Опис досвіду роботиСкачати 108.31 Kb.
Дата конвертації10.03.2019
Розмір108.31 Kb.

Опис досвіду роботи

Наш час – час змін і перетворень, у тому числі й у навчально-виховному процесі. Ми покликані навчити та виховати людину – перспективну, ділову, творчу, яка б уміла поєднати багатий світ, знання, практику та ініціативність.

Сьогодні перед учителем-словесником стоїть важливе завдання – створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації в навчально-виховному процесі. Тому слова відомого педагога В. Сухомлинського звучать як цілевизначення сучасному вчителю: «Ми повинні виховувати так, щоб дитина відчула себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісними почуттями і може принести маленьким людям переживання творця».

Під час навчання створюю умови для позитивного розвитку, психологічного комфорту, творчої реалізації. Для досягнення мети я обрала навчально-виховну проблемну тему « Формування продуктивної творчої компетентності на уроках української мови та літератури через призму виховної системи «Особистість – клас – родина».Актуальність і перспективність досвіду:

1. Сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти; Державного стандарту базової і повної середньої освіти; 1. Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;

 2. Формує здатність до розв’язання будь-якої навчальної задачі творчо;

 3. Сприяє вихованню справжнього громадянина, високоморальної особистості;

 4. Формує продуктивну творчу компетентність учня;

 5. Робить можливим демократичний підхід до побудови структури особистісно зорієнтованого сучасного уроку української мови та літератури.Мета досвіду:

- створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу дитини на уроках української мови та літератури;

- формування креативної особистості, яка вміє творити, бачити і вирішувати нестандартні проблеми;

- розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини, виховання високоморальної особистості .

Творчо переосмислюючи і використовуючи елементи педагогічного досвіду вчителів-новаторів О. Демчука, О. Заболотного, С. Омельчука, О. Рудницької, праці В. Сухомлинського, у яких обґрунтовано модель творчої особистості учителя й учня, я намагаюся самореалізуватися, виробити власний педагогічний стиль, суть якого у формуванні продуктивної творчої компетентності учнів на уроках української мови та літератури, створенні «букету духовності» в душі кожного вихованця.

За інноваційним потенціалом досвід має комбінований характер, оскільки передбачає конструктивні поєднання особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів, інтеграцію сучасних педагогічних активних та інтерактивних методів навчання, спрямованих на розвиток творчої особистості, що дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу.

Провідна ідея досвіду полягає у виробленні певної сукупності форм і методів навчання та виховання школярів на уроках української мови та літератури, що сприяють формуванню креативної особистості, розвитку творчого потенціалу, моральних якостей, формують громадянську позицію (розквіту «Букету духовності» в душі кожного учня ).

Технології реалізації провідної педагогічної ідеї

Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є всебічний розвиток особистості, зокрема творчого потенціалу школярів, які могли б користуватися рідною мовою у найрізноманітніших життєвих ситуаціях, гідно представити себе, свою націю, свій народ, мову у світовій цивілізації.

Завдання щодо навчання та виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але й як соціальна необхідність.

Завдання вчителя – створити умови для утвердження атмосфери творчості, допомогти учневі знайти себе вжитті, розставити пріоритети моральних цінностей, а навчально – виховну діяльність спрямовувати на створення такої системи співпраці, головна мета якої – максимальний розвиток творчих здібностей.

Реалізуючи мету своєї діяльності, створила структурно-логічну модель системи навчально-виховної роботи з класом, яка, на мою думку, вдало поєднує навчальні та виховні технології, створюючи комфортні умови для розвитку творчої особистості. ( Схема 1)

Вважаю, що навчання завжди тісно пов’язане з вихованням особистості. Тому в своїй системі роботи поєднала ці дві складові. Тісна співпраця класного керівника, вчителів-предметників, психологічної служби школи, шкільного учнівського врядування, батьків створює максимально комфортні умови для навчання, єдність вимог, взаєморозуміння і підтримку. Активна участь батьків у житті школи, позаурочній роботі стимулює учнів, націлює на розширення кругозору, активізує творчий потенціал. На уроках, позакласній роботі з предмета передбачаю розвиток п’яти квіток – п’яти напрямків виховання: «Квітки любові» ( розвиток Я-особистості, збереження свого життя і здоров’я) , «Квітки громадянської активності» ( виховання громадянина, патріота), «Квітки загальнолюдських цінностей» (дотримання Біблійних заповідей, моральних цінностей), «Квітки сімейних цінностей» (шанобливе ставлення до батьків, розуміння значення сім’ї в житті кожної людини), «Квітки співпраці» (співпраця з батьками, активна участь батьківської громадськості в житті класу).


Всі зазначені вище складові у сукупності з розвитком творчої особистості під час навчальної діяльності, сприяють розквіту «Букету духовності» в душі кожного школяра. Отож, розвиваю продуктивну творчу компетентність учнів шляхом інтеграції навчальної та виховної діяльністі, позакласної роботи з предмета, роботи з батьками. Як ідеальний кінцевий результат, прогнозую розквіт «Букету духовності» в душі кожного випускника.

Схема 2 Складові розвитку продуктивної творчої компетентності

Слід зазначити, що для розвитку творчого потенціалу більшості школярів важливою є саме роль учителя. Вважаю, що сучасному педагогові необхідно вибрати те «зерно», що дасть змогу створити свою міні-методику. У творчого вчителя й учні прагнуть до творчості, тому працюю над собою. Систематично реалізую особисту систему фахового вдосконалення.

Схема 3 Особиста система фахового вдосконалення


Моделюю:


 1. Мотивацію: сучасне суспільство надає багато можливостей стати успішною людиною, але для цього потрібні знання, інтелект, уміння спілкуватися, сформована активна життєва позиція через навчання в дії, творчий підхід, виховні акценти;

 2. Мету діяльності вчителя: створити ситуацію довіри та успіху, бо тільки за таких обставин дитина «розкривається», може повірити у свої можливості, реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої можливості;

 3. Форми організації: парна, гуртова, індивідуальна (інтерактивна лекція, прес – конференція, урок – практикум, урок – подорож);

 4. Методи: словесні, частково-пошукові, репродуктивні, пояснювально-ілюстративні;

 5. Прийоми: редагування, переклад тексту, рольові ігри, взаємоопитування, ситуативні діалоги, лінгвістичні ігри, твори-перевтілення, віршування.

У своїй педагогічній практиці апробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання:

 1. Елементи інтерактивних технологій;

 2. Елементи особистісно зорієнтованого навчання;

 3. Ігрові технології;

 4. Віршоване навчання.

Вони дають поштовх для розвитку творчого потенціалу школярів. Завжди пам’ятаю, що розвиток творчого потенціалу передбачає:

 1. Творчий пошук;

 2. Творчу діяльність;

 3. Творчу активність;

 4. Творче мислення;

 5. Творче спілкування.

Найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, створює ситуацію успіху, сприяє повноцінній діяльності кожної дитини.

Упровадження інтерактивних технологій не самоціль, а засіб порозуміння, зняття з душі дитини почуття страху, прагнення зробити її впевненою в своїх силах, виявити здібності до творчості.

Особливо ефективним є поєднання ІКТ з інтерактивними методами та прийомами навчання. Я використовую:

«Мікрофон»;

«Незакінчені речення»;

«Мозковий штурм»;

«Сенкан» та ін..

Організовуючи роботу учнів у парах, кожен виконує конкретне навчальне завдання – однакове для всіх груп чи різне. При цьому можна передбачити не лише спільну роботу в одній групі, а й міжгрупову взаємодію.

Часто використовую такі прийоми роботи в парах, як:


 1. «Взаємоінтерв’ю»;

 2. «Ти – мені, я – тобі»;

 3. «Взаємоперевірка».

Для диктантів, самодиктантів підбираю тексти, які сприяють формуванню громадської позиції, вихованню патріотизму, моральних якостей. Під час написання творів -асоціацій даю теми «Поранений пальчик», «Беззахисна квіточка» та ін.

Дієвим є використання на уроках елементів гри, зокрема ребусів, загадок, лінгвістичних ігор, написання творів-мініатюр (особливо учні полюбляють писати твори-перевтілення типу «Я – портфель», «Я – весняна квіточка», «Я – сердитий їжачок»). Серед різноманітних ігор і розваг почесне місце посідають літературні ігри. Літературна гра є одним із засобів естетичного виховання учнів, бо спонукальним її мотивом є насолода.

Літературні ігри стимулюють і заохочують учнів до самостійної роботи та творчості. Наведу приклади ігор, які я використовую на уроках літератури:

«Фант за оплеск»

Ведучий називає ім’я персонажа, потім розповідає про різні риси його характеру. Учні оплесками в долоні «ловлять» риси характеру названого персонажа. Хто плеснув в долоні в той час, коли ведучий називав рису характеру, не властиву цьому персонажу, той платить фант.

«Пантоміма»

Один учень виконує роль міма. При допомозі міміки та жестів передає почуття героя твору, його дії. Учні повинні відгадати, який уривок тексту демонструє мін.

Наприклад: 1. Климко в дорозі біля вогнища (Гр. Тютюнник «Климко»)

 2. Толька із жабеням у роті (А. Дімаров «Блакитна дитина»)

На уроках української мови використовую ігри:

«Злови звук»

Ведучий називає слова, а учні плескають в долоні коли чують приголосні дзвінкі.

За схожим принципом можна проводити ігри при вивчені тем «Велика буква у власних назвах», «Дієслова доконаного і недоконаного виду» та ін..

«Склади вірша»

Записую на дошці останні слова рядків і пропоную скласти вірш на задану, або довільну теми .

Наприклад учні склали вірші:


 1. Я гриз науку, як собака,

Хиливсь над книгами, як квітка.

Знання давались дуже важко,

Бо лінь приходила нізвідки.


 1. Я був Вам вірний як собака,

Ви ніжна й гарна наче квітка.

Освідчитись в коханні важко

Не знаю, хто ви є і звідки.

Віршоване навчання або уроки з віршованими елементами також використовую в практиці. Адже римована інформація – стисла, містка, цікава по суті – досить ефективно зосереджує увагу школярів, легко відкладається в процесі мимовільного запам’ятовування. Вважаю, що кожен вчитель – філолог може створити власні римовані рядки, які б допомогли учневі в засвоєнні навчального матеріалу. Наприклад:Антоніми

Гіркий – солодкий, веселий – сумний.

Два слова мов два різних друга.

Перший – великий, останній – малий

Логіка тут зрозуміла

Буть протилежними в парах навік

Лексика їм повеліла.

Узагалі питання поетичної творчості дуже важливе в умовах середньої школи. Зрозуміло, не кожен учень стане поетом, проте така робота з учнями сприяє розвиткові образного мислення, уміння висловлювати думки стисло і глибоко, розвиває творчу уяву, а в справді обдарованих дітей – прихований талант.

Робота над розвитком творчих здібностей триває і під час позакласних заходів. Мої учні із задоволенням беруть участь в декаднику української мови та літератури, є активними членами театрального гуртка, гуртка читців-декламаторів. Не один рік працює в школі батьківсько-учнівський театр. Батьки спільно з дітьми ставлять уривки з п’єс, художні замальовки.

Важливою складовою формування продуктивної творчої компетентності є робота з обдарованою молоддю. Залучаю учнів до дослідницької роботи, до участі в конкурсах дитячої творчості, олімпіадах.

Цілеспрямована взаємодія навчальної та виховної діяльності, позакласної роботи з предмета і співпраці з батьками дає хороші результати, що підтверджують призові місця учнів на мовно-літературних конкурсах, конкурсах читців-декламаторів, конкурсах-оглядах гумористів-пересмішників, конкурсах театральних колективів.

Результативність досвіду

Підвищується інтерес до вивчення предмета, збільшується кількість учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах та змаганнях, поступово зростає успішність; учень-випускник не тільки володіє знаннями, уміннями та навичками з предмета, але й уміє формувати власну точку зору, вміє відстоювати свою позицію, співпрацювати в групі, колективі, мати коло однодумців, бути комунікабельною, толерантною, високоморальною, творчою людиною.

Упродовж своєї роботи я переконалася, що вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного, особистісно зорієнтованого, ігрового та віршованого навчання на основі взаємодії з напрямками виховної системи «Особистість-клас-родина» дають змогу формувати продуктивну творчу компетентність учнів на уроках української мови та літератури

Бібліографія


  1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті.-К.,2002.

  2. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки. – К., 2003.

  3. Босак С. Особистісно-орієнтоване навчання у практиці // Українська мова і література в школі.- 2003 № 8.

  4. Пєхота О.М. та ін. Освітні технології : Навч.- метод.посібн.- К.: А.С.К., 2001.- 256.

5.Пометун О., Пироженко Л. сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. К.: А. С. К.,2004-192с.

6. Родигіна І. Компетентннісно орієнтований підхід до навчання.- X.: ВГ «Основа», 2005.- 96 с. 1. Фасоля А. Проблема методичного інструментарію // Дивослово.- 2005.- № 9.

 2. Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку // Дивослово.- 2004.- № 8.
Скачати 108.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка