Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (81) / 2014Скачати 405.47 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір405.47 Kb.

Огляд журналу

«Педагогічний пошук» 1 (81) / 2014
Перший цьогорічний випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» великою мірою шевченкознавчий. Адже у 2014-му відзначаємо 200-ліття з дня народження Кобзаря. Тому матеріали наших відомих земляків Б. Харчука, Є. Сверстюка, М. Жулинського, а також ілюстрована добірка «Шевченко і Волинь» стануть у пригоді для підготовки шевченківських заходів.

Так само пізнавальною є методична розробка О. П. Бусько «Тема жіночої долі у творах Тараса Шевченка»: на основі компаративістського підходу школярі довідаються чимало нового про два однойменних твори Тараса Григоровича – поему та картину «Катерина».

Цього року громадськість відзначає і 190-ліття К. Ушинського, тож читачі оновлять у пам’яті віхи життя великого педагога зі статті В. М. Луцюка.

У розділі «Методичні публікації» привертають увагу дуже інформативні матеріали М. Х. Махомеда «Тестові технології оцінювання якості освіти школярів» та Л. М. Бондарук і О. В. Трубнікової «Особливості вивчення польської мови за програмою для 5–9 класів ЗНЗ з навчанням українською мовою».

Трохи незвичайний ракурс вивчення економіки подає Т. С. Гребенюк у статті «Виховання економічної культури молоді засобами курсу “Основи податкових знань”». Авторка підкреслює, що знання з економіки та ретельна сплата податків необхідні для щирого патріота.

Номер містить чимало й інших цікавих наукових і методичних матеріалів.

Літературний редактор В. І. ГребенюкНауково-методичний

вісник

Засновано в 1994 р.

1 (81) 2014 р.

Виходить 4 рази на рік


Засновники
Управління освіти і науки

Волинської облдержадміністрації,

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 16484-4956ПР від 27.02.2010 р.


ISSN 2073-624X
За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв

та інших відомостей, а також

за дотримання авторського права відповідальність несуть автори публікацій. Думка редколегії не завжди збігається

з думкою автора.


Вимоги до оригіналів публікацій вміщено

на сайті: vippo.lutsk.ua


Адреса редакційної колегії:

вул. Винниченка, 31,

м. Луцьк, 43021

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Телефон (0332) 24-22-25,

телефон-факс (0332) 72-16-41,

ел. пошта vipporvv@meta.ua

Рекомендовано до друку вченою радою інституту (протокол № 2 від 20.03.2014).
Тираж 600 пр., обсяг 10 ум. друк. арк.

Ціна договірна.

Підписано до друку 18.03.2014 р.

Друк: ПП Іванюк В. П., м. Луцьк,

вул. Винниченка, 63. Телефон 24-63-41

Свідоцтво про державну реєстрацію

ВЛн № 31

від 04.02.2004 р. Зам.

педагогІЧний пошук
Головний редактор
Михайло Олександрович Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент (голова редакційної колегії),

завідувач кафедри управлінської діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиЧлени редакційної колегії
Р. А. Арцишевський, доктор філософських наук, професор кафедри теорії та методики викладання, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

В. В. Вітюк, кандидат педагогічних наук, доцент,

проректор з наукової роботиВ. С. Вознюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

В. І. Гребенюк, літературний редактор науково-методичного вісника

П. М. Гусак, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки

В. Я. Загрева, кандидат педагогічних наук, заступник начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології

П. С. Олешко, кандидат історичних наук,

ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиЛ. К. Оляндер, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології

І. Є. Остапйовський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

В. Г. Панчишин, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи

О. В. Рудь, завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти

В. А. Прокіп, кандидат філологічних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

І. О. Смолюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

М. О. Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри управлінської діяльності

Т. В. Трачук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

Н. В. Ясінська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів


Літературний редактор

В. І. Гребенюк

Відповідальний редактор

О. В. РудьКоректори

Г. З. Шевчук, М. П. Гребенюк

Технічний редактор

Л. І. Гаврилюк


УправлІннЯ освІти і науки Волинської облдержадміністрації
волинський Інститут пІслЯдипломноЇ педагогІЧнОЇ освІти

педагогІЧний пошук

1’2014
Науково-методичний вісник

Виходить із березня 1994 року

Періодичність випуску – 1 раз на квартал


Зміст

До 200-ліття Т. Г. Шевченка
До висот Шевченкового генія
Борис Харчук

Слово про Кобзаря

Євген Сверстюк

На дев’яте березня

Микола Жулинський

Шевченко: духовна реалізація пророцтва

Шевченко і Волинь


УДК 37.091.4 Ушинський
А. М. Луцюк,

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки

і психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО)
Життя та педагогічна діяльність

К. Д. Ушинського

(до 190-річчя від дня народження)
Коротко описано життєвий шлях і педагогічну діяльність видатного українського та російського педагога Костянтина Дмитровича Ушинського.

Ключові слова: народність, виховання, дидактика, рідна мова, мораль.

Луцюк А. М. Жизнь и педагогическая деятельность К. Д. Ушинского (к 190-летию со дня рождения).

Кратко описаны жизненный путь и педагогическая деятельность выдающегося украинского и русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского.

Ключевые слова: народность, воспитание, дидактика, родной язык, нравственность.

Lutsiuk A. M. K. D. Ushynskyi’s Life and Pedagogical Activities (to the 190th Anniversary of his Birth).

The course of life and pedagogical activities of prominent Ukrainian and Russian teacher Kostiantyn Ushynskyi are briefly described.

Key words: nationality, education, didactics, native language, moral.
наукові публікації

УДК 811.111+377:61Н. П. Гальчун,

голова циклової комісії іноземних мов Луцького базового медичного коледжу,

викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Іноземна мова як складова підготовки висококваліфікованих медиків
Розкривається проблема організації викладання іноземних та латинської мов як основи підготовки конкурентоздатних професіоналів-медиків у контексті сучасних вимог. Диференціюються необхідні складові, що забезпечують цей процес у Луцькому базовому медичному коледжі, доводиться важливість ролі циклової комісії іноземних мов у вирішенні зазначеної проблеми. Зроблено обґрунтовані висновки щодо умов, які забезпечують належний рівень оволодіння іншомовним комунікативним кодом студентами вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації відповідно до Державного стандарту освіти.

Ключові слова: іноземні мови, латинська мова, державні стандарти освіти, професіонал, мотивація, циклова комісія, навчальний план, навчальна програма, процес викладання.

Гальчун Н. П. Иностранный язык как слагаемая подготовки высококвалифицированных медиков.

Раскрывается проблема организации преподавания иностранных и латинского языков как основы подготовки конкурентноспособных профессионалов-медиков в контексте современных требований. Дифференцируются необходимые составляющие, обеспечивающие данный процесс в Луцком базовом медицинском колледже, доказывается важность роли цикловой комиссии иностранных языков в решении обозначенной проблемы. Сделаны обоснованные выводы касательно условий, обеспечивающих надлежащий уровень овладения иностранным коммуникативным кодом студентами высших медицинских учебных заведений I–II уровней аккредитации в соответствии с Государственным стандартом образования.

Ключевые слова: иностранные языки, латинский язык, государственные стандарты образования, профессионал, мотивация, цикловая комиссия, учебный план, учебная программа, процесс преподавания.

Halchun N. P. Foreign Language as a Component of Training of Highly Qualified Doctors.

The article deals with the problem of the organization of the foreign languages and Latin teaching process as the basis of the competitive medicine professionals preparation according to modern demands. The author differentiates necessary components which provide this process in the Lutsk Base Medical College, proves the importance of the role of the Foreign Languages Course Commission teachers. There have been done the substantiated conclusions concerning the conditions providing the proper level of the foreign communicative code mastering by students of the Medical High Educational Institutions of the I–II levels of accreditation according to the State Educational Standards.

Key words: foreign languages, Latin, state educational standards, professional, motivation, subject commission, curriculum, syllabus, tuition process.

УДК 373.3.011.3-051:17.023В. В. Гнатюк,

викладач народних інструментів Луцького педагогічного коледжу;О. В. Гелета,

магістр Східноєвропейського національного університету (СНУ) імені Лесі Українки


Педагогічні умови формування

духовної культури у майбутніх учителів початкових класів
Досліджуючи проблему підготовки майбутнього вчителя в системі вищої професійної освіти, пропонуються умови покращення якості змістового, процесуального й особистісного її компонентів.

Ключові слова: духовний потенціал, моральна позиція, культура, самопізнання і самовизначення.

Гнатюк В. В., Гелета Е. В. Педагогические условия формирования духовной культуры в будущих учителей начальных классов.

Исследуя проблему подготовки будущего учителя в системе высшего профессионального образования, предлагаются условия улучшения качества содержательного, процессуального и личностного ее компонентов.

Ключевые слова: духовный потенциал, нравственная позиция, культура, самопознание и самоопределение.

Hnatiuk V. V., Heleta O. V. Pedagogical Conditions of Spiritual Culture Formation of Future Primary School Teachers.

Analysing a problem of future teacher training in the higher vocational education, the conditions of improvement of quality of substantial, procedural and personal components are offered.

Key words: spiritual potential, moral position, culture, self-knowledge and self-determination.

УДК 37.015.31:316.614П. А. Кліш,

доцент кафедри педагогіки і психології ВІППО;А. П. Хомяк,

доцент кафедри прикладної лінгвістики СНУ імені Лесі Українки


Соціалізація підлітка: варіативність підходів
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої значущості набуває проблема соціалізації особистості. Передусім це стосується соціалізації підлітків. Адже саме у цей період життя людини інтенсивно закладаються основи особистості, її здатність до адекватної оцінки суспільних процесів, уміння застосовувати набутий досвід для розгортання своєї життєдіяльності.

Ключові слова: особистість, соціалізація, інтеріоризація, екстеріоризація, соціум.

Клиш П. А., Хомяк А. П. Социализация подростка: вариативность подходов.

На современном этапе развития общества особенную значимость приобретает проблема социализации личности. Прежде всего это касается социализации подростков. Ведь именно в этот период жизни человека интенсивно закладываются основы личности, ее способность к адекватной оценке общественных процессов, умение использовать приобретенный опыт для развертывания своей жизнедеятельности.

Ключевые слова: личность, социализация, интериоризация, экстериоризация, социум.

Klish P. А., Khomiak A. P. Teenager Socialization: a Variety of Approaches.

At the present stage of social development the problem of personality socialization has got a particular significance. Above all, it concerns the socialization of teenagers. For it is this period of life that lays the foundation of personality, its ability to adequately evaluate social processes and to use the acquired experience in life development.

Key words: personality, socialization, interiorization, exteriorization, social medium.

УДК 65.016:338.2:338.14Т. В. Трачук,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання шкільних предметів ВІППО;Т. ПРадіщук,

кандидат економічних наук, старший викладач, викладач вищої категорії

Коледжу технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки
Метод математичного моделювання

як засіб реалізації прикладної спрямованості вивчення математики
Розглянуто прикладну спрямованість дисципліни «математика» і метод математичного моделювання як засіб її реалізації. Запропоновано структурно-логічну схему побудови математичної моделі. Наведено приклад задачі лінійної алгебри на застосування визначених понять.

Ключові слова: моделювання, прикладна спрямованість математики, прикладні задачі, математична модель.

Трачук Т. В., Радищук Т. П.  Метод математического моделирования как средство реализации прикладной направленности изучения математики.

Рассмотрены прикладная направленность дисциплины «математика» и метод математического моделирования как средство ее реализации. Предложена структурно-логическая схема построения математической модели. Приведен пример задачи линейной алгебры на применение определенных понятий.

Ключевые слова: моделирование, прикладная направленность математики, прикладные задачи, математическая модель.

Trachuk T. V., Radishchuk T. P. Method of Mathematical Modeling as Means of Applied Orientation Studying of Mathematics.

The applied orientation of the discipline “Mathematics” and method of mathematical modeling as means of its realization are considered. The structural and logical scheme of creation of mathematical model is offered. The example of a linear algebra problem on application of certain concepts is given.

Key words: modeling, applied orientation of mathematics, applied tasks, mathematical model.

Методичні публікації
Творчі сходинки педагогів Волині

УДК 373.5.091.32:821.161.2О. П. Бусько,

вчитель української мови та літератури Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – медичний ліцей № 15», учитель вищої категорії


Тема жіночої долі у творах Тараса Шевченка
На основі елементів компаративістики школярам запропоновано урок, на якому вони можуть більше довідатися про поему Т. Шевченка «Катерина» та його однойменний твір живопису. При цьому використано цікаві дані з історії.

Ключові слова: література, живопис, звичаї, народні традиції, пісні.

Бусько А. П. Тема женской судьбы в произведениях Тараса Шевченко.

На основе элементов компаративистики школьникам предложен урок, на котором они могут больше узнать о поэме Т. Шевченко «Катерина» и его одноименное произведение живописи. При этом использованы интересные сведения из истории.

Ключевые слова: литература, живопись, обычаи, народные традиции, песни.

Busko O. P. Womаn’s Fate in Taras Shevchenko’s Works.

On the basis of comparativeness, a lesson is offered to school students at which they can learn more about T. Shevchenko’s poem “Kateryna” and his work of painting of the same name. At the same time some interesting facts from history are used.

Key words: literature, painting, customs, national traditions, songs.

УДК 373.5.091.32:821.161.2Л. А. Свистун,

учитель української мови і літератури Загальноосвітньої школи І–ІІ ст.

с. Словатичі Ківерцівського району Волинської області
Реальність та фантастика у пригодницькій повісті Лесі Ворониної «Таємниця Пурпурової планети»
Конспект уроку з позакласного читання, 5 клас
В ігровій формі (жартівливі тести) школярам прищеплюється зацікавленість художньою літературою.

Ключові слова: фантастика, пригоди, українська література.

Свистун Л. А. Реальность и фантастика в приключенческой повести Леси Ворониной «Тайна пурпурной планеты».

В игровой форме (шуточные тесты) школьникам прививается заинтересованность художественной литературой.

Ключевые слова: фантастика, приключения, украинская литература.

Svystun L. A. Reality and Fantasy in Lesia Voronyna’s Adventure Story “Secret of the Magenta Planet”.

The schoolchildren are interested in fiction in a game form (comic tests).

Key words: fantasy, adventures, Ukrainian literature.

УДК 373.5.091.32:908(477)М. В. Матушевська,

вчитель-методист ЗОШ I–III ст. с. Колона Іваничівського району


Про що і про кого розповідає історія мого краю?
Практичне заняття зі вступу до історії України, 5 клас
На основі даних краєзнавства, минувшини рідного села школярі довідуються про ширші історичні процеси, зміцнюється їх любов до Вітчизни.

Ключові слова: рідний край, район, село, вулиця, храм, відомі люди.

Матушевская М. В. О чем и о ком рассказывает история моего края?

На основе данных краеведения, прошлого родного села школьники узнают о более широких исторических процессах, укрепляется их любовь к Родине.

Ключевые слова: родной край, район, село, улица, храм, известные люди.

Matushevska M. V. What and Whom about is the History of my Edge?

Schoolchildren learn about the broad historical processes on the basis of study of local lore data and their native village foretime. Their love for the motherland becomes stronger.

Key words: native land, district, village, street, temple, known people.

УДК 373.5.091.32:340О. П. Муляр,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії

та методики викладання шкільних предметів ВІППО;

І. О. Слюсарчук,

учитель вищої категорії, старший вчитель, учитель історії

та правознавства ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 ім. І. Я. Франка м. Горохова
Місцеве самоврядування та місцеві органи виконавчої влади в Україні
Конспект уроку, 9 клас
Створено умови для формування громадянської компетентності учнів через поглиблення знань про засади організації державної влади, розкрито роль і значення органів місцевого самоврядування в системі органів виконавчої влади, досліджено функціонування органів учнівського самоврядування на основі демократичної процедури прийняття колективних рішень.

Ключові слова: демократія, місцеве самоврядування, територіальна громада, органи самоорганізації населення.

Муляр О. П., Слюсарчук И. А. Местное самоуправление и местные органы исполнительной власти в Украине.

Созданы условия для формирования гражданской компетентности учеников через углубление знаний об основах организации государственной власти, раскрыта роль и значение органов местного самоуправления в системе органов исполнительной власти, исследовано функционирование органов ученического самоуправления на основе демократической процедуры принятия коллективных решений.

Ключевые слова: демократия, местное самоуправление, территориальная община, органы самоорганизации населения.

Muliar O. P., Sliusarchuk I. O. Local Self-Government and Local Executive Authorities in Ukraine.

Conditions for formation of student’s civil competence through the increasing of knowledge of the organization of the state power principles are created, the role and value of local self-governments in the system of executive authorities is opened, the functioning of bodies of student’s self-government on the basis of democratic procedure of adoption the collective decisions is investigated.

Key words: democracy, local self-government, territorial community, bodies of self-organization of the population.

УДК 373.5.091.32:91Н. М. Денисюк,

учитель географії Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 22 – ліцей” Луцької міської ради», переможець ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» у номінації «Географія»


Мінерали та гірські породи

Конспект уроку з географії, 6 клас
Учитель, використовуючи різноманітні методи та методичні прийоми, особливу увагу приділяє саморозвитку особистості учнів, активному включенню їх у творчу, пізнавальну діяльність, орієнтовану на результат.

Ключові слова: гірські породи, мінерали, корисні копалини.

Денисюк Н. М. Минералы и горные породы.

Учитель, используя разнообразные методы и методические приёмы, особенное внимание уделяет саморазвитию личности учеников, активному включению их в творческую, познавательную деятельность, ориентированную на результат.

Ключевые слова: горные породы, минералы, полезные ископаемые.

Denysiuk N. M. Minerals and Rocks.

The teacher pays special attention to self-development of pupils, their active inclusion to the creative, cognitive activity focused on result, using various methods and methodical techniques.

Key words: rocks, minerals.
Дошкілля

УДК 373.2:37.015.31Л. М. Бондар,

вихователь ДНЗ № 3 «Зоряний» м. Луцька


Використання методів арт-терапії

в роботі з дітьми дошкільного віку
Представлено матеріали з упровадження методів арт-терапії, які сприяють усебічному розвитку дошкільника, формують його творчі вміння й навики.

Ключові слова: арт-терапія, піскотерапія, сніготерапія, музикотерапія, малювання на оргсклі, ліплення на оргсклі.

Бондарь Л. М. Использование методов арт-терапии в работе с детьми дошкольного возраста.

Представлены материалы по внедрению методов арт-терапии, которые способствуют всестороннему развитию дошкольника, формируют его творческие умения и навыки.

Ключевые слова: арт-терапия, пескотерапия, снеготерапия, музыкотерапия, рисование на оргстекле, лепка на оргстекле.

Bondar L. M. Use of Methods of Art Therapy in Work with Children of Preschool Age.

Materials on introduction of methods of art therapy which promote a full development of the preschooler and form his creative skills are presented.

Key words: art therapy, sandplay therapy, snow therapy, music therapy, painting on plexiglass, a modeling on plexiglass.

Модернізація освіти: наука і практика

УДК 373.5.091.26М. Х. Махомед,

заслужений працівник освіти, завідувач відділу зовнішнього

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти ВІППО
Тестові технології

оцінювання якості освіти школярів
Розглянуто тестові технології оцінювання якості освіти школярів, проаналізовано шляхи створення тестів, їх використання під час вивчення рівня навчальних досягнень учнів. Подано види тестових завдань, які найчастіше використовуються.

Ключові слова: тести, тестування, види тестових завдань.

Махомед М. Х. Тестовые технологии оценивания качества образования школьников.

Рассмотрены тестовые технологии оценивания качества образования школьников, проанализированы пути создания тестов, их использование во время изучения уровня образовательных достижений учащихся. Предложены наиболее часто используемые виды тестовых заданий.

Ключевые слова: тесты, тестирование, виды тестовых заданий.

Makhomed M. Kh. Test Technologies of Evaluation the Schoolchildren’s Education.

Test technologies of evaluation of schoolchildren’s education are considered, ways of creation of tests, their use during studying of level of educational achievements of pupils are analysed. The most often used types of tests are offered.

Key words: tests, testing, types of tests.

На допомогу вчителю

УДК 373.5.016:811.162.1Л. М. Бондарук,

методист відділу гуманітарних дисциплін ВІППО;О. В. Трубнікова,

вчитель польської мови Луцької спеціалізованої школи № 1


Особливості вивчення польської мови

за програмою для 5–9 класів ЗНЗ

з навчанням українською мовою
Пропонуються методичні рекомендації щодо навчання за програмою «Польська мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (початок вивчення із 5 класу). Вчителям, заступникам директорів, студентам подаються, зокрема, рекомендації стосовно оцінювання результатів навчання.

Ключові слова: програма, мовленнєва діяльність, орфографічні й пунктуаційні вміння, види оцінювання, критерії оцінювання.

Бондарук Л. Н., Трубникова Е. В. Особенности изучения польского языка по программе для 5–9 классов ОУЗ с обучением на украинском языке.

Предлагаются методические рекомендации относительно изучения польского языка по программе «Польский язык для 5–9 классов общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке» (начало изучения с 5 класса). Учителям, заместителям директоров, студентам поданы, в частности, рекомендации по оцениванию учебных достижений.

Ключевые слова: программа, речевая деятельность, орфографические и пунктуационные умения, виды оценивания, критерии оценивания.

Bondaruk L. M., Trubnikova O. V. Features of Polish Studying according to the 5–9 Classes Program for General Education Institutions with Training in Ukrainian.

Methodical training recommendations by the “Polish for 5–9 Classes of General Educational Institutions with Training in Ukrainian” program (start from the 5th class) are offered. recommendations concerning the assessment of results of training are given for Polish teachers, deputy directors, students.

Key words: program, speech activity, spelling and punctuation abilities, types of assessment, evaluation criteria.

УДК 37.013.2:005.336.5Л. М. Зелінська,

заступник директора з навчально-виховної роботи

Рожищенського НВК № 4 «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія»

Конкурс педагогічної майстерності

Сценарій методичного КВК
Подано сценарій конкурсу педагогічної майстерності, який передбачає проведення змагання між динамічними групами – молодих та досвідчених учителів – у формі КВК. Захід розроблено і проведено в рамках методичної декади, що проходила у Рожищенському НВК № 4.

Ключові слова: творчість, педагогічна майстерність, творчий потенціал учителя, асоціація, інтерактивний метод навчання, конкурс.

Зелинская Л. Н. Конкурс педагогического мастерства.

Подан сценарий конкурса педагогического мастерства, предусматривающий проведение соревнования между динамическими группами – молодых и опытных учителей – в форме КВН. Мероприятие разработано и проведено в рамках методической декады, проходившей в Рожищенском УВК № 4.

Ключевые слова: творчество, педагогическое мастерство, творческий потенциал учителя, ассоциация, интерактивный метод обучения, конкурс.

Zelinska L. M. Pedagogical Skill Competition.

The scenario of competition of pedagogical skill between young and skilled teachers is given – which took place in the form of CCR. The action is developed and carried out within the methodical decade passing in Rozhyshche Educational Complex No. 4.

Key words: creativity, pedagogical skill, creative potential of the teacher, association, interactive training method, competition.

УДК 373.5.016:33Т. С. Гребенюк,

методист відділу природничих дисциплін ВІППО


Виховання економічної культури молоді

засобами курсу «Основи податкових знань»
Проаналізовано шкільний інноваційний спеціальний курс за вибором «Основи податкових знань» для учнів 9 класу, затверджений МОН України. З’ясовано мету, завдання, структуру курсу, особливості його впровадження у навчання.

Ключові слова: економічна освіта, податки, податкова грамотність, допрофільна підготовка.

Гребенюк Т. С. Воспитание экономической культуры молодежи средствами курса «Основы налоговых знаний».

Проанализирован школьный инновационный специальный курс по выбору «Основы налоговых знаний» для учащихся 9 класса, утвержденный МОН Украины. Выяснены цели, задачи, структура курса, особенности его внедрения в обучение.

Ключевые слова: экономическое образование, налоги, налоговая грамотность, допрофильная подготовка.

Hrebeniuk T. S. Education of Economic Culture of Youth by Means of the Course “Bases of Tax Knowledge”.

The school innovative special elective course “Bases of Tax Knowledge” for pupils of the 9th class, approved by MES of Ukraine is analyzed. The purposes, tasks, course structure, features of its introduction in training are found out.

Key words: economic education, taxes, tax literacy, preprofile preparation.

УДК 373.5.015.31:502/504Ф. І. Мельницький,

директор ЗОШ І–ІІІ ст. с. Підцир’я Камінь-Каширського району


Школа над річкою Цир
Із досвіду роботи школи екологічного розвитку

Проаналізовано особливості екологічної освіти і виховання учнів в умовах сільського навчального закладу, обґрунтовано необхідність комплексного підходу до здійснення екологічної освіти і виховання школярів.

Ключові слова: екологічне виховання, екологічна освіта, школа екологічного розвитку, екологізація навчально-виховного процесу.

Мельницкий Ф. И. Школа на речке Цырь.

Проанализированы особенности экологического образования и воспитания учащихся в условиях сельского учебного заведения, обоснована необходимость комплексного подхода к осуществлению экологического образования и воспитания школьников.

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическое образование, школа экологического развития, экологизация учебно-воспитательного процесса.

Melnytskyi F. I. School over the River Tsyr.

Features of ecological education of pupils in the conditions of rural educational institution are analysed. the necessity of an integrated approach to implementation of ecological education of schoolchildren is proved.

Key words: ecological training, ecological education, school of ecological development, ecologization of teaching and educational process.

УДК 373.5.091.32:811.112.2Т. Б. Гешеліна,

методист відділу гуманітарних дисциплін ВІППО


Didaktik und Methodik fur den DAF-Unterricht

Lieder im DAF-Unterricht

(Використання пісень при вивченні німецької мови як іноземної)
Тезами подаються методичні рекомендації вчителю щодо використання пісенного матеріалу на уроці німецької мови. Педагоги можуть знайти конкретні відповіді на питання: з якою метою, на якому етапі уроку слід використовувати музичний твір, як грамотно організувати роботу над піснею, знайти палітру запропонованих завдань для розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, письмо, говоріння), завдань для розвитку граматичних навичок учнів.

Ключові слова: пісня на уроці німецької мови, фази використання, аспекти роботи, технології опрацювання, варіанти завдань, навички та уміння, чотири види мовленнєвої діяльності.

Гешелина Т. Б. Использование песен при изучении немецкого языка как иностранного.

Тезисно подаются методические рекомендации учителю по использованию песенного материала на уроке немецкого языка. Педагоги могут найти конкретные ответы на вопросы: с какой целью, на каком этапе урока следует использовать музыкальное произведение, как грамотно организовать работу над песней, найти палитру предложенных заданий для развития четырех видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), заданий для развития грамматических навыков учащихся.

Ключевые слова: песня на уроке немецкого языка, фазы использования, аспекты работы, технологии работы, варианты заданий, навыки и умения, четыре вида речевой деятельности.

Heshelina T. B. Use of Songs when Study German as a Foreign Language.

Methodical recommendations concerning the use of songs at German lesson are given to the teachers. Teachers can find out for what purpose and at what stage of a lesson it is necessary to use a piece of music, how competently to organize work on the song, to find tasks for development of four types of speech activity (listening, reading, writing, speaking), tasks for development of grammatical skills of pupils.

Key words: song at a lesson of German, using phases, aspects of work, working technologies, options of tasks, skills and abilities, four types of speech activity.

Додаток

Компакт-диск


Творчі сходинки педагогів Волині

УДК 373.5.091.32:821.161.2Л. А. Свистун,

учитель української мови і літератури Загальноосвітньої школи І–ІІ ст.

с. Словатичі Ківерцівського району Волинської області
Реальність та фантастика у пригодницькій повісті Лесі Ворониної «Таємниця Пурпурової планети»
Конспект уроку з позакласного читання, 5 клас
В ігровій формі (жартівливі тести) школярам прищеплюється зацікавленість художньою літературою.

Ключові слова: фантастика, пригоди, українська література.

Свистун Л. А. Реальность и фантастика в приключенческой повести Леси Ворониной «Тайна пурпурной планеты».

В игровой форме (шуточные тесты) школьникам прививается заинтересованность художественной литературой.

Ключевые слова: фантастика, приключения, украинская литература.

Svystun L. A. Reality and Fantasy in Lesia Voronyna’s Adventure Story “Secret of the Magenta Planet”.

The schoolchildren are interested in fiction in a game form (comic tests).

Key words: fantasy, adventures, Ukrainian literature.
(Додатки)
УДК 373.5.091.32:340

О. П. Муляр,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії

та методики викладання шкільних предметів ВІППО;

І. О. Слюсарчук,

учитель вищої категорії, старший вчитель, учитель історії

та правознавства ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 ім. І. Я. Франка м. Горохова
Місцеве самоврядування та місцеві органи виконавчої влади в Україні
Конспект уроку, 9 клас
Створено умови для формування громадянської компетентності учнів через поглиблення знань про засади організації державної влади, розкрито роль і значення органів місцевого самоврядування в системі органів виконавчої влади, досліджено функціонування органів учнівського самоврядування на основі демократичної процедури прийняття колективних рішень.

Ключові слова: демократія, місцеве самоврядування, територіальна громада, органи самоорганізації населення.

Муляр О. П., Слюсарчук И. А. Местное самоуправление и местные органы исполнительной власти в Украине.

Созданы условия для формирования гражданской компетентности учеников через углубление знаний об основах организации государственной власти, раскрыта роль и значение органов местного самоуправления в системе органов исполнительной власти, исследовано функционирование органов ученического самоуправления на основе демократической процедуры принятия коллективных решений.

Ключевые слова: демократия, местное самоуправление, территориальная община, органы самоорганизации населения.

Muliar O. P., Sliusarchuk I. O. Local Self-Government and Local Executive Authorities in Ukraine.

Conditions for formation of student’s civil competence through the increasing of knowledge of the organization of the state power principles are created, the role and value of local self-governments in the system of executive authorities is opened, the functioning of bodies of student’s self-government on the basis of democratic procedure of adoption the collective decisions is investigated.

Key words: democracy, local self-government, territorial community, bodies of self-organization of the population.
(Додатки)
УДК 373.5.091.32:91

Н. М. Денисюк,

учитель географії Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 22 – ліцей” Луцької міської ради», переможець ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» у номінації «Географія»


Мінерали та гірські породи

Конспект уроку з географії, 6 клас
Учитель, використовуючи різноманітні методи та методичні прийоми, особливу увагу приділяє саморозвитку особистості учнів, активному включенню їх у творчу, пізнавальну діяльність, орієнтовану на результат.

Ключові слова: гірські породи, мінерали, корисні копалини.

Денисюк Н. М. Минералы и горные породы.

Учитель, используя разнообразные методы и методические приёмы, особенное внимание уделяет саморазвитию личности учеников, активному включению их в творческую, познавательную деятельность, ориентированную на результат.

Ключевые слова: горные породы, минералы, полезные ископаемые.

Denysiuk N. M. Minerals and Rocks.

The teacher pays special attention to self-development of pupils, their active inclusion to the creative, cognitive activity focused on result, using various methods and methodical techniques.

Key words: rocks, minerals.
(Презентація)
На допомогу вчителю

УДК 373.5.016:811.162.1Л. М. Бондарук,

методист відділу гуманітарних дисциплін ВІППО;О. В. Трубнікова,

вчитель польської мови Луцької спеціалізованої школи № 1


Особливості вивчення польської мови

за програмою для 5–9 класів ЗНЗ

з навчанням українською мовою
Пропонуються методичні рекомендації щодо навчання за програмою «Польська мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (початок вивчення із 5 класу). Вчителям, заступникам директорів, студентам подаються, зокрема, рекомендації стосовно оцінювання результатів навчання.

Ключові слова: програма, мовленнєва діяльність, орфографічні й пунктуаційні вміння, види оцінювання, критерії оцінювання.

Бондарук Л. Н., Трубникова Е. В. Особенности изучения польского языка по программе для 5–9 классов ОУЗ с обучением на украинском языке.

Предлагаются методические рекомендации относительно изучения польского языка по программе «Польский язык для 5–9 классов общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке» (начало изучения с 5 класса). Учителям, заместителям директоров, студентам поданы, в частности, рекомендации по оцениванию учебных достижений.

Ключевые слова: программа, речевая деятельность, орфографические и пунктуационные умения, виды оценивания, критерии оценивания.

Bondaruk L. M., Trubnikova O. V. Features of Polish Studying according to the 5–9 Classes Program for General Education Institutions with Training in Ukrainian.

Methodical training recommendations by the “Polish for 5–9 Classes of General Educational Institutions with Training in Ukrainian” program (start from the 5th class) are offered. recommendations concerning the assessment of results of training are given for Polish teachers, deputy directors, students.

Key words: program, speech activity, spelling and punctuation abilities, types of assessment, evaluation criteria.
(Додатки)
УДК 373.5.016:33

Т. С. Гребенюк,

методист відділу природничих дисциплін ВІППО


Виховання економічної культури молоді

засобами курсу «Основи податкових знань»
Проаналізовано шкільний інноваційний спеціальний курс за вибором «Основи податкових знань» для учнів 9 класу, затверджений МОН України. З’ясовано мету, завдання, структуру курсу, особливості його впровадження у навчання.

Ключові слова: економічна освіта, податки, податкова грамотність, допрофільна підготовка.

Гребенюк Т. С. Воспитание экономической культуры молодежи средствами курса «Основы налоговых знаний».

Проанализирован школьный инновационный специальный курс по выбору «Основы налоговых знаний» для учащихся 9 класса, утвержденный МОН Украины. Выяснены цели, задачи, структура курса, особенности его внедрения в обучение.

Ключевые слова: экономическое образование, налоги, налоговая грамотность, допрофильная подготовка.

Hrebeniuk T. S. Education of Economic Culture of Youth by Means of the Course “Bases of Tax Knowledge”.

The school innovative special elective course “Bases of Tax Knowledge” for pupils of the 9th class, approved by MES of Ukraine is analyzed. The purposes, tasks, course structure, features of its introduction in training are found out.

Key words: economic education, taxes, tax literacy, preprofile preparation.
(Додатки)
Французька мова

Т. А. Лукащук,

учитель французької мови Комунального закладу«Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради»
Телебачення
(Відеоурок, 10 клас)Скачати 405.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка