Методичні вказівки щодо їх виконання для студент ів, що навчаються за напрямком підготовкиСторінка1/3
Дата конвертації10.01.2018
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра транспортного права та логістики


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА»

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

для студентів, що навчаються за напрямком підготовки

6.030401 «Правознавство»

Затверджено на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол № від 2014 року

Київ-2014

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Криміналістика» та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів, що навчаються за напрямком підготовки 6.030401 «Правознавство». – К.: НТУ, 2014.- 65 с.


Розробник: к. ю. н., доцент Ярослав Ю.Ю.

ЗМІСТ
Переднє слово…………………………………………………………….4

1.Загальні вимоги до виконання курсових робіт………………………5

2.Рекомендовані варіанти курсових робіт………………………………9

Список використаної літератури……………………………….……….48

Додаток 1 (титульний аркуш)………………..………………………….54

Додаток 2 (завдання на курсове проектування та

календарний план……………..…………………………………………55

Додаток 3 (рекомендації щодо оформлення списку літературних джерел)……………………………………………………………………57ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Професійна підготовка юристів забезпечується не тільки вивченням передбаченого навчальним планом комплексу правових дисциплін, але й написанням курсових робіт.

З метою більш глибокого опанування навчальною дисципліною «Криміналістика» студентам для виконання запропоновано 32 варіанти комплексних завдань на курсову роботу. Перше завдання в кожному варіанті передбачає теоретичне осмислення за певним розділом криміналістики, а саме – з опрацювання вступу у криміналістику, з криміналістичної техніки, криміналістичної тактики або криміналістичної методики, у другому завданні з метою розширення та заглиблення теоретичного матеріалу першого завдання сформульовані певні практико-криміналістичні задачі за пропонованими фабулами кримінальних справ або з виконання певних техніко-криміналістичних задач.

Виконання курсової роботи з криміналістики дозволить значно підвищити, закріпити й розширити теоретичні знання, здобути практичні вміння і навички та перевірити ступінь засвоєння учбового матеріалу, забезпечити кращу підготовку до іспиту з даної дисципліни.

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

За своїм змістом курсова робота - це самостійне творче висвітлення питань теми, яке ґрунтується на використанні чинного законодавства, спеціальної криміналістичної літератури, слідчої та судової практики.

Загальною вимогою є глибоке засвоєння та правильне використання студентом загальних положень криміналістики у практиці досудового розслідування. Студенту дозволяється на власний розсуд обрати ту чи іншу тему курсової роботи з переліку рекомендованих, яка становить для нього найбільший науковий інтерес.

Студент може запропонувати і свою тему, при підготовці і написанні якої він розраховує проявити свої здібності та знання, отримані при навчанні. Вибір теми курсової роботи у такий спосіб обов’язково повинен бути узгоджений з науковим керівником.

З метою покращення якості курсової роботи, після обрання теми, доцільно скласти проект плану роботи і узгодити його з науковим керівником, далі приступити до її написання.

Обираючи тему курсової роботи, студент повинен ознайомитися з навчально-методичною та науковою літературою, включаючи періодичні юридичні видання, практикою суду та слідства, а також порадитись із викладачем кафедри транспортного права та логістики щодо кола питань, які потребують висвітлення.

При написанні курсової роботи необхідно брати до уваги відповідні положення, закріплені в Конституції України, Кримінальному Кодексі України, Кримінально-процесуальному кодексі України, а також керуватися Програмою навчальної дисципліни з курсу "Криміналістика". Треба також враховувати, що за останні роки до діючого законодавства України внесено багато змін і доповнень. При посиланні на літературні джерела слід враховувати ці зміни в діючому законодавстві України. В тексті роботи доцільно приводити думки окремих авторів минулого, а також вчених інших країн, порівнювати їх з думками сучасних українських вчених. Необхідно також мати і свою думку з аналізованих проблем.

Висвітлення питань теми бажано ілюструвати прикладами з практики досудового та судового розслідування. У випадку утруднень при написанні курсової роботи слід одержати консультацію на кафедрі. Науковим консультантом є викладач кафедри транспортного права та логістики, який надає студенту кваліфіковану навчальну та науково-методичну допомогу при підготовці до написання курсової роботи.

Тема курсової роботи складається з двох завдань: у першому за послідовністю завданні студент повинен за певним планом реферативно висвітлити теоретичні положення теми, а в другому - виконати практичні завдання з опанування розділів криміналістики, а також пов’язані з аналізом запропонованих фабул кримінальних справ. При оформленні роботи необхідно дотримуватись таких вимог:

1. Курсова робота повинна носити самостійний характер. Механічне запозичення не сприяє глибокому, осмисленому і творчому вивченню та усвідомленню програмного матеріалу. Неприпустимим є запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без оформлення посилання на них, а також дослівне переписування з того чи іншого джерела. Курсові роботи, які написані з порушенням цих вимог, до захисту не допускаються.

2. Курсова робота повинна бути виконана акуратно і грамотно, підписана автором і датована терміном виконання.

3. Курсова робота виконується рукописом або з використанням комп’ютерного набору на листах паперу формату А4, з одного боку кожного з них. При виконанні на комп’ютері слід додержуватися таких вимог: шрифт - Times new roman; розмір -14; верхнє та нижнє поле – 2см.; ліве – 3см., праве – 1,5см.; інтервал – полуторний. Загальний обсяг курсової роботи орієнтовано становить 40-45 сторінок.

4. Титульний аркуш повинен бути виконаний за певним стандартом (докладно див. додаток 1). В верхній частині титульного аркуша роботи посередині вказується: "Міністерство освіти і науки України", "Національний транспортний університет", "Кафедра транспортного права та логістики", посередині - назва теми. Далі нижче у правому нижньому куті: "Роботу виконав(ла)": прізвище та ініціали автора курсової роботи із зазначенням курсу та номера академічної групи. "Науковий керівник": наукове звання, ступінь та прізвища і ініціали викладача, який перевіряв роботу. Трохи нижче – склад комісії з прийомки курсової роботи із зазначенням наукового звання, ступеня та прізвища і ініціалів. Посередині знизу: місто (Київ) та рік написання роботи.

5. Другий та третій аркуш курсової роботи також виконуються за певним стандартом, містять опис завдання на курсове проектування та календарний план (докладно див. додаток 2).

6. Курсова робота повинна містити план з 3-5 пунктів, який оформлюється на четвертому аркуші. За текстом основної частини необхідно чітко виділяти всі пункти плану.

В основній частині, відповідно до плану, дається характеристика теоретичних положень кожного питання, висвітлюються точки зору вчених-юристів з проблемних питань, наводяться приклади із слідчої та судової практики, робляться свої висновки з проблеми, що аналізується. Основна частина включає не менше ніж три розділи, які повинні бути логічно пов’язаними між собою і направленими на розкриття основної мети курсової роботи.

Наприкінці роботи наводиться висновок, який повинен являти собою узагальнені рекомендації і пропозиції законодавчого та практичного характеру. Такий висновок покладається в основу доповіді, з якою студент виступає при захисті курсової роботи. Обсяг висновку становить 1-2 сторінки.

В кінці роботи наводиться список використаної літератури, нормативного матеріалу та практики досудового та судового слідства. У всіх випадках використання літератури, а також матеріалів судово-слідчої практики обов’язковим є посилання на відповідні літературні джерела і електронні ресурси. При цьому у роботі повинні дістати відображення лише фактично використані студентом джерела. Посилання на використані літературні джерела рекомендується оформлювати у відповідності з вимогами бібліографічного опису друкованих творів (докладно. див. додаток 3).

7.Студент повинен надати курсову роботу науковому керівнику на перевірку у встановлений рішенням кафедри термін. Роботи, які представлені на перевірку з порушенням вимог щодо їх оформлення, подані у незброшурованому вигляді або з порушенням встановленого терміну на перевірку не приймаються.

Захист курсових робіт відбувається у комісії, яка визначається кафедрою транспортного права та логістики у відповідності з встановленим графіком. Під час захисту курсової роботи студент робить повідомлення за змістом роботи, яка була їм виконана, після чого йому можуть бути поставлені питання, відповіді на які впливають на остаточну оцінку роботи.
2.РЕКОМЕНДОВАНІ ВАРІАНТИ КУРСОВИХ РОБІТ
Варіант 1

Завдання 1. Скласти план роботи за темою: «Оперативна та дослідницька судова фотографія», приділяючи увагу не тільки загальним питанням судової фотографії, а також особливостям її використання при виконанні слідчих дій, сучасним проблемам цифрової зйомки. Розкрити зміст цього плану у письмовій роботі.

Завдання 2. За наданою фабулою виконати наступне:

а) визначити основні версії та скласти план невідкладних слідчих та оперативно-розшукових дій;

б) скласти протокол огляду місця ДТП, протокол огляду та перевірки технічного стану автомобіля та фототаблиці додатку до них;

в) призначити необхідні судові експертизи, скласти відповідні постанови із вибором експертних установ чи судових експертів та переліком необхідних питань.

Місце події – віртуальне, сліди події – змоделювати.

Фабула: «05 січня 2014 року в м. Києві на вул. Богатирській навпроти буд. 15 невідомий автомобіль Opel Astra, рухаючись зі значною швидкістю (за показами свідка Н. зі швидкістю не менш ніж 90-100 км/год), здійснив наїзд на пішохода О., який переходив дорогу справа ліворуч відносно напрямку руху автомобіля. Автомобіль з місця події скрився. В подальшому ефективно організованими розшуковими діями цей автомобіль був знайдений на майданчику біля СТО «Вояж». Оглядом цього автомобіля були виявлені пошкодження правої передньої частини, які можна було повязувати із наїздом на пішохода, а саме - розбита права передня фара, розтріскана права частина накладки переднього бамперу, зім’яте праве переднє крило та права частина капоту, відламано праве дзеркало заднього виду. Крім цього, на передній правій стійці кузова були знайдені мікрооб’єкти – мікрочастки шкіри та волосся. Пішохід отримав тілесні ушкодження і був доставлений у районну лікарню швидкої допомоги. На місці події були виявлені сліди гальмування автомобіля довжиною 25м., пляма речовини темно бурого кольору типу крові, осип скла фари та бокового дзеркала заднього виду, бруду, черевики потерпілого, кепка та окуляри».
Варіант 2

Завдання 1. Скласти план та розкрити зміст його у письмовій роботі на тему: «Поняття, види та об’єкти криміналістичної ідентифікації»

Завдання 2. За наданою фабулою виконати наступне:

а) висунути версії та скласти план невідкладних слідчих та оперативно-розшукових дій;

б) скласти протокол огляду місць події (місць знаходження трупу та спаленого автомобіля);

в) скласти протоколи впізнання (сумки та трупу);

г) призначити необхідні судові експертизи, оформивши відповідні постанови із вибором експертних установ та переліком необхідних питань.

Фабула: «12 березня 2012 року в лісі біля с. Порубне Марківського району К-ской області був знайдений труп людини із слідами вогнепального поранення, закиданий гілками, які містили сліди інструменту (розрубу) на торцях. Дружина О. заявила в міліцію про зникнення чоловіка після поїздки 10 січня 2012 року до обласного центру на власному автомобілі ВАЗ-2101. Автомобіль в кінці січня був знайдений спаленим у глибокому яру в 20км. від с.Порубне. Оглядом автомобіля були знайдені залишки шкіряної сумки, яку в подальшому впізнала дружина зниклого О., а також куля до пістолету ТТ калібру 7,62мм., встромлена в сидіння водія. Труп був впізнаний свідками та дружиною О., як належний зниклому О. Підозра у скоєнні цього злочину впала на Н., який мешкав на краю с. Порубне і мав ворожі стосунки із О. Проведеним обшуком його помешкання були знайдені - пістолет ТТ калібру 7,62мм. та сокира, які передані для експертного дослідження».

Іншу інформацію про подію можна доповнити на власний розсуд.Варіант 3

Завдання 1. Скласти план роботи за темою: «Поняття трасології, її сучасна класифікація» та письмово опрацювати його.

Завдання 2. За наданою фабулою виконати наступне:

а) висунути версії та скласти план невідкладних слідчих та оперативно-розшукових дій;

б) скласти протоколи огляду місць події (валізи з частинами трупу, пакету з відокремленою головою, квартири);

в) скласти протоколи впізнання підозрюваних К. та О.;

г) призначити необхідні судові експертизи, оформивши відповідні постанови із вибором експертних установ чи судових експертів та переліком необхідних питань.

Фабула: «10 травня 1988 року в вагоні пасажирського потягу Львів-Донецьк була знайдена валіза із розчленованим трупом жінки, завернутим у простирадло із биркою пральні із нечіткими знаками «К…12». 11 травня 1988 року на смітнику біля автовокзалу в м. Київ у поліетиленовому пакеті була знайдена голова жінки середнього віку. Використанням експертних знань щодо виявлення повного змісту бирки та наступними оперативно-розшуковими заходами була встановлена квартира за адресою: м. Львів вул. Пасічна 25/27, мешканка якої П. зникла 4-5 травня 1988 року, що було встановлено опитуванням сусідів. Проводився огляд даної квартири. Ця квартира була однокімнатною із усіма зручностями та балконом, в кімнаті був накритий стіл на трьох осіб із залишками харчових продуктів та пляшкою горілки «Руська» (майже повністю опорожненою). При використанні наборів спеціальних засобів з валізи слідчого були виявлені бризкові сліди крові на стінках у ванній кімнаті і сліди крові у зливному отворі ванни, чисельні потожирові сліди пальців на стаканах, пляшці, виделках, ручках дверей. На підлозі в кімнаті були знайдені уламки скляної попільнички із слідами крові на ній. Оперативно-розшуковими заходами були отримані дані на родичів зниклої П. - К. та О., які, судячи за свідченнями сусідів по будинку – Ш. та Я., приїздили до неї 4-5 травня 1988 року. Проведеним розслідуванням вина К. та О. була доказана».

Іншу інформацію про подію можна доповнити на власний розсуд.


Варіант 4

Завдання 1. Скласти план роботи за темою: «Поняття судової балістики: її значення в розкритті злочинів» та письмово опрацювати його.

Завдання 2. За наданою фабулою виконати наступне:

а) висунути основні версії, скласти план невідкладних слідчих та оперативно-розшукових дій;

б) скласти протокол огляду місця події, схему обстановки місця події і розміщення слідів на ньому, а також фототаблицю (виконану за правилами судової фотографії) у додатку до нього;

в) призначити необхідні судові експертизи, оформивши відповідні постанови із вибором експертних установ та переліком необхідних питань.Фабула: «05 березня 2009 року в опорному пункті міліції на ринку м. Рівне під час допиту затриманого Н. працівником міліції В. пролунав постріл, яким затриманий Н. був смертельно травмований. За поясненнями працівника міліції В. затриманий Н. підозрювався у крадіжці автомобільних шин, під час допиту він накинувся на нього, виникла шарпанина, під час якої зненацька відбувся постріл. Слідчим був проведений огляд місця події. При цьому було встановлено, що стільці та письмовий стіл зсунуті з місць свого розташування, один стілець – перекинутий. Біля одної стінки кімнати знаходився дерев’яний диван (бамбетль), вище якого на відстані 1,2м. від підлоги зафіксована вибоїна на штукатурці (слід кулі), сама куля виявлена під диваном. Біля дивану виявлені також рясні крапкові плями речовини бурого кольору типу крові. На підлозі, правіше дивану і в середній частині кімнати, на відстані 2м., знаходилась стріляна гільза патрону 9мм. до пістолету ПМ. Труп Н. мав наскрізну рану голови, був направлений до моргу, верхній одяг його був вилучений. Вилучена для дослідження була також табельна зброя працівника міліції – пістолет ПМ».

Іншу інформацію про подію можна доповнити на власний розсуд.


Варіант 5

Завдання 1. Скласти план роботи за темою: «Поняття дактилоскопії в криміналістиці» та письмово опрацювати його.

Завдання 2. Вивести основну та додаткову дактилоскопічну формулу візерунків своїх пальців.

Перед тим необхідно підготувати дактилоскопічний об’єкт , а саме - якісно (краще - на склі) порошковим проявником з валізи слідчого проявити потожирові відбитки своїх пальців рук (нігтьових фаланг), скопіювати їх на прямокутні куски липкої плівки, які наклеїти у відповідні місця дактилоскопічного бланку. Далі опрацювати наявну в них загальну інформацію, необхідну для виконання цього завдання.Поради для виконання: Дактилоскопічна формула має дві частини: основну та додаткову. Згідно з основною частиною формули класифікують картки за наявністю завиткових узорів. Для виведення основної частини формули всі десять пальців поділяють на п'ять груп за їх розташуванням на картці і кожній групі присвоюють умовні позначки: 16, 8, 4, 2, 1. Потім значення завитків на парних пальцях записують у чисельник, а непарних — у знаменник. Числа у знаменнику та чисельнику підсумовують, до чисельника та знаменника додають по 1 (оскільки є випадки відсутності завиткових узорів на пальцях і для цього випадку основна формула тоді буде мати вигляд 1/1) і одержують формулу у вигляді дробу, наприклад 17/15 (це не дріб у його математичному розумінні, тому перетворювати його не можна).

Якщо в основній частині формули враховують тільки завиткові узори, то в додатковій — усі типи узорів. В чисельник додаткової формули йдуть всі умовні індекси узорів правої руки, в знаменник – лівої руки. Всі дугові узори позначаються 1. Всі завиткові узори індексуються цифрами: 7 – при внутрішньому розташуванні лівої дельти, 8 – при середньому її положенні, 9 – при зовнішньому положенні лівої дельти. При петлевому типі узору всі радіальні петлі позначають – 2, ульнарні петлі індексують в залежності від кількості папілярних ліній, які знаходяться між дельтою та центром узору: якщо не більше 9 – 3, 10-13 – 4, 14-16 – 5, 17 і більше – 6. Якщо на правому мізинці є ульнарна петля, то після додаткової формули над чисельником ставиться індекс – цифра, яка виражає кількість ліній від дельти до головки петлі (наприклад, 17). Додаткова формула, наприклад, може мати вигляд 21785/61943.

Повна дактилоскопічна формула утворюється при винесенні вперед додаткової формули значення основної формули.
Варіант 6

Завдання 1. Скласти план роботи за темою: «Основи ідентифікації особи за ознаками зовнішності» та письмово опрацювати його.

Завдання 2. Скласти словесний портрет конкретної особи, знімки зовнішності якої, виконані за правилами судової фотографії, розмістити перед частиною із словесним описом зовнішності.
Варіант 7

Завдання 1. Скласти план роботи за темою: «Почеркознавчі дослідження: наукові основи, система ознак та методичні засади» та письмово опрацювати його.

Завдання 2. За фрагментом рукопису (свого чи будь-якої особи) описати загальні та окремі ознаки почерку, окремі ознаки почерку за збільшеним знімком (знімками)(виконати за правилами судової фотографії) або за ескізом – розмітити цифровими позначками, знімок (знімки) або ескіз із розмітками подати в обґрунтування цього завдання.

Варіант 8

Завдання 1. Скласти план роботи за темою: «Технічне дослідження реквізитів документів» та письмово опрацювати його.

Завдання 2. За наданою фабулою виконати наступне:

а) висунути версії і скласти план проведення невідкладних слідчих та оперативно-розшукових дій;

б) скласти план допиту нотаріуса Н. за двома можливими ситуаціями (коли бажає співпрацювати зі слідством і коли не бажає давати показання) із вибором певних тактичних прийомів та запротоколювати цю слідчу дію;

в) призначити необхідні судові експертизи, скласти відповідні постанови із вибором експертних установ чи конкретних судових експертів та переліком необхідних питань.Фабула: «Порушена кримінальна справа проти приватного нотаріуса Н., який два роки діяв у складі злочинної групи, яка відбирала квартири в мешканців похилого віку м. Києва. По цій справі нараховується 20 епізодів. При обшуку нотаріальної контори був вилучений журнал нотаріальних дій, в якому були вирвані листи та мали місце зміни текстів. В розпорядженні слідства були надані також декілька заповітів із підробками реквізитів документів».

Фабулу можна вточнити за власним баченням.


Варіант 9

Завдання 1. Скласти план роботи за темою: «Дослідження звукових слідів в криміналістиці» та письмово опрацювати його.

Завдання 2. За поданою фабулою виконати наступне:

а) висунути версії та скласти план невідкладних слідчих та оперативно-розшукових дій;

б) спланувати слідчі дії - допити свідків та скласти протоколи цих дій;

в) спланувати слідчі дії – впізнання осіб та ювелірних виробів - та скласти протоколи цих дій.Фабула: «14 травня 2013 року об 11год.20хв. був скоєний грабіж ювелірного магазину за адресою м. Київ вул. Гарматна, 5. За показами свідків, злочинцями були два чоловіки, обличчя яких були закриті масками, озброєні вони були короткоствольною зброєю; один з них був одягнутий у спортивний костюм, мав писклявий голос і був невеликого зросту, а другий – був одягнутий у джинси «Ранглер» синього кольору та чорну шкіряну курточку, мав грубий голос і був високий на зріст та худорлявий. Грабіжники змусили продавців віддати гроші з каси та ювелірні вироби з вітрин. Після цього один з грабіжників зробив постріл в стелю і наказав всім присутнім лягти на підлогу, після чого вони покинули приміщення магазину, підбігли до легкового автомобіля і зразу ж від’їхали. Автомобіль на асфальті залишив сліди пробуксовки коліс (результат різкого старту). На місці події була встановлена присутність декількох свідків: а) покупець - жінка О. віком біля 35 років з дитиною-дівчинкою З. 7-и років; б) 2 продавці – жінки Л. та М. віком 35-40 років; в) покупець Н. – чоловік віком 50 років. Вміло проведеними оперативно-розшуковими заходами за короткий період були затримані 2 чоловіки, в квартирі помешкання одного з яких були знайдені викрадені ювелірні вироби. Був вилучений також верхній одяг цих чоловіків, який міг бути на них під час нападу, а також балаклави».

Фабулу можна вточнити за власним баченням.


Варіант 10

Завдання 1. Скласти план роботи за темою: «Криміналістична одорологія» та письмово опрацювати його.

Завдання 2. По запропонованій фабулі виконати наступне:

а) висунути й обґрунтувати слідчі версії, скласти план розслідування.

б) скласти план допиту підозрюваного та запротоколювати цю слідчу дію.

Фабула: «24 жовтня 2001 року до Сихівського РВВС м. Львова звернулась гр. - ка А., яка повідомила, що гр. Г., з яким вона знаходилась в цивільному шлюбі, зник при загадкових обставинах. Вона пояснила, що з 28 вересня 2001 року по 20 жовтня 2001 року знаходилась на курорті Трускавець і після повернення прийшла до дому, але чоловіка дома не було. Знайшовши в квартирі сліди крові в різних місцях, вона запідозрила, що його вбито. З метою перевірки обґрунтованості цієї думки вона із своїм знайомим О. поїхала до друга Г. за прізвищем К., щоб запитати, де її чоловік. К. вдома не було, а дружина останнього розповіла, що він на машині поїхав за межі області. Вона також розповіла, що він залишив в гаражі якусь коробку. А. і О. оглянули цю коробку - в ній були постільна білизна з плямами бурого кольору, а також бритва, туфлі і куртка. Все це було упізнане А., як належне Г.

Огляд місця події підтвердив наявність в квартирі Г. значної кількості засохлих плям бурого кольору, які, як встановила судово-медична експертиза, як і ті, що були на постільній білизні, були кров’ю Г.

Після повернення К. він був допитаний з цього приводу. З його свідчень випливало, що він бачив Г. 19 жовтня 2001 року о шостій годині ранку, коли на прохання останнього приїхав до нього, щоб відвезти до м. Луцьк. К. пояснив, що він відвіз Г. до Луцька і там залишив.

Г., начебто, взяв із собою великий пакунок, завернутий в поліетиленову плівку і перев’язаний дротом. Саме з цим пакунком К. в під’їзді бачила жінка С., мешканка цього будинку, коли від виносив його до машини. Крім того, Г. поклав у машину коробку з постільною білизною, на якій, як потім було встановлено судово-медичною експертизою, знаходилась кров від кровотечі з носу. Коробку він хотів викинути, але забув в гаражі.

Під час досудового слідства було також встановлено, що А. і О. були разом на курорті. Крім того, сусіди Г. показали, що напередодні поїздки на курорт А. і Г. посварилися».

Фабулу можна вточнити за власним баченням.Варіант 11

Завдання 1. Скласти план роботи за темою: «Дослідження холодної зброї в криміналістиці» та письмово опрацювати його.

Завдання 2. За поданою фабулою виконати наступне:

а) висунути версії та скласти план невідкладних слідчих та оперативно-розшукових дій;

б) скласти протокол огляду місця події із додатками до нього;

в) спланувати слідчі дії - допити свідків - та скласти протоколи цих дій;

г) призначити необхідні експертизи, сформулювати питання експертам.

Фабула: «11 грудня 2010 року близько 21 год. у м. Боярка Київської області біля ресторану «Пролісок» з снайперської гвинтівки був вбитий кримінальний авторитет Н. Дослідженням обставин пострілу було встановлено, що постріл був здійснений з горища сусіднього будинку. На цьому горищі була знайдена кинута снайперська гвинтівка СВД. На горищі при огляді також були знайдені наступні об’єкти: а) 3 недопалки; б) 1 гільза калібру 7,62мм.;в) слід взуття на балці; г)в’язана шапка (балаклава); д) мазок крові на склі вікна горища. Свідком події були охоронці вбитого – З. та У., а також швейцар К. на вході ресторану. Невідомого чоловіка високого зросту, худорлявого, в джинсовій куртці з капюшоном бачила мешканка будинку Ф., він біг вниз по сходах в бік чорного виходу»

Фабулу можна вточнити за власним баченням.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка