Положення І норми угоди розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України " Про колективні договори І угоди ", інших актів законодавстваСкачати 343.62 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір343.62 Kb.
ТипПоложення


Зареєстровано Управлінням праці та соціального

захисту населення Малинської РДА від 22.12.2015р., №14

Угода

між відділом освіти Малинської райдержадміністрації і

районним комітетом профспілки працівників освіти і науки

на 2016-2020 роки

м.Малин1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Угода укладена з метою регулювання трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власника з питань, що є предметом цієї угоди, забезпечення стабільної роботи установ освіти району.

Положення і норми угоди розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України " Про колективні договори і угоди ", інших актів законодавства.

Угода містить узгоджені зобов'язання сторін, що його укладали, щодо створення умов підвищення ефективності установ освіти, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.  1. Угоду укладено між відділом освіти Малинської районної державної адміністрації, з однієї сторони, і районним комітетом профспілки працівників освіти і науки України від трудового колективу, з іншої сторони.

Власник підтверджує, що він має повноваження, визначені чинним законодавством та Статутом, на ведення колективних переговорів, укладання угоди і виконання її зобов'язань.

Сторони визнають взаємні повноваження, зобов'язання відповідальних


сторін угоди, укладеної на 2016-2020 роки, і зобов`язують дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності, та аргументованості при проведені переговорів щодо укладення угоди, внесення змін і доповнень до неї, вирішення всіх питань, що є предметом цієї угоди.

Сторони вживатимуть заходів щодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів в ході реалізації зобов'язань і положень угоди, віддаватимуть перевагу розв'язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.  1. Положення угоди є обов'язковими для сторін, що її укладали. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих зобов'язань за договором.

  2. Угоду укладено на 2016-2020 роки, вона діє до укладення нової угоди. Сторони розпочинають переговори з укладення нової угоди не раніше, ніж за три місяці до закінчення строку дії попередньої.

  3. Зміни і доповнення до угоди вносяться тільки за взаємною згодою сторін, і в обов'язковому порядку, в зв'язку із змінами чинного законодавства.

  4. Власник зобов'язується в трьохденний термін після підписання договору ознайомити з ним всіх працівників.

  5. Сторона власника подає договір на повідомну реєстрацію протягом 5 днів з дня підписання його сторонами.


2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

2.1. Відділ освіти РДА зобов'язується :   1. Створювати необхідні організаційні, матеріально-фінансові (в межах наявних коштів) умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти.

   2. В межах повноважень вжити заходів щодо безумовного виконання норм законів та нормативних актів в галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, недопущення їх зупинення та скасування під час формування та прийняття законів про Державний бюджет України та місцевих бюджетів.

   3. Забезпечити ефективну діяльність закладів і установ, виходячи з фактичних обсягів фінансування галузі з бюджету та раціонального використання позабюджетних коштів для підвищення результативності їх роботи, поліпшення соціального становища працівників освіти.

   4. Сприяти розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази закладів і установ освіти, створенню оптимальних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.

   5. Призначати працівників на керівні посади навчальних закладів і установ з урахуванням думки профспілкового комітету.

   6. Сприяти навчальним закладам самостійному використанню усіх видів асигнувань, затвердженню структури і штатного розпису в межах встановленого фонду оплати праці.

   7. Забезпечити стабільне функціонування підвідомчих навчальних закладів, раціональне використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх вилучення, дотримання нормативних вимог фінансування господарських витрат (в межах кошторису).

   8. Періодично заслуховувати на засіданнях колегії відділу освіти РДА питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти.

   9. Сприяти збереженню мережі закладів освіти та обсягів їх фінансування.

   10. Вживати оперативних заходів по фінансуванню закладів освіти для забезпечення своєчасної і повної виплати заробітної плати, компенсаційних виплат працівникам.

   11. Сприяти виділенню закладам освіти коштів в розмірах, перед­бачених діючими умовами оплати праці для встановлення доплат і надбавок до заробітної плати, преміювання і надання матеріальної допомоги.

   12. В разі потреби надавати РК профспілки оперативну інформацію щодо стану фінансування навчальних закладів, установ освіти та стану виплати заробітної плати, інших обов'язкових платежів.

   13. Розробити за участю представників трудового колективу та запровадити систему матеріального та морального заохочення працівників до підвищення продуктивності праці, якості продукції, раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів.

   14. Забезпечувати участь повноважного представника трудового колективу у засіданнях керівних органів, завчасно інформувати його про дати та порядок денний таких засідань, зборів.

2.2. РК профспілки зобов'язується :   1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти.

   2. Здійснювати громадський контроль за дотриманням у навчальних закладах і установах освіти законодавства про працю та зобов'язань за колективними договорами і угодами.

   3. Сприяти відділу освіти в реалізації цієї Угоди, зниженню соціальної напруги в трудових колективах, удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни.,

   4. Підтримувати керівництво установ та закладів освіти в реалізації заходів щодо покращання умов праці, побуту, оздоровлення працівників освіти.

   5. Захищати правові, соціальні та професійні інтереси членів профспілки на основі чинного законодавства і відповідно до цієї Угоди, забезпечити контроль за дотриманням в закладах і установах освіти трудового та житлового законодавства, виконанням положень Угоди та реалізацію колективних договорів.

   6. З метою забезпечення належного рівня правової підготовки Сторін колективних договорів та угод, здійснення ефективного контролю за дотриманням законодавства про працю організувати навчання для представників власників і профспілкових органів.

   7. Інформувати Сторону Угоди й інші органи виконавчої влади про факти порушення законодавства про працю, усунення яких потребує їхнього втручання.

   8. Надавати юридичну та методичну допомогу керівникам, головам профспілкових органів установ і закладів освіти у вирішенні питань виробничого характеру.

   9. Забезпечувати профспілкові органи нормативними документами з питань виробничого характеру та трудового законодавства.

   10. Усіма можливими законними засобами захищати керівників установ освіти, до яких незаконно застосовуються заходи адміністративно-дисциплінарного впливу внаслідок відстоювання ними інтересів працівників та трудових колективів.

   11. Представляти і захищати трудові та соціально-економічні права й інтереси членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями в судових органах.

   12. Разом із профспілковими комітетами сприяти розвитку творчості, ініціативи працівників галузі, порушуватиме клопотання про заохочення працівників за високі досягнення у роботі, в тому числі, присвоєння почесних звань.

2.3. Сторони домовилися:   1. Спрямувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів освіти.

   2. Домагатися вирішення питань щодо виконання законодавства, нормативно-правових актів в питаннях соціально-економічного становища працівників в галузі освіти району.


3. З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я З А Й Н Я Т О С Т І

3.1 Відділ освіти РДА зобов'язується :   1. В межах своїх повноважень здійснювати функції стосовно зайнятості відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", програм зайнятості населення, цільової комплексної програми "Вчитель".

   2. Забезпечити працевлаштування в закладах і установах освіти ви­пускників навчальних закладів за отриманою спеціальністю від­повідно до заявок.

   3. Рекомендувати керівникам закладів освіти звільнення педагогічних працівників за ст. 40 п. 1 КЗпП України до закінчення навчального року проводити лише при обмеженні фінансування.

   4. Співпрацювати з державними службами зайнятості, брати участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

   5. Здійснювати аналіз стану зайнятості в галузі та розглядати це питання разом з РК профспілки одночасно з підсумками виконання Угоди.

   6. Не допускати економічно і соціально необґрунтованого реформування системи освіти району, скорочення робочих місць, порушення трудових гарантій працівників освіти при реорганізації та зміні організаційно-правових норм навчальних закладів, установ освіти.

   7. Рішення про зміни в організації праці, в тому числі реорганізації і перепрофілювання установ і закладів, скорочення чисельності або штату працівників не пізніше, ніж за 3 місяці до намічених дій надавати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнених працівників. Не допускати в навчальних закладах необгрунтованих вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Попереджувати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за 2 місяці. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються, щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам. Надавати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв'язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на тиждень вільний від роботи з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника, в зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування.

   8. Не розривати трудовий договір з ініціативи власника з працівниками, перед якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат.

   9. При потребі залучати до роботи фахівців, які не перебувають у штаті установи за договорами ЦПХ.

   10. Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі використання неповної зайнятості в закладах освіти та якщо передбачається масове вивільнення працівників.

   11. Надавати працівникам галузі безоплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

   12. Забезпечити контроль за організацією курсової перепідготовки педагогів та керівників навчальних закладів з урахуванням нових та вдосконалених навчальних програм, підручників, навчальних посібників.

   13. Вжити заходів щодо посилення соціального партнерства з роботодавцями, навчальними закладами, державною службою зайнятості населення, соціальною службою молоді з метою підвищення якості професійно-практичної підготовки та результативності працевлаштування випускників.

3.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти, відповідним профспілковим органам:   1. Проводити консультації з районним відділом освіти та РК профспілки з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення чисельності працівників.

   2. Передбачати у колективних договорах закладів освіти і науки заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць. Забезпечити формування розділів "Забезпечення зайнятості" в колективних договорах.

   3. Вжити заходів для недопущення запровадження режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який призведе до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

   4. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

 • при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподілити у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження за фахом;

 • залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

3.3 РК профспілки зобов'язується :3.3.1 Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць.

   1. Проводити спільно з власником консультації з питань масових вивільнень працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або пом'якшення наслідків таких вивільнень.


4. ОПЛАТА ПРАЦІ

  1. Відділ освіти зобов'язується:

   1. Забезпечити дотримання в закладах освіти і науки законодавства про оплату праці.

   2. Інформувати райком профспілки про наявність інформаційних матеріалів МОН України, обласного управління освіти і науки з питань умов оплати праці та надавати можливість їх використання у повсякденній роботі.

   3. В межах своїх повноважень домагатися фінансування закладів освіти на рівні, що забезпечував би повну виплату працівникам, заробітної плати, підвищень, компенсаційних виплат.

   4. Забезпечити вирішення питання щодо визначення розмірів всіх видів додаткової оплати педагогічним та іншим працівникам за виконання ними додаткових робіт у відсотках від ставок заробітної плати (посадових окладів) у розмірах відповідно до чинного законодавства.

   5. Встановити мінімальну тарифну ставку для робітників, які виконують просту некваліфіковану роботу в розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

   6. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв'язку з ростом індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством. Для новоприйнятих працівників індексацію заробітної плати здійснювати також як для інших працівників (або вважати базовим місяцем для обрахування індексацію місяць прийняття на роботу).

   7. Сприяти виділенню закладам освіти коштів в розмірах, передбачених діючими умовами оплати праці для встановлення доплат і надбавок до заробітної плати, преміювання і надання матеріальної допомоги.

   8. Сприяти застосуванню у навчальних закладах і установах освіти і науки переліку та розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, згідно з Додатком № 1.

   9. У разі затримки виплати заробітної плати надавати представницькому органу трудового колективу інформацію про наявність коштів на рахунках.

   10. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні, відповідно до ст. 24 Закону України «Про оплату праці», у строки: заробітна плата за першу половину місяця – 19, за другу половину місяця – 4 числа наступного місяця; апарату відділу освіти – відповідно 12 та 30 числа місяця. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначити в колективних договорах за погодженням з профкомами, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати частини зарплати у зв'язку із порушенням строків її виплати.

   11. Погашення заборгованості із заробітної плати проводити згідно з графіком, узгодженим з представницьким органом.

   12. Надавати педагогічним працівникам: щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків до Дня працівників освіти (Додаток №2), допомогу на оздоровлення при наданні щорічних відпусток - у розмірі до одного посадового окладу відповідно до ст.57 Закону України "Про освіту".

   13. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результатами роботи відповідно до затвердженого положення (Додаток №3).

   14. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік, виплачувати премію відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах (матеріальна допомога на поховання встановленим розміром не обмежується) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30 серпня 2002 року.

   15. Забезпечити повну оплату праці педагогічних працівників у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метероологічні умови, тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу відповідно до п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої наказом Міносвіти України від 15.04.93р. №102.

   16. Сприяти наданню педагогічним працівникам додаткових пільг з оплати та утримання їх дітей у дитячих дошкільних закладах освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів.

   17. Сприяти виплаті працівникам при виході їх на пенсію одноразової допомоги в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на умовах колективного договору.

   18. Здійснювати оплату відряджень працівникам, які направляються на курси підвищення кваліфікації, змагання, олімпіади тощо.

   19. Здійснювати атестацію педагогічних працівників та присвоєння кваліфікаційних категорій, розрядів згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (відповідно до наказу МОН України від 06.10.2010р. №930 із змінами згідно наказів МОН України від 20.12.2011 №1473, від 08.08.2013 № 1135).
  1. РК профспілки зобов'язується :

   1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати. Представляти і захищати інтереси працівників підприємства у сфері оплати праці.

   2. Інформувати органи Державної інспекції праці про факти порушень зобов'язань колективних договорів, угод та вимог законодавства щодо термінів виплати заробітної плати, інших Платежів з метою недопущення таких порушень.

   3. Забезпечити реалізацію органами профспілки всіх рівнів відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективних договорів у частині своєчасної і повної виплати заробітної плати та інших коштів соціальне захищених статей.

   4. Постійно координувати зусилля профорганів щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників галузі та компенсації заробітної плати у разі її затримання більше, ніж на один місяць.
  1. Сторони домовились:

   1. Спільно з органами відділу освіти, керівниками навчальних закладів та установ освіти та профспілковими органами вживати заходів для спрямування бюджетних асигнувань на освіту та спеціальних коштів згідно з чинним законодавством, не допускати їх вилучення і використання не за призначенням, не зменшувати обсяг бюджетних коштів у разі одержання навчальними закладами надходжень з інших джерел.

   2. Про включення до складу комісій з формування районного, міського бюджетів освітньої галузі представників профспілкових органів.

   3. Вимагати від розпорядників коштів вжиття заходів для своєчасної виплати працівникам галузі заробітної плати, відпускних, інших коштів фонду оплати праці, витрат на службові відрядження, в т.ч. в дитячих дошкільних навчальних закладах, що фінансуються сільськими, селищними, міськими радами.

   4. В межах повноважень в установленому порядку опрацьовувати проекти законодавчих, нормативно-правових актів щодо оплати праці працівників освіти. Направляти відповідні пропозиції до Центральних органів виконавчої влади.

   5. Сприяти забезпеченню своєчасної виплати заробітної плати працівникам галузі за період відпусток до початку відпустки, поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, визначений колективними договорами.
  1. Сторони Угоди рекомендують керівникам навчально-виховних закладів, установ освіти:

   1. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів.

   2. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством. (При погодинній оплаті праці в подвійному розмірі годинної ставки, за відрядною системою - у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, - за всі відпрацьовані надурочні години. Робота у вихідні, святкові і неробочі дні оплачується в подвійному розмірі). За бажанням працівника, який працював у святковий або неробочий день, йому може бути надай інший день відпочинку.

   3. Здійснювати, за наявності атестації робочого місця працівника, підвищену оплату праці працівникам, зайнятим на важких роботах та на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці за переліком, визначеним діючими нормативними документами з оплати праці, та згідно з Додатком № 4.

   4. Доводити до відома педагогічних працівників освіти діючі і нові посадові оклади, ставки заробітної плати, доплати, надбавки і підвищення відповідно до діючого законодавства.

   5. У разі простою (відсутності роботи) навчально-виховного закладу з незалежних від працівників причин забезпечувати надання відпусток без збереження заробітної плати або частковим її збереженням лише згідно прийнятому колективному договору даного закладу.

   6. Здійснювати додаткову оплату за роботу у нічний час (з 22-ї до 6-ї години) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі до 40% ставки заробітної плати (посадового окладу), згідно з Додатком № 1.

   7. Нараховувати і виплачувати компенсацію за заборговану заробітну плату, винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, матеріальну допомогу на оздоровлення та інші виплати, а також проводити індексацію у разі інфляції згідно з діючим законодавством.


5. Т Р У Д О В І В І Д Н О С И Н И, Р Е Ж И М П Р А Ц І І В І Д П О Ч И Н К У

5.1 Відділ освіти РДА зобов'язується :   1. Спрямувати діяльність органів відділу освіти, керівників навчальних закладів на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту та забезпечення педагогічним, іншим працівникам галузі гарантій, передбачених чинним законодавством.

   2. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством.

   3. Спільно з представницьким органом від трудового колективу розробити правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вносити до них зміни і доповнення, затверджувати їх на загальних зборах трудового колективу, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.

   4. Забезпечити дотримання на місцях:

 • встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

 • нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

   1. Забезпечити контроль за:

 • застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством;

 • наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.

   1. Вжити заходів для поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників та кредитування спорудження ними житла.

   2. Сприяти виділенню коштів для реалізації програм оздоровлення дітей працівників освіти під час канікул.

   3. Сприяти духовному і культурному розвитку освітян, створенню необхідних умов для реалізації особистості в існуючій мережі об'єктів культури, клубів, об'єднань, гуртків тощо.
 1. РК профспілки вживе заходів :

 • щодо забезпечення нормативними документами з питань трудового законодавства профспілкових органів;

 • щодо організації контролю за дотриманням чинного трудового законодавства; дотриманням працівниками підприємства трудової та виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень, трудових та функціональних обов'язків;

 • для активізації діяльності профспілкових органів з метою безумовного забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених Угодою.
  1. Сторони угоди домовились:

   1. Сприяти вирішенню питань щодо оплати праці, забезпечення педпрацівників сільської місцевості і селищ міського типу безоплатними квартирами з опаленням і освітленням, регулярного безоплатного підвезення у сільській місцевості до місця роботи і додому педагогічних працівників та учнів (ст.ст.14, 57 Закону України "Про освіту") та пільгового проїзду учнів у громадському транспорті.

   2. Вживати заходів для забезпечення дотримання чинного законодавства:

 • у сфері трудових відносин;

 • при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;

 • при наданні гарантій і компенсацій молодим спеціалістам при направленні на роботу.

   1. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування освітянам, які цього потребують, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

   2. Забезпечити виконання Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян" щодо організації оздоровлення учнів, їх відпочинку та дозвілля, роботи із учнівськими сім'ями, розвитку художньої самодіяльності, спорту тощо.

   3. Брати участь у громадських слуханнях з обговорення освітянських проблем спільно з представниками зацікавлених владних структур, громадських організацій.

   4. Організовувати проведення галузевих спартакіад серед працівників освіти та учнів.

   5. Сприяти залученню до участі освітянських колективів в оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності.

5.4. Відділ освіти РДА рекомендує керівникам навчальних закладів:   1. Забезпечити встановлені діючим законодавством тривалість робочого часу і часу відпочинку для працівників галузі. Запровадження надурочних робіт допускати лише у випадках і порядку, передбачених діючим законодавством.

   2. Сприяти розробленню і виконанню у навчальних закладах, установах освіти правил внутрішнього трудового розпорядку, погодженню з профкомами часу початку і закінчення роботи, режиму роботи змінами, застосуванню підсумкового обліку робочого часу.

   3. Погоджувати з радами, комітетами профспілки проведення атестації, тарифікації та інших соціально-економічних, правових питань відповідно до Додатку №5 до Угоди.

   4. Визначати черговість надання відпусток згідно із графіками, що враховують інтереси навчальних закладів і працівників, які затверджуються роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом у відповідності з Додатком №5 на початку календарного року і доводяться до відома всіх працівників.

   5. Встановити тривалість основної щорічної відпустки працівників відповідно до норм чинного законодавства (Додаток №6).

   6. Вживати заходів щодо надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списком робіт, професій і посад, визначених колективними договорами на підставі орієнтовного переліку робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем, приведеного у Додатку №7 до цієї Угоди.

   7. Надавати відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", громадянам віднесеним до категорії 1, ІІ додаткову відпустку тривалістю 16 календарних днів на рік із збереженням заробітної плати.

   8. Забезпечити встановлення працівникам галузі конкретної тривалості додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць відповідно до колективного чи трудового договорів згідно з Додатком №8 до даної Угоди.

   9. Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток (3 дні - у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім'ї, батькам, чиї діти йдуть до 1 класу школи, ветеранам, донорам тощо) в тому числі головам виборних органів профспілки, які працюють на громадських засадах на умовах колективних договорів.

   10. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

   11. Надати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження зарплати терміном до 15 календарних днів на рік.

   12. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, визначених законодавством.

   13. Забезпечити матеріальне стимулювання та заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні яких стали переможцями всеукраїнських, регіональних та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

   14. Погоджувати з профкомами:

 • запровадження змін, перегляд умов праці;

 • час початку і закінчення роботи, режим роботи, поділ робочого часу на частини, застосування підсумкового обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати встановлення обідніх перерв тощо.

   1. Не допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової непрацездатності (крім випадків, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП України), а також у період перебування працівника у відпустці (крім випадку ліквідації підприємства).

   2. Встановити на підприємстві п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: субота, неділя.

   3. Відраховувати профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до ст.250 КЗпП України.

   4. При укладенні угод, колективних договорів передбачати зобов'язання щодо соціального захисту ветеранів праці, людей похилого віку.


6. У М О В И Т А О Х О Р О Н А П Р А Ц І

  1. Відділ освіти РДА зобов'язується :

   1. Домагатися повного виконання керівниками закладів освіти вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року №563, наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 року №255, відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків.

   2. Розробити і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям (Додаток №9).

   3. Забезпечити фінансування заходів з охорони праці відповідно до чинного законодавства.

   4. Домогтися введення в органах управління освітою посад спеціалістів служби охорони праці (безпеки життєдіяльності) відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про охорону праці" та Типового положення про службу охорони праці.

   5. Проводити щорічно навчання і перевірку знань новопризначених посадових осіб та спеціалістів апарату управління освітою з питань безпеки життєдіяльності.

   6. Забезпечити розробку і виконання закладами освіти комплексу заходів з охорони праці та правил безпеки.

   7. Забезпечити вирішення питання щодо проведення обов'язкових медичних і профілактичних оглядів працівників закладів освіти за рахунок бюджетів, не допускаючи його оплати працівниками освіти за власні кошти.

   8. Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду.

   9. Організувати за рахунок коштів підприємства на прохання працівника або за своєї ініціативою позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці.

   10. Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, переводити, за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу у відповідності з медичними висновками. Оплату праці у таких випадках проводити згідно з чинним законодавством.

   11. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворювань.

   12. Створити комісію з питань охорони праці у рівній кількості осіб від адміністрації і трудового колективу. Сприяти її роботі відповідно до Положення про неї.

   13. Проводити своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку.

   14. Проводити щоквартально за участю представників трудового колективу аналіз причин виникнення нещасних випадків та захворювань на виробництві. Відповідно до висновків розробляти заходи щодо зниження і запобігання травматизму та забезпечувати їх виконання.

   15. Відповідно до чинного законодавства забезпечити здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування працівників підприємства від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
  1. РК профспілки зобов'язується :

   1. Спільно з членськими організаціями РК профспілки забезпечити громадський контроль за додержанням вимог, передбачених нормативними актами з питань охорони праці, створенням безпечних, нешкідливих умов праці і належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

   2. Представляти інтереси працівників у вирішені питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику відповідні подання.

   3. У разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях на час, необхідний для усунення цієї загрози.

   4. Організовувати навчання профспілкового активу з питань підвищення рівня громадського контролю за виконанням керівниками закладів і установ освіти вимог законодавства та нормативних актів з охорони праці.

   5. Забезпечити комітети профспілки нормативними документами з питань охорони праці.

   6. Контролювати своєчасність і повноту відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до законодавства.

   7. Забезпечити контроль за своєчасною і повною виплатою допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності і пологах при народженні дитини та інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством.

   8. Забезпечити участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов'язаних з профілактикою ушкодження здоров'я учасників навчально-виховного процесу.
  1. Сторони Угоди рекомендують керівникам установ освіти, навчальних закладів, комітетам Профспілки:

   1. Спільно з органами та установами освіти сприяти працівникам у відшкодуванні збитків, заподіяних їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків відповідно до ст.9 Закону України "Про охорону праці".

   2. Виконувати заходи щодо підготовки приміщень до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечити протягом цього періоду стійкий температурний режим у виробничих приміщеннях згідно із встановленими нормами.

   3. При укладенні трудового договору проінформувати під розписку працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також його права на пільги і компенсації за роботу у таких умовах.

   4. Проводити періодично, згідно з нормативними актами, експертизу технічного стану обладнання, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.

   5. Забезпечити проведення атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №442 від 01.08.92 р. та листа Кабінету Міністрів України від 16.06.2002 року №4274/52, за результатами якої на умовах колективних договорів:

 • здійснювати доплати працівникам закладів освіти за роботу в шкідливих і важких умовах праці згідно з додатком №4;

 • надавати додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем згідно з додатком №7;

 • надавати додаткові відпустки за роботу з важкими і шкідливими умовами праці згідно з додатком №8.

   1. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових і безпечних умов праці і навчання, передбачених Законами України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про цивільну оборону України", "Про дорожній рух".

   2. Організовувати громадські огляди-конкурси з питань охорони праці. Готувати матеріали для участі в щорічному обласному та Всеукраїнському галузевому громадському оглядах-конкурсах з питань охорони праці.

   3. Не залучати жінок до тяжких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці та в нічні зміни, до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми відповідно до наказів Міністерства охорони здоров`я України № 256 від 29.12.93 та № 241 від 10.12.93. (Додаток №10).

   4. Забезпечувати працівників безкоштовно спецодягом, спецвзуттям, рукавицями  та іншими засобами індивідуального захисту згідно з діючими нормативами відповідно до переліку,  наведеному у Додатку №10.

   5. Забезпечити своєчасну заміну або ремонт спецодягу і спецвзуття, що стали непридатними до закінчення встановленого терміну їх носіння з незалежних від працівника причин.


7. Р О З В И Т О К С О Ц І А Л Ь Н О Г О П А Р Т Н Е Р С Т В А

  1. Відділ освіти РДА зобов'язується:

   1. Забезпечувати в закладах освіти права та гарантії діяльності організацій Профспілки працівників освіти України, передбачені Конституцією України, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", КЗпП України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної Організації Праці.

   2. Не допускати втручання керівників закладів освіти у статутну діяльність організаційних ланок районної організації Профспілки.

   3. Вводити до складу колегії відділу освіти РДА представників районного комітету Профспілки працівників освіти України.

   4. Рекомендувати радам навчальних закладів:

 • вводити до складу рад представників відповідних органів Профспілки;

 • утримуватись від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки;

 • створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до керівників закладів освіти, органів виконавчої влади, у компетенції яких приймати рішення з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин.

   1. Підтримувати безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно ст. 249 КЗпП України з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових організацій.

   2. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації, що передбачено ст.252 КЗпП України.

   3. Сприяти наданню у користування органам профспілкових організацій наявних електронних засобів зв'язку (електронна пошта, Інтернет) для обміну інформацією.
  1. Комітет районної організації профспілки зобов'язується:

   1. Своєчасно доводити до відома профспілкових органів зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти.

   2. Спрямувати роботу профспілкових органів на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального навантаження, дотримання в закладах освіти трудового законодавства.

   3. Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників та учнів, а також методів і форм їх захисту через ЗМІ, безпосередньо в трудових та учнівських колективах.

   4. Посилити відповідальність профспілкових кадрів стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів профспілки.

   5. Сприяти реалізації прав профспілкових органів, передбачених ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимог власникам або уповноваженим ними органам про розірвання трудового договору з керівником установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди, професійні спілки.

   6. Запропонувати виборним профспілковим органам обов'язкове ініціювання переговорів щодо укладення угод, колективних договорів.

   7. Організувати надання допомоги виборним органам Профспілки у проведенні колдоговірної компанії з метою забезпечення:

 • відповідності законодавству норм колективних договорів, зокрема з питань оплати праці;

 • режиму роботи, охорони праці, надання відпусток;

 • відповідальності сторін за невиконання умов колективних договорів;

 • вирішення через колективні договори питань, не врегульованих чинним законодавством.

   1. Налагодити співпрацю виборних органів Профспілки з Державною інспекцією праці з метою забезпечення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.

   2. Інформувати відділ освіти РДА про факти порушення гарантій та прав діяльності профспілки в установах і закладах освіти з метою вжиття відповідних заходів.

7.3. Сторони угоди рекомендують керівникам закладів освіти :   1. Забезпечувати вільний вхід до закладів освіти і науки представників органів Профспілки, їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками і учнями.

   2. Встановлювати за активну і сумлінну працю із захисту прав і інтересів працівників щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) керівникам профспілкових органів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

   3. Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в установі чи закладі, на штатних профспілкових працівників згідно з колективними договорами (ст.252 КЗпП України).
 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється спільною комісією Сторін (Додаток №11).

  2. Кожна із Сторін визначає заходи з виконання Угоди та відповідальних осіб, інформує про це іншу Сторону.

  3. Сторони забезпечують контроль за виконанням районної колективної угоди, колективних договорів і угод на місцях. Проводять щорічний аналіз і узагальнюють хід виконання Угоди, в разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.

Угода підписана у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.
Начальник відділу освіти Малинської районної державної адміністрації

В.В.Коробейник_________
Голова комітету районної організації Профспілки працівників освіти і науки України
Л.А.Коваленко _________

«01» грудня 2015 року
Скачати 343.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка