Навчальна культураСкачати 330.65 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір330.65 Kb.
ТипРобоча програма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04
Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

________ В. М. Федорик

30 серпня 2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

напрям підготовки: 0203 Філологія

спеціальність: 6.020303 Українська мова і література

спеціалізація: Мова і література (англійська або німецька), Польська мова і література, Російська мова і література, Редагування освітніх видань

Інститут філології та соціальних комунікацій

Бердянськ – 2012


Робоча програма «Культура української мови» для студентів за напрямом підготовки – 0203 Філологія, спеціальністю – 6. 020303 Українська мова і література.

15 серпня 2012 року. – 17 с.

Розробник: канд. філол. наук, доцент Олійник Е.В.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін

Протокол від 15 серпня 2012 року № 1


Завідувач кафедри ______________ В. Ф. Загороднова
15 серпня 2012 року

Схвалено методичною радою Інституту філології та

соціальних комунікацій

Протокол від 20 серпня 2012 року № 1


20 серпня 2012 року Голова ____________ О. П. Новик

 Олійник, 2012 рік

Бердянськ 2012

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5


Галузь знань

Гуманітарні науки

Нормативна

Напрям підготовки

0203 Філологія

Модулів – 5

Спеціальність (професійне

спрямування):Українська мова і література


Рік підготовки:

Змістових модулів – 10

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість

годин – 1988-й

8-й

Лекції

Усього годин для денної форми навчання:

аудиторних – 88

самостійної роботи студента – 110


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


48 год.

14 год.

Практичні

40 год.

6 год.

Самостійна робота

110 год.

178 год.

Індивідуальні завдання:

16 год.


Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 88 /110

для заочної форми навчання – 14 / 1782. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу – дати глибокі теоретичні знання і виробити стійкі практичні навички з культури української мови, удосконалити й систематизувати мовну освіту майбутніх учителів, підвищити рівень їх лінгвістичної компетенції, сприяти формуванню висококультурної національно-мовної особистості педагога. Студенти повинні досконало оволодіти нормами української літературної мови, комунікативними якостями літературної мови, технікою мовлення, мовним етикетом, майстерністю публічного виступу; навчитися використовувати мовні засоби в усній і писемній мові з урахуванням умов і завдань комунікації; продукувати різноманітні мовні факти відповідно до вимог жанрово-ситуаційних різновидів певного стилю.

Завдання курсу – удосконалити й систематизувати мовну освіту майбутніх учителів, підвищити рівень їх лінгвістичної компетенції, сприяти формуванню висококультурної національно-мовної особистості педагога.

Навчитися доцільно використовувати мовні засоби в усному та писемному мовленні з урахуванням умов і завдань комунікації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– зміст мовних понять і термінів;

– етико-психологічні умови спілкування;

– правила мовного спілкування;

– мовний етикет: традиції і сучасність.

вміти:


 • володіти орфоепічними, фонетичними, акцентуаційними, лексичними, дериваційними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними, орфографічними та пунктуаційними нормами сучасної української літературної мови;

 • володіти технікою усного й писемного мовлення;

 • правильно, точно й логічно висловлювати свої думки;

 • володіти засобами емоційно-образного виразу;

 • уміти виявляти й аналізувати ненормативні, позалітературні та діалектні мовні явища з метою уникнення їх у літературній усній і писемній мові.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Культура мови і культура мовлення

Тема 1. Культура мови як самостійна лінгвістична дисципліна

Концепції культури мови у різних лінгвістичних центрах. Дефініція поняття "культура мови" у різних лінгвістичних центрах. Культура мови і культура мовлення. Предмет дослідження культури мовлення. Зв’язок культури мови з іншими лінгвістичними дисциплінами.


Змістовий модуль 2. Мовна норма

Тема 2. Мовна норма – категоріальне поняття культури мови та культури мовлення

Історія розвитку поняття норми. Лінгвістична та соціально-історичний розвиток поняття норми.


Змістовий модуль 3. Ознаки літературної норми

Тема 3. Ознаки літературної норми

Критерії літературної норми та типологія мовних норм.


Змістовий модуль 4. Комунікативні якості мови

Тема 4. Комунікативні якості мови

Аксіологічний характер культури мови як лінгвістичної дисципліни. Виокремлення комунікативних якостей мови.


Змістовий модуль 5. Характеристика комунікативних якостей мовлення.

Тема 5. Нормування та нормалізація. Мовний стандарт. Характеристика комунікативних якостей мовлення.
Змістовий модуль 6. Особистісний аспект культуромовної діяльності

Тема 6. Особистісний аспект культуромовної діяльності

Різні підходи до вивчення мовної особистості. Моделі мовної особистості. Мовна особистість як національний та соціокультурний феномен. Володіння мовою та лінгвістична компетенція. Соціальні ролі мовної особистості.


Змістовий модуль 7. Культуромовна діяльність.

Тема 7. Культуромовна діяльність

Мовна стійкість, мовна політика, мовне планування.


Змістовий модуль 8. Соціальний аспект культури мови.

Тема 8. Соціальний аспект культури мови

Функціонування української мови в державі. Використання соціолінгвістичних методів дослідження для вирішення культуромовних проблем.


Змістовий модуль 9. Мовна особистість.

Тема 9. Соціолінгвістичні методи дослідження як засіб визначення рівня лінгвістичної компетенції мовних особистостей.

Проблеми формування мовної особистості. Мовне виховання, мовна освіта.

Мовна стійкість, мовна політика, мовне планування.
Змістовий модуль 10. Культивування літературної мови.

Тема 10. Культивування літературної мови.

Явища пуризму та антинормалізаторства.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Культура мови і культура мовлення

Тема 1. Культура мови як самостійна лінгвістична дисципліна

19

4

411

19

2


17

Разом за змістовим модулем 1

19

4

411

19

2


17

Змістовий модуль 2. Мовна норма

Тема 1.

Мовна норма – категоріальне поняття культури мови та культури мовлення21

6

411

21

2

217

Разом за змістовим модулем 2

21

6

411

21

2

217

Усього годин

40

10

822

40

4

234

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Ознаки літературної норми

Тема 1.

Ознаки літературної норми19

4

411

19

2

215

Разом за змістовим модулем 3

19

4

411

19

2

215

Змістовий модуль 4. Комунікативні якості мови

Тема 1.

Комунікативні якості мови21

6

411

21

2

217

Разом за змістовим модулем 4

21

6

411

21

2

217

Усього годин

40

10

822

40

4

432

Модуль 3

Змістовий модуль 5. Характеристика КЯМ

Тема 1.

Нормування та нормалізація.


19

4

411

19

2


17

Разом за змістовим модулем 5


19

4

411

19

2


17

Змістовий модуль 6. Особистісний аспект культуромовної діяльності

Тема 1.


Особистісний аспект культуромовної діяльності

19

4

411

19

2


17

Разом за змістовим модулем 6


19

4

411

19

2


17

Усього годин


38

8

822

38

4


34


Модуль 4

Змістовий модуль 7. Культуромовна діяльність

Тема 1.


Культуромовна діяльність

19

4

411

19

2


17

Разом за змістовим модулем 7


19

4

411

19

2


17

Змістовий модуль 8. Соціальний аспект культури мови

Тема 1. Соціальний аспект культури мови


19

4

411

19

19

Разом за змістовим модулем 8


19

4

411

19

19

Усього годин


38

8

822

38

2


36

Модуль 5

Змістовий модуль 9. Мовна особистість

Тема 1.


Соціолінгвістичні методи дослідження

21

6

411

21

21

Разом за змістовим модулем 9


21

6

411

21

21

Змістовий модуль 10. Культивування літературної мови

Тема 1.


Культивування літературної мови

21

6

411

21

21

Разом за змістовим модулем 10


21

6

411

21

21

Усього годин


42

12

822

42

42

ІНДЗ


10
-

-
--

-

-
Усього

годин

198

48

40110

198

14

61785. Теми лекцій за планом


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Культура мови як самостійна лінгвістична дисципліна

4

2

Мовна норма – категоріальне поняття культури мови та культури мовлення

6

3

Ознаки літературної норми

4

4

Комунікативні якості мови

6

5

Нормування та нормалізація

4

6

Особистісний аспект культуромовної діяльності

4

7

Культуромовна діяльність

4

8

Соціальний аспект культури мови

4

9

Соціолінгвістичні методи дослідження як засіб визначення рівня лінгвістичної компетенції мовних особистостей

6

10

Культивування літературної мови

6


6. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Культура мови як самостійна лінгвістична дисципліна

4

2

Мовна норма – категоріальне поняття культури мови та культури мовлення

4

3

Ознаки літературної норми

4

4

Комунікативні якості мови

4

5

Нормування та нормалізація

4

6

Особистісний аспект культуромовної діяльності

4

7

Культуромовна діяльність

4

8

Соціальний аспект культури мови

4

9

Соціолінгвістичні методи дослідження як засіб визначення рівня лінгвістичної компетенції мовних особистостей

4

10

Культивування літературної мови

4


7. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин


1

Акцентуаційні та орфоепічні норми

Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу. Паралельне наголошування. Наголошення множинних іменників. Порушення акцентуаційних норм: а) під впливом діалектного оточення; б) за аналогією до інших генетично подібних утворень; Основні норми вимови голосних і приголосних звуків.Завдання:

1.Випишіть зі словника С.І.Головащука 20 слів з подвійним наголошенням.

2.Користуючись поданим вище планом, підготуйте доповідь: "Особливості акцентування в умовах степових говірок."


14

2

Лексичні та фразеологічні норми Відтінки значень полісемантичних слів. Види переносного значення лексем. Причини порушеннялексичних норм. Фразеологія як вияв специфіки національно-мовної картини світу.

Завдання:

1.Доберіть з художньої літератури приклади метафори, метонімії, синекдохи.2. Випішіть з художньої літератури 8 речень, де б слова чорний, білий, вільний, залізний вживалися в прямому і переносному значенні.14

3

Граматичні норми. Іменники, що різняться за категорією роду та числовою ознакою в

російській та українських мовах. Творення кличного відмінка. Складні випадки керування. Порядок слів у реченні. Узгодження прикладок-географічних назв.(Завдання з навчально-методичного комплексу)

14

4

Комунікативні якості мови. Чистота

Завдання:

1.Законспектуйте “Наука про рідномовні обов’язки” І. Огієнка.


2. Проведіть дослідження мовної культури ваших ровесників.14

5

Комунікативні якості мови. Точність мови

Підготуйте усну анотацію та укладіть тези до статті Коваль А.П. "Словесні бур'яни".
14

6

Типи і форми мовлення. Культура писемного мовлення: Опрацювання текстів та аналітичні форми запису почутого чи прочитаного.

  Написати художній і науковий опис будь-якої рослини.
14

7

Культура усного мовлення. Мистецтво публічного виступу

Написати текст виступу з обраної теми, підготуватися до його проголошення в аудиторії.
14

8

Мовленнєвий етикет. Милозвучність української мови

Напишіть по 2-3 компліменти: товаришу по групі; викладачеві; близькій людині.Придумайте оригінальний текст запрошення на урочистий вечір.


12
Разом

110


8. Індивідуальні завдання

1. Опрацюйте запропоновану наукову літературу. Зробіть конспект рекомендованих статей.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДО КУРСУ «КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.»


 1. Антисуржик. Вчимося поводитись і правильно говорити/За заг. ред. О.Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. –К.: Либідь, 1991. – 254 с.

 3. Бацій І.С. Краса і сила слова. – К.: Рад. школа, 1983. – 96 с.

 4. Вінницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. школа. 1984. – 160 с.

 5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. – Вид. 3-є. – К.: Вища школа, 1982. – 187 с.

 6. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К.:Вища школа, 1975. – 336 с.

 7. Культура слова: Міжвід.зб.-Вип. 1-50. – К.:Наукова думка, 1967-1997.

 8. Мова і культура\ Відп. ред.В.М.Русанівський. – К.: Наук. думка, 1986. – 184 с.

 9. Мова. Людина. Суспільство. – К.: Наукова думка, 1987. – 268 с.

 10. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства. – Слово, 1991. – Ч.13. – Липень. – с. 4-5.

 11. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – 248 с.

 12. Розцвітай же, слово!: Розвиток сучасної української мови / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Рад. школа, 1983. -223 с.

 13. Русанівський В.М., Мова в нашому житті. – К.: Наук. думка, 1989. – 112 с.

 14. Русанівський В.М., Єрмоленко С.Я. Життя слова. – К.: Вид-во при КДУ видавничого об’єднання „Вища школа”, 1978. – 192 с.

 15. Социально-лингвистические исследования / Под ред. Л.П.Крысина и Д.Н.Шмелева. – М.: Наука, 1976. – 232с .

 16. Томан І. Мистецтво говорити / Пер. з чес. – К.: Політвидав України, 1986. -223с.

 17. Учіться висловлюватися / П.І.Білоусенко, Ю.О.Арешенков, Г.М.Віняр та ін. – К.: Рад. школа, 1990. – 126с.

 18. Чак Є.Д. Барви нашого слова. – К.: Рад. школа, 1980. – 176с.

 19. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. Вид. 2-е, переробл. К.: Рад. школа, 1984. -184с.


2. Установити, які граматичні норми порушено в наведених реченнях, подайте їх правильний варіант.
Стовп пилі злетів у повітря . При наближенні теплоходу до південного берега Криму ми зразу побачили високий Ай-Петрі. Учень поцікавився різницею між математичною степенню і вченою ступінню. Вітчим став для неї самою близькою людиною. Відомо близько шістдесят видів моркви. Врожай моркви досягає триста – чотириста центнер з гектару. Одна з найбільш старіших і поширеніших наших кімнатних рослин – герань, чи пеларгонія. Пізніше вогонь перекинувся на хлів сусіда М.Й.Климчика, який також був знищений вогнем. Скінчивши університет, мене призначили на посаду вчителя хімії та біології. Не дивлячись на погодні умови, вони вирушили в гори.
3. Випишіть з орфоепічного словника 20 слів з подвійним наголошенням.
4. Записати фонетичною транскрипцією 3 строфи улюбленої поезії, навчитися виразно читати її, дотримуючись орфоепічних норм.
5. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження.
Анархія, дебати, домінувати, координувати, прерогатива, репродукувати, симптом, дефект.
6. Визначте семантику фразеологічних одиниць.
Кожний камінь кричить – ..........

Езопівська мова –...............

Козел офірний – ....................

Суєта суєт – .....................

Перейти Рубікон – ................................

Притча во язицех –.............................
7. Написати реферат на одну із пропонованих тем (вимоги до оформлення рефератів: 8 – 9 друкованих сторінок – 14 кегль, 1,5 інтервал, усі поля 2 см):


 • Концепції культури мови у різних лінгвістичних центрах.

 • Роль учених Празького лінгвістичного гуртка у становленні культури мови як самостійної лінгвістичної дисципліни.

 • Культура мовлення у концепціях російських дослідників.

 • Українські дослідження з проблем культури мовлення.

 • Дефініція поняття "культура мови".

 • Культура мови і культура мовлення.

 • Предмет дослідження культури мови

 • Метамова теорії мовної культури.

 • Зв’язок культури мови з іншими лінгвістичними дисциплінами.

 • Зв’язок культури мови з дисциплінами нефілологічного циклу.

 • Історія розвитку поняття норми у російському мовознавстві.

 • Історія розвитку поняття норми у вітчизняному мовознавстві.

 • Сучасне розуміння норми.

 • Ознаки літературної норми.

 • Типологія мовних норм.

 • Критерії літературної норми.

 • Нормування (нормалізація).

 • Варіантність норм.

 • Аксіологічний характер культури мови.

 • Виокремлення комунікативних якостей мовлення ученими ПЛГ.

 • Виокремлення комунікативних якостей мовлення російськими лінгвістами

 • Виокремлення комунікативних якостей мовлення у працях вітчизняних дослідників.

 • Комунікативні якості мовлення.

 • Психолінгвістичний підхід до вивчення мовної особистості.

 • Лінгвометодичний підхід до вивчення мовної особистості.

 • Вивчення мовної особистості через призму художньої літератури.

 • Моделі мовної особистості, її рівні.

 • Мовна особистість як національний і соціокультурний феномен

 • Володіння мовою. Лінгвістична компетенція.

 • Соціальні ролі мовної особистості. Статусні, позиційні та ситуативні ролі.

 • Культивування літературної мови.

 • Явища пуризму та антинормалізаторства.

 • Проблеми формування мовної особистості: мовне виховання, мовна освіта.

 • Рідномовна освіта.

 • Культура мовлення педагога.

 • Функціонування української мови в державі.

 • Використання соціолінгвістичних методів дослідження для вирішення культуромовних проблем. Анкетування

 • Використання соціолінгвістичних методів дослідження для вирішення культуромовних проблем. Інтерв'ювання

 • Використання соціолінгвістичних методів дослідження для вирішення культуромовних проблем. Аналіз документальних джерел

 • Використання соціолінгвістичних методів дослідження для вирішення культуромовних проблем. Експериментальний метод.


9. Методи навчання

Словесні


монологічні

лекція інформаційна, проблемна

діалогічні

бесіда


Наочні

спостереження

демонстрування

Практичні

вправи різних типів

Проблемно-пошукові

проблемне викладання

від знання до проблеми

від проблеми до знання

самостійна робота

узагальнення

розв’язання проблемних завдань

аргументування рішень

взаємоопитування

Методи за логікою руху змісту на­вчального матеріалу

дедуктивні

індуктивні

узагальнення

систематизація
10. Методи контролю

Опитування

Усний індивідуальний і фронтальний контроль

Письмовий індивідуальний і фронтальний контроль

Контрольно-корекційна бесіда

Виконання практичних завдань

Тестування

закритої форми

Виконання комплексних контрольних завдань

Взаємоконтроль (взаємооцінювання)

 1. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Сума

ЗМ

№1


ЗМ

№2


ЗМ №3

ЗМ №4

ЗМ

№ 5


ЗМ

№6


ЗМ №7

ЗМ

№8


ЗМ

№ 9


ЗМ

№ 10

Т1


Т2


Т3

Т4


Т5


Т6


Т7


Т8


Т9


Т10


100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


Шкала оцінювання

за шкалою ECTS

за національною шкалою

за шкалою навчального закладу (як приклад)

А

відмінно

91 – 100

В

дуже добре

82-89

С

добре

75-81

D

достатньо

67 – 74

E

задовільно

60 – 66

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59
 1. Методичне забезпечення

Навчально-методичний комплекс

13. Рекомендована література

Базова

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

 2. Культура української мови: Довідник/С.Я.Єременко, Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін.: За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

 3. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навч. посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

 4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 5. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібник / О. М. Семеног. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.

 6. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника: Навч.посібник. – Львів: Світ, 2003. – 312 с.


Допоміжна

 1. Антисуржик. Вчимося поводитись і правильно говорити/За заг. ред. О.Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. –К.: Либідь, 1991. – 254 с.

 3. Бацій І.С. Краса і сила слова. – К.: Рад. школа, 1983. – 96 с.

 4. Вінницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. школа. 1984. – 160 с.

 5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. – Вид. 3-є. – К.: Вища школа, 1982. – 187 с.

 6. Мова і культура\ Відп. ред.В.М.Русанівський. – К.: Наук. думка, 1986. – 184 с.

 7. Мова. Людина. Суспільство. – К.: Наукова думка, 1987. – 268 с.

 8. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства. – Слово, 1991. – Ч.13. – Липень. – с. 4-5.

 9. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – 248 с.

 10. Русанівський В.М., Мова в нашому житті. – К.: Наук. думка, 1989. – 112 с.

 11. Русанівський В.М., Єрмоленко С.Я. Життя слова. – К.: Вид-во при КДУ видавничого об’єднання „Вища школа”, 1978. – 192 с.

 12. Социально-лингвистические исследования / Под ред. Л.П.Крысина и Д.Н.Шмелева. – М.: Наука, 1976. – 232с .

 13. Томан І. Мистецтво говорити / Пер. з чес. – К.: Політвидав України, 1986. -223с.

 14. Учіться висловлюватися / П.І.Білоусенко, Ю.О.Арешенков, Г.М.Віняр та ін. – К.: Рад. школа, 1990. – 126с.

 15. Чак Є.Д. Барви нашого слова. – К.: Рад. школа, 1980. – 176с.

 16. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. Вид. 2-е, переробл. К.: Рад. школа, 1984. -184с.

Словники

 1. Орфографічний словник української мови . – К.: Довіра, 1994. – 864 с.

 2. Русско-украинский словарь: У 3-х т. – К., 1987-1989.

 3. Українсько-російський словник. – К.: Наук. думка, 1977. – 944 с.

 4. Словник української мови: В 11-ти т. – К.: Наук. думка, 1970-1980.

 5. Етимологічний словник української мови: В 7-и т. – Т. 1-3. – К., 1987.

 6. Словник лінгвістичних термінів / Укл. Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – К.: Вища шк., 1985. – 360 с.

 7. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1985. – 775 с.

 8. Морфемний словник / Укл.Л.М. Полюга. – К.: Рад. шк., 1985. – 461 с.

 9. Словник наголосів / Укл. М.І Погрібний. – К.: Рад. шк., 1999. – 639 с.

 10. Орфоепічний словник / Укл. М.І. Погрібний. – К.: Рад. шк., 1985. – 630 с.

 11. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови / У 2-х т. –К.: Наук. думка, 1984.

 12. Фразеологічний словник української мови: У 2-х кн. – К.: Наук. думка, 1993.

 13. Новий тлумачний словник української мови: В 4-х томах. – Т. 1-4. – К.: Аконіт, 1998.

 14. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Довіра, 2001. – 224 с.

 15. Український правопис: 4-е вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 240с.

 16. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Вища шк., 1989. – 334 с.

14. Інформаційні ресурси
1. bdpu.org

2. Медіатека ІФСК (ауд. 5 б 208).

3. http://www.ukrreferat.com4. www.linguist.univ.kiev.ua

5. litmisto.org.ua

6. svitslova.com/.../budova-slova-slovotvir.ht.

7. http://www.slovnyk.net http://www.wikipedia.org http://www.ostriv.in.ua 8.http://www.ukrlit.vn.ua http://www.ukr-in-school.edu-ua.net 9.http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse.htm http://www.mova.dn.ua 10.http://ruthenia.info/text/lang/index_all.htm 11.http://litopys.org.ua/links/inmovozn.htm http://www.novamova.com.ua 12.http://www.mova.info http://ulif.org.ua http://lingvoforum.net

Скачати 330.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка