Патенти. Основи патентного права Об' єкти патентування Патент на винахідСкачати 207.16 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір207.16 Kb.

1. Патенти. Основи патентного права

2. Об' єкти патентування

2.1 Патент на винахід

2.2 Патент на корисну модель

2.3 Патент на промисловий зразок

3. Умови патентоспроможності
Вступ

Патент - документ, що засвідчує авторство на винахід та викточне право на використання його протягом певного строку. Патент видається державним патентним відомством винахіднику або його правонаступнику. Дія патенту розповсюджується тільки на територію держави, в якій його видано. Строк дії патенту встановтоється національним законодавством (як правило, 15-20 років). Патент може бути оскаржено і анульовано на законодавчій основі.

З поняттям патент тісно пов язании юридичнии термін патентна чистота , який означає, що машину, прилад, технологічний процес, матеріал, продукт тощо можна використовувати (виготовити, ввезти для продажу) в даній державі без порушення прав патентовласника [1].


1. Патенти. Основи патентної охорони

E широкому розумінні «патент» є комплексом виключних прав на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, які держава гарантує патентовласнику , тобто винахіднику або особі, якій винахідник передав виключні майнові права. Надання виключних прав державою здійснюється на заздалегідь визначений період часу в обмін на контрольоване та публічне розкриття патентовласником суттєвих ознак винаходу.

У вузькому розумінні «патент» є охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід.

Термін «патент» походить від латинського слова «patere», що означає «класти на огляд» (тобто - робити доступним для широкого загалу), а також від словосполучення «letiers patent», що у середньовіччі означало документ, виданий монархом або урядом на засвідчення того, що певна особа чи підприємство мають виключні права або монополію на певний вид діяльностіПатент діє на території тієї держави, яка його видала. Патент може бути виданий на ім'я автора або іншої фізичної чи юридичної особи (за умови їх згоди).

Патент надає право власнику виключне порушувати право забороняти іншим патент. Лише патентовласник може надати згоду на використання винаходу або передати виключні майнові права на використання патенту. Однак патент не обов'язково надає винахіднику право використовувати запатентований винахід. У тому випадку, якщо патент виданий на вдосконалення до винаходу, який охороняється патентом, власник патенту на вдосконалення не зможе розпочати виробництво вдосконаленого винаходу не отримавши дозволу від власника патенту на оригінальний винахід.

В деяких країнах існує набір законодавчих актів, які дозволяють державі у випадках, коли винахід має особливо важливе значення для країни, але з патентовласником не досягнуто угоди про видачу ліцензії або передачу патенту, примусово викуповувати патент з виплатою винагороди власнику.

Як спосіб захисту патентовласника, законодавством багатьох країн передбачені штрафні санкцій при ввезенні на територію країни виробів, в яких втілено аналогічний винахід (штрафи, накладання арешту на ввезені товари, пред'явлення позову про відшкодування збитків, тощо) [1].

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить суспlльним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Об'єктом винаходу може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини);

- спосіб.

Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою. Згідно з цим


Законом не можуть одержати правову охорону:
1. відкриття, наукові теорії та математичні методи;

2. методи організації та управління господарством;

3. плани, умовні позначення, розклади, правила;

4. методи виконання розумових операцій;

5. програми для обчислювальних машин;

6. результати художнього конструювання;

7. топології інтегральних мікросхем;

8. сорти рослин і породи тварин тощо.


Особливості охорони прав на віднесені до державної таємниці винаходи (корисні моделі) визначаються спеціальним законодавством. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом. Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Відомства.

Строк дії патенту на корисну модель становить п'ять років від дати подання заявки до Відомства і продовжується Відомством за клопотанням власника патенту, але не більш як на три роки.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Дія патенту, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом [2].

патентна формула - коротке формулювання об' єкта патентного захисту, яким закінчується патентний опис. на основі патентної формули визначається обсяг прав патентовласника.

В основі патентного права лежить принцип територіальності згідно якого правова охорона винаходу надається лише у межах території країни, компетентним відомством якої було здійснено експертизу патентоздатності. Територіальний характер дії патенту переборюється завдяки укладанню міжнародних угод, наприклад, Конвенція про єдине патентне право країн ЄС.Патент України на винахід

Особа, яка бажає одержати патент на винахід і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (Укрпатент), який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок

Заявку подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки визначені "Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель", затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 року И2 22, зареєстровані в Міністерстві юстиції України за И2 173/5364 від 27.02.2001 (далі Правила) і є обов'язковими для заявників. За наявності кількох заявникlв, один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник).

За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований відповідно до "Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 за N2 545 У редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 за N2 938 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 за N2996 або інша довірена особа.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації і Республіки Білорусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне місце проживання в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Укрпатенту.

Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає на території України чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Заявка - це сукупність документів, необхідних для видачі патенту України на винахід.

Заявка повинна стосуватися одного або групи винаходІВ, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).Заявка складається українською мовою і повинна містити: • заяву про видачу патенту України на винахід;

• опис винаходу;

• формулу винаходу;

• креслення (якщо на них є посилання в описі);

• реферат.

Форма заяви наведена у Додатку до Правил.


До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція (форма N2042005). Терміни і порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені у "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності", що затверджено Постановою Кабінету

Міністрів України від 23 грудня 2004 року N2 1716 (далі - Положення).

Строк подання документа про сплату збору за подання заявки може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців (ч.ll СТ.12 Закону). Клопотання про продовження пропущеного строку разом із документом про сплату збору за продовження строку повинно надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення строку.

Якщо заявник згідно з чинним законодавством України має пшьги у сплаті зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, то до заявки додається клопотання про надання пільги та завірена копія документа, що підтверджує право на пільгу. Копію подають до кожної заявки.

Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником довіреність (копію довіреності), що засвідчує його (її) повноваження.

Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, то він має додати до заявки таю документи: заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенцll; копlю попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом. Ці документи мають бути подані до Укрпатенту разом із матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом строку [3].

Укрпатент проводить формальну експертизу заявок, поданих до Держдепартаменту, щодо яких прийняті рішення про встановлення дати подання. Експертизу заявки за формальними ознаками проводять без спеціального клопотання заявника.

Першим документом щодо формальної експертизи, який має бути направлений заявнику не пізніше 6 місяців від дати подання заявки, може бути відповідний запит, повідомлення або рішення.

Під час формальної експертизи перевіряють:

- зазначення виду патенту об'єкта правової охорони матеРІалах заявки;

- відповідність об'єкта, що заявляється, мовам надання правово! охорони відповідно до 1-3 частин статті 6 Закону;

- наявність та правильність подання документів, статті 15 закону, якщо за заявкою заявлено пріоритет;

- наявність документа про сплату збору за подання заявки та передбачених у дотримання встановлених до нього вимог;

- дотримання порядку подання заявки, включаючи правильність оформлення довіреності;

- наявність документів у складі заявки відповідно до пункту 3.1 Правил складання;

- відповідність заявки вимозі єдиності винаходу (корисної моделі);

- дотримання вимог до оформлення додаткових матеріалів та порядку їх подання (за наявності таких у матеріалах заявки) відповідно до пункту 7 цих Правил;

- правильність визначення класифікаційного (их) індексу(ів) відповідно до діючої редакції МІІК, якщо він (вони) визначений(ні) заявником (якщо заявник не визначив цей (ці) індекс(си), то його (їх) визначає Укр патент) [4].


2. Об' єкти патентування

Найбільш поширеною є категоризація патентів за об'єктами промислової власності, на які вони видаються. За цією категоризацією виділяють наступні

види патентІВ:

1. Патент на винахід

2. Патент на корисну модель

3. Патент на промисловий зразок.


2.1 Патент на винахід

Винахід технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що засвідчується особливими правоохоронним документом - патентом.

Винаходом може бути пристрій, спосіб, речовини, застосування пристроїв за новим раніше невідомим призначенням, штами мікроорганізмів, культура клітини рослин і тварин.

Патент на винахід N1 був виданий Державним патентним ВІДОМСТВОМ України 30 листопада 1992 року. Цей патент охороняв спосіб отримання антифрикційного матеріалу для поверхонь тертя. Власником патенту став Микола Костянтинович Ященко. Станом на 2007 рік цей патент вже не є чинним [1].Винахід - це ідея, що робить можливим практичне розв'язання конкретної технічної проблеми у різних галузях. Як правило, винаходи охороняються патентами, які звуться - "патенти на винахід". Більшість країн світу, як і Україна, надають правову охорону винаходам за допомогою патентів. Хоча є декілька країн, у яких використовуються і інші форми захисту винаходів, наприклад, авторське СВІДОЦТВ0.
Основна мета світової патентної системи - забезпечення прогресу у різних галузях промислових технологій. З цією метою передбачено заохочення авторів технічних удосконалень та сприяння розкриттю останніх для загального блага. Це, безперечно краще, ніж таємне використання винаходів. Будь-яка особа, яка удосконалила той або інший оригінальний виріб чи спосіб його виготовлення, нову речовину тощо, може, після розкриття всіх деталей Патентному відомству своєї чи іншої країни, одержати певний набір виключних прав на обмежений час. По закінченню цього періоду винахід входить до загальнолюдської технічної скарбниці.

Потреба надання виключних прав автору обгрунтовується дуже просто. Адже, якщо б винахідник не розробив і не розкрив свій винахід, то ніхто так і не зміг би скористатися ним як на момент виникнення, так і у будь-який час після цього і усе могло б взагалі залишитись невідомим. Крім того, надання монопольних прав активно сприяє впровадженню корисних новацій, тому що це надійний шлях здобуття матеріальної винагороди заявником.

У результаті використання винаходу самостійно останній одержує матеріальні переваги перед конкурентами або дістає зиск завдяки дозволу на використання винаходу, що надається третій особі за ліцензійною угодою.

Права, що надаються патентом, визначаються патентним законодавством країни, яка його видала. Ці права, називаються виключними правами на

використання винаходу 1, як правило, означають:

- у випадку патенту на пристрій - право виготовлення, використання, продажу і імпортування виробу, котрий містить у собі винахід;

- у випадку патенту на спосіб - право використовувати спосіб, який включає винахід, а також право виготовляти, використовувати, продавати 1

імпортувати вироби, котрі були виготовлені за допомогою цього способу.

Як вже згадувалось, особа, яка використовує запатентований винахід без дозволу патентовласника, чинить протиправні дії. Однак, з цього правила існують певні винятки. Патентне законодавство більшості країн, і України також, передбачає випадки, у яких запатентований винахід може бути використаний і без згоди патентовласника. Наприклад, не вважається протиправним використання винаходу від імені держави особою, яка діє в інтересах суспільства на основі так званої примусової ліцензії.

Примусова лщензія є дозволом на використання винаходу, що видається уповноваженою

на це урядовою установою. У нашій країні - це Державний департамент інтелектуальної власності. Як правило, такі дії передбачається законом у виключних випадках. За законодавством України це запроваджується тільки тоді, коли юридична особа, яка бажає використати запатентований винахід, не в змозі дістати прямий дозвіл патентовласника. Умови видачі примусових ліцензій докладно регулюються законодавством країн, де видали патент на цей винахід. Так постанова про видачу примусової ліцензії, як правило, включає обов'язкову вказівку про винагороду для патентовласника. Однак слід пам'ятати, що такі постанови можуть заперечуватись патентовласником у судовому порядку.
2.2 Патент на корисну модель

Іншою формою охорони винаходів є реєстрація та видача патентів на корисну модель. Вислів корисна модель використовується для назви певних видів винаходів. У більшості національних законодавств, і українського також, у цю категорію включаються винаходи в області механіки.

Об'єктами корисних моделей є пристрої та пристосування.

Корисні моделі, як правило, відрізняються від винаходів, на які видаються звичайні патенти, за такими трьома параметрами:

- рівнем проведеної експертизи (проводиться лише формальна експертиза, в ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані корисною моделлю, і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам);

- максимальний термін охорони, передбачений законом для корисної моделі, значно менший ніж у випадку винаходу;

- мито за видачу та підтримання чинності корисної моделі, як правило,

також менше ніж для винаходу.


Більше того, у деяких країнах також існують певні розходження в процедурі надання охорони корисної моделі. Дана процедура займає звичайно менше часу і простіша ніж у випадку патенту на винахід. Останнє, деколи, робить цей вид охоронного документа досить привабливим для використання за обмежені фінансові можливості і потребі прискорення впровадження винаходу.

Корисні моделі покликані заохочувати винахідників до більш активного використання власних знань та bmlнь винахідників у справі вдосконалення виробництва. Крім того, така схема прискореного надання правової охорони винаходам дуже корисна у процесі пошуку інвесторів. Адже кошти, що вкладаються в розробку і охорону технічних рішень, які задовольняють критеріям патентоспроможності, швидше обертаються і приносять більше дивідендів, що не може не цікавити потенційних інвесторів. Причому вартість такої охорони значно менша, а процедура звичайно простіша і коротша ніж у випадку з патентами на винахід. Як наслідок, корисні моделі являють значний інтерес для малого та середнього бізнесу і є дієвим інструментом розвитку економіки країн, що розвиваються.

Слід зауважити ще один з аспектів використання охорони винаходів у вигляді патентів на корисну модель. Деякі винаходи просто не відповідають усім вимогам патентоспроможностl, наприклад, не мають відповідного винахідницького рівня. У такому випадку корисна модель стає компромісним рішенням. Однак треба бути свідомим того, що, з іншого боку, система звичайних патентів не застосовується до незначних технічних удосконалень і тим самим не девальвується [5].
2.3 Патент на промисловий зразок

У самому широкому плані промисловий зразок може бути визначений як орнаментальне або естетичне зовнішнє оформлення конкретного виробу. Орнаментальне зовнішнє оформлення може включати у себе форму і (або) орнамент і (або) колір виробу. Крім того, це орнаментальне або естетичне оформлення має бути приємним для погляду. Виріб повинен легко

Пl}Щаватися промисловому тиражуванню. Звідси і назва "промисловий зразок". Якщо цей останній критерій не задовольняється, об'єкт кваліфікується як твір мистецтва, і підпадає під охорону за законом про

. .


авторсьКІ права, а не про промислову власНІСТЬ.

У відповідності до законодавства ряду країн, для того щоб підпадати під охорону, промисловий зразок має бути новим; за законами інших країн, він має бути оригінальним тощо. В Україні промисловий зразок підпадає під охорону, якщо він відповідає умовам патентоспроможності, тобто - є новим і

промислово придатним.

Промислові зразки, за звичай, охороняються вІД недозволеного виготовлення виробів або їх імітації. Термін охорони у різних країнах різний і складає від 5 до 15 років. В Україні промисловий зразок охороняється протягом 10 років.

У світовій практиці документ, що засвідчує охорону промислового зразка, може зватися СВІДоцтвом про реєстрацію або патентом. В останньому випадку до слова "патент" завжди має додаватися вислів "на промисловий

зразок". в Україні промисловий зразок охороняється патентом.

[5].

Відносини, ЯКІ виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" (із змінами, внесеними згідно ІЗЗаконом NQ 2188 -ІІІ (2188-14) від 21.12.2000 р.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 1 О рОКІв вІД дати подання заявки до Укрпатенту і продовжується за клопотанням власника, але не більше як на п'ять років.

Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка). Патент України на промисловий зразок діє тільки на території України.

Право на одержання патенту має:

• автор;

• роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше;

• правонаступник автора або роботодавця.

Патент на промисловий зразок надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, та забороняти його використання всім іншим особам без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається відповідно до Закону порушенням прав, що надаються патентом.

Права, що випливають з патенту, діють з дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Порядок проведення експертизи заявок на промислові зразки визначений "Правилами проведення експертизи заявки на промисловий зразок", що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за N~ 232/768 від 24.07.1995 р.

За заявкою на промисловий зразок після встановлення дати її подання проводиться формальна експертиза, під час якої відповідність промислового зразка умовам патентоспроможностl, а саме - новизні та промисловій придатностl, не встановлюється.

На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявностl документа про сплату державного мита за видачу патенту здійснюється публікація відомостей про видачу патенту у офіційному бюлетені Держдепартаменту "Промислова власність".

Одночасно з публікацією здійснюється державна реєстрація патенту на промисловий зразок. Держдепартаментом здійснюється видача патенту у місячний строк після державної реєстрації патенту.

Будь-яка особа має право запатентувати промисловий зразок в іноземних державах.

До подання заявки на одержання охоронного документа на промисловий зразок в орган іноземної держави заявник зобов'язаний подати заявку до Укрпатенту. Одночасно йому необхідно повідомити Держдепартамент про наміри здійснити таке патентування.

Основним нормативним документом, що визначає порядок подання повідомлення до Держдепартаменту про наміри здійснити патентування в іноземних державах, є "Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах", що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 червня 1995 р. за NQ 163/699.

У разі відсутності заборони протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до Держдепартаменту заявку на одержання патенту на промисловий зразок може бути подано в орган іноземної держави. В необхідних випадках Держдепартамент може дозволити запатентувати промисловий зразок в іноземних державах раніше зазначеного строку.

3. Умови патентоспроможності

Не всівинаходи є патентоспроможними. У більшості випадКІВ Закон передбачає, що для того, щоб бути патентоспроможним, винахід повинен бути новим, мати винахідницький рівень і можливість промислового використання. Ці три вимоги відомі як умови патентоспроможності.

Зазвичай у світі розрізняються винаходи виробу та способу. Винахід нового сплаву є прикладом винаходу виробу. Винахід способу одержання нового сплаву є прикладом винаходу способу. Відповідно і патенти мають назву "патент на пристрій" або "виріб і патент на спосіб".

Охорона, що надається патентом на винахід, означає, що будь-хто з бажаючих використати винахід має спочатку одержати дозвш на таке використання від особи, яка є власником патенту, тобто патентовласника. Використання запатентованого винаходу без такого дозволу власника є протизаконним. Строк охорони, що надається патентом обмежений і у більшості країн складає 20 років після дати подачі заявки на його одержання.


Умови патентоспроможності винаходу
1. Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

2. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу можуть враховуватися лише окремо.

3. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

4. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу патенту України та міжнародної заявки, в якій зазначена Україна, в тій редакції, в якій її було подано спочатку, за умови, що ця заявка або виданий за нею патент згодом будуть опубліковані у встановленому порядку І що дата подання такої заявки або, якщо заявлено пріоритет, дата її пріоритету передує відповідній даті, зазначеній у пункті 3 цієї статті.

5. На визнання винаходу патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

6. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у пункті 4 цієї статті, до уваги не береться.

7. Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.


Умови патентоспроможності корисної моделі

1. Корисна модель відповідає умовам патентоспроможносТl, якщо вона є новою І промислово придатною


2. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Конструкції, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни можуть враховуватися лише окремо.

3. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

4. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу патенту України та міжнародної заявки, в якій зазначена Україна, в тій редакції, в якій її було подано спочатку, за умови, що ця заявка або виданий за нею патент згодом будуть опубліковані у встановленому порядку І що дата подання такої заявки або, якщо заявлено пріоритет, дата її пріоритету передує відповідній даті, зазначеній у пункті З цієї статті.

5. На визнання корисної моделі патентоспроможною не впливає розкриття інформації про неї винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

6. Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.
Умови патентоспроможності промислового зразка
Істотність ознаки промислового зразка визначається й участю у створенні зорового образу виробу, що дозволяє безпомилково виділити його з ряду аналОГІчних.

Несуттєві ознаки не впливають на формування зорового образу об'єкта.

Звичайно, поділ ознак за суттєвістю досить умовний. Залежно від характеру об'єкта, мети дизайнерського рішення тощо однієї і тої самої ознаки можуть вважатися суттєвими або ні.

ЯК правило, СУТТЄВІ ознаки промислового зразка в сукупності розташовуються у певній послідовності:

- образне рішення об'єкта;

- склад І кшькість основних композиційних елементів;

- форма виробу чи (і) його частини (об'ємна характеристика, обрис, силует);

- взаємне розміщення елементів (композиційне або компонувальне рішення);

- пластичне рішення об'єкта або його елементів;

- колористичне рішення;

- декоративне рішення;

- матеріал.

пояснити термін "промислова придатність промислового зразка" в принципі не складно. Якщо певний об'єкт не можна відтворити промисловим способом, тобто його не можливо тиражувати за допомогою технологій масового виробництва, то такий виріб скоріше за все є витвором мистецтва і підпадає під охорону, як об'єкт авторського права.

Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, які раніше надійшли до Установи.

Промисловий зразок, на який вимагається правова охорона, повинен бути новим по відношенню до інших зразків, створених в усіх інших частинах

світу, причому без будь-якого обмеження у часі і методів розкриття. Як відомо, для цього застосовуються будь-які доступні візуальні або словесні засоби.

Однак, що це за правило, якщовоно не має винятків. Тому передбачено виняток або спеціальний випадок розкриття інформації, який не впливає на новизну промислового зразка.

По-перше, якщо таке розкриття відбувається протягом визначеного періоду часу - шести місяців до дати подання заявки до Установи або. якщо заявлено пріоритет, до дати 11 пріоритету.

По-друге, виняток стосується розкриття промислового зразка: - власником на офіційних або офіційно визнаних виставках;

- власником під час проведення експериментів, подання в друкованих виданнях або у працях наукових конференцій;- без дозволу власника шляхом недобросовісного використання, порушення конфіденційності тощо [5].

Скачати 207.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка