Навчальний посібник Київ Видавництво наду 2008 п 35 Свалено Вченою радою Національної академіїСторінка1/9
Дата конвертації22.12.2017
Розмір1.59 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Національна академія державного управління

При Президентові України

Інститут підвищення кваліфікації

керівних кадрів

Л.М.Пісьмаченко

Контролінг

в органах державної влади

й органах місцевого самоврядування

Навчальний посібник

Київ


Видавництво НАДУ

2008


УДК 658:339

П 35
Свалено Вченою радою Національної академіїдержавного управління при Президентові України

Протокол № ______ від «__» __________ 2008 р.

Автори:
Л.М.Пісьмаченко, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та історії економіки
Р е ц е н з е н т и:

О.В.Царенко, к.е.н., доцент, аудитор України, провідний науковий співробітник відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України

П 35 Пісьмаченко Л.М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : Навч. посіб. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. – 81 с.


У навчальному посібнику розкрито основні аспекти й можливості застосування механізмів контролінгу при організації діяльності органів державної влади й органах місцевого самоврядування. Послідовно викладено теоретико-методологічні та практичні аспекти контролінгу та можливості його застосування в державній службі з метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. Висвітлено сутність, завдання, види та інструментарій контролінгу, порядок організації та функціонування служби контролінгу. Розкрито особливості застосування методів контролінгу для управління процесами формування та використання бюджетних видатків в органах державного управління.

Розраховано на використання в навчальному процесі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


УДК 658:339
Видано на замовлення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ для слухачів і викладачів підвищення кваліфікації державних службовців та особових осіб місцевого самоврядування, науковців.
Національна академія

Державного управління при

Президентові України,

2008


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

4

1. Витяг з програми навчального модуля «Контролінг»

6

2. Орієнтовний тематичний план вивчення модуля

6

3. Зміст навчального матеріалу

7

3.1. Сутність та функції контролінгу в системі державного управління

3.1.1. Поняття та принципи контролінгу

3.1.2. Концепції та завдання контролінгу

3.1.3. Функції контролінгу

3.2. Види контролінгу

3.3. Елементи контролінгу та їх взаємодія

3.4. Етапи контролінгу

3.4.1. Планування

3.4.2. Управлінських облік

3.4.3. Бюджетування

3.4.4. Аналіз відхилень

3.5. Інструментарій контролінгу

3.5.1. Інструментарій стратегічного контролінгу

3.5.2. Інструментарій оперативного контролінгу

3.6. Організація та діяльність служби контролінгу в системі державного управління

3.6.1. Впровадження контролінгу в органах державного управління

3.6.2. Основні вимоги та функції контролера

3.6.3. Інтеграція служби контролінгу до організаційної структури установи

3.6.4. Визначення продуктів в сфері державного управління

3.7. Інформаційне забезпечення контролінгу в умовах комп’ютеризації

3.7.1. Автоматизація контролінгу з використанням ЕRР-систем

3.7.2. Автоматизація управлінського обліку

3.7.3. Автоматизація бюджетування

3.8. Ефективність служби контролінгу


7

7

1115

19

2425

27

3033

42

4852

55
56

56

59
6366

70

7172

74

754. Практичне Завдання

76

5. Матеріали для контролю знань і контрольних заходів

77

6. Глосарій

80

Рекомендована література

81

Додатки

82

Передмова

Вже сьогодні робіть те, про що

інші завтра будуть тільки думати.

Геракліт
Сучасний стан державного управління на різних рівнях його функціонування має достатньо багато вад і недоліків, що призводить до неефективності діяльності існуючої системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наразі вимагають перегляду правові, організаційні та фінансово – економічні механізми, що знаходяться в основі забезпечення державного управління у всіх гілках влади на всіх рівнях її прояву. Одним з основних завдань сучасного українського державотворення є пошук нових підходів і шляхів спрямованих на удосконалення нині діючої неефективної системи державного управління.

Поступове формування досконалої системи державного управління дозволить посилити потужній вплив виконавчої влади цілеспрямовано й вчасно впливати на хід проведення радикальних соціальних і економічних перетворень. Нині необхідно здійснити не тільки новий перерозподіл владних повноважень між центром, регіонами й місцевим самоврядуванням, а зробити концептуально новий, осмислений перехід до сучасної "філософії" управління державними органами, що потребує проведення не часткових змін, а системного оновлення всього змісту діяльності органів влади.

З позицій системного розгляду органів державного управління різного рівня як певного набору функцій можна стверджувати, що якість виконання функціональних обов'язків в основних структурних підрозділах органів державної влади та органів місцевого самоврядування є гарантією результативності їх діяльності. Недостатній рівень постановки окремих функцій державного управління здатен погіршити якість та дієвість управлінських рішень. Багатофункціональність систем державного управління викликає необхідність застосування додаткових механізмів, які б уможливили як інтеграцію окремих функцій у рамках єдиної системи, так і гарантували прозорість результату як основного чинника, що характеризує рівень організації державного управління.

На практиці, коли для прийняття управлінських рішень адміністративний менеджмент отримує необмежений обсяг інформації з різних інформаційних джерел, має бути витримана вибірковість і досягнута зваженість у її використанні. Якісний відбір, обробка та подальша правильна інтерпретація одержаної інформації — запорука прийняття управлінських рішень, адекватних стратегії ефективного управління. Зважаючи на це, дуже важливо, щоб інформація, отримувана керівництвом для управління численними внутрішніми процесами, була свідомо обмежена, достатньо структурована та підготовлена з урахуванням принципу «витрати – результати – перспективи». Вирішувати такі оптимізаційні завдання допомагають широко використовувані в практичній діяльності монетарні та немонетарні показники, визначення та розбудова яких у різних галузях державного управління належить до системоутворювальної функції контролінгу.

В умовах налагодженої співпраці адміністративного менеджменту з виконавчими органами державної влади контролінг перетворюється на дієвий важіль у системі державного управління, що охоплює всі ланки управління: від постановки цілей та прийняття управлінських рішень до їх контролю, аналізу та коригування. Згідно концепції розвитку контролінгу зорієнтованого на систему інтегрованого державного управління на основі інформаційних систем його впровадження в органах державної влади та органах місцевого самоврядування має проходити в кілька етапів – від визначення генеральних цілей через постановку основних завдань та функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування до інтегрованої роботи всіх їх структурних підрозділів.

У даному посібнику розкрито основи контролінгу та можливості його впровадження в практику державного управління, як одного з напрямів удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування через посилення функцій оперативного й стратегічного планування, бюджетування, управління витратами, контроль ефективності витрат тощо. При цьому враховується досвід використання інструментарію контролінгу в практиці державного управління в розвинених країнах світу, зокрема в Німеччині. Визначаються передумови та можливі наслідки імплементації контролінгу в діяльність органів управління різного рівня державної служби України.

Зважаючи на те, що контролінг використовує інноваційні інформаційні технології, у найближчому майбутньому інструментарій контролінгу буде активно використовуватись у вітчизняній практиці державного управління та сприятиме підвищенню ефективності та результативності управлінських рішень.
1. Витяг з програми навчального модуля «Контролінг»
Мета модуля: засвоєння теоретичних основ та практичних навичок організації та здійснення контролінгу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування як сучасного методичного інструментарію для забезпечення ефективного управління інформаційними потоками та ресурсами, формування комплексного розуміння функцій державного управління та прийняття альтернативних варіантів управлінських рішень.
За результатами вивчення модуля слухачі повинні:

знати:


 • сутність та завдання контролінгу, його місце в системі державного управління;

 • основні елементи та етапи здійснення контролінгу;

 • види контролінгу;

 • набір методичного інструментарію контролінгу та можливості його використання;

 • основи організації контролінгу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування та концепції його розвитку;

 • порядок документального оформлення процесу контролінгу.

вміти:

 • організувати роботу служби контролінгу в державних установах;

 • визначати функціональні обов’язки контролерів;

 • здійснювати бюджетування та контроль витрат;

 • визначати перелік продуктів та показників ефективності державного управління;

 • документувати результати контролінгу.

2. Орієнтовний тематичний план вивчення модуля

п/п


Назви теми

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1

Основи організації та здійснення контролінгу в органах державного управління та місцевого самоврядування в Україні

2

6


3. Зміст навчального матеріалу

3.1. Сутність та функції контролінгу в системі державного управління

3.1.1. Поняття та принципи контролінгу

У сучасних умовах господарювання на рівні господарюючих суб’єктів та їх підрозділів перед керівниками різного рівня постає необхідність своєчасно здійснити прогноз господарської діяльності, визначити ефективність, виявити причини відхилень фактичних витрат від нормативних (планових), своєчасно скоректувати ці відхилення й оптимізувати співвідношення між витратами, собівартістю та результатами діяльності. Саме у виконанні таких завдань полягає мистецтво економічного управління, вважають німецькі вчені Р.Манн та Е.Майєр і визначають, що одним із механізмів, інструментів і одночасно однією із складових цього мистецтва є контролінг – як система управління майбутнім для забезпечення тривалого функціонування підприємства, організації чи установи та його структурних одиниць. [9, с. 9, 13].

Є дві версії походження поняття «контролінг». Перша з них указує на латинські терміни «соntra» і «rotulus», що в англійській — «соunter-roullour» і у перекладі означає «зустрічна роль». Пізніше, базуючись на цьому трактуванні, виникає назва посадової особи - контролера, яка й відігравала таку «зустрічну роль» в управлінні грошовими та товарними потоками.

За іншою версією поняття «контролінг», вважають похідним від французького терміну «соntrоlеr», що перекладається як контролювати або ж перевіряти, та часто ототожнюється з поняттям «контроль».

Однак поняття «контролінг» і «контроль» відмінні за своєю сутністю й різновекторні за своїм значенням. Адже контролінг являє собою специфічний інструмент управління, орієнтований в майбутнє, тоді як контроль має ретроспективний характер та направлений в минуле, на виявлення помилок. Тому варто чітко розмежовувати поняття «контролінгу» та поняття «контролю» та визначити їх відмінності (табл. 1.).

Заміна традиційних форм контролю через застосування системи контролінгу в практиці державного управління має низку позитивних наслідків основними з яких є: • здійснення прогресивних організаційних змін (реорганізація в державних органах управління та удосконалення інформаційної бази управління);

Таблиця 1.

Порівняльна таблиця понять

Контроль

Контролінг

       1. В більшості випадків сприймається як негативна діяльність.

       2. Орієнтований на окремі сторони об'єкту, носить епізодичний характер.

       3. Спрямований в минуле, оцінює завершену діяльність.

       4. Не ураховує психологічний фактор об’єктів, що перевіряються, їх реакцію.

       5. Виконується допоміжним персоналом апарату управління.

       6. Не має регулярних зворотних зв'язків з об'єктом управління.

       7. Використовує приблизні оцінки та узагальнюючі вимірники;

       8. Контролер одержує інформацію опосередковано (з бухгалтерії), із запізненням і не повну.

       9. Не відповідає вимогам інтенсивного господарювання.

       10. Має безліч недоліків (епізодичність, вибірковість, неоперативність, ретроспективність).       1. Позитивна, конструктивна діяльність, оскільки зорієнтована на кінцеву мету.

       2. Орієнтований на стан об'єкту в цілому, носить регулярний характер.

       3. Орієнтований на майбутнє, сприяє виконанню планів, має дієвий характер.

       4. Ураховує психологічний фактор через силу мотивації.

       5. Здійснюється апаратом управління 1-го рівня.

       6. Здійснює зворотній зв'язок з об’єктами управління.

       7. Ґрунтується на точних оцінках та натурально-вартісних вимірниках.

       8. Контролер одержує інформацію безпосередньо з об'єкту (центру відповідальності), оперативно і повно.

       9. Орієнтований на інтенсивне здійснення діяльності.

       10. По конструктивності системи, є адекватним кращим технічним системам.
 • перехід до бюджетного та цільового управління спрямованого на ефективність;

 • спрямованість роботи персоналу на використання інновацій та прогресивних інформаційних технологій;

 • підвищення ефективності оперативних управлінських рішень та їх узгодженість зі стратегічними цілями управління.

Наразі в розвинутих зарубіжних країнах контролінг тісно пов’язаний з менеджментом та більш орієнтований на вимоги управління. При цьому є декілька підходів до тлумачення його сутності, наприклад:

 • контролінг – збір інформації та її використання у плануванні, фінансуванні, створенні звітів їх оцінці й консультуванні щодо прийняття рішень;

 • контролінг – локальна функція у межах і для підтримки управління завдяки інформації, яка включає процеси обробки даних, планування орієнтоване на загальні цілі та контроль їх досягнення;

 • контролінг – це управлінський інструмент, що підтримує внутрішній процес управління та прийняття рішень за допомогою цілеспрямованого підбору й обробки інформації. [5, с. 8]

Узагальнюючи визначимо, що контролінг не можна трактувати однозначно, адже це: з однієї сторони – багатофункціональний інструмент управління, покликаний допомогти вищому керівництву і керівній ланці приймати рішення; з іншої – така організація управління, при якій не лише констатуються факти, а проводиться їх аналіз, пошук резервів та консультування з метою досягнення поставлених цілей та запобігання помилок у майбутньому.

Якщо порядок застосування контролінгу для управління підприємствами розробляється вже декілька десятиліть, то для органів державної влади та органів місцевого самоврядування це достатньо новий інструментарій, який ще тільки впроваджується у практику державного управління. Лише в останні 10 років почався процес поступового впровадження методів контролінгу в сферу адміністративного управління.

Вперше нові методи управління в державних органах було запроваджено у 1996 р. у Федеральному відомстві державного управління Німеччини (ФВДУН), яке здійснювало надання послуг для всіх федеральних міністерств Німеччини. Необхідність перебудови адміністративних відносин зі застосуванням контролінгу була викликана скороченням доходної частини земельних бюджетів Німеччини в зв'язку з появою додаткових відрахувань в фонд трансфертів за Солідарним пактом. Саме тому виникла потреба модернізації інструментарію управління, які б забезпечували виконання все більшої кількості завдань в умовах обмеженості матеріальних та фінансових ресурсів і часу.

Основні складові методології контролінгу (сутність та функції, мета та завдання, об’єкти та суб’єкти), як специфічного виду діяльності та їх порівняльна характеристика для різних суб’єктів господарювання, згруповані та представлені в таблиці 2. Основою контролінгу є інтегрована система інформаційно-аналітичного забезпечення, що орієнтована на вихід якісного продукту управління. Контролінг спирається на єдність інформаційної бази, фахової та персональної відповідальності, а також чітких домовленостей щодо форми очікуваних результатів. Впровадження цієї системи вимагає докорінно нових підходів і методів організації державного управління на всіх рівнях адміністративної ієрархії.Адаптація контролінгу до потреб і умов державного управління базується на ідеї передачі управлінських повноважень та відповідальності за прийняті рішення на нижчий рівень, сприяє можливості децентралізованого управління з метою визначення адміністративних продуктів та контролю за їх якістю та ефективністю використання.

Таблиця 2.

Порівняння основних складових методології контролінгу

для різних суб’єктів господарювання

Основні елементи контролінгу

Сутність елементів методології контролінгу

для підприємств

для органів державного управління

Сутність

це - інформаційна система оперативного і стратегічного управління процесом формування витрат і результатів діяльності з метою забезпечення довгострокового, успішного функціонування підприємства за допомогою об’єднання елементів прогнозування, планування, обліку, аналізу і контролю

це – інтегрована система управління адміністративними підрозділами державної служби, що базується на комплексному використанні методів планування , обліку, аналізу, контролю та прогнозування й спрямована на підвищення ефективності управлінських рішень та їх орієнтацію на довгострокову перспективу

Мета

забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки ефективного функціонування підприємства в поточному періоді та в майбутньому

забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки та контролю за виконанням прийнятих управлінських рішень щодо формування доходів та використання видатків бюджетів різного рівня та оцінки їх ефективності

Завдання

 • створення системи збору й обробки інформації необхідної для управління;

 • діагностування фактичного техніко-економічного і фінансового стану підприємства;

 • порівняння фактичних показників з прогнозованими даними;

 • виявлення тенденцій і закономірностей розвитку економіки підприємства;

 • попередження негативного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансовий результат діяльності підприємства;

 • забезпечення стійкого положення підприємства на ринку.

 • організація функціонування інформаційно-аналітичної служби на рівні окремих органів державного управління;

 • аналіз видатків на утримання установи та їх відповідності нормативним значенням;

 • оцінка стану виконання кошторису;

 • моніторинг ефективності управлінських рішень щодо фінансово-господарської діяльності органів управління;

 • виявлення тенденцій і закономірностей розвитку дохідно-видаткової частини бюджету управлінського органу;

 • попередження негативного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансовий стан державної установи;

Функції

- планова

- інформаційна

- аналітична

- сервісна

- контрольна

- коригувальна

- прогнозна

- управлінська- планово-нормативна

- інформаційна

- аналітична

- контрольна

- коригувальна

- прогнозна

- управлінська

- нормотворчаОб’єкти

 • виробничо-структурні підрозділи;

 • окремі бізнес-програми;

 • інвестиційні проекти;

 • підприємство в цілому;

 • органи державної влади та органи місцевого самоврядування різного рівня;

 • структурні підрозділи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • окремі інвестиційні проекти та програми, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів

Суб’єкти

внутрішні:

 • контролери;

 • відділ контролінгу;

 • відділ внутрішнього аудиту;

зовнішні:

 • приватні підприємці;

 • консалтингові фірми;

 • аудиторські фірми

внутрішні:

 • контролери;

 • відділ контролінгу;

 • відділ внутрішнього аудиту;

зовнішні:

 • контрольно-ревізійні органи;

 • державне казначейство;

 • інші органи державного фінансового контролю

Впровадження системи контролінгу в практику діяльності державних органів управління передбачає наступне:

- впровадження методів випереджального управління;

- делегування структурним підрозділам повноважень самостійно приймати рішення;

- усвідомлення державними посадовцями особистої відповідальності за прийняті (чи не прийняті) рішення.

Тому застосування філософії контролінгу в системі державного управління передбачає застосування та дотримання певних принципів, які наведені на рис.1.

Конкретизація дії принципів в державному управлінні

Принципи контролінгу


Цілеспрямованість

Дії керівних посадових осіб орієнтовані на досягнення основної мети - виконання скоординованих і затверджених планів, державних, регіональних та місцевих програм


Децентралізація

управління

Адміністративні одиниці регіонального й місцевого рівня управління отримують право на прийняття оперативних рішень та відповідають за оперативне адміністрування, в т.ч. з питань кошторису

Персоніфікація

відповідальності

Персональна відповідальність державних службовців за прийняття оперативних адміністративних рішень, що спираються на інформаційно-аналітичні дані підрозділів контролінгуКоординованість дій контролерів та учасників управління

Оцінка досягнутого та спільна розробка й реалізація коригувальних заходів керівних кадрів та контролерів, що спрямована на досягнення поставленої мети
Рис.1. Принципи контролінгу в системі управління

Впровадження даних принципів у сучасну практику державного управління, дозволить Україні піднятися до визнаного міжнародними інституціями рівня організації та функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування й забезпечить підвищення ефективності їх діяльності.
3.1.2. Концепції та завдання контролінгу
Розвиток філософії та форм втілення контролінгу, як специфічного виду діяльності базується на різних концепціях контролінгу, які в ході еволюції розширювали власні функції та створювали передумови для виникнення інших концепцій. Основні концепції контролінгу та їх завдання в узагальненому вигляді наведені в таблиці 3.
Таблиця 3.


Каталог: files


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка