Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьківСкачати 328.87 Kb.
Дата конвертації20.01.2018
Розмір328.87 Kb.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків.

Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни...

Святослав Вакарчук
Щоб виховувати патріота, потрібно насамперед знати, що таке патріотизм та яка його структура. Визначень патріотизму можемо знайти дуже багато, та зводяться вони до одного: патріотизм – це любов. Любов до рідної землі, свого народу, його історії, культури. Я б ще додала: це любов і відповідальність. Любов до землі, на якій ти народився, та відповідальність за її долю та долю твого народу. Громадянський патріотизм – це ще й спільна ідея, яка може об’єднати народ України в єдину націю. Країну може привести до процвітання та успіху об’єднаний великою патріотичною ідеєю народ. Тому розраховувати можемо лише на себе. Відомий український співак, громадський діяч і щирий патріот Святослав Вакарчук сказав в одному інтерв’ю: «Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни...» Дуже важливо, щоби кожен з нас зрозумів: щастя нашої країни залежить від нас самих. Не від президента, політиків, депутатів, а від кожного з нас особисто. Тільки тоді, коли кожен українець почне замість запитання «Що держава зробила для мене?» ставити запитання «Що я зробив для своєї держави, її майбутнього, для щастя своїх дітей, які тут житимуть?» - тільки тоді можна буде говорити про новий, справжній патріотизм української нації і тільки тоді Україна почне рухатися вперед на шляху до процвітання.

Учителю, особливо вихователю, важливо пам’ятати, що патріотизм – соціальне явище, яке формується в процесі виховання і на сучасному етапі розвитку української держави ця цінність є однією з найбільш національно значимих.

Міністерство освіти і науки України рекомендує «виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням».

Про зростання уваги держави до патріотичного виховання свідчить велика кількість нормативно-правових документів, виданих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України за останні 3 роки. Серед них найбільш визначальні для виховної роботи школи на сучасному етапі є Наказ Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» та Указ Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». Ці та ряд інших важливих державних документів, а також нормативно-правових документів місцевого рівня вказують, що основні завдання освіти на шляху до розбудови національної школи й патріотичного виховання в ній полягають у національно-патріотичній спрямованості змісту освіти, відродженні національних виховних традицій усіма суб’єктами освітнього простору.

У світлі змін, що відбуваються в українському суспільстві та освіті, педагогічний колектив Тернопільської спеціалізованої школи № 29 визначив патріотичне виховання як пріоритетний напрямок виховної діяльності школи.

Слід відзначити, що у нашій школі завжди приділялась значна увага формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства, держави, народу.

У закладі створена система патріотичного виховання учнів, яку можна зобразити у вигляді моделі як складного комплексу взаємопов’язаних компонентів навчально-виховного процесу.

СХЕМА МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА - ПАТРІОТА

Тернопільської спеціалізованої школи № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов
Форми
Опис моделі виховання громадянина-патріота

Тернопільської спеціалізованої школи № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов
Система патріотичного виховання ТСШ № 29 реалізується з урахуванням виховної проблеми школи, традицій, соціальних та виховних можливостей, плану роботи закладу і регламентується нормативно-правовими документами державного, регіонального та шкільного рівнів.

Мета патріотичного виховання у школі – становлення громадянина-патріота України, високоморальної особистості, готової до успадкування духовних надбань українського народу, виконання обов’язку захисту Батьківщини, з активною громадянською позицією.

Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань: • формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати;

 • виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;

 • прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

 • спонукання вихованців до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності;

 • формування мовної культури, оволодіння українською мовою та її вживання в повсякденному житті;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу;

 • формування толерантності, расової, національної, релігійної терпимості, розвиток дружніх відносин між представниками різних етнічних груп;

 • створення можливостей для повноцінної соціалізації молодих громадян, більш активного залучення їх у вирішення соціально-економічних, культурних, правових, екологічних та інших проблем як загальнодержавного, так і місцевого значення.

Здійснення патріотичного виховання в ТСШ № 29 ґрунтується на сукупності принципів як основоположних ідей, що пронизують усі рівні й компоненти виховного процесу та засвідчують їх системну цілісність і які відображають як загальні принципи виховного процесу (гуманізації, демократизації, дитиноцентризму, природовідповідності, врахування вікових та індивідуальних особливостей, системності і цілісності), так і специфіку патріотичного виховання школярів в сучасних умовах. Зокрема, це: • принцип національної спрямованості,  передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

 • принцип історизму, передбачає прищеплення учням шанобливого ставлення до історії рідної землі, формування прагнення вивчати, зберігати і примножувати духовно-моральну і культурно-історичну спадщину українців та відтворювати її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;

 • принцип культуровідповідності, передбачає засвоєння учнями загальнокультурних надбань українського народу, його мови, традицій та звичаїв, забезпечення духовної єдності та наступності поколінь;

 • принцип полікультурності передбачає формування в учнів толерантного ставлення до відмінностей у культурі, мистецтві, віруваннях, ціннісних орієнтирах інших народів; здатність диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможність сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури загальнолюдської;

 • принцип самоактивності забезпечує розвиток у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;

 • принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес.


Основними підходами до організації патріотичного виховання у школі є діяльнісний, системний, особистісно зорієнтований.

Досягнення цільових орієнтирів забезпечує діяльність, до якої залучаємо учнів. Ми виділяємо навчально-пізнавальну, спортивно-оздоровчу, художньо-естетичну, краєзнавчо-екологічну, дослідницько-творчу та соціально значущу. Виховна діяльність повинна бути ціннісно орієнтована, тобто спрямована на формування ціннісних орієнтирів, серед яких центральне місце відводиться формуванню ціннісного ставлення до суспільства і держави.

Неодмінною умовою національно-патріотичного виховання є системний підхід, який передбачає розгляд цілісного багаторівневого, ієрархічного, взаємозалежного процесу в його постійному розвитку.

Значним потенціалом з точки зору формування національної свідомості та виховання патріота володіють навчальні предмети, особливо суспільно-гуманітарного циклу: українська мова і література, історія України, правознавство, географія, природознавство, курс «Я і Україна». До них долучаються предмети художньо-естетичного циклу (музика, образотворче мистецтво, художня культура), які, завдяки насиченості національною тематикою, теж впливають на формування в учнів патріотичних і громадянських якостей. Звичайно, кожен навчальний предмет можна наповнити патріотичною складовою. Вчителі предметними нашої школи ознайомлені з Методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах і дотримуються їх у своїй роботі, використовуючи зміст навчальних предметів для формування якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва.

Відрадно, що в останні роки міською владою приділяється більше уваги проблемі формування так званого територіального патріотизму. Зокрема, показником цього стало введення для учнів 5 класів курсу «Історія Тернополя» за підручником, автором якого є вчитель історії нашої школи Іван Ярославович Букавин.

Патріотичне виховання учнівської молоді здійснюється як під час уроків, так і в позаурочний час. Заходи з національно-патріотичного виховання передбачені у плані роботи школи на навчальний рік, планах роботи методичних об’єднань, класних керівників, педагога-організатора, учнівського самоврядування.

Суттєву роль у процесі національно-патріотичного виховання молоді відіграє так званий «дух» школи, у тому числі зовнішній вигляд, використання національної та народної символіки в оформленні школи.

Фасад школи учні та вчителі оформили стилізованим зображенням української вишивки. Намагаємось надати інтер’єру школи національного духу. Виконані руками учнів жовто-сині сердечка, долоньки, квіти, ангелики прикрашають школу впродовж року.

Оновлений сучасний стенд з державною символікою, символікою міста і школи розміщено у головному вестибулі школи. Поруч – флагшток з державним прапором, який піднімаємо щопонеділка під виконання Державного Гімну України.

Існує традиція починати тиждень з виконання гімну та молитви за Україну в класах. Державним гімном починаємо і завершуємо усі загальношкільні заходи.

У кожному кабінеті обов’язковим є стенд з державною символікою. Крім того, в кожному класі створено куточки пам’яті, де є фото та інформація про Революцію Гідності, Героїв Небесної Сотні, героїв АТО.

Процес формування громадянина-патріота передбачає тісний взаємозв’язок і співпрацю між школою, сім’єю та соціумом. Всі перелічені ланки навчально-виховного процесу можуть успішно виконати виховні функції лише за умови злагодженості дій.

В Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді зазначено, що основними складовими цього процесу є громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання. Тому система національно-патріотичного виховання школи умовно поділена на такі змістовно-цільові блоки: «Я – громадянин», «Я – захисник», «Я – високоморальна особистість».

Для реалізації даної моделі необхідна системна робота, яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних форм, методів, засобів патріотичного виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності відповідно до мети і завдань патріотичного виховання задля досягнення очікуваних результатів.


Змістовно-цільовий блок «Я – громадянин»

Виховання громадянина-патріота починаємо з формування національної свідомості учнів. Національна свідомість базується на національній ідентифікації, усвідомленні причетності людини до роду і соціальної групи й спонукає особистість до національного самоздійснення.

Сутність національної самосвідомості виражається як у ставленні особистості до національних цінностей, якими є любов до рідної культури, мови, національних свят, традицій тощо, так і активному їх опануванні, розвитку.

З цією метою у школі організовуються інформаційно-просвітницькі години, бесіди, виставки стінгазет до знаменних історичних дат, про видатних людей України та Тернопільщини, екскурсії в обласний краєзнавчий музей, історико-меморіальний музей політв’язнів, екскурсії та подорожі історичними місцями рідного краю, народознавчі свята, перегляд кінофільмів та ін.

Серед таких заходів, організованих вчителями школи, - години спілкування «Державна символіка України», «Пісні, що стали гімном українців», «Патріотизм і толерантність», «Україна – полікультурна держава», уроки Патріотизму «Дніпро єднає Україну», «Звучи, рідна мово», диспути «Україна: європейський вибір», «Що означає бути патріотом», «Що я можу зробити для своєї держави», «Чи потрібні Україні професіонали», правовий всеобуч «Свобода та відповідальність», «Права та обов’язки громадян України», «Україна – правова держава», виставки учнівських робіт: малюнків «І шляху назад не буде, бо в моїх пробитих грудях гуркоче, мов грім: «Борись!», «Знай свої права», стіннівок «Моя найкраща країна, що має ймення Україна», фотоколажів «Пишаюсь, що я – українець!».

Вихованню патріотизму на прикладах життя і суспільної діяльності видатних українців сприяли заходи, приурочені річницям від дня народження С.Бандери, Р.Шухевича, В.Чорновола, Йосипа Сліпого, Андрея Шептицького, С.Крушельницької, українських письменників, поетів, художників.

Відповідно до науково-методичної проблеми виховної роботи школи, намагаємося якнайширше використовувати інноваційні технології, зокрема і в організації патріотичного виховання.

Цікавою та найбільш масовою інноваційною формою роботи є флешмоби. Учні нашої із задоволенням беруть участь в організації та проведенні різноманітних флешмобів: «Десять хвилин з Кобзарем» (до 200-річчя Т.Г.Шевченка), «Наречемось України вірними синами» (до 200-річчя від дня народження М.Вербицького), «Молитва за Україну» (до 150-річчя від дня народження А.Шептицького), «Ланцюг єдності» (до Дня Соборності), «Кульки добра» (на підтримку воїнів АТО) та ін..

Однією з найбільш перспективних методик, які сприяють формуванню в учнів життєвих навичок громадянської активності, патріотизму та духовної зрілості в цілому, є проектна виховна технологія. В арсеналі виховної роботи нашої школі – чимало різних проектів, спрямованих на формування громадянськості як інтегрованої якості особистості.

Важливу роль у цьому процесі відводимо краєзнавчим проектам. До їх створення та реалізації залучаємо дітей вже з початкових класів. Молодші школярі пізнають свій народ, державу через пізнання малої батьківщинисела чи міста, в якому кожен може упізнати знайоме і рідне, оскільки це є минулим і сьогоденням тих близьких людей, які нас оточують. Разом із класними керівниками та батьками учні нашої школи працюють над проектами «Мій родовід», «Класний літопис», «Професії моїх батьків», «Історія моєї вулиці».

Працюючи над реалізацією краєзнавчих проектів, діти активно залучаються до пошукової діяльності, особливо в середніх та старших класах. Серед краєзнавчих проблем, які досліджували наші учні в ході проектної діяльності – природні багатства нашого краю, видатні постаті, особливості народних промислів Тернопільщини, фольклорні перлини, топографія та екологія рідного краю, невідомі сторінки національно-визвольної боротьби на Тернопільщині.

Результати своєї проектної діяльності учні представляють у формі фотозвітів, мультимедійних презентацій, альбомів, журналів, буклетів, народознавчих свят, фольклорних дійств.

Для прикладу, в ході роботи над краєзнавчим проектом «На полотні я вишию життя» учнями школи було створено вишиту карту Тернопільської області. у якій різними техніками передані характерні орнаменти кожного району. Даний проект взяв участь у конкурсі матеріалів історико - етнографічної експедиції учнівської молоді «Україна вишивана» і здобув перемогу у міському та обласному етапах цього конкурсу.

Цікавим проектом, над яким працювали старшокласники школи впродовж 2015 року був історико-культурологічний проект «Вишита геральдика Тернопільщини». Учні здійснили ґрунтовну пошукову роботу, в ході якої вивчили історію виникнення гербів усіх районних цетрів Тернопільської області, розробили їх схеми і вишили на полотні. 18 картин з гербами міст-районних центрів, міста Тернополя та Тернопільської області розміщено у вестибулі школи. Тепер кожен, хто заходить до нашого закладу, може познайомитися з геральдикою Тернопільщини.

Така проектна діяльність, що ґрунтується на краєзнавчому матеріалі, відкриває значні можливості для збагачен­ня учнів новими знаннями про свій край, сприяє зростанню національної свідомості учнів, поваги до історії та культури рідного народу.

Ефективним способом формування громадянина-патріота є соціальні проекти. Участь у них мотивує молодь досліджувати проблеми місцевої громади, а також вчить планувати та впроваджувати проекти, котрі відповідають потребам спільноти, членами якої вони є.

Учні нашої школи є ініціаторами багатьох соціальних акцій та проектів. Зокрема, це проекти «Посади дерево», «Збережемо наш Тернопіль – місто миру і добра» (наші випускники висадили близько 160 дерев поблизу школи та навколо двох церков нашого мікрорайону), «Чисте джерело» (розчищення джерела у селі Гаї Гречинські, що поблизу школи), «Прибираємо Говерлу».

Дієвим методом формування навичок соціальної взаємодії та бажання долучитися до покращення життя місцевої громади є волонтерські (благодійні) проекти.

Наша школа має досвід роботи над реалізацією волонтерських проектів загальношкільного та класних рівнів: «Ветеран живе поруч», «Незрячі потребують твоєї допомоги», «Поділись теплом».

Крім того, учні школи регулярно надають соціальну та матеріальну допомогу ветеранам війни, одиноким людям похилого віку, які проживають у нашому мікрорайоні. Наші школярі є частими відвідувачами дитячого будинку «Малятко», обласного реабілітаційного центру для дітей з наслідками ДЦП.

Приємно, що учнями керує громадянська позиція, що вони не бажають залишатися осторонь соціальних проблем нашого міста, вчаться їх вирішувати. А досвід, отриманий у процесі такої діяльності, допомагає учням стати повноправними членами місцевої громади, чиї енергія, ідеї, воля та прагнення набувають позитивної спрямованості та успішно використовуються під час вирішення суспільно важливих проблем.

Виховання громадянської активності молоді відбувається через розвиток і розширення ролі учнівського самоврядування. У ТСШ №29 діє загальношкільний орган учнівського самоврядування – Учнівський Парламент. До його складу входить 6 комітетів – управлінський, внутрішніх справ, ерудитів, з питань організації дозвілля, з волонтерської роботи та інформаційний. До складу кожної комісії входить по одному учневі з кожного 8-11 класу. Кожна комісія виконує свої функції і працює за своїм планом. Щороку відбувається загальношкільні конференції: «Плануємо своє завтра» та «Підсумовуємо зроблене за рік». Керує роботою учнівського самоврядування Президент школи, який обирається самими учнями в ході демократичних виборів. Вже багато років учнівський Парламент школи є незмінним співорганізатором різних позаурочних заходів, справ, акцій, таких як День вишиванки в школі, Тиждень особливих дрес-кодів, День Доброчинності, просвітницьку акцію «СНІД. Вирок чи надія на життя», інформаційні акції «Чи знаєш ти свої права?», «Голодомор – геноцид нації», а також «Свято вчителів», «Новорічна феєрія», «Вечірка в українському стилі», Дні Здоров’я, благодійні акції, спортивні свята та ін. Крім того, члени учнівського Парламенту здійснюють інформаційно-просвітницьку роботу серед школярів, проводять соціологічні опитування, тренінги, а також залучаються до проведення засідань педагогічних рад, ради профілактики правопорушень, ради школи.

Самоврядування допомагає учням організувати власне життя і життя своїх товаришів. Крім того, досвід взаємостосунків, розв’язання конфліктів, виявлення і захисту своїх інтересів, здобутий у школі, стане корисним багажем, з яким школярі увійдуть у доросле життя.

Значний вплив на формування громадянських якостей учнів має шкільний євроклуб «Дружба», який діє у школі вже 10 років. Його метою є формування національної та європейської свідомості, відповідальності за підтримання миру, захисту прав людини, охорони навколишнього середовища та збереження культурної спадщини. В основу роботи євроклубу покладена проектна діяльність. Євроклуб ТСШ №29 співпрацює з Британською Радою, завдяки чому наші учні мають можливість спілкуватись та реалізовувати спільні проекти з школами-партнерами як в Україні, так за її межами.

Наші євроклубівці – ініціатори багатьох цікавих проектів, які реалізовувались у школі: «Україна і Європа», «Європа очима дітей», «Що ти знаєш про країни – члени ЄС?», «Україна моєї мрії», «Всесвітній день сім’ї». Вже традиційним став мистецький проект «Фестиваль європейських культур», де творчі групи учнів представляють символіку, побут, культуру та традиції різних країн Європи.

Шкільний євроклуб є учасником багатьох проектів всеукраїнського та міжнародного рівнів: проект ЄС «Залучення молодіжних європейських клубів до збереження історичної пам'яті в Україні»; міжнародний проект «Молодь – європейське громадянство»; міжнародний проект «Навчаймося разом»; всесвітній екологічний проект «Moving Planet»; всеукраїнський проект Schools Dance Pledge, присвячений олімпіаді у Лондоні.

Наприклад, під час роботи над проектом «Молодь – європейське громадянство» за напрямом «Моє місто вчора, сьогодні, завтра» євроклубівці досліджували історію Тернополя, аналізували сучасний стан міста, створили відео візитку Тернополя з метою приваблення туристів, а також розробили власний проект розвитку міста в майбутньому у соціальному, культурному, екологічно-туристичному та спортивно-оздоровчому аспектах.

Євроклуб «Дружба» неодноразово відзначався як кращий у місті та один із найактивніших в Україні. На міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015» Тернопільська школа № 29 була нагороджена бронзовою медаллю у номінації «Створення мережі євро клубів як механізму інтеграції до європейського освітнього простору».

Таким чином, можна вважати євроклуб ефективною школою громадянського виховання молодих патріотів.

Змістовно-цільовий блок «Я – захисник»

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді підкреслено, що «складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання». На важливість цього напрямку виховної роботи вказується і в Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Військово-патріотичне виховання учнів здійснюється педагогічним колективом школи в ході урочної та позаурочної діяльності через різноманітні методи та засоби навчання і виховання.

Розширенню і поглибленню знань учнів про героїчне минуле свого народу та історію становлення незалежності нашої держави сприяють уроки історії, української літератури, громадянської освіти. Заняття з допризовної підготовки для учнів 10-11 класів, які проводяться викладачами школи допризовної підготовки, спонукають до фізичного вдосконалення юнаків, оволодіння військовими та військово-технічними знаннями, сприяють формуванню свідомого відношення до свого громадянського обов’язку.

У жовтні в школі традиційно проводяться місячники військово-патріотичного виховання.

Значна увага приділяється відзначенню важливих державних свят: Дня козацтва, Дня захисника України, Дня Гідності та Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Героїв Небесної Сотні, дня визволення Тернополя та України, Дня пам’яті та примирення, Дня Героїв.

На формування національної свідомості, патріотичних якостей, необхідних для майбутніх захисників України, було спрямовані Уроки мужності і патріотизму «Замайорів над ратушею стяг» (до річниці створення ЗУНР), «Час згадати нашу славу» (до річниці УПА), «Від героїв Крут до героїв сьогодення», «Воля на крилах Небесної Сотні», «Герої не вмирають» та ін., а також екскурсії до краєзнавчого музею, музею політв’язнів, обласного державного архіву.

Заходи «Вірю в майбутнє українського війська», «Українські військові – наші захисники», «Чи готовий я стати на захист Вітчизни» сприяли формуванню почуття поваги та гордості за українських військових, усвідомлення того, що захист Вітчизни – громадянський та моральний обов’язок кожного.

Виховний вплив заходів такого роду на свідомість учнів посилюється завдяки участі у них військовослужбовців, учасників Революції Гідності, волонтерів, бійців АТО.

Чималі можливості для розширення знань учнів з історії свого народу, зокрема про видатних військових діячів України, невідомі сторінки національно-визвольної боротьби надає Всеукраїнський рух учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків». Зокрема, учні школи дослідили діяльність Северина Наливайка, Дмитра Вишневецького, зібрали чималий матеріал про учасників визвольної боротьби часів другої світової війни на території Тернопільщини, а також про захисників України в зоні АТО.

У школі діє гурток військово-патріотичного виховання «Звитяжець» (керівник – вчитель фізкультури Сандуляк Марія Григорівна). Робота гуртка спрямована на розвиток у молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації в основних сферах життя суспільства, в тому числі - його захист. Гурток працює відповідно до затвердженої програми і тематичного плану. У 2015-2016 н.р. його відвідує 15 учнів. Гуртківці вивчають військово-історичні основи захисту Вітчизни, основи цивільного захисту, топографічну та прикладну фізичну підготовку.

Марія Григорівна керує даним гуртком перший рік, у 2013-2014 та 2014-2015 н.р. керівником гуртка була Шихненко Наталія Миколаївна. Нею були організовані екскурсії для учнів у історико-меморіальний музей політв’язнів, тематичні спортивні свята до Дня Збройних Сил України, Дня Героїв Крут. Крім того, учні школи беруть участь у міських змаганнях та конкурсах військово-патріотичного спрямування.

Особлива увага в рамках військово-патріотичного виховання приділяється сучасній ситуації в Україні. Звичайно, наша школа не залишилась осторонь тих трагічних подій, які відбуваються в Україні. Вчителі, учні, батьки від початку революції 2013 року слідкували за кожним кроком боротьби українців за незалежність, суверенітет та європейський вибір і всяко підтримували ці події. В кожному класі було проведено бесіди про Євромайдан, про сучасних героїв України, створено Куточки пам’яті героїв Небесної сотні, організовано поминальну панахиду за полеглими героями. Учні-волонтери організували збір коштів для потерпілих майданівців.

Окремої уваги заслуговує співпраця школи із фрегатом «Гетьман Сагайдачний». З початком анексії Криму ми всі слідкували до долею хоробрих моряків, які відмовлялись переходити під прапор Росії. Колектив школи вирішив підтримати їх патріотичний та бойовий дух. У квітні 2013 року наші школярі намалювали для моряків «Сагайдачного» малюнки та написали листи. Крім того, було створено відеолист для екіпажу корабля від усього колективу школи. Дуже приємно, що незабаром ми отримали відповідь. Моряки не лише написали слова вдячності школі, але й зворушливі листи-відповіді кожній дитині.

У рамках інформаційно-просвітницької акції «Герої не вмирають» учнями створено більше 20 буклетів про героїв Тернопільщини – захисників України.

Значна увага школою приділялась допомозі і підтримці бійців АТО. З цією метою протягом 2014-2016 років було організовано ряд загальношкільних акцій, зокрема: «Напиши листа бійцю АТО», «Обереги та малюнки для солдатів», «Святий Миколай – захисникам України». Під час цих акцій учнями школи передано українським військовим в зону АТО більше 200 листів та 250 дитячих малюнків, близько сотні подарункових наборів.

Учні школи взяли участь у міському конкурсі листів «Повертайся живим», за результатами якого 11 учнів нагороджено подяками.

На уроках трудового навчання школярі виготовили 150 оберегів та 37 міні-пічок.

Учні школи власноруч виготовили і передали для бійців АТО маскувальні сітки.

Акції «Підтримай захисників України» стали у школі традиційними. Їх результатами є більше сотні ящиків з продуктами харчування, теплим одягом, засобами гігієни, передані в зону АТО.

Двічі у школі організовувався благодійний ярмарок, вилучені під час якого кошти були використані на закупівлю спецодягу (100 пар теплих рукавиць, 300 пар теплих шкарпеток, 20 шт. осінньої камуфляжної форми, 20 шт. шапок, армійське взуття, термобілизна), на купівлю теплопровізора для колишнього випускника школи, який служить в зоні АТО, а також долучено до купівлі автомобіля підвищеної прохідності для бійців зони АТО. Варто відзначити, що в даних акціях активну участь брали не лише учні школи, але й їх батьки, педагогічний колектив.

У школі навчається більше 20 дітей, чиї батьки є учасниками антитерористичної операції на Сході України. До дня захисника України (жовтень 2015 року) у школі було організовано Урок Мужності «Героям слава!», на який запрошено цих батьків. Усі присутні оплесками висловили їм свою вдячність та вручили квіти.

Зустрічі з бійцями АТО та волонтерами було організовано у багатьох класах.

Школа співпрацює з логістичним центром допомоги воїнам АТО, з волонтерською організацією «Руслан», громадською організацією «Схід і Захід єдині». Керівники та волонтери цих організації неодноразово були учасниками різних заходів у школі.

Особливо тісна співпраця слалась у нас з громадською організацією «Схід і Захід єдині». Її координатори Василь Конько та Ігор Крочак у жовтні 2015 року вперше прийшли до школи, щоб ознайомити учнів з волонтерським рухом в сучасній Україні, розповісти школярам про діяльність їхньої організації. Відтоді почалась наша співпраця. Зібрані учнями речі, продукти харчування, листи для бійців АТО неодноразово передавались через волонтерів цієї організації на Схід України. А в грудні 2015 року до свята Миколая наші школярі зібрали чимало канцтоварів, дитячих книг, іграшок, солодощів і передали через волонтерів «Схід і Захід єдині» дітям Донбасу.

Школа отримала подяки від громадських організацій за активну громадську позицію та вагомий внесок у зборі допомоги воїнам АТО. Дані акції висвітлені у ЗМІ: на телеканалах ТТБ, ТВ-4, в газеті «Наш день».Змістовно-цільовий блок «Я – високоморальна особистість»

Справжнім патріотом може бути лише високоморальна особистість. Тому важливу увагу приділяємо морально-патріотичному вихованню учнівської молоді. З цією метою використовуємо різні форми та методи урочної та позаурочної діяльності.

Формуванню загальнолюдських моральних цінностей, а також кращих ментальних рис в значній мірі сприяють уроки християнської етики, української мови та літератури, зарубіжної літератури, риторики, музики, художньої культури, образотворчого мистецтва, курсів «Людина і світ», «Я і Україна». Крім навчальної діяльності вчителі даних предметів організовують цікаві виховні заходи, що сприяють вихованню високоморальної особистості.

Значну увагу вихованню кращих моральних якостей патріота України приділяють класні керівники. Ними, а також педагогом-організатором школи Гуменною І.Л. та заступником директора з виховної роботи Петренко Л.В. організовуються різноманітні виховні справи, спрямовані на пізнання історії рідного краю і народу, вихованню поваги до української мови, звичаїв, традицій, гордості за приналежність до української нації. Вони проходять як у формі мистецьких свят («З Україною в серці», «Молитва за Україну»), так і у формі бесід, годин спілкування («Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину», «Українські традиції у моїй сім’ї», «З чого починається Батьківщина»), виставок фотостіннівок («Ми – маленькі українці», «Це край, де я родилась і живу»).

Як зазначається у Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, «важливим аспектом формування національно свідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови». На це спрямовані не лише уроки української мови, але і позаурочна діяльність в школі. Так, щорічно організовуються заходи із відзначення Дня української писемності, Дня рідної мови, Шевченківські дні, а також відзначення ювілейних дат з життя українських письменників та поетів. Чимало таких шкільних заходів висвітлено у ЗМІ.

Особлива увага приділялась відзначенню 200-річчя від дня народження Т.Шевченка. Зокрема, на високому рівні були проведені літературно-музична композиція «Слава Шевченкова – слава України», історичне ревю «У Шевченковім серці живе Україна», театралізоване дійство «Мене там мати повивала», мистецьке свято «Поезії Шевченка – мовами світу», на якому твори Кобзаря звучали англійською та німецькою мовами, виставка малюнків, конкурси читців.

Також цікавими і змістовними були заходи «Квітуче слово поезії в прозі Ольги Кобилянської», «Чарівна подорож у казковий світ дитинства Олександра Довженка», «Ти для нас не тільки поетеса, а й добрий дух вкраїнської землі» (до дня народження Лесі Українки»), «Духовний олімп України» (до дня народження Ліни Костенко)та інші.

Вихованню любові до рідної мови, уважного і бережного ставлення до неї, розвитку естетичних смаків та читацьких інтересів сприяли організовані вчителями-філологами, класними керівниками та шкільним бібліотекарем зустріч із письменниками і поетами нашого краю Богданом Мельничуком, Мартою Чопик, Вірою Пароновою, Валентиною Семеняк-Штангей, Уляною Галич та іншими.

У 2012-2013, 2013-2014 н.р. у школі працював театральний гурток, вихованці якого під керівництвом вчителя української мови і літератури Злепко Галини Миколаївни порадували учнів, вчителів та батьків двома чудовими постановками: «Наталка Полтавка» (за п’єсою І.Котляревського) та «Мина Мазайло» (за п’єсою М.Куліша).

Школа тісно співпрацює з Тернопільським національним педагогічним університетом. Зокрема, наші учні неодноразово презентували студентам та викладачам цього вишу свої літературні композиції про Т.Шевченка, Лесю Українку, Андрея Шептицького. А учні 7-В класу під керівництвом Злепко Г.М. постійно відвідують вихованцями дошкільного закладу № 14 з літературно-музичними композиціями про відомих митців України.

Ніколи не втрачають своєї актуальності народознавчі заходи, на яких, знайомлячись з народними оберегами, традиціями і звичаями, учні вчаться шанувати національну спадщину, бути патріотами і громадянами. Традиційними у школі є Українські вечорниці, вертепні дійства, свята Миколая, ходіння з Маланкою, великодні святкування.

Чи не найулюбленішим фольклорним дійством, яке організовується в школі, є вертеп. Незмінним керівником вертепної ватаги школи протягом більше 10 років є вчитель музики Бойко Лілія Теофанівна. «Родзинкою» нашого вертепу є те, що у ньому, крім учнів, беруть участь вчителі та батьки. Вертеп Тернопільської школи № 29 є неодноразовим переможцем міських конкурсів фольклорних колективів. Впродовж двох останніх років наші вертепники брали участь в обласному фестивалі вертепів, що проходив у ТРЦ «Подоляни» і обидва рази вибороли І місце. Крім того, шкільний вертеп бере участь у загальноміських зимових святах. У січні 2016 року наша школа була однією з кількох навчальних закладів міста, хто приймав на різдвяних канікулах дітей з Луганщини. Приємно, що вертепне дійство у виконанні наших учнів припало до душі гостям зі Сходу України.

Активно практикують проведення родинних свят класні керівники початкових та середніх класів. Це: «Родинні посиденьки», «Роде наш красний, роде наш прекрасний», «Нащо клад, якщо в сім’ї лад», «Ми матір називаємо святою», «Людина починається з добра». Їх безпосередніми організаторами і учасниками поряд з вчителем є батьки самих учнів. На такі свята часто запрошуємо священиків, які доповнюють виступи учнів повчальними словами зі Святого Письма про повагу до батьків та ближніх.

Вивчення свого родоводу, виховання гордості за свій рід – ще одне важливе завдання, яке прагнемо реалізувати в урочній та позаурочній діяльності. Наші школярі працювали над проектами із вивченням свого родоводу, презентували їх у формі родовідних дерев, а також брали участь у шкільних проектах «Захисники України в моїй родині», «Професії мого роду». А учні початкових класів створювали свої родовідні дерева ще й англійською мовою.

Ми намагаємося прищепити нашим школярам повагу до свого роду, його звичаїв, а ще – до національного одягу, вишивки. Традиційними у школі стали Дні вишиванки. Кілька років тому їх ініціювали члени учнівського парламенту школи. Тепер щороку на другий день великодніх свят всі учні та вчителі приходять у школу у вишиванках. Національного колориту прагнемо надати загальношкільним святам Першого і Останнього дзвоника.

За ініціативи вчителя школи Світлани Григорівни Коник у кабінеті трудового навчання створено міні-музей українських старожитностей – близько сотні старовинних вишитих сорочок, рушників, скатертей, а також стародавні предмети побуту (праски, прялки, посуд та ін.) з різних регіонів Тернопільщини.

Важливим аспектом позаурочної діяльності школи в напрямі національного, громадянського, туристсько – краєзнавчого виховання є участь у Всеукраїнському русі учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків» та Всеукраїнській експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». У школі створена Рада РУМ (голова – заступник директора з виховної роботи Петренко Л.В.). До роботи в рамках РУМ залучаються усі середні та старші класи. Відповідно до положень напрямів РУМу, учасники пошукових експедицій спрямовують свою роботу на повернення до життя культурного та природного надбання рідного краю, досліджують і висвітлюють нерозкриті сторінки, пов’язані з прагненням українського народу до волі та незалежності, збирають вироби народного мистецтва.

Щороку учні школи – члени пошуково-експедиційних груп стають переможцями міських етапів цього конкурсу. Наші школярі були учасниками обласної учнівської конференції «Роде наш красний», призерами обласних етапів РУМ.

Активна пошукова діяльність дає значні можливості для збагачен­ня учнів новими знаннями та формує актину життєву позицію, громадянську свідомість та поведінку.

Патріотизм – багатогранна якість, неодмінною складовою якої є екологічна культура, розвинені художньо-естетичні смаки.

У школі № 29 організовують чимало пізнавальних художньо – естетичних заходів, які сприяють збагаченню знань учнів про культурні надбання України та інших народів, зростанню їх духовної культури: культпоходи в ляльковий театр, драматичний театр, обласну бібліотеку для молоді, обласну філармонію та ін.

Учні школи є активними учасниками різноманітних творчих конкурсів не лише шкільного, але й міського рівнів. Так, успішними є виступи наших учнів на міських конкурсах патріотичної пісні, поезії та творів образотворчого мистецтва, міських конкурсах хорових колективів, міських оглядах-конкурсах колективів художньої самодіяльності навчальних закладів, міських екологічних конкурсах учнівських виробів «Замість ялинки – зимовий букет», різноманітних конкурсах учнівських творів, фотографій, малюнків.

Прикладом чи не найбільш масових заходів екологічного спрямування були екологічні акції «Збережемо наш Тернопіль – місто миру і добра», в рамках якої учні школи висадили більше 100 дерев на території школи та мікрорайону, та «Посади дерево», під час якого школярі висадили біля двох храмів мікрорайону «Аляска» більше 60 дерев.

Наріжним каменем патріотизму в найширшому його розумінні є позитивний образ малої батьківщини. Мала батьківщина, рідний край – той, що народжує, той, що навколо нас – є реальністю не лише фізичною, а в більшій мірі - духовною й етичною, бо здійснює помітний вплив на формування елементів світогляду й уподобань особистості.

Впродовж 2015-2016 рр у ТСШ № 29 реалізовано цикл учнівських проектів «Пізнай свій край», метою якого було виховання любові до малої батьківщини, розширення і поглиблення знань про Тернопільщину, її видатних людей, природні багатства, символіку тощо. Адже, як зазначається в Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, «процес патріотичного виховання потребує наповнення інформаційного контенту позитивною інформацією щодо привабливості образу України, підтримки бажання жити й працювати в Україні».

Проект «Пізнай свій край» складався з багатьох міні-проектів, кожен з яких мав свою мету і знайомив учнів із різними аспектами життя тернопільського краю. Так, першим із них був історико-культурологічний проект «Вишита геральдика Тернопільщини». Над ним працювали учні 8-А, 11-А та 11-Б класів. Спочатку школярі здійснили ґрунтовну пошукову роботу, щоб дізнатись історію виникнення гербів усіх районних центрів Тернопільщини, як і чому вони змінювались із роками, що означають їх зображення. Після цього малюнки гербів міст – районних центрів Тернопільської області, а також м. Тернополя та Тернопільської області було перенесено на схеми для вишивання, підібрано нитки, тканину і вишито учнями. Вишиті герби оформлено в паспарту, рамки і розміщено на одній із стін вестибуля школи.

У жовтні 2015 року до Дня захисника України було організовано роботу над наступним проектом – «Захисники України в моїй родині». У цьому проекті взяли участь і молодші, і старші школярі. Їм було запропоновано дізнатись, чи є у їх родині люди, які боролись за незалежність України. Дітям було цікаво вивчати свій родовід, вони з гордістю розповідали на виховних годинах про представників своєї сім’ї, родини, які захищали свободу України в різні епохи становлення її незалежності (від другої світової війни і до наших днів). Школярами підготовлено більше 40 проектів, які містили фотодокументальні відомості про їх родичів та були представлені у вестибулі школи. Тут були розповіді про дідусів, які захищали українську землю в часи другої світової війни, і про репресованих членів родин, і про новітніх героїв України – батьків, братів, які брали участь в АТО. Проект показав, що герої живуть поруч нас і заслуговують на нашу пам'ять і вдячність. Він сприяв формуванню гордості за свій рід, мотивував брати приклад із своїх батьків, дідусів, бути захисником своєї землі.

Наступний проект «Національні герої Тернопільщини» був приурочений Дню Гідності і Свободи (листопад 2015р.). Метою його було розширити уявлення учнів про відомих і невідомих земляків, які боролись за свободу нашого краю в різні часи. Даний проект теж вимагав пошукової роботи і як результат – учні підготували цікаві презентації про героїв козацької доби, героїв ХХ століття, сучасних героїв АТО, героїв Небесної Сотні Тернопільщини.

У Стратегії національно-патріотичного виховання зазначається, що «важливою складовою національно-патріотичного виховання має стати поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах науки, культури, мистецтва, спорту». Тому ще один учнівський проект був присвячений знайомству з видатними людьми Тернопільщини, а його результатом було створення учнями буклетів про видатних вчених, спортсменів, письменників, художників тернопільської землі. Таким чином, учні переконались, що тернопільська земля дала світові не один десяток геніїв.

Особливо цікавим для учнів став проект «Тернопільщина – край рекордів», який реалізовувався у лютому 2016 року. Учні 6-11 класів самостійно шукали інформацію про мистецькі, спортивні, наукові рекорди тернопільської землі. Зібраний матеріал вони представили на виховних годинах у своїх класах, а також провели цікаві пізнавальні години для учнів початкових класів. Крім того, результати роботи над проектом було презентовано у формі стіннівок у вестибулі школи, що дало можливість всім учням, батькам, вчителям дізнатися багато нового і цікавого про досягнення нашого краю, які визнані на рівні України та світу. Особливо приємно, що автором двох рекордів, занесених у Книгу Рекордів України, є випускник нашої школи Голубович Олег - він намалював найбільшу українську абетку та найдовший в Україні орнамент.

Робота над загальношкільним проектом «Пізнай свій край» продовжується. У квітні заплановано реалізацію наступного його етапу під назвою «100 природних чудес Тернопільщини», який буде спрямований на знайомство з природою нашого краю.

Як показала проведена робота, даний проект мав значний вплив на формування національної свідомості учнів, зокрема любові і поваги до своєї малої батьківщини, до родини. Учні школи дізнались багато нового про своїх земляків, про Тернопільську землю, її символіку, а ще – наповнилися гордістю за те, що народились і живуть на цій прекрасній землі.Нормативно-правова база


 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • Указ Президента України від 13.10.2015 року №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»;

 • Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»;

 • Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

 • Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»;

 • Указ Президента України від 01.10.2015 року №565/2015 «Про відзначення 25-ї річниці Студентської революції на граніті»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 №998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року»;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1018-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016—2020 роки»;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12. 2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік»;

 • Лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10.10.2014 № 03/4479-08 «Щодо виконання заходів, пов'язаних з героїзацією осіб, які віддали своє життя за незалежність України, вшанування їх пам'яті, патріотичного виховання та консолідації українського народу»;

 • Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 16.01.2015 № 10 «Про організацію виконання заходів щодо посилення військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді на період 2015-2020 років»;

 • Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 01.04.2015 № 107 «Про запровадження проекту «Рух опіки» у навчальних закладах області»;

 • Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 11.11.2015 № 323 «Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на період до 2020 року»;

 • Наказ департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 19.02.2016 № 51 «Про організацію виконання плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016 рік»;

 • Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2015-2017 роки, затверджені на засіданні науково-методичної ради ТОКІППО від 24 грудня 2015 року;

 • Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.04.2015 № 137 «Про запровадження проекту «Рух опіки» у навчальних закладах міста»;

 • Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 07.09.2015 року № 386 «Про організацію виконання заходів щодо посилення військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді на період 2015-2020 років»;

 • Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 23.11.2015 № 521 «Про заходи з увічнення захисників України на період до 2020 року»;

 • Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 28.01.2016р. № 39 «Про затвердження плану заходів щодо поліпшення національно-патріотичного виховання, реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у загальноосвітніх навчальних закладах на 2016-2020 роки»;

 • Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 10.02.2016р. № 66 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України та Дня Державного Прапора України»;

 • Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 22.02.2016 №85 «Про організацію виконання плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016 рік в м. Тернополі».

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 328.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка