Петровський Едуард Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України робоча програмаСкачати 227.99 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір227.99 Kb.
ТипПрограма


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра ____історії України________

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор
_________________________

“____” ____________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
с/к Джерела з історії України

_______________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки________________0203 „Історія”_____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності__________6.020302 історія___________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___________історія України______________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету________історичного___________________________

(назва інституту, факультету)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2012–2017


Робоча програма навчальної дисципліни с/к Джерела з історії України

для студентів за (назва навчальної дисципліни)

напрямом підготовки __„Історія” __, спеціальністю ___ історія __.

“___” __________, 2012. – _____ с.

Розробник: Петровський Едуард Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії України


Протокол № ___ від “___” ______________ 2012 р.
Завідувач кафедрою ___________________________ (_Хмарський В. М._)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки

(спеціальністю) ___ _________0203 „Історія”______________

(шифр, назва)
Протокол № ___ від “___” ______________ 2012 р.

Голова методичної комісії ______________ (Шабашов А. В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

©Одеський національний університет, 20121. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

Гуманітарна

0203 Історія

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)Напрям підготовки

6.020302 історія

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):бакалавр історії

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-йІндивідуальне

науково-дослідне

завдання___реферат__

(назва)


Семестр

Загальна кількість

годин – 56V-йЛекції

Тижневих годин для денної форми

навчання: 4

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.Практичні, семінарські

Лабораторні

Самостійна робота

18 год.ІНДЗ: 10 год.

Вид контролю: залік


Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50%:50%

для заочної форми навчання – програмою не передбачено2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета спецкурсу зумовлена як суто науковими так і суспільно-політичними завданнями. З висоти ХХІ століття людство дедалі пильніше оглядає й осмислює свою багатовікову історію, її повчальні уроки. Спираючись на досвід минулого, воно шукає відповідей на болючі проблеми й намагається визначити оптимальні шляхи розв’язання насущних завдань сьогодні. Ось чому неухильно зростає роль історичної науки, усі надбання якої ґрунтуються на обширній джерельній базі. Вивченню джерел, теорії і практики їх використання присвячений даний спецкурс.

Завдання дисципліни полягає в підвищенні професійної підготовки студентів-істориків, допомогти опанувати теорію і практику пошуку, виявлення, пізнання, аналізу й використання джерел як у науково-дослідній, так і в педагогічній діяльності, оволодіти сучасними методами опрацювання джерел, здобування джерельної інформації, перевірки її достовірності. Для цього студенти мають ознайомитись з проблемами теорії і методології джерелознавства, його історії і наукової практики та набути навички роботи з основними групами джерел з історії України.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • комплекс джерел і історіографічний доробок до курсу;

 • джерельну базу історії України і її особливості;

 • вузлові теоретико-методологічні питання: теорію джерела, його природу, зв’язок з історичним фактом, джерельну інформацію тощо;

 • сучасні підходи до класифікації історичних джерел;

 • методику пошуку, виявлення, опрацювання джерел, способів встановлення їх автентичності, здобуття інформації, перевірки її достовірності.


вміти:

 • творчо осмислювати відповідний матеріал;

 • співставляти і аналізувати різні точки зору;

 • аналізувати джерела з історії України різних історичних епох;

 • науково пояснювати теоретичні проблеми джерелознавства, аналізувати процес розвитку українського джерелознавства.


3. Програма навчальної дисципліни

ВСТУП.


Місце і роль спецкурсу в університетській системі підготовки істориків. Спецкурс входить до переліку професійно орієнтованих дисциплін, що викладаються студентам на ІІІ курсі історичного факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова.
Змістовий модуль 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА.

І. Історичний процес і джерельна база історичної науки.

Поняття факту в історичній науці. Спільне і відмінне між фактом-подією, фактом-джерелом та фактом-знанням. Джерелознавство історичне - предмет і завдання, методи. Місце джерелознавства в системі історичної науки, зв'язок зі спеціальними історичними дисциплінами.ІІ. Історичне джерело як об'єктивно-суб'єктивний феномен.

Спонукальні мотиви створення джерела. Класифікація джерел. Джерелознавча практика. Джерельна інформація. Позаджерельна інформація. Аналітична, логічна, синтетична, фактична критика джерела. Атрибуція і датування джерела. Текст джерела. Повнота і достовірність джерела. Репрезентативність. Підробка джерела. Прогалини в джерельній базі. Принципи наукового використання джерел. Особливості джерельної бази історії України. Огляд літератури.ІІІ. Становлення українського джерелознавства (перша половина – середина XIX ст.).

<...>

ІV. Розвиток українського джерелознавства у другій половині XIX – на початку XX ст.

<...>
V. Українське джерелознавство у 2080-ті рр. XX ст.

Розвиток джерелознавчих студій у 20-ті рр. Історичний відділ ВУАН. "Нарис української історіографії" Д. І. Багалія. Втрати українського джерелознавства у 30–50-ті рр. Наукові інституції: Інститут історії України АН УРСР, Інститут суспільних наук АН УРСР у Львові, Центральне (Головне) архівне управління.

Відродження українського джерелознавства у 50-60-ті рр.

"Українська історіографія" М.І.Марченка. Поява наукової періодики і неперіодичних видань: "Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління при Раді Міністрів УРСР" – "Архіви України", "Український історичний журнал", "Історичні джерела та методи їх використання", дніпропетровські тематичні збірки. Формування джерелознавчих центрів у Дніпропетровську, Донецьку і Харкові. Четверта Всесоюзна конференція по джерелознавству та спеціальних історичних дисциплінах у Дніпропетровську (1983). Українське джерелознавство за межами України. І.П.Крип'якевич, В.О.Романовський, М.Д.Присьолков, Д.І.Дорошенко, Б.Д.Греков, Н.Д.Полонська-Василенко, О.П.Оглоблин, Т.С.Пассек, Л.М.Славін, М.М.Тихомиров, М.К.Каргер, Ф.Є.Лось, Б.О.Рибаков, М.І.Супруненко, К.Д.Петряєв, К.Г.Гуслистий, Ф.П.Шевченко, В.О.Замлинський, А.В.Санцевич, Д.С.Лихачов, М.Я.Варшавчик, П.С.Сохань, М.П.Ковальський, Я.Р.Дашкевич, Т.Г.Гунчак. М.Ф.Дмитрієнко, С.В.Кульчицький, Я.Д.Ісаєвич, П.П.Толочко, Ю.А.Мицик, В.А.Смолій, Л.А.Дубровіна.


VІ. Сучасне українське джерелознавство.

Діяльність інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Київ) та його філій. Університетські осередки. Проблеми сучасної науки і українське джерелознавство.


Змістовий модуль 2.

ОСНОВНІ ТИПИ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧОВИХ, ЗОБРАЖАЛЬНИХ, ФОНІЧНИХ І ВЕРБАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ.

VІІ. Джерела стародавньої історії України.

<...>

VІІІ. Джерела з історії Давньої Русі (ІХ – середина XIV ст.).

<...>

ІХ. Джерела з історії України другої половини ХVІІ – ХVШ ст.

<...>

Х. Джерела з історії України XIX – початку XX ст.

<...>

ХІ. Джерела з історії України XX ст. (з 1917 р.).

Законодавчі акти, документи і матеріали найвищих органів влади. Універсали Центральної Ради. Закони про Тимчасовий державний устрій України. Декларація Директорії УНР. Акт Злуки. Закони і постанови найвищих органів радянської влади: конституції, документи рад різних рівнів, декрети, документи найвищих і розпорядчих органі в. Документи і матеріали місцевих органів влади (періоду 1917–1920 рр., в Радянський та Західній Україні).

Документи і матеріали народногосподарських установ і організацій. Документи органів управління і планування (Держплан, раднаргоспи, міністерства, трести, об'єднання тощо). Документи і матеріали державного планування. Статистичні джерела.

Документи і матеріали політичних і громадських організацій. Програмні документи політичних партій періоду 1917–1920 рр., політичних партій в УССР у 20-ті роки, політичних партій і об'єднань в Західній Україні у 20–40-ві роки, програмні документи і матеріали діяльності комуністичних партій в Україні. Документи і матеріали професійних спілок, кооперативних громадських організацій і об'єднань, добровільних товариств, спілок. Преса. Преса органів влади, партій, громадських організацій і об'єднань, добровільних товариств і організацій, історична преса. Мемуарна література (спогади, літературні записи, щоденники, епістолярії). Мемуари учасників подій 1917–1991 рр.

Радянська українська мемуаристика про соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення у 20–30-ті роки, Другу світову війну суспільно-політичні та соціально-економічні процеси у повоєнний час. Західноукраїнська та емігрантська мемуаристика.
ХІІ. Джерела з історії України сучасного періоду.

"Декларація про державний суверенітет Української РСР" (1990), "Акт проголошення незалежності України" (1991), Конституція України" (1996) та інші законодавчі акти. Документи і матеріали органів місцевої влади політичних і громадських організацій, матеріали статистики. Преса. Мемуари.


4. Структура навчальної дисципліни
<...>
5. Теми семінарських занять

Семінарські заняття навчальною програмою не передбачені.


6. Теми практичних занять

Практичні заняття навчальною програмою не передбачені


7. Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені


8. Самостійна робота

Самостійна робота студентів зорієнтована, здебільшого, на модульно-рейтингову систему оцінювання знань. Вона є складовим елементом університетської освіти та закономірним продовженням аудиторної роботи викладача і студентів.

Формами самостійної роботи студентів під час опанування даного курсу є: ознайомлення з основною літературою до курсу, обрання теми, складання бібліографії та виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, підготовка до тест-контролю та підсумкового опитування наприкінці курсу.

Організація самостійної роботи студентів передбачається за наступними темами:№ з/п

Назва теми

Кількість годин
Змістовий модуль 1

Теоретичні проблеми джерелознавства. Історія українського джерелознавства.
1

Тема 2. Історичне джерело як об'єктивно-суб'єктивний феномен.

2

2

Тема 3. Становлення українського джерелознавства (перша половина – середина XIX ст.).


2

3

Тема 4. Розвиток українського джерелознавства у другій половині XIX – на початку XX ст.


2

4

Тема 6. Сучасне українське джерелознавство.


2
Змістовий модуль 2

Основні типи джерел з історії України. Характеристика речових, зображальних, фонічних і вербальних джерел.

5

Тема 7. Джерела стародавньої історії України.

2

6

Тема 8. Джерела з історії Давньої Русі (ІХ – середина XIV ст.).

2

7

Тема 9. Джерела з історії України другої половини ХVІІ – ХVШ ст.

2

8

Тема 10. Джерела з історії України XIX – початку XX ст.

2

9

Тема 11. Джерела з історії України XX ст. (з 1917 р.).

2
Разом

189. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

<...>
Перелік орієнтовних тем рефератів

 1. Періодика як вид історичних джерел

 2. Мемуари як історичне джерело

 3. Спогади як історичне джерело

 4. Особисте листування як історичне джерело

 5. Агіографічна література як історичне джерело

 6. Статистичні джерела як історичне джерело

 7. Народні картини як історичне джерело

 8. Нумізматичні джерела як історичне джерело

 9. Боністичні джерела як історичне джерело

 10. Предмети одягу як історичне джерело

 11. Предмети озброєння як історичне джерело

 12. Автобіографії як історичне джерело

 13. Щоденники як історичне джерело

 14. Конституції України ХХ століття як історичне джерело

 15. Козацько-старшинські літописи як історичне джерело

 16. Твори іноземних авторів як історичне джерело

 17. Переписи населення в Україні як історичне джерело

 18. Документи громадських об’єднань та політичних партій як історичне джерело

 19. Актові документи Центральної Ради як історичне джерело

 20. Універсали Богдана Хмельницького як історичне джерело

 21. Публікації часопису «Киевская старина» як історичне джерело

 22. Боплан де Гійом Левасер. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії,, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. – К., 1990.

 23. Шерер Ж.–Б. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії у ХVІІІ ст. – К., 1994.

 24. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1960.

 25. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической Комиссией. – СПб., 1848-1853. – Т. 2: 1506 – 1544 гг. – 1848. – 437 с.

… – Т. 3: 1544 – 1587 гг. – 1848. – 356 с.

… – Т. 4: 1588 – 1632 гг. – 1851. – 583 с. 1. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. – СПб., 1861-1863. – Т. 1: 1361 – 1598 гг.

… – Т. 2: 1599 – 1637 гг.

… – Т. 3: 1638 – 1657 гг. 1. Костомаров М. І. «Закон Божий» (Книга буття українського народу). – К., 1991.

 2. Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. – К., 1970.

 3. Описи Київського намісництва 70 – 80-х рр. ХVІІІ ст. – К., 1989.

 4. Описи Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст. – К., 1991.

10. Методи навчання

Під час вивчення курсу використовуються різні методи навчання у вищій школі. Зокрема, пояснювально-ілюстративний метод та метод проблемного викладу використовується для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків, що наводяться у лекційній частині курсу. Евристичний метод допомагає в організації активного пошуку розв'язання висунутих пізнавальних завдань. Дослідницький метод використовується під час самостійної підготовки студентів. Студенти самостійно вивчають літературу, джерела, готуючись до контрольної роботи та виконуючи індивідуальне навчально-дослідне завдання.

11. Методи контролю

<...>
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Індивід. навч-дослід завдання

Підсумковий модуль

Сума залікових балів

Модулі навчального процесу
Змістовий модуль 1

(теми 1-)Змістовий модуль 2

(теми 1-)Стартова робота

Аудит робота

Сам ост робота

Аудит робота

Сам ост робота


Доля (частка) оцінки за модуль (%) у підсумковій оцінці знань з дисципліни

5


15

15

15

15

20

15

100


<...>
13. Методичне забезпечення

 1. Петровський Е. П. Джерела з історії України (Програма та методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу історичного факультету денного відділення спеціалізації «історія України» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Одеса, 2012. − 28 с.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Батаєва Т.В. Источниковедение истории СССР: Учебное пособие. – М, 1983.

 2. Борщевський В.Я. Источниковедение истории СССР: Учебное пособие. – М., 1985.

 3. Голіков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории / Под общ. ред. А.Г.Голикова. – М.: РОССПЭН, 2000. – 440 с.

 4. Джерелознавство історії України. Довідник. – К.,1998.

 5. Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. – К., 1986.

 6. Історичне джерелознавство. Навчальне видання / Калакура Я.С., Войцехівська І.Н., Павленко С.Ф. та ін. – К.: Либідь, 2002. – 486 с.

 7. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д.Ковальченко. – М., 1973.

 8. Макарчук С.А. Писемні джерела з історії України: Курс лекцій. – Львів: Світ, 1999.

 9. Макарчук С.А. Історичні неписемні джерела: Курс лекцій. – Львів: Світ, 2002.

 10. Специальные исторические дисциплины: Учебное пособие для студентов специальности "Историография и источниковедение". – К.,1992.


Допоміжна

До змістовного модулю 1:

 1. Булыгин И.А. Предмет и задачи источниковедения: Текст лекций. – М., 1983.

 2. Войцехівська І.Н. Володимир Іконников. Джерелознавчі студії. – К., 1999.

 3. Евграфов Е.М. Кинофотодокументы как исторический источник: Учебное пособие. – М., 1973.

 4. Джерелознавство історії України. Довідник. – К.,1998.

 5. Источниковедение: Теоретические и методологические проблеми. – М., 1969.

 6. Крип'якевич І. Нарис методики історичних досліджень // Український історичний журнал. – 1967. – № 2–4, 7–10.

 7. Лукашевич О.А. Манжула К.В. Хрестоматія з теоретичного джерелознавства: Навч. посібник. – Кіровоград, 1998.

 8. Петряев К.Д. Гносеологические и методологические основи источниковедения. – К. – Одесса, 1978.

 9. Проблеми історіографії та джерелознавства історії України. Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 1991. Санцевич А.В. Методика исторического исследования. 2-е изд. – К., 1990. Стрельский В.И. Теория и методика источниковедения истории СССР. – К., 1968.

 10. Теория и методика историографических й источниковедческих исследований. Межвузовский сборник научных трудов. – Днепропетровск, 1989.

 11. Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и терминологии. – М., 1983.

 12. Черноморский Н.Н. Мемуары как исторический источник. – М., 1959.

 13. Джерелознавство історії України. Довідник. – К., 1998.

 14. Журба О.І. Київська археографічна комісія. 1843–1921. – К., 1993.

 15. Кметь В., Турмис Н., Шуст Р. Стан і перспективи розвитку спеціальних історичних дисциплін // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за редакцією

 16. Леоніда Зашкільняка. – Л.: ЛНУ ім.І.Франка, 2004. – С. 229-259.

 17. Історія української археографії. Персоналії.Вип. 1. – К., 1993.

 18. Козлов В.П. Колумбы российских древностей. – М., 1985.

 19. Павленко С.Ф. До питання про періодизацію історіографії українського джерелознавства // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Історія. Вип.54. – К., 2001.

 20. Санцевич А.В. Джерелознавство з історії Української РСР післявоєнного періоду. – К., 1972.

 21. Санцевич А.В. Джерелознавство з історії Української РСР (1917 – 1941). – К., 1981.

 22. Хмарський В.М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський. – Одеса, 1998.

 23. Яковлєв С.О. Українська радянська археографія. – К.,1965.До змістовного модулю 2:

 1. Антонович В.Б. Курс лекцій з джерелознавства. 1880–1881. – К., 1995.

 2. Багалій Д. Нарис української історіографії. Т.1. Літописи. – К., 1923;

 3. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и погомков (IX–XII вв.). Курс лекций. – М., 1998.

 4. Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е.А.Мельниковой. – М., 1999.

 5. Клейн Л.С. Археологические источники: Учебное пособие. – Л., 1972.

 6. Крип'якевич І. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму. – К., 1962.

 7. Марченко М.І. Українська історіографія. – К. 1959.

 8. Орлов А.С. О галицко-волынском летописании // Труды От древнерусской литературы Института литературы АН СССР. – 1947.

 9. Приселков М.Д. История русского летописания ХІ–ХV ст. – Л 1940.

 10. Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказання, былины, летописи. – М., 1963.

 11. Свердлов Б.М. От "Закона Русского" к "Русской правде". – М., 1988.

 12. Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992.

 13. Толочко П.П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.

 14. Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению Белоруссии феодального периода. – М, 1973.

 15. Антонович В.Б. Курс лекцій з джерелознавства. 1880–1881. – К., 1995.

 16. Багалій Д. Нарис української історіографії. Т. 1. Літописи. – К., 1923; Т. ІІ. Джерелознавство. – К., 1925.

 17. Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець. – К., 1971.

 18. Джерелознавство і історіографія історії України XVI – першої половини XVII ст.: Матеріали до бібіліографії. – К., 1993.

 19. Ісаєвич Я.Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI–XVIII ст. – К., 1972.

 20. Клепацький П. Огляд джерел до історії України. – Кам'янець-Подільський, 1920.

 21. Ковальський М.П. Актуальні проблеми джерелознавства історії України ХVІ–ХVІІ ст. // Український археографічний щорічник. – 1992. – Т. І. – С. 261–273.

 22. Ковальский Н.П. Источники по истории Украины XVI – XVII вв. в

 23. Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА. – Днепропетровск, 1972.

 24. Ковальский Н.П. Источниковедение истории Украины XVI – XVII вв. – Днепропетровск, 1978 – 1979. – Т.1-4.

 25. Ковальский Н.П., Мьщык Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI – XVII вв. – Днепропетровск, 1984.

 26. Крип'якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст. // Львівські історичні праці. Джерела. Вип.2. – Львів, 1994.

 27. Приселков М.Д. Летописание Западной Украины и Белоруссии // Ученые записки ЛГУ. – 1941. – № 61.

 28. Тодійчук О.В. Україна XVI – XVIII ст. в трудах Московского общества истории и древностей российских. – К., 1989.

 29. Бойко А. Південна Україна останньої чверті XVIII ст.: аналіз джерел. – К., 2000. – 308 с.

 30. Герасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVIII ст. // Львівські історичні праці. Джерела. Вип. І. – Львів, 1994.

 31. Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Зб. документів / Упоряд., автор передмови та комент. В.Й.Горобець; відп. ред. Л.А.Дубровіна. – К.: Наукова думка, 1993. – 392 с.

 32. Литовченко М.А. Джерела з історії України XVIII ст. – Харків, 1970.

 33. Мыцык Ю.А. Анализ источников истории освободительной войны украинского народа 1648 – 1654 годов. – Днепропетровск, 1983.

 34. Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. – Дніпропетровськ, 1996.

 35. Мыцык Ю.А. Украинские летописи XVII века. – Днепропетровск, 1978.

 36. Тодійчук О.В. Україна XVI – XVIII ст. в трудах Московского общества истории и древностей российских. – К., 1989.

 37. Швидько А.К. Анализ источников по социально-экономической истории Левобережной Украины (вторая половина XVII – первая половина ХУШст.): Учеб. пособие. – Днепропетровск, 1981.

 38. Антонова С. И. Материалы законодательства периода капитализма как исторический источник. – М, 1976.

 39. Ерошкин Н. П. Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России. – М., 1967.

 40. Источниковедение истории СССР XIX – начала XX в. – М., 1970.

 41. Крутиков В.В. Источники по социально-экономической истории Украины периода капитализма (1861–1900) – Учеб. пособие. – Днепропетровск, 1980.

 42. Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX века. – М, 1979.

 43. Альохін Д.С., Уманська Н.М. Статистики народного господарства і культури Української РСР: Бібліографічний покажчик. – К., 1968.

 44. Варшавчик В.А. Историко–партийное источниковедение: Теория, Методология. Методика. – К., 1984.

 45. Голубцов В.С. Мемуари как источник по истории советского общества – М, 1970.

 46. Дмитрієнко М.Ф. Листівки більшовицьких організацій України 1917 – 1920 рр. як історичне джерело. – К., 1980.

 47. Дробижев В.З., Дунаевский В.А., Кукушкин В.С. История советского общества в воспоминаниях современников 1917 – 1957 гг.: Аннот. указатель мемуарной литературы. – М., 1958.

 48. История советского общества в воспоминаниях современников. Аннот. указ. мемуарной литературы. Ч.2. Вып.1. Журнальные публикации 1917 – 1927 гг. – М.,1961; Ч.2. Вип.2. Журнальные публикации 1928–1957 гг. – М., 1967.

 49. Комаренко Н.В. Установи історичної науки в УРСР. 1917–1937рр. – К., 1973.

 50. Періодичні видання Української РСР. 1917 – 1960: Газети, журнали: Бібліогр. довідник. – X., 1968.

 51. Підгаєцький В.В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії України XX століття. Навч. посіб. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2000. – 392 с.

 52. Преса Української РСР. 1918 – 1975. Наук.-стат. довід. – X., 1976.

 53. Сидоренко В.П. Преса як джерело з історії робітничого класу України в період соціалістичного будівництва. – К., 1975.

 54. Стрельский Г.В. Мемуари как источник изучения истории Великого Октября на Украине. – К., 1978.

 55. Архівні Установи України. Довідник. – К., 2000. – 259 с.

 56. Государственные архивы Союза ССР: Краткий справочник. – М., 1970.

 57. Гудзенко Л.М., Дмитриєнко М.Ф., Шелюх Т.М. Радянські видання

 58. документальних матеріалів з історії України (1917–1968): Бібліографічний Покажчик. – К., 1970.

 59. Державні архіви УРСР: Короткий довідник. – К., 1972.

 60. Радянські видання документальних матеріалів з історії України. 1917 – 1968. Бібліогр. покажчик. – К., 1970.

 61. Справочник научного работника: Архивы, документи, исследователь. – Львов, 1979.

 62. Українська археографія: Сучасний стан і перспективи розвитку. – К., 1988.

 63. Джерелознавство та історіографічні проблеми історії України. Теорія та методи. Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 1995.

 64. Едиційна археографія в Україні у XIX – XX ст.: Плани, проекти, програми видань. Вип. 1. – К., 1993.

 65. Історичні джерела та їх використання. Вип. 1. – К.,1964; Вип. 2. – К., 1966; Вип. 3. – К., 1968; Вип. 4. – К., 1969; Вип. 5. – К., 1970; Вип. 6. – К., 1971; Вип. 7. – К., 1972.


Інформаційні ресурси

Бібліотечка кафедри історії України

Матеріали НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

– Інтернет-ресурси: 1. http://www.nbuv.gov.ua

 2. http://history.org.ua

 3. http://www.archives.gov.ua

 4. http://undiasd.archives.gov.ua

 5. www.memory.gov.ua/ДОДАТКИ

Пекрелік запитань для заліку

1. Специфіка історичного пізнання. Поняття історичного джерела.

2. Предмет і завдання джерелознавства. Джерелознавство як комплексна дисципліна.

3. Методологічні принципи джерелознавства.

4. Методи (загальнонаукові) джерелознавства.

5. Методи (спеціальноісторичні) джерелознавства.

6. Джерелознавство в системі історичних і інших суспільних наук.

7. Джерелознавство та система спеціальних історичних дисциплін.

8. Джерелознавство на уроках історії в середній школі.

9. Характеристика основної навчальної літератури по джерелознавству.

10. Основні сховища джерел по вітчизняній історії. Джерелознавство та архівознавство.

11. Проблема класифікації історичних джерел. Поняття про класифікацію. Класифікація історичних джерел по типах.

12. Класифікація письмових історичних джерел.

13. Матеріальні джерела, їх характеристика.

14. Лінгвістичні джерела. Усні (фольклорні) джерела.

15. Етнографічні джерела. Фольклор як джерело.

16. Кінофотодокументи як історичне джерело. Фонодокументи як історичне джерело.

17. Вітчизняне джерелознавство 19 – початку 20 ст.

18. Вітчизняне джерелознавство 20 – початку 21 ст.

19. Закордонне джерелознавство 19 – початку 21 ст.

20. Структура джерелознавчого дослідження.

21. Історичні умови виникнення джерела. Роль історичної хронології в науковій критиці джерел.

22. Проблема авторства джерела.

23. Текст і його функціонування в культурі («великий час»).

24. Перекладна література в Київської Русі як історичне джерело

25. Оригінальні літературні твори Х–ХVІІ ст. як історичне джерело.

26. Значення та особливості літописання. Хронографи.Методи вивчення.

27. Пам'ятники законодавства Х–ХVІІ ст. як історичне джерело і методи їх вивчення.

28. Пам'ятники староруського канонічного права.

29. Актовий матеріал як історичне джерело і методи його вивчення.

30. Твори іноземців (опис подорожей у Східну Європу і на Україну) ХІV–ХУІІІ ст. як історичне джерело.

31. Загальні властивості історичних джерел нового часу ХVІІІ – початку ХХ ст.

32. Масові джерела. Статистика (ХVІІІ – початок ХХ ст.) як історичне джерело.

33. Публіцистичні твори, Їх характерістика, класіфікація, наукова критика, значення як історичного джерела (ХVІІІ ст.).

34. Публіцистичні твори, Їх характерістика, класіфікація, наукова критика, значення як історичного джерела (ХІХ – початок ХХ ст.).

35. Періодична преса (ХУІІІ – початок ХХ ст.) як історичне джерело.

36. Періодична преса ( 1917–1991 рр.) як історичне джерело.

37. Періодична преса (1991 рр. – початок ХХІ ст.). як історичне джерело

38. Джерела особистого походження (мемуари, щоденники, есе, сповідь, приватне листування) (ХУІІІ – початок ХХ ст.).

39. Джерела особистого походження (мемуари, щоденники, есе, сповідь, приватне листування) радянського періоду.

40. Зміни історичних джерел при переході від нового часу до новітнього.

41. Історичні джерела радянського періоду. Особливості радянських джерел.

42. Історичні джерела еміграції (загальна характеристика).

43. Історичні джерела сучасного періоду (загальна характеристика).


<...>Скачати 227.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка