курсових робіт з навчальних дисциплін "Політична економія", "Гроші та кредит", "Бюджетна система".

Матеріали для проміжного і підсумкового контролю розроблено відповідно до вимог і затверджено у встановленому порядку. Виконання студентами обов’язкових контрольних робіт проводиться згідно з графіками. Крім обов’язкових контрольних робіт, проводяться комплексні контрольні роботи. Аналіз їх виконання регулярно здійснюється на засіданнях циклових комісій. Інструктивно - методичні матеріали щодо проведення лабораторно-практичних робіт відповідають чинним програмам і забезпечують навчальний процес.

Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу відповідає вимогам і включає: навчальні плани; навчальні програми; робочі навчальні програми; підручники і навчальні посібники, наочні посібники; конспекти лекцій; завдання для самостійної роботи студентів; плани семінарських занять; пакети комплексних контрольних завдань для перевірки залишкових знань студентів; інструктивно-методичні матеріали для виконання практичних і лабораторних робіт, курсових робіт; завдання для курсових робіт; тематики курсових робіт; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; екзаменаційні білети; наскрізна програма практик; методичні матеріали для викладачів.

Висновок: проведений аналіз свідчить, що у ДВНЗ "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж" навчально-методичне забезпечення спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування) забезпечує необхідний рівень підготовки молодших спеціалістів і відповідає акредитаційним вимогам.
2.2. Інформаційне забезпечення спеціальності

Студенти коледжу мають усі можливості для індивідуальної роботи з методичними, технічними та комп'ютерними засобами навчання, що забезпечується достатньою кількістю навчальної літератури, методичних матеріалів.

Забезпечення студентів підручниками, навчальними посібниками здійснює власна бібліотека загальним фондом близько 71,5 тис. примірників та 23 найменування газет і журналів, в тому числі навчальної літератури, що забезпечує спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування) 5,2 тис. примірників та 3 періодичні фахові видання. Бібліотека має читальну залу на 65 посадкових місць, забезпечену фаховими періодичними виданнями. Значна кількість нової літератури зосереджена в предметних кабінетах.

Бібліотека коледжу проводить належну роботу в організаційному та науково-методичному забезпеченні навчального процесу. При бібліотеці діють традиційні картково-алфавітний, систематичний каталоги, тематична картотека економічного спрямування за газетно-журнальними статтями, а також електронна картотека навчально-методичного забезпечення дисциплін для самостійної роботи студентів.

З метою забезпечення доступу викладачів та студентів коледжу до різноманітних електронних джерел інформації обладнані канали та встановлено чотири вільних зони WI-FI – доступу до Інтернет в навчальному корпусі і гуртожитках.

У коледжі працює редакційно-видавнича група, основним завданням якої є організація і здійснення редакційно - видавничої діяльності: видання навчальної, навчально-методичної літератури, що відповідає вимогам державного стандарту, а також випуск наукової, довідкової та інших видів літератури з метою інформаційного забезпечення навчального процесу. Крім того, група здійснює загальну редакцію та видавництво методичних посібників, робочих зошитів, матеріалів для самостійної роботи та методичних рекомендацій, розроблених викладачами коледжу. До основних завдань редакційно-видавничої групи належать: формування річних і перспективних планів; методична та консультативна робота з цикловими комісіями, відділеннями, бібліотекою коледжу з питань випуску літератури, організація спільно з ними контролю за ефективним використанням видань і реалізацією готових тиражів; участь в організації підвищення кваліфікації викладачів; організація книгообміну і книгорозповсюдження, участь у книжкових ярмарках, виставках.Висновок: проведений аналіз свідчить, що у ДВНЗ "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж" інформаційне забезпечення спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування) забезпечує необхідний рівень підготовки молодших спеціалістів і відповідає акредитаційним вимогам. Разом з тим, комісія рекомендує продовжувати роботу з розроблення робочих зошитів, матеріалів для самостійної роботи та методичних рекомендацій для навчального процесу за спеціальністю.
2.3. Кадрове забезпечення спеціальності

Педагогічну діяльність з підготовки фахівців за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування) згідно з робочим навчальним планом здійснюють 16 педагогічних працівників.

Всі викладачі мають вищу освіту, їх кваліфікація відповідає дисциплінам, які вони викладають. Фахову підготовку здійснюють 14 викладачів вищої категорії, 1 викладач І категорії, 1 викладач ІІ категорії. Науково-педагогічний склад колективу поповнюється молодими викладачами. Середній вік викладачів - 43 роки. Спеціальність укомплектована кадрами повністю.

Навчальний процес спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит" (072 Фінанси, банківська справа та страхування) забезпечує циклова комісія економічних дисциплін та готельних технологій. До складу цієї комісії входять 10 викладачів, з них зайнятих на постійній основі - 9 осіб (90%). Базова освіта викладачів відповідає дисциплінам, які вони викладають. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється на курсах підвищення кваліфікації шляхом стажування в ВНЗ, на підприємствах та організаціях України, участі у роботі міських методичних об'єднаннях викладачів, у Всеукраїнських нарадах, семінарах, курсах, навчанням в аспірантурі, магістратурі.Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Протягом останніх п'яти років всі викладачі пройшли атестацію.

В результаті перевірки встановлено, що перевищення навантаження трьох викладачів зумовлено виробничою необхідністю. А саме: дисципліну «Економіка підприємства», що була запланована викладачу Собань Ю.О., у зв’язку з продовженням терміну перебування її в декретній відпустці, доручено викладати Пономарчук Н.С.; дисципліну «Казначейська справа», заплановану викладачу Криловій Т.В., у зв’язку з продовженням терміну перебування її в декретній відпустці, доручено викладати Сандурській О.Й.; дисципліну «Організація дозвілля в готельних господарствах», заплановану викладачу Павлуцькій М.С., у зв’язку з продовженням терміну перебування її в декретній відпустці, доручено викладати Якимчук І.Л.

На період перебування деяких викладачів у декретній відпустці для забезпечення нормативних вимог доречно тимчасово залучити додатково викладачів.

Висновок: проведений аналіз свідчить, що кадрове забезпечення спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування) у ДВНЗ "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж" забезпечує необхідний рівень підготовки молодших спеціалістів і відповідає акредитаційним вимогам. На період перебування деяких викладачів у декретній відпустці для забезпечення нормативних вимог доречно тимчасово залучити додатково викладачів.

2.4. Матеріально-технічне забезпечення спеціальності

Матеріально-технічна база коледжу забезпечує підготовку фахівців спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування). Загальна площа приміщень становить 20599м2, навчальна площа становить 6969 м2. Коледж має спортивну залу площею 1815 м2, гуртожитки площею 11572 м2 на 820 місць, бібліотеку і читальний зал загальною площею відповідно 214 м2 і 161 м2 з книжковим фондом близько 71,5 тис. примірників, буфет загальною площею 119 м2.

Службові приміщення займають площу 345м2. До складу службових приміщень входять кабінет директора з приймальнею, бухгалтерія, кабінети заступників директора, навчальна частина і кабінети завідувачів відділень. Для педагогічного персоналу обладнано викладацьку. Крім того, при лабораторіях є допоміжні приміщення для викладачів. Площа приміщень для педагогічних працівників складає 97м2.

В навчальному корпусі і гуртожитках розміщено та належним чином обладнано три майстерні, спортивний зал з роздягальнею, актова зала на 350 місць, мінералогічний музей, музей історії коледжу

Приміщення навчального корпусу, гуртожитків, буфетів відповідають санітарно-технічним вимогам, підтримуються за рахунок поточних ремонтів. Для організації харчування в коледжі працює буфет на 40 місць, який забезпечує студентів харчуванням.

На балансі коледжу знаходяться два гуртожитки в яких проживає 236 студентів. Гуртожитками забезпечено 100% студентів, які потребують житла.

В коледжі функціонує медичний пункт у гуртожитку № 2. Сучасний медичний пункт здоров'я у гуртожитку має загальну площу 80м2, у ньому розташовані: кабінет приймання хворих, фізкабінет, маніпуляційна, кабінет функціональної діагностики. Пункт здоров'я має необхідне обладнання для лікування та профілактики: УВЧ, СНИМ (апарат для зняття болю), КВАРЦ, СОЛІКС, інгалятор, необхідні медичні інструменти. Крім того, один раз на тиждень у медичному пункті веде прийом лікар-терапевт міської поліклініки.Наявний санітарно-гігієнічний паспорт коледжу, в якому засвідчено відповідність наявних приміщень вимогам санітарних, будівельних норм і нормативних документів, що регламентують порядок провадження освітянської діяльності і проживання в гуртожитку.

В навчальному процесі зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування) використовуються 11 кабінетів, 2 лабораторії, спортивний зал, з них кабінетів фахової підготовки - 5. Зокрема, політичної економії та фінансів, економіки та обліку, бюджетної та податкової політики, маркетингу та менеджменту, банківської справи.

Кабінети та лабораторії оснащені згідно з вимогами навчального процесу. Всі кабінети, лабораторії обладнані меблями, інвентарем, оснащені обладнанням, що забезпечує ведення навчального процесу.

Висновок: проведений аналіз свідчить, що матеріально-технічне забезпечення спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування) у ДВНЗ "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж" забезпечує необхідний рівень підготовки молодших спеціалістів і відповідає акредитаційним вимогам.

3. Відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

Підготовка молодших спеціалістів з фінансів і кредиту здійснюється відповідно до галузевого стандарту спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит" (072 Фінанси, банківська справа та страхування). Розходжень в номенклатурі та обсязі дисциплін, що вивчаються, практик та інших навчальних навантажень не виявлено.3.1. Комплексні контрольні роботи

При самоаналізі було проведено комплексні контрольні роботи з наступних дисциплін:

а) цикл гуманітарної підготовки:

українська мова (за професійним спрямуванням);

культурологія;

правознавство.

б) цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки:

статистика;

безпека життєдіяльності;

екологія;

в) цикл професійної та практичної підготовки:

банківські операції;

бухгалтерський облік в комерційних банках;

податкова система.В процесі експертної перевірки були виконані контрольні вимірювання залишкових знань студентів з семи дисциплін (таблиця 3.1).

За результатами проведення ККР під час контрольних вимірювань залишкових знань студентів з циклу гуманітарних дисциплін встановлено такі показники: успішність - 100%, якість - 60% і середній бал - 3,6. Розбіжність між результатами самоаналізу та контрольними вимірюваннями становить -0,2 бала.

За результатами проведення ККР під час контрольних вимірювань залишкових знань студентів з циклу природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін встановлено такі показники: успішність - 100%, якість - 56% і середній бал - 3,7. Розбіжність між результатами самоаналізу та контрольними вимірюваннями становить -0,1 бала.

За результатами проведення ККР під час контрольних вимірювань залишкових знань студентів з циклу професійних та практичних дисциплін встановлено такі показники: успішність -100%, якість - 50% і середній бал -3,9. Розбіжність між результатами самоаналізу та контрольними вимірюваннями становить -0,1 бала.

Аналіз результатів контрольних вимірювань залишкових знань студентів показує, що студенти мають достатній рівень теоретичних знань, володіють необхідними навичками для рішення практичних задач, самоаналіз є об'єктивним.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма навчальної дисципліни
2017 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «основи екології»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка