Міністерство аграрної політики та продовольства україниСторінка1/7
Дата конвертації27.10.2017
Розмір1.22 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРИ ВИКОНАННІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ № 5. 11010101

«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»


КОНКУРС «ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ»

НОМІНАЦІЯ : Інноватика в організації

самостійної роботи студентів

2014


Укладач: Васюніна Тетяна Григорівна - викладач ветеринарних дисциплін,

спеціаліст вищої категорії,

викладач – методист.

Рецензент : Єресковська Галина Григорівна - викладач ветеринарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі вказівки з написання і оформлення курсової роботи з дисципліни «Організація ветеринарної справи » для студентів відділення «Ветеринарна медицина» закладів 1 - 2 рівня акредитації

Рекомендовано цикловою комісією зооветеринарних дисциплін.


Протокол № 8 від 18 квітня 2014 р.ЗМІСТ

ВСТУП _________________________________________________

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ __________________________________

2. МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ ______________________________

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ________________________________

4. ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ КУРСОВИХ РОБІТ __________________

5. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ _________________

6. ПОРАДИ ЩОДО ВИСВІТЛЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ __________________________________________________

7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ___________

ВИСНОВКИ ______________________________________________

ЛІТЕРАТУРА ______________________________________________

ДОДАТОК А _______________________________________________ВСТУП
Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та освітньо – професійними програмами передбачається частину навчального матеріалу засвоювати студентами в процесі самостійної роботи.

Самостійна робота, як правило, виконується в умовах , коли викладач не має змоги безпосередньо управляти процесом засвоєння знань студентами. Тому виникає необхідність пошуку засобів посереднього, непрямого педагогічного керівництва самостійною роботою студентів.

Аналізуючи процес самостійної роботи студентів – від початку визначення змісту і обсягу навчального матеріалу до звітності про рівень засвоєння, приходимо до висновку, що є засоби, які можуть сприяти успішному самостійному опрацюванню студентами навчального матеріалу. До таких засобів слід віднести: глибоко продуманий відбір навчального матеріалу для самостійного вивчення, ретельно підготовлені і на високому рівні видані завдання, методичне забезпечення процесу самостійного навчання, оптимально визначені форми і методи звітності і контролю.

Самостійна робота може виконуватись в домашніх умовах, а також в навчальних кабінетах, читальних залах, комп'ютерному класі.

З метою уникнення можливого перевантаження студентів самостійною роботою в окремі періоди навчання, слід скласти відповідні графіки, на які будуть орієнтуватись студенти при плануванні і виконанні самостійної роботи.

Зміст і обсяг курсової роботи визначається типовою і робочою програмою дисципліни. Планування завдань до курсової роботи виконує викладач.

Враховуючи те, що педагогічне керівництво під час виконання курсової роботи , формами і методами відрізняються від управління процесом навчання на аудиторних заняттях. Планування самостійною роботою повинно бути погоджене з багатьма факторами, наприклад: наявністю навчальної літератури, складністю змісту, можливістю реалізації попередніх міжпредметних зв`язків, засобами контролю, об`ємно – часовим дозуванням, рівнем підготовленості студентів і т.п.

Не слід планувати для самостійної роботи (курсової), матеріал, який відсутній, або недокладно з`ясований в підручниках, чи в іншій навчальній літературі.

Тому плануючи самостійну роботу при виконанні курсової роботи слід передбачати частковий розгляд завдань і їх виконання на обов`язкових навчальних заняттях.

Виконання курсової роботи базується на навчальному матеріалі дисципліни «Організація ветеринарної справи». На індивідуальних консультаціях, викладач обов`язково коментує завдання, дає установку з питань самостійного опрацювання матеріалу та самоконтролю, знайомить студентів з вимогами і формами оформлення курсової роботи.

Головна мета викладача при виконанні курсової роботи студентами - дати імпульс для пошукової роботи, більш глибокого вивчення даного питання, удосконалити свої знання, знайти цікавий і корисний матеріал, опрацювати його і використовувати на практиці.
Запропонована робота містить поради щодо підготовки і виконанні названих заходів, які у сукупності забезпечують педагогічне керівництво самостійною роботою під час написання курсової роботи студентів з дисципліні «Організація ветеринарної справи».


1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Курсова робота з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ» виконується на завершальному етапі підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5. 11010101 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» » і є кваліфікованою роботою, що показує рівень кваліфікації випускника.

Перш ніж почати працювати над нею, необхідно доцільно ознайомитися з вимогами до написання та порадами, врахування яких здатне суттєво полегшити дану роботу. Доцільно уважно прочитайте все, що викладено нижче, що застрахує студентів під час виконання роботи від можливих помилок.
2 МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ:


 • систематизувати, поглибити і закріпити набуті теоретичні знання з циклу ветеринарної медицини;

 • формувати уміння і навички самостійної роботи з спеціальною і додатковою літературою;

 • вивчення передового досвіду господарств різних форм власності та застосування його в написанні роботи;

 • закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок по узагальненню відповідного матеріалу;

 • набуття навичок у розробці профілактичних планів та заходів з ліквідації інфекційних хвороб

 • закріплення навичок самостійної роботи;

 • розвиток уміння знайти і опрацювати необхідні документи, вміти їх вивчати, з ними працювати, складати і оформляти результати виконаної роботи;

 • розвиток вміння працювати в колективі господарств чи установ під час здобуття матеріалу для написання курсової роботи

Основне завдання курсової роботи передбачає досконале вивчення організації служби ветеринарної медицини державних установ (районних підприємств, лікарень, дільничних лікарень,дільниць ветеринарної медицини, лабораторій ветеринарної медицини, лабораторій ветеринарно – санітарної експертизи на ринках, а також служби ветеринарної медицини приватних, орендних, державних, підсобних, інших сільськогосподарських підприємств, організацію ветеринарних заходів проти інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб тварин.

Курсова робота повинна відображати вміння студента вивчати загальну характеристику господарства, робити аналіз ветеринарної служби, вивчати епізоотичну ситуацію, аналізувати епізоотичний стан господарства, розробляти заходи з профілактики та ліквідації інфекційних хвороб.

При виконанні курсової роботи студент набуває навичок самостійного вирішування питань при проведенні тих чи інших заходів, які висвітлює у матеріалах курсової роботи.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


3.1. Вибір теми, підбір та вивчення літератури

Для виконання курсової роботи студент обирає тему самостійно, за власним бажанням або під керівництвом викладача з урахуванням можливості виконання курсової роботи. Необхідно враховувати наявність інфекційних захворювань у господарстві, в якому студент буде проходити практику, а також той напрямок, який цікавить студента, як майбутнього спеціаліста.

Під час виробничої практики студент збирає і систематизує необхідні матеріали документального характеру стосовно теми курсової роботи, аналізує результати діяльності спеціалістів служби ветеринарної медицини.

Курсову роботу виконують на основі вивчення літературних джерел, інструкцій, а також планових, облікових і звітних матеріалів конкретного підприємства, на базі якого буде розроблятися дана тема.

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен самостійно або з допомогою керівника підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури (книги, брошури, статті), вивчити літературу і зробити висновки.

Перш за все, необхідно ознайомитися з нормативними та інструктивними матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, монографіями, статтями, підручниками та навчальними посібниками.

Необхідну літературу студент повинен підібрати за каталогом або довідковою картотекою бібліотеки, інструктивний матеріал знайти в довідниках, періодичних виданнях та інформаційних бюлетенях.

При оформленні курсової роботи студент під керівництвом викладача проводить вивчення і аналіз зібраних матеріалів, відмічає позитивне в діяльності спеціалістів ветеринарної медицини, вивчає недоліки та аналізує причини їх виникнення, визначає можливі шляхи та способи покращення ветеринарного обслуговування тварин, підвищення ефективності ветеринарних заходів. Для більш повного розкриття та ілюстрації обраної теми, роботу слід доповнювати діаграмами, схемами, таблицями, малюнками, фотографіями тощо.

На всіх етапах оформлення ( написання) курсової роботи викладач дисципліни надає студентам індивідуальні консультації, спрямовує їх діяльність на більш повне (максимальне) розкриття питань обраної теми.


  1. 3.2. Завдання курсової роботи
   1. Основна мета курсової роботи – уміння студента застосувати теоретичні і практичні знання при вирішенні конкретної проблеми, самостійно робити висновки про предмет дослідження і намічати шляхи його удосконалення, підтвердити готовність студента до подальшої науково – дослідної роботи і практичної діяльності.

   2. Систематизувати, закріпити та розширити теоретичні і практичні навички студентів.

   3. Вивчити та узагальнити основну і спеціальну літературу за обраною темою.

   4. Дати об`єктивну і кваліфікаційну характеристику стану на підприємстві.

   5. Уміти користуватися у виробничих умовах первинними та зведеними документами, звітними й іншими інформаційними матеріалами, аналізувати їх та давати критичну оцінку.

   6. Робити висновки, вносити пропозиції щодо удосконалення діючої технології на підприємствах.

   7. Оформити курсову роботу відповідно до встановлених вимог.


3. 3. Захист курсової роботи

Виконану та належним чином оформлену курсову роботу студенти в призначений термін здають викладачу – керівнику для перевірки

Керівник курсової роботи знайомиться з її змістом і готує на неї письмовий відгук (додаток). У відгуку відмічаються позитивні і негативні сторони роботи, недоліки її змісту та оформлення.

При необхідності робота повертається студенту на доопрацювання.

Прорецензована робота повертається студенту для підготовки до захисту перед комісією, яку призначає директор за наказом.

Найбільш змістовні, оригінальні, цікаві і відповідно оформленні роботи можна рекомендувати до відкритого захисту в присутності студентів групи на заняттях або спеціальних конференціях з участю спеціалістів ветеринарної медицини.

Студент протягом 5 – 8 хвилин доповідає про зміст роботи, дає відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії, а також на питання членів комісії. Комісія, як правило, задає питання з теми роботи студента.

Під час захисту курсової роботи студент повинен зробити аналіз роботи, викласти свої міркування, розкрити сутність проблемних питань, зробити висновки і висловити пропозиції, а також відповісти на запитання викладача, членів комісії, ветеринарних спеціалістів та присутніх студентів.

За результатами перевірки курсової роботи, з урахуванням її захисту студентом, викладачем – керівником виставляється підсумкова оцінка.

Курсова робота зберігається в архіві навчального закладу протягом 2 років, після цього вони знищуються за актом.4 ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ КУРСОВИХ РОБІТ
Тема курсової роботи


1

Ветеринарна медицина: суть, історія та значення.

2

Організація і планування роботи управління ветеринарної медицини в районі.

3

Організація і планування роботи управління ветеринарної медицини міста.

4

Організація і планування роботи державної лабораторії ветеринарної медицини району.

5

Організація і планування роботи державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку.

6

Організація і планування роботи дільничної лікарні (дільниці, пункту) ветеринарної медицини.

7

Організація і планування роботи служби ветеринарної медицини господарства.

8

Організація і планування роботи в приватній установі (підприємстві) ветеринарної медицини.

9

Організація ветеринарного обслуговування фермерського, селянського господарства.

10

Аналіз роботи приватного лікаря (фельдшера) ветеринарної медицини.

11

Організація і планування роботи служби ветеринарної медицини спеціалізованого тваринницького господарства (комплексу).

12

Планування та робота фельдшера ветеринарної медицини господарства (державної установи ветмедицини).

13

Планування і організація виконання заходів щодо профілактики незаразних хвороб у господарстві.

14

Планування та організація виконання заходів щодо відтворення стада та збереження поголів’я тварин у господарстві.

15

Організація і планування проведення обстеження стану годівлі, утримання та використання тварин у господарстві.

16

Планування протиепізоотичних заходів та організація їх виконання в господарстві ( установі).

17

Організація і проведення лабораторної діагностики тварин у господарстві (установі).

18

Планування заходів щодо профілактики інвазійних захворювань та організація їх виконання у господарстві.

19

Планування заходів при виникненні заразної хвороби в господарстві та організація їх виконання.

20

Порядок встановлення та скасування карантину тварин.


21

Планування та організація виконання ветеринарно – санітарних заходів ( дезінфекція, дезінсекція, дератизація) у господарстві.


22

Матеріально – технічне забезпечення і фінансування служби ветеринарної медицини господарства та роль в цьому ДП - Облзооветпромпостач.

23

Організація державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду в районі (господарстві) за якістю молока та молочної продукції.

24

Вивчення економічних збитків, нанесених господарству певною хворобою та економічної ефективності проведених ветеринарних заходів.

25

Матеріально – технічне забезпечення та фінансування державної установи ветеринарної медицини.

26

Ветеринарний облік, звітність і діловодство в державній установі ветеринарної медицини.

27

Порядок оформлення та видачі ветеринарних документів (свідоцтв, довідок) у державній установі ветеринарної медицини.


28

Аналіз роботи фахівців ветеринарної установи ветмедицини (господарства) за останні 3 роки.

29

Аналіз епізоотичного стану господарства та розробка рекомендацій щодо його поліпшення. Складання звітів, інформацій, термінових подань та оперативних повідомлень.5 СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсову роботу умовно поділяють на:
1. Вступна частина

2. Вступу

3. Характеристика господарства

4. Основну частину

5. Розрахункова частина ветеринарних заходів з комп’ютерною обробкою

6. Обґрунтування економічної доцільності проведення ветеринарних заходів

7. Охорона праці

8. Охорона природи

9. Висновки та пропозиції

10. Список використаної літератури

11. Графічна частина

12. Додатки

 1. Вступна частина повинна мати такі структурні елементи:

титульний лист, завдання, зміст, графік термінів виконання.
ОФОРМЛЕННЯ ОБКЛАДИНКИ
Кожний конструкторський документ згідно з ГОСТ 2.102 - 68, ГОСТ 2.601 – 74 , ГОСТ 2.201 - 80, СТП 2.004-08 повинен мати назву та позначення, яке складається з груп символів. Для навчальних проектів рекомендується така структура позначень.
ХХ . ХХХ . ХХХ . ХХ . ХХ.

1 група 2 група 3 група 4 група 5 група


Перша група - номер навчальної групи (В 41)

Друга група - порядковий номер дисципліни в навчальному плані ( 48 )

Третя група – порядковий номер теми курсової роботи ( 026)

Четверта група – позначення деталіровочних креслень (00)

П`ята група – шифр документа, що входить до складу курсової роботи. (ПЗ)

Шоста група – якщо є додатки ставиться Д…


Позначення документів (шифрів) проставляються на етикетках обкладинки, на титульних аркушах, в основних написах і подальших аркушах записки, а також в основних написах графічної частини.
Приклади позначень
В 41. 48. 026. 00 ПЗ. Д…
де, В 41 – номер групи, 48 - порядковий номер дисципліни, 026 – номер теми курсової роботи; 00 –– позначення деталіровочних креслень, ПЗ – шифр документа, що входить до складу курсової роботи, Д… - додатки.
На обкладинці записки розташовують етикетку розміром 160 х 100 мм, на якій пишуть «Курсова робота», шифр роботи та вказують його позначення, прізвище, ім`я по батькові студента і рік розробки документа (без зазначення слова «рік» або літери «р»)

Якщо обкладинка білого кольору, то етикетку не роблять, а необхідні дані пишуть безпосередньо на матеріалі обкладинки.

Слова «Курсова робота» і позначення документа (шифр) пишуться шрифтом розміром 7, а прізвище, ім`я по батькові, а також рік складання роботи пишуть шрифтом розміром 5.
Приклад оформлення обкладинки


КУРСОВА РОБОТА
В 41. 48. 026. 00. ПЗ.
СЕМІВОЛОСА МАРКА БОРИСОВИЧА
2015ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША

Титульний аркуш курсової роботи – перший аркуш текстового документа – оформляється на аркушах форматом А4 (297 х 210 мм) згідно з ГОСТ 2. 105 – 95.

Розміщення складових на титульному аркуші записки курсової роботи наведено на прикладах.

Поле 1 – найменування міністерства і назва навчального закладу;

Поле 2 – назва дисципліни з темою курсової роботи;

Поле 3 – номер академічної групи за напрямом підготовки і спеціальності студента; прізвище керівника з визначенням кваліфікаційної категорії. Оцінка за національною шкалою, кількість, балів і оцінка ESTS

Поле 4 – підписи членів комісії з захисту курсової роботи за наказом по технікуму;

Поле 5– рік складання роботи (без позначення слова «рік» або літери «р»).Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

Молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н – 601
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Відокремлений підрозділ «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету »

зооветеринарних дисциплін


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ»
на тему: Аналіз стану ветеринарного обліку, звітності, діловодства та видачі ветеринарних документів в господарстві ПСП «Агрофірма Привілля» Сватівського району
Студента _______ курсу _________групи
напрямку підготовки 6. 110101
спеціальності 5. 11010101 Ветеринарна медицина

________________________________________

(прізвище та ініціали)
Керівник Васюніна Т. Г. викладач вищої категорії,

викладач - методист

Національна шкала __________________________

Кількість балів______________________________

Оцінка : ESTS ______________________________
Члени комісії ___________________Т.Г.Васюніна

(підпис)


__________ А.О.Мацнева
____________Л.М.Фугель
С. Веселе - 2015

Міністерство освіти і науки України

ВП «Старобільський технікум ЛНАУ»


Відділення

Ветеринарна медицина”


Затверджую

Зав. відділення

_________О.М. Гоженко. " ___ " __________2015р.ЗАВДАННЯ № 026

до курсової роботи

з дисципліни «Організація ветеринарної справи»
студентки групи В-41 Семіволоса М.Б.

Тема: Аналіз стану ветеринарного обліку, звітності, діловодства та видачі ветеринарних документів в господарстві ПСП «Агрофірма Привілля» Сватовського району.Зміст
Вступ. Обґрунтування курсової роботи
1. Характеристика господарства

1.1. Місце розташування.

1.2. Матеріальна база.

1.3. Основні виробничі та економічні показники.

1.4. Аналіз даних господарства.
2. Основна частина

2.1. Характеристика ветеринарної служби господарства.

2.2. Виробниче навантаження ветеринарних фахівців.

2.3. Забезпечення ветеринарної служби приміщеннями, автотранспортом, медикаментами, біопрепаратами, інструментами.

2.4. Епізоотичний стан господарства, перелік інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб зареєстрованих за останні 3-5 років.

2.5. Планування ветеринарних заходів в господарстві, виконання розроблених планів та їх обґрунтування.

2.6. Оцінка діяльності ветеринарної служби.

2.7. Аналіз стану ветеринарного обліку, звітності, діловодства та видачі ветеринарних

документів в господарстві ПСП «Агрофірма Привілля» Сватовського району.
3. Розрахункова частина ветеринарних заходів з комп’ютерною обробкою

3.1. Розрахунок потреби деззасобів для дезінфекції певних об’єктів.

3.2. Розрахунок загальної вартості деззасобів.

3.3. Розрахунок вартості вакцинації тварин проти лептоспірозу.


4. Обґрунтування економічної доцільності проведення ветеринарних заходів

4.1. Визначення збитків від зниження продуктивності тварин внаслідок маститу.


5. Охорона праці

6. Охорона природи

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Графічна частина

Додатки

Каталог: 200000084-5cf255f807


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка