Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в україні освітній рівень: магістрСкачати 154.22 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір154.22 Kb.
ТипПрограма

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Освітній рівень: магістр (освітньо-професійна програма)

Семестр:  I, ІІ

Обсяг дисципліни: 90

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3);

аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні – 16).

Лектор: к.ю.н., доц. Палюх Л.М.

Результати навчання:

Знати:

норми кримінального права України, що визначають особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, правові позиції, розроблені судовою практикою, а також відповідні положення, розроблені наукою кримінального права, що стосуються таких питань:

- обумовленості особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх;


 • заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до неповнолітніх – їх система, види, особливості їх застосування до неповнолітніх;

 • особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності,

 • особливості звільнення неповнолітніх, осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці, від покарання та його відбування, особливості зняття та погашення судимості осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці;

 • судову практику у кримінальних провадженнях про злочини, суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми;

 • розроблені юридичною наукою шляхи подолання колізій, прогалин у законодавстві, що регулює окремі питання, що стосуються кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Вміти:

- на практиці застосовувати кримінальне законодавство, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх;

- вміти на практиці розмежовувати поняття виключення кримінальної відповідальності, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання, виходячи з цього, правильно застосовувати положення кримінального процесуального законодавства України у кримінальних провадженнях про злочини (суспільно небезпечні діяння), вчинені неповнолітніми;

- встановлювати відповідність процесуальних актів органів досудового слідства, прокуратури, суду у справах про злочини, суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми, вимогам законності, обґрунтованості, виходячи з положень законодавства України, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.Анотація навчальної дисципліни:

Метою даної навчальної дисципліни є вивчення законодавства, судової практики у справах про злочини, суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми, наукових положень щодо шляхів вирішення проблемних питань застосування кримінального законодавства про особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Зокрема, у процесі вивчення цієї дисципліни студенти мають змогу оволодіти положеннями кримінального законодавства України, правовими позиціями, розробленими судовою практикою щодо особливостей застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, особливостей звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, особливості звільнення неповнолітніх, осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці, від покарання та його відбування, особливості зняття та погашення судимості осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці. Освоєння теоретичного матеріалу поєднане з вивченням матеріалів судової практики у кримінальних провадженнях про злочини, суспільно небезпечні діяння вчинені неповнолітніми.Рекомендована література:

Базова

 1. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін – К.: Атіка, 2004.

 2. Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції. Науково-практичний посібник / За загальною редакцією члена-кореспондента Академії правових наук, доктора юридичних наук, професора В.С. Зеленецького та кандидата юридичних наук, доцента Н.В. Сібільової. – Серія «Юридичний Радник». – Х.: Страйд, 2006.

 3. Ковтун Н.Я. Поняття, система та види додаткових покарань для неповнолітніх за КК України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковтун Наталія Ярославівна ; Нац. акад. прокуратури України. - К., 2010.

 4. Назимко Є.С., Єгорова Ю.В. Умовне звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному праві України (генеза, види, подальший розвиток): монографія / Є.С. Назимко, Ю.В. Єгорова. – Київ : ВД «Дакор», 2016. – 200 с.»

 5. Назимко Є.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх : монографія / Єгор Сергійович Назимко, вступне слово та загальна редакція д.ю.н., проф. О.М. Литвинова; Донецький юридичний інститут МВС України, Кримінологічна асоціація України. – К.: КНТ, 2015.

 6. Назимко Є.С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: ґенеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія: монографія / Є.С. Назимко. – К.: Юрінком Інтер, 2016.

 7. Ковтун Н.Я. Поняття, система та види додаткових покарань для неповнолітніх за КК України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковтун Наталія Ярославівна ; Нац. акад. прокуратури України. - К., 2010.

 8. Ковтун Н.Я. Поняття, система та види додаткових покарань для неповнолітніх за КК України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковтун Наталія Ярославівна ; Нац. акад. прокуратури України. - К., 2010.

 9. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування / Л.М. Палюх. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2010.

 10. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування / Л.М. Палюх. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2010.

Допоміжна література

 1. Березовська Н.Л. Покарання, пов'язані з виправно-трудовим впливом, що застосовуються до неповнолітніх [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Березовська Наталя Леонідівна ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2010.

 2. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] : монографія / Ю.В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. –  296 с.

 3. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін. – К.: Атіка, 2004. – 240 с.

 4. Бурдін В. Правова природа примусових заходів виховного характеру за Кримінальним кодексом України / В.М. Бурдін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.-2000.- №2.

 5. Бурдін В. Неповнолітня особа як суб'єкт злочину: окремі історичні аспекти / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2000.- № 35.

 6. Бурдін В.М. Окремі питання суб'єкта злочину в кримінальному праві / В.М. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2003.- Випуск 38.

 7. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін. – К.: Атіка, 2004.

 8. Бурдін В. Проблеми визначення кримінально-значимої періодизації
  віку особи / В.М. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2002.- Випуск 37.

 9. Бурдін В. Законодавче регулювання кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні / В. Бурдін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.-2001.- №36.

 10. Бурдін В. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання, що застосовується до неповнолітніх злочинців / В. Бурдін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р.- Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.

 11. Бурдін В. Особливості умовно-дострокового звільнення від покарання неповнолітніх / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.- 2001.- № 4.

 12. Бурдін В. Особливості умовного незастосування покарання до неповнолітніх злочинців / В. Бурдін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.- 2001.-№ 2.

 13. Вечерова Є. М. Некаральний кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні (кримінологічні засади) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Вечерова Євгенія Миколаївна ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О., 2010.

 14. Вінгловська О.І. Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України: Автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2000.- 20 с.

 15. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве / Л.В. Головко.- СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

 16. Григор'єва М.Є. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з її дійовим каяттям: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007.

 17. Гончар Т.О. Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2005.

 18. Гребеньков Г.В. Соціально – психологічні та кримінологічні аспекти впливу примусових заходів виховного характеру на формування правової свідомості неповнолітніх: монографія / Г. В. Гребеньков. - Донецьк: ДЮІ, 2008.- 187 с.

 19. Дащенко О.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Дащенко; Класичний приватний ун-т. — Запоріжжя, 2009.

 20. Дащенко О.В. Оцінка ефективності застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми, за кримінальним кодексом України [Текст] / О.В. Дащенко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. - № 4. – С. 77- 80.

 21. Ємець Ю.І. Вчинення злочину неповнолітніми як обставина, що пом'якшує покарання: психолого-юридична сутність: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Ємець Юлія Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2010.

 22. Єремій Г.О. Примусові заходи виховного характеру як одна із форм реалізації кримінально-правового впливу на неповнолітнього [Текст] // Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених: тези допов. всеукр. студ. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 27 березня 2008 р.) / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. - С. 133-135.

 23. Єремій Г.О. Примусові заходи виховного характеру: спірні питання правової природи [Текст] / Г.О. Єремій // Право і суспільство. – 2009. - № 4. – С. 107-111.

 24. Єремій Г. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності: проблеми реформування законодавства [Текст] / Г. Єремій // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: [матер. міжнар. наук.-практ. конф.] / Г. Єремій. (Миколаїв, 27-28 листопада 2009 р). – Миколаїв : Іліон, 2009. – С. 353-354.

 25. Єремій Г.О. Альтернатива кримінальній відповідальності неповнолітніх // Захист прав людини на сучасному етапі [Текст] : збірн. тез міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Київ, 7 грудня 2007 р.) / [за заг. ред. Д.М. Киценка]. – К. : Видавництво НАУ, 2007. – Ч. 2. – С. 41-45.

 26. Єремій Г.О. Гуманізація інституту звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності: шляхи реформування [Текст] // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку: [матер. кругл. столу] / Г.О. Єремій. (Одеса, 18 лютого 2011 року). – Одеса : Міжн. гуманіт. ун-т, 2011. – С. 29-33.

 27. Єремій Г.О. Гуманізація кримінальної відповідальності неповнолітніх: соціально-психологічний аспект [Текст] / Г.О. Єремій // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2010. - № 1. – С. 155-160.

 28. Єремій Г.О. Ґенеза звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] / Г.О. Єремій // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск: збірн. наук. праць. – К. : Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. - С. 458-461.

 29. Єремій Г.О. Міжнародно-правові чинники, що зумовлюють привілейований статус неповнолітнього у кримінальному законодавстві [Текст] / Г.О. Єремій // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 2. – С. 135-139.

 30. Єремій Г.О. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством зарубіжних країн [Текст] // Запорізькі правові читання: тези допов. щорічн. міжнар. наук.- практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р.) / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – С. 266-269.

 31. Єремій Г.О. Перспективи розвитку інституту звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] // Запорізькі правові читання: тези допов. щорічн. міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 15-16 травня 2009 р.) / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Т. 1. - С. 194-198.

 32. Єремій Г.О. Підстави звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності за ст. 97 КК України: шляхи реформування законодавства [Текст] // Запорізькі правові читання: тези допов. щорічн. міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 14-15 травня 2010 р.). В 2-х томах / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Т. 1. - С. 193-197.

 33. Єремій Г.О. Право неповнолітніх на звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: збірн. тез допов. за матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Суми, 21-22 грудня 2007 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 152-154.

 34. Єремій Г.О. Соціальна обумовленість звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] / Г.О. Єремій // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 144-147.

 35. Єремій Г.О. Щодо поширення передумов звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] // Реформування сучасної правової системи: збірн. тез міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Донецьк, 10-11 квітня 2009 р.) / [упор. Сошников А.О., Козопас Н.М., Кобець О.А., Скиба А.Г.]. – Донецьк : Друк-Інфо, 2009. – С. 20-21.

 36. Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: Монографія / О.О. Житний. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004.

 37. Застосування кримінальних заходів до неповнолітніх правопорушників / Від. Ред. О.Я. Свєтлов.- К.: Наукова думка, 1974.

 38. Зельдов С.И. Освобождение от наказания и его отбывания / С.И. Зельдов.-М.: Юрд. лит., 1982.

 39. Канцір В. Судовий угляд (розсуд) – один з елементів правозастосовної діяльності суду / В. Канцір // Право України. – 1999. - №11. – С. 126-127.

 40. Клименко І. Деякі проблемні питання застосування примусових заходів виховного характеру / І. Клименко // Наукові записки: серія «Право». – Випуск 6. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2005. – С. 286-291.

 41. Козак О. Критерії оцінки механізму правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності як основні ознаки його ефективності [Текст] / О. Козак // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 5. – С. 123-126.

 42. Козак О.С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні [Текст] : монографія / О.С. Козак, [за ред. О.М. Бандурки]. – Київ : Освіта України, 2009. – 204 с.

 43. Козак О.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: Автореф. дис…канд. юрид. наук /Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2008.

 44. Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера / С.Г. Келина // Государство и право. – 2007. - № 6. – С. 51-58.

 45. Клевцов А.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спеціальність 12.00.08 - «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / А.О. Клевцов – Дніпр. держ. ун-т внутр. справ – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

 46. Клевцов А.О. Інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення [Текст] / А.О. Клевцов // Вісник Запорізького юридичного інституту : наук. - практ. збірн. – 2005. - № 1. – С. 168-179.

 47. Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2003.

 48. Кравченко О. Питання, що виникають у судовій практиці по застосуванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру/ О. Кравченко // Право України. – 1999. - № 10. – С. 29-30.

 49. Красота О.І. Правове регулювання діяльності спеціальних закладів (шкіл) для неповнолітніх правопорушників в Україні: Автореф. дис… канд.. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний університет внутрішніх справ. – Одеса, 2009

 50. Кідіна Н. Законодавство країн Європи про кримінальну відповідальність неповнолітніх / Н. Кідіна // Право України. – 2000. - №2.- С. 97-100.

 51. Ковтун Н.Я. Поняття, система та види додаткових покарань для неповнолітніх за КК України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковтун Наталія Ярославівна ; Нац. акад. прокуратури України. - К., 2010.

 52. Крестовська Н.М. Ювенальна юстиція як засіб попередження злочинності неповнолітніх: світовий досвід / Н.М. Крестовська // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 травня 2002 р. м. Запоріжжя. – С. 250-254.

 53. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. / В.П. Кутішенко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с.

 54. Левченко А. Психологічні особливості підліткового віку [Текст] / А. Левченко // Психолог. – 2003. - № 42 (90). – С. 9-16.

 55. Мандриченко Ж.В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007.

 56. Матюшенко М., Шость Н. Про застосування судами примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх / М. Матюшенко, Н. Шость // Радянське право.-1988.- № 4.

 57. Музика А.А. Примусові заходи медичного і виховного характеру / А.А. Музика. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1997.

 58. Палюх Л.М. З історії становлення та розвитку інституту застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх у кримінальному судочинстві України / Л.М. Палюх // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. Збірник. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип. 2. – 2005. - С. 118-127.

 59. Палюх Л. Щодо питання про модель інститутів вікової неосудності, обмеженої вікової осудності у кримінальному законодавстві України / Л. Палюх // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 47. - С.202-211.

 60. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування: навчальний посібник / Л.М. Палюх. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010.

 61. Сахнюк С.В. Передумови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці [Текст] / С.В. Сахнюк, А.О. Клевцов // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. - № 4. - С. 84-88.

 62. Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки [Текст] / О. Сичук // Вісник прокуратури. – 2010. - № 4 (106). – С. 92-97.

 63. Сокира Л. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / Л. Сокира // Вісник прокуратури. – 2002. - № 1(13). – С. 57 – 59.

 64. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности [Текст] : монография / О.Д. Ситковская. – М. : Издательство НОРМА, 1998. – 285 с.

 65. Северин О.О. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не пов'язаних з позбавленням волі [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Северин Оксана Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2009. - 20 с.

 66. Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним / М.А. Скрябін.- Казань: Изд-во Казанского у-та, 1988.

 67. Фелинская Н., Холодковская Е. О психической зрелости несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные действия / Н. Фелинская, Е. Холодковская// Социалистическая законность.-1981.- № 6.

 68. Фрейеров О. Возрастной критерий уголовной ответственности / О. Фрейеров // Социалистическая законность.-1968.- № 12.

 69. Хруслова Л. Застосування кримінального законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / Л. Хруслова // Вісник прокуратури. – 2007. - № 6. – С. 52 – 58.

 70. Хряпінський П.В. Дійове каяття як обставина звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / П.В. Хряпінський // Держава та регіони. Серія: Право. – 2001. – № 2. – С. 86-93.

 71. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України [Текст] : навч. посіб. / П.В. Хряпінський. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 192 с.

 72. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України [Текст] : монографія / П.В. Хряпінський. – Х. : Харків юридичний, 2009. – 448 с.

 73. Хряпінський П.В. Заохочувальні та компромісні норми кримінального законодавства: проблема співіснування [Текст] / П.В. Хряпінський // Вісник Академії правових наук України. – 2007. - № 4 (51). – С. 220-230.

 74. Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції. Науково-практичний посібник / За загальною редакцією члена-кореспондента Академії правових наук, доктора юридичних наук, професора В.С. Зеленецького та кандидата юридичних наук, доцента Н.В. Сібільової. – Серія «Юридичний Радник». – Х.: Страйд, 2006.

 75. Ювенальна юстиція: навчальний посібник / Кол. авторів: Гусєв А.І., Костова Ю.Б., Крестовська Н.М., Семікоп Т.Є., Терещенко І.Г., Шмеріга В.І.; За заг. ред. Крестовської Н.М. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2006.

 76. Юзікова Н.С. Система кримінальних покарань для неповнолітніх (теоретико-правове дослідження) [Текст] / Н.С. Юзікова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск: збірн. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 535-540.

 77. Ямкова О.О. Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види: Автореф. дис… канд.. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська нац. юрид. акад. – Одеса, 2004.

 78. Яцун О.С. Особливості кримінального покарання неповнолітніх [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яцун Олександр Сергійович ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л., 2009.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
Розглянуто на засіданні кафедри 30.08. 2016 р. Протокол № 1

В.о. завідувача кафедри _________________ к.ю.н., доц. Василаш В.М.(підпис)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
2016 -> Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
2016 -> Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розробники програми
2016 -> Проектна діяльність при підготовці позакласного заходу з фізики. Прес-конференція про вклад українських вчених у розвиток світової космонавтики за темою: «Твої, Україно, сини!». Мета
2016 -> Н р. 5 курс магістри Навчальна дисципліна «Український авангард»
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос

Скачати 154.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка