Навчально-методичний посібник патентознавство для викладачів та студентів V курсу фармацевтичного факультетуСторінка1/8
Дата конвертації20.01.2018
Розмір1.21 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство охорони здоров’я Україниc:\users\щербина\desktop\герб здму\gerb_new.png

Запорізький державний медичний університет

КАФЕДРА ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ


Навчально-методичний посібник

ПАТЕНТОЗНАВСТВО

для викладачів та студентів

V курсу фармацевтичного факультету

спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ»


Запоріжжя 2014

Авторський колектив:
Панасенко О. І., Буряк В. П., Кремзер О. А., Мельник І. В., Парченко В. В., Постол Н. А., Гоцуля А. С., Куліш С. М., Щербина Р. О., Сафонов А. А., Саліонов В. О.

Рецензенти:

Александрова К. В. доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та лабораторної діагностики Запорізького державного медичного університету,

Книш Є. Г. доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації, медичного і фармацевтичного правознавства Запорізького державного медичного університету.

Затверджено на засіданні кафедри токсикологічної і неорганічної хімії,

протокол № 6 від 10 січня 2014 року.
Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією з фармацевтичних дисциплін, протокол № ___ від _________2014 року.
Затверджено на засіданні Центральної методичної ради ЗДМУ,

протокол №____від «__» ________2014 року.ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 4

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 6

Тема № 1. 9

Загальна характеристика системи інтелектуальної власності в Україні. Порядок отримання патентів на винахід та на корисну модель. 9

СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. 10

ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ ПАТЕНТУ АБО СВІДОЦТВА 34

Приклади тестових завдань для підготовки до практичного заняття. 42Тема № 2. 44

Ліцензування і передача прав на винаходи, корисні моделі та інші об’єкти права інтелектуальної власності. 44

Регулювання правовідносин сторін ліцензійного договору 45

Види ліцензій 45

Умови і реквізити ліцензійного договору 45

Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель) 49

Приклади тестових завдань для підготовки до практичного заняття. 51Тема № 3. 53

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ) 53

Приклади тестових завдань для підготовки до практичного заняття. 69Перелік питань для підсумкового контролю 71

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73ПЕРЕДМОВА


Патентознавство як навчальна дисципліна базується на вивченні студентами фармацевтичного законодавства, організації та економіки фармації, технології лікарських засобів, фармацевтичної хімії, клінічної фармації та інтегруються з цими дисциплінами.

Для студентів фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів патентознавство є однією з дисциплін, що використовуються для оволодіння знаннями щодо інноваційно-інвестиційної діяльності аптечних та хіміко- фармацевтичних підприємств та практичними навичками оформлення патентів.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції;

б) практичні заняття;

в) самостійна робота студентів.

Практичні заняття передбачають формування у студентів вмінь та навичок по визначенню об’єктів та процедурі оформлення патентів на винаходи та корисні моделі.

Засвоєння теми (поточний контроль) здійснюють на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей; засвоєння змістовних модулів (проміжний контроль) - на підсумкових заняттях із застосуванням тестів, розв’язування ситуаційних задач.


МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Патентознавство як навчальний предмет ставить за мету підготовку спеціалістів, які володіють теоретичною базою та практичними навичками з законодавчих основ набуття, передачі, охорони і захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема промислової власності в Україні і світі. Навчальною програмою передбачено отримання знань з основних принципів правового регулювання взаємовідносин сторін, пов’язаних з патентуванням у медицині та фармації, оволодіння практичними навичками оформлення патентних прав, а також матеріалів щодо їх правового захисту і передачі майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

При оцінюванні знань студентів надається перевага стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому контролю практичних навичок в умовах, що наближаються до реальних.Оцінка з дисципліни співпадає з оцінкою за модуль.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки - «відмінно» та 60 балів, якщо поточні - «задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу - не більше 10).

Бали-за поточну успішність прив'язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною п'ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі та кількості опитувань конкретного студента.Остаточна конвертація середньої арифметичної в кількість балів за КМСОНП проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці:


Середня арифметична

Бали

Середня арифметична

Бали

оцінка за п'ятибальною

ЕСТ8

оцінка за п'ятибальною

ЕСТ8

шкалою
шкалою
4,97-5

110

3,97-4,0

85

4,93-4,96

109

3,93-3,96

84

4,89-4,92

108

3,89-3,92

83

4,85-4,88

107

3,85-3,88

82

4,81-4,84

106

3,81-3,84

81

4,77-4,8

105

3,77-3,80

80

4,73-4,76

104

3,73-3,76

79

4,69-4,72

103

3,69-3,72

78

4,65-4,68

102

3,65-3,68

77

4,61-4,64

101

3,61-3,64

76

4,57-4,6

100

3,57-3,60

75

4,53-4,56

99

3,53-3,56

74

4,49-4,52

98

3,49-3,52

73

4,45-4,48

97

3,45-3,48

72

4,41-4,44

96

3,41-3,44

71

4,37-4,4

95

3,37-3,40

70

4,33-4,36

94

3,33-3,36

69

4,29-4,32

93

3,29-3,32

68

4,25-4,28

92

3,25-3,28

67

4,21-4,24

91

3,21-3,24

66

4,17-4,20

90

3,17-3,20

65

4,13-4,16

89

3,13-3,16

64

4,09-4,12

88

3,09-3,12

63

4,05-4,08

87

3,05-3,08

62

4,01-4,04

86

3,01-3,04

61

3,0

60

Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням якості її виконання. Максимальна кількість балів, яка може добавлятися до кількості балів поточної успішності не може перевищувати 10 балів. Конкретна кількість балів за індивідуальну роботу визначається відповідною предметною методичною комісією і залежить від рівня, на якому вона виконана (кафедральний, університетський, міжуніверситетський або республіканський, тощо).

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, складається з середньої арифметичної кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).Поточний контроль здійснюється на основі контролю поточних знань, практичних навичок і вмінь. Він здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентами, особливо для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття.

Форми поточного контролю:  • теоретичних знань - тестові завдання, індивідуальне опитування, співбесіда;

  • практичних навичок і вмінь - рішення типових і ситуаційних задач

Підсумковий контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.

Форми підсумкового контролю:  • теоретичних знань система запитань, тестові завдання

  • практичних навичок і вмінь - рішення типових і ситуаційних задач.Каталог: assets -> download -> ucheb posobie -> patentstvo
ucheb posobie -> Навчально-методичний посібник для семінарських занять з розділу «історія медицини І фармації»
ucheb posobie -> Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету Запоріжжя, 2013
ucheb posobie -> Навчальний посібник для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальності тпкз запоріжжя
patentstvo -> Культура, науково-технічний рівень виробництва, ефек¬тивність економіки, соціально-економічний прогрес в цілому І до¬бробут суспільства значною мірою залежать від рівня та ефектив¬ності творчої діяльності в цьому суспільстві


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка